O co chodzi z tą całą “tarczą”…?

1 kwietnia 2020 r. wszedł w życie rządowy pakiet ustaw[1], które składają się na tzw. “tarczę antykryzysową” a w nim m.in. następujące rozwiązania:

I. w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

bieg terminu na czynności w Urzędzie RP takie jak:

   • wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego,
   • złożenie tłumaczenia patentu europejskiego na język polski
   • złożenie tłumaczenia na język polski ograniczonego lub zmienionego patentu europejskiego,
   • skutki patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty przerywa się do dnia 1 lipca 2020 r.[2]

II. w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 (stan zagrożenia epidemicznego obowiązywał od 14 marca 2020 r., od 20 marca 2020 r. w jego miejsce wprowadzony został stan epidemii w związku z koronawirusem):

a) terminy administracyjne[3]

    • od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,
    • do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
    • przedawnienia,
    • których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,
    • zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
    • do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju

ulegają wstrzymaniu, czyli nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu na ten okres

b) terminy procesowe i sądowe dotyczące:

    • postępowań sądowych, w tym sądowo-administracyjnych,
    • postępowaniach administracyjnych,
    • postępowaniach w sprawach,  o których mowa w art.15f  ust. 9  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
    • innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw,

ulegają wstrzymaniu, czyli nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu na ten okres

Terminy procesowe mogą być terminami ustawowymi, sądowymi lub umownymi.

   • terminy ustawowe wynikają z ustawy, np. termin tygodnia na usunięcie braków formalnych pisma procesowego (art. 130 § 1 k.p.c.)
   • termin sądowe wyznaczane są przez sąd lub przewodniczącego (art. 164 k.p.c.), np. termin do uzupełnienia braku zdolności procesowej (art. 70 § 1 k.p.c.)
   • terminy umowne określane są przez strony, np. przy zawieszeniu postępowania na zgodny wniosek stron (art. 181 § 1 pkt 2 k.p.c.).

Z tego względu sformułowanie „terminy procesowe i sądowe” na potrzeby postępowania cywilnego rozumieć należy jako wszelkie terminy procesowe.

Zasady te mają zastosowanie we wszystkich toczących się sprawach, zarówno w sprawach wszczętych przed wejściem w życie przepisu, jak i w sprawach wszczętych później.[4]

Skoro na skutek zagrożenia epidemicznego lub epidemii doszło do zaprzestania czynności przez sąd, a więc postępowanie uległo zawieszeniu z mocy prawa (art. 173 k.p.c.[5]), to do biegu terminów znajdzie zastosowanie art. 179 § 2 k.p.c. czyli żadne terminy nie biegną i zaczynają biec dopiero od początku z chwilą podjęcia postępowania, natomiast terminy sądowe należy w miarę potrzeby wyznaczać na nowo.

c) przepisy o bezczynności organów oraz o obowiązku organu do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie

Organom prowadzącym postępowanie nie wymierza się kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa.

Jeśli w tym okresie organ prowadzący postępowanie zaprzestanie czynności, to ta strona postępowania nie może skorzystać ze środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

d) przepisy dotyczące organizacji zbiorowego zarządzania prawami

wstrzymano [6] pobieranie

   • wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi wynikających z umowy, której przedmiotem jest korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, a wynagrodzenia te nie są określane jako wprost zależne od faktycznego przychodu lub dochodu tego podmiotu za świadczenie przez niego usług w danym okresie
   • opłat abonamentowych, o których mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1801 oraz z 2020 r. poz. 383)

e) w ustawie o kinematografii wprowadzono zmianę definicji filmu jako utworu w rozumieniu prawa autorskiego – bez wyświetlania w kinie jako pierwszym polu eksploatacji. 

Filmem jest utwór dowolnej długości, w tym utwór dokumentalny lub animowany, złożony z serii następ ujących po sobie obrazów z dźwiękiem lub bez dźwięku, utrwalonych na jakimkolwiek nośniku umożliwiającym wielokrotne odtwarzanie,  wywołujących  wrażenie  ruchu  i składających  się  na  oryginalną  całość,  wyrażającą  akcję (treść) w indywidualnej formie, a ponadto, z wyjątkiem utworów dokumentalnych i animowanych, przewidziany do wyświetlania w kinie  jako  pierwszym  polu  eksploatacji  w rozumieniu przepisów o prawie  autorskim  i prawach    Filmem  jest  również  utwór,  który  z powodu  okoliczności  niezawinionych  nie  został  wyświetlony w kinie

W przypadku nieosiągania przez podmiot prowadzący kino przychodów, lub gdy wszystkie dane, jakie zobowiązany jest podmiot prowadzący kino przekazywać Instytutowi wynoszą  0,  podmiot  prowadzący  kino  jest  zwolniony  z konieczności  przesyłania  danych.

f) w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

  • zmieniono definicję
   • inwestycji technologicznej
   • nowej inwestycji technologicznej

inwestycje te nie musza być na terenie RP

  • uściślono udział przedsiębiorcy w finansowaniu inwestycji technologicznej – przyjęto iż udział własny to udział przedsiębiorcy w finansowaniu inwestycji technologicznej pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego

g) wprowadzono możliwość stosowania w trakcie roku podatkowego przez podatników korzystających z obniżonego podatku w wysokości 5% którzy osiągają w 2020 r. kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19

h) wyłączono stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych odnośnie zmówień  dotyczących zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19

i) prowadzono możliwość wyznaczania innego sądu równorzędnego położonego na obszarze tej samej apelacji, jako właściwy do rozpoznawania spraw pilnych należących do właściwości sądu, który zaprzestał czynności 

W tej chwili trudno ocenić wpływ regulacji specustawy na sprawy IP. Na pewno postanowienia te są nieprecyzyjne i budzą sporo wątpliwości. Będziemy stosować je i publikować wpisy o praktycznych aspektach i skutkach ich zastosowania. 

Photo by Tim Mielke on Unsplash
[1] Na pakiet składają się:
 • ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) (dalej „specustawa”)
 • ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  (DzU z 31 marca, poz. 568)
 • ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (DzU z 31 marca, poz. 569);
 • ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 31 marca, poz. 567). )
[2] zgodnie a art. 31 J specustawy
[3] zgodnie z art. 15 zrr specustawy
[4] W przepisie art. XV § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 297 ze zm.) wyrażono zaś zasadę bezzwłocznego działania normy procesowej.
[5] Postępowanie ulega zawieszeniu z mocy prawa w razie zaprzestania czynności przez sąd wskutek siły wyższej.
[6] zgodnie z art. 15l specustawy
Udostępnij