Miłość według słownika języka polskiego[1] to:

  1. «głębokie uczucie do drugiej osoby, któremu zwykle towarzyszy pożądanie»
  2. «silna więź, jaka łączy ludzi sobie bliskich»
  3. «poczucie silnej więzi z czymś, co jest dla kogoś wielką wartością»

Ale jaki jest związek miłości z własnością intelektualną?

Luty to miesiąc pełen miłości, ze względu na bardzo popularne święto – Walentynki. Miłość to uczucie, które kojarzy się z dobrymi emocjami, którym obdarowujemy bliskie nam osoby i pewnie z tego powodu jest bardzo często wykorzystywane jako element promocji.

Czy w sytuacji, w której symbole miłości są powszechnie znane można je sobie zastrzec?

Czy można odróżniać się od innych dzięki słowom tak popularnym jak „miłość”, „love”, „kocham”?

I co zrobić, by miały one w sobie ten element odróżniający naszą markę?

Odsuwając od siebie myśli o najbliższych, co jako pierwsze przychodzi Ci na myśl, gdy myślisz o symbolu miłości, sercu jako produkcie?

To tylko kilka z przykładów, które nasunęły mi się na myśl. Wykorzystując symbol miłości – serce, przedsiębiorcy chcą kojarzyć swój produkt z czymś pozytywnym, o silnej więzi emocjonalnej. Jednocześnie każdy przedsiębiorca chce, by jego firma czy produkt były niepowtarzalne, a wykorzystywane w działalności logo i nazwa kojarzyły się tylko z nim. Z tego właśnie powodu rejestry znaków towarowych na świecie pełne są oznaczeń nawiązujących do miłości we wszystkich językach świata.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, ale także rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.[2]

Lubimy dzielić się miłością i wyrażać ją nie tylko najbliższym ale także w stosunku do zwierząt, produktów, usług czy miejsc bliskim naszemu sercu, zastrzegając sobie tym samym prawa do znaków.

Podstawowym warunkiem jaki musi spełniać znak towarowy jest charakter odróżniający go od innych towarów i usług tego samego rodzaju co potwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach w sprawie I ACa 630/03 w sprawie dotyczącej oznaczenia słownego „serce” w stosunku do pierników.

„Przedsiębiorca, który używa dla oznaczenia towarów znaków opisowych, niemających dostatecznej zdolności odróżniającej musi liczyć się z tym, że w ramach swobody korzystania z takich oznaczeń będą mogli nimi posługiwać się także inni uczestnicy obrotu.”

Ten przykład pokazuje, że nie w każdym wypadku możemy liczyć na ochronę i monopol na dany towar lub usługę. Z pewnością zdolność odróżniającą szybciej uzyska towar lub usługa, której powiązanie z tematyką nie jest tak oczywiste. Im dalej od znaczenia symbolu serca jest nasz towar lub usługa, tym szybciej możemy liczyć na uznanie go za indywidualny i odróżniający się od innych towarów lub usług tego samego rodzaju. Symbole czy powiedzenia, które weszły do powszechnego użycia nie mogą więc spełnić cech wymaganych do rejestracji.

W “sercowej” sprawie wypowiedział się też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie [3] oceniając podobieństwo słowno-graficzne oznaczeń „KardioMed” na gruncie art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo własności przemysłowej zgodnie, z którym

nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym”.

W sprawie tej Urząd Patentowy oddalił wniosek uprawnionej do wcześniejszego znaku towarowego R-162886

o unieważnienie prawa ochronnego na późniejszy znak towarowy R-180711

uznając, że nie występuje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia tak oznakowanych usług w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp.

W ocenie Sądu, Urząd Patentowy wydał prawidłową decyzję, uznając, że w niniejszej sprawie nie zachodzi ryzyko konfuzji wśród odbiorców ze względu na różniące oba znaki usługi, tj. różny krąg podmiotów świadczących usługi oraz odmienny rodzaj odbiorców, do których te usługi są skierowane: usługi oznaczane znakiem wcześniejszym są adresowane do osób fizycznych, tj. pacjentów, którzy „korzystają z różnego rodzaju usług związanych z diagnostyką i leczeniem chorób w placówkach opieki zdrowotnej. Podmiotami świadczącymi tego rodzaju usługi są różnego rodzaju przychodnie, szpitale, lecznice oraz laboratoria diagnostyczne, które ofertę swoją kierują do osób, chcących skorzystać z opieki zdrowotnej, poddać się leczeniu lub badaniom diagnostycznym.” Natomiast usługi, dla których zarejestrowany został sporny znak KardioMed: „usługi wynajmu lokali, świadczone są przez właścicieli nieruchomości i skierowane są do podmiotów, które chcą wynająć lokal na potrzeby wykonywanej przez siebie działalności. Również usługi najmu sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej nie pozostają w żadnym związku (…) z usługami oznaczanymi znakiem wcześniejszym. Usługi takie skierowane są wyłącznie do grona profesjonalistów – lekarzy lub właścicieli placówek medycznych, korzystających z określonego rodzaju urządzeń, sprzętu i aparatury medycznej.”

Zarówno Sąd, jak i Urząd Patentowy uznały, że pomiędzy spornymi znakami występuje podobieństwo fonetyczne, a także na płaszczyźnie wizualnej ale podobieństwa samych oznaczeń nie zmieniają jednak faktu, że ze względu na brak podobieństwa usług, sporne znaki towarowe nie będą powodowały ryzyka konfuzji. Co ciekawe, Sąd nie uwzględnił stanowiska uprawnionej do wcześniejszego znaku zarzucającej, że właściciele późniejszego znaku używają go do oznaczania prowadzonej przez siebie placówki medycznej pod nazwą „KardioMed”. Sąd wskazał, że kognicja Urzędu Patentowego ograniczona jest do porównania spornych znaków towarowych z uwzględnieniem usług, dla których te znaki zostały zarejestrowane i poza te granice Urząd Patentowy nie może wykraczać. Oznacza to, że Urząd nie może dokonywać oceny faktycznego zachowania właściciela znaku na rynku.


Jednocześnie warto podkreślić, że oprócz ochrony wynikającej z przepisów prawa własności przemysłowej, można dodatkowo skorzystać z ochrony prawno-autorskiej, pod warunkiem, że twój produkt, usługa mogą zostać nazwane utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych[4].

Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku V CKN 750/00, który dotyczył naruszenia, zdaniem agencji reklamowej, praw autorskich do powiedzenia „serce jak dzwon” wykorzystanego powtórnie przez inną z agencji w reklamie innego produktu.

„Przyznanie ochrony prawno-autorskiej sloganowi „Serce jak dzwon” pomijając, że nie jest to slogan reklamowy, z przyczyn oczywistych nie wchodzi w rachubę. Slogan ten nie spełnia kryterium oryginalności. Jest to bowiem powszechnie znane powiedzenie “o sercu zdrowym bijącym regularnie”. Powiedzenia zaś, podobnie jak słowa, idiomy, czy przysłowia należą do domeny publicznej i każdy ma prawo do korzystania z nich.”

 Tym samym należy zaznaczyć, że choć powiedzenia mogą być wykorzystywane do celów promocyjnych, to, jeśli nie są one nowym utworem, nie można zakazać używania ich przez inne osoby, także do celów komercyjnych.


Te liczne przykłady pokazują, że serce sercu nie równe i nie każde serce może być oryginalne. Na szczęście dotyczy się to tylko towarów, a nasze uczucia do bliskich nam osób i rzeczy nie mogą zostać podrobione.  Przecież „wszystko czego potrzebujesz, to miłość”[5].

Chcesz mieć pewność, że Twoje oznaczenie jest bezpieczne? Wykonaj badanie, sprawdź czy nie jest podobne do już istniejącego na rynku. A może ktoś posługuje się oznaczeniem podobnym do Twojego? Jeśli tego nie zrobiłeś – zgłoś znak do Urzędu Patentowego. Służymy w tym zakresie pomocą 🙂

Photo by Renee Fisher on Unsplash
[1] https://sjp.pwn.pl/sjp/milosc;2483508.html
[2] Art. 120 ustawy prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (tj. Dz.U.2020.0.286).
[3] z dnia 14 marca 2014 r., sygn. akt VI SA/Wa 2583/13
[4] Art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) – Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
[5] https://pl.wikipedia.org/wiki/All_You_Need_Is_Love
Udostępnij