Znak towarowy to element rozpoznawczy każdego przedsiębiorcy na rynku; jest on tym, co odróżnia Twoje towary i usługi od towarów i usług konkurentów,  czyli innych przedsiębiorców. Może się jednak zdarzyć, że znak należy do kilku podmiotów, albo kilka podmiotów może posługiwać się jednym znakiem.  Czy wiesz, że istnieją sytuacje, gdy prawo ochronne na dane oznaczenie przysługuje  więcej niż jednemu przedsiębiorcy?

Wspólne prawo ochronne na znak towarowy

Wspólne prawo ochronne na znak towarowy oznacza prawo do używania danego znaku towarowego przez kilka osób, w tym przedsiębiorców, którzy dokonali wspólnego zgłoszenia o udzielenie prawa. Oznacza to, że każdemu ze zgłaszających przysługuje część wspólnego prawa (współwłasność prawa). Warunkami do udzielenia wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy, poza warunkami, którą są wymagane dla wszystkich znaków towarowych, są:

  • używanie oznaczenia nie będącego sprzecznym z interesem publicznym, oraz
  • używanie oznaczenia, którego celem nie wprowadzenie odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów.

Wspólny znak towarowy i znak towarowy gwarancyjny

Wspólne prawo ochronne należy odróżnić od wspólnego znaku towarowego i znaku towarowego gwarancyjnego.

Wspólny znak towarowy to znak, który został zgłoszony do Urzędu Patentowego RP (lub innego urzędu zajmującego się przyznawaniem ochrony na znaki towarowego np. EUIPO) przez jeden podmiot (organizację), z którego mogą korzystać inne osoby, zgodnie z regulaminem tego znaku.

Wspólny znak towarowy…

…przeznaczony jest do odróżniania towarów lub usług:

  • przedsiębiorców zrzeszonych w organizacji, która jest podmiotem posiadającym prawo ochronne na znak towarowy, albo
  • osób upoważnionych do używania znaku osoby prawnej, działającej na podstawie przepisów prawa publicznego, zgodnie z regulaminem

od towarów lub usług innych przedsiębiorców.

Poniżej klika znanych wspólnych znaków towarowych:

Natomiast znak towarowy gwarancyjny…

…jest to znak, którym mogą posługiwać się przedsiębiorcy, jeżeli ich towary lub usługi spełniają kryteria wyszczególnione w regulaminie tego znaku. Sam zgłaszający znak towarowy gwarancyjny, nie może posługiwać się takim znakiem towarowym.

Znaki towarowe gwarancyjne to graficzne oznaczenie dla konsumenta, że produkt posługujący się tym znakiem spełnia wymogi określone dla danej grupy towarów. Taki znak daje konsumentowi jasną informację, że produkt, który jest nim oznaczony, został przygotowany według wymaganej certyfikatem procedury. W codziennym życiu znaki towarów gwarancyjne spełniają ważną rolę, są one pewnego rodzaju gwarantem jakości. Czy kojarzysz poniższe oznaczenia?

W polskim systemie prawnym, wspólnym obowiązkiem dla powyżej wymienionych rodzajów znaków towarowych jest obowiązek sporządzenia regulaminu dotyczącego używania znaku towarowego.

Regulaminy we wszystkich przypadkach znaków i praw do znaków muszą określać:

  1. zasady używania znaku;
  2. skutki naruszenia postanowień regulaminu;
  3. osoby upoważnione do używania znaku albo warunki członkostwa w organizacji.

W przypadku regulaminu znaku towarowego gwarancyjnego, powinien on również jasno i precyzyjnie określać:

  1. właściwości, które mają być certyfikowane znakiem;
  2. sposób badania tych właściwości;
  3. sposób nadzorowania używania znaku.

W rejestrach dokonywania jest wzmianka o dołączeniu regulaminu, a także wszystkich jego zmianach. Prawidłowo sporządzony regulamin korzystania ze znaku może zaoszczędzić w przyszłości sporów o jego używanie.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu regulaminu skontaktuj się z nami!

Photo by Vonecia Carswell on Unsplash
Udostępnij