Tekst ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw uchwalony przez Sejm wprowadza nowy dział w kodeksie cywilnym poświęcony procedurze w sprawach własności intelektualnej.

Czego dotyczą najważniejsze postanowienia tego działu?

Dotyczą one:

  1. określenia rodzaju spraw z zakresu własności intelektualnej,
  2. ustanowienia specjalistycznych sądów do spraw własności intelektualnej,
  3. wprowadzenia obowiązkowego zastępstwa stron przez adwokatów, radców prawnych i rzeczników patentowych.

Jakie sprawy wliczamy w katalog spraw z zakresu IP?

Do katalogu spraw z zakresu własności intelektualnej należą sprawy o ochronę praw autorskich i pokrewnych, o ochronę praw własności przemysłowej oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych, do których w szczególności należą:

  1. zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
  2. ochrona dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług;
  3. ochrona dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.

Co w praktyce oznacza wprowadzenie postępowania w sprawach IP?

Wyspecjalizowane sądy do orzekania w sprawach własności intelektualnej to znaczący krok w kierunku poprawy jakości orzecznictwa, a przede wszystkim wypracowania jednolitej linii orzeczniczej w zakresie tak wysublimowanej gałęzi prawa jaką jest własność intelektualna. Sprawy własności intelektualnej należą do właściwości Sądów Okręgowych, a sądem wyłącznie właściwym w sprawach dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym będzie Sąd Okręgowy w Warszawie.

Istotna zmiana w zakresie reprezentacji stron w postępowaniu została wprowadzona poprzez nałożenie przymusu adwokacko – radcowsko – rzecznikowskiego. Szczególna zmiana dotyczy tej ostatniej grupy pełnomocników. Poprzez wprowadzenie proponowanych zmian zakres kompetencji rzeczników patentowych do występowania przed sądem został rozszerzony o pełne spektrum spraw z zakresu własności intelektualnej.

Photo by Scott Warman on Unsplash
Udostępnij