Planujesz rejestrację wspólnego znaku towarowego lub zgłoszenie znaku w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego? Sprawdź, czy wiesz jak uniknąć problemów i właściwie zapisać zasady korzystania ze znaku w regulaminie znaku towarowego, jeśli z tego znaku będzie mogło korzystać kilka czy kilkadziesiąt osób, czy organizacji (firm).

W przypadku rejestracji wspólnego znaku towarowego albo zgłoszenia znaku towarowego przez klika osób, jednym z obowiązkowych elementów zgłoszenia jest regulamin. O sytuacjach, gdy prawo do korzystania ze znaku przysługuje więcej niż jednej osobie pisaliśmy w poprzednim wpisie https://lgl-iplaw.pl/2020/01/kiedy-prawo-do-korzystania-ze-znaku-towarowego-przysluguje-wiecej-niz-jednemu-przedsiebiorcy/.

O czym należy pamiętać przed spisaniem regulaminu?

W tym wpisie przedstawiamy 5 elementów, które trzeba ustalić przed przystąpieniem do pisania regulaminu, aby w przyszłości uniknąć problemów podczas korzystania ze znaku towarowego przez kilka osób lub firm.

1. ustal zasady używania znaku towarowego

Prawo własności przemysłowej dopuszcza możliwość uznania za znak towarowy oznaczenia przeznaczonego do równoczesnego używania przez klika osób, które zgłosiły znak towarowy wspólnie. W takim przypadku mamy do czynienia ze wspólnym prawem ochronnym. W przypadku wspólnego prawa ochronnego podmiotami, które mogą używać znaku są współuprawnieni oraz ewentualni licencjobiorcy znaku towarowego.

Wszystkie podmioty, które dokonują wspólnie zgłoszenia znaku towarowego w celu uzyskania prawa ochronnego muszą być wymienione w regulaminie. Podmioty te powinny zostać wskazane z nazwy ale także adresu siedziby i wszelkich numerów identyfikacyjnych. Organizacja mająca zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań w swoim imieniu powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców i osoba prawna działająca na podstawie przepisów prawa publicznego mogą uzyskać prawo ochronne na wspólny znak towarowy. W takim przypadku prawo ochronne na znak towarowy przysługuje organizacji albo osobie prawnej, a podmiot uprawniony do wspólnego znaku towarowego powinien być wskazany w regulaminie.

W regulaminie powinny zostać jak najdokładniej określone zasady używania znaku towarowego przez osoby do tego upoważnione np. poprzez określenie:

  • w jaki sposób znak może być umieszczanych na towarach,
  • w jakim miejscu ma być umieszczany oraz
  • w jakiej formie (w tym przypadku dodatkowo powinny zostać doprecyzowane różne warianty znaku towarowego jakimi może posługiwać się osoba upoważniona do używania znaku).

 

2. ustal osoby upoważnione do używania znaku albo warunki członkostwa w organizacji

W obu przypadkach regulamin wspólnego znaku towarowego powinien wskazywać osoby upoważnione do używania znaku towarowego, czyli warunki członkostwa organizacji lub osoby upoważnione do używania znaku – w przypadku osób prawnych działających w sferze publicznej.

W przypadku wspólnego prawa ochronnego osobami upoważnionymi do używania znaku są uprawnieni z prawa ochronnego na znak oraz ewentualni licencjobiorcy znaku towarowego zgodnie z warunkami licencji, gdy uprawnieni zdecydują się na udzielenie licencji na ich znak towarowy.

 

3. ustal zasady kontroli prawidłowego używania znaku

W interesie nie tylko uprawnionych z prawa ochronnego ale także osób upoważnionych do korzystania ze znaku towarowego jest kontrola prawidłowości korzystania ze znaku. Uprawnione podmioty powinny ustalić przebieg takie kontroli w taki sposób, aby nie zakłócał on działalności przedsiębiorstw osób upoważnionych do korzystania ze znaku towarowego, czy to licencjobiorców czy podmiotów upoważnionych do korzystania ze wspólnego znaku towarowego.

Kontroli wymagają przede wszystkim takie elementy jak: przestrzeganie granic terytorialnych używania znaku, zakresu towarów na jaki zostało udzielone prawo lub zgoda na korzystanie ze znaku oraz sposobu oznaczania towarów.

 

4. ustal skutki naruszenia postanowień regulaminu

Postanowienie dotyczące naruszenia regulaminu jest jednym z obowiązkowych i wyrażonych wprost w ustawie prawo własności przemysłowej elementem. Konsekwencją naruszenia regulaminu może być np. kara pieniężna, czasowe zawieszenie uprawnienie do korzystania ze znaku a nawet wykluczenie z organizacji lub pozbawienie prawa do używania ze znaku).

Warto te konsekwencje uzgodnić w regulaminie, aby wszystkie osoby związane regulaminem znały je i akceptowały rozpoczynając korzystanie ze znaku.

5. ustal zasady ponoszenia opłat i udziału w kosztach

W regulaminie warto ustalić zasady odpłatności na rzecz uprawnionego do znaku wspólnego. Opłaty za korzystanie ze wspólnego znaku towarowego związane są zazwyczaj zarówno z możliwością korzystania z tego znaku, jak i z podejmowaniem przez uprawnionego do znaku działań na rzecz wszystkich osób uprawnionych do jego używania, takich jak

  • promocja i reklama znaku,
  • dochodzenie jego ochrony w razie naruszeń,
  • przedłużenie prawa ochronnego,
  • uzyskanie ochrony na odmiany znaku.

W przypadku wspólnego prawa ochronnego uprawnieni powinni ustalić w jakich częściach będą obciążeni kosztami związanymi z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony na znak towarowy oraz jak będzie wyglądała partycypacja w kosztach dochodzenia ochrony w przypadku ewentualnych naruszeń ich wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy.

Dobra rada na koniec

Warto zapamiętać, że regulamin nie może zawierać postanowień sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Sytuacja taka nie tylko wpływa na moc prawną regulaminu ale również może uniemożliwić uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy.

Photo by Natalie Scott on Unsplash

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami lub skorzystaj z naszej usługi on-line https://lgl-iplaw.pl/product/badanie-i-zgloszenie-do-urzedu-rp-znaku-towarowego/. Gotowe regulaminy będą już wkrótce dostępne na https://lgl-iplaw.pl/product-category/wzory/.

Udostępnij