Prowadzisz sklep internetowy, w którym oferujesz swoje produkty lub usługi konsumentom? Pamiętaj żeby zamieścić na stronie internetowej regulamin sklepu.  Niezależnie od tego, czy będziesz sprzedawać towary fizyczne, czy towary lub usługi elektroniczne, regulamin jest pewnego rodzaju umową między sprzedającym a przyszłym klientem, który kształtuje stosunki prawne pomiędzy stronami. Regulamin sklepu internetowego to jeden z najważniejszych dokumentów, jakie powinieneś mieć, otwierając taki sklep!

O czym należy pamiętać?

Ze względu na to, że sprzedając działasz jako przedsiębiorca, musisz szczególnie zwrócić uwagę na prawa jakie przysługują konsumentom. Szczególną uwagę poświęć klauzulom niedozwolonym i obowiązkowym informacjom jakie musisz przekazać klientom. Na to co musi znaleźć się w regulaminie sklepu wskazują dwa akty prawne: ustawa o prawach konsumenta i ustawa o świadczeniu usług elektroniczną.

Co powinien zawierać regulamin?

W dobrze przygotowanym regulaminie nie powinno zabraknąć informacji o:

 1. danych przedsiębiorcy oraz zakresie świadczonych usług – tutaj powinny znaleźć się informacje o danych identyfikujących przedsiębiorcę oraz usługach świadczonych przez niego, obszarze terytorialnym, na jakim działa (np. terytorium Polski lub terytorium Unii Europejskiej), a także definicje pojęć, jakimi posługuje się przedsiębiorca w regulaminie; takie informacje pozwolą zidentyfikować podmiot prowadzący daną działalność gospodarczą, np. w sytuacji sporu. Ze względu na to, że nie mamy możliwości przez Internet zobaczyć się fizycznie, ujawnienie danych rejestrowych jest dodatkowym uwierzytelnieniem działalności zgodnej z prawem
 2. rodzaju zawieranej umowy – są to postanowienia kluczowe dla uregulowania stosunku między przedsiębiorcą a klientem sklepu, dotyczące charakteru zawieranej umowy – określenie, czy jest to np. umowa sprzedaży czy umowa o dzieło, o świadczenie usług, zawierające:
   • dokładne warunki zawieranej umowy, określające prawa i obowiązki stron kupującego i sprzedającego; w tym zakresie konieczne jest uwzględnienie praw jakie konsumentowi przyznaje ustawodawca. Postanowienia regulaminu, które będą sprzeczne z prawem będą nieważne.
   • informacje o zasadach i sposobie płatności – tj. jakie metody płatności akceptuje Twój sklep (np. przelew bankowy, za pobraniem lub za pośrednictwem jakiego serwisu płatności online) oraz w jakim terminie klient może zapłacić za wybrany towar lub usługę.
   • informacje o terminie wykonania umowy – czyli w jaki sposób oraz w jakim terminie kupujący może otrzymać świadczenie oraz jakie są zasady rozpatrywania reklamacji. Należy przy tym pamiętać, że ustawowy termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni od daty jej złożenia, jeżeli w tym terminie nie udzielisz informacji o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji, uznaje się ją za przyjętą, a reklamującemu należy się zwrot świadczenia w wybrany przez niego sposób.
   • informacje o sposobie przekazania zakupionego towaru lub usługi i obowiązkach stron w tym zakresie; W regulaminie należy określić sposoby dostawy, ewentualne dodatkowe koszty, które będzie musiał pokryć kupujący lub zastrzec, że towar można odebrać jedynie osobiście.
   • informacje co do zasad odstąpienia od umowy – regulamin powinien zawierać informacje gdzie należy kierować oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór takiego formularza. Tu również ustawowy termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni. W przypadku umów zawieranych na odległość, za wyjątkami przewidzianymi w ustawie, nie można pozbawić konsumenta prawa odstąpienia od umowy. W związku z tym masz obowiązek poinformować go w jaki sposób może to zrobić, a także jakie koszty związane ze zwrotem rzeczy będzie zobowiązany ponieść, np. dotyczące odesłania produktu, poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów. Jeżeli sprzedajesz towary, co do których przepisy o odstąpieniu nie będą mieć zastosowania (prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zakupu między innymi treści cyfrowych na nośnikach niematerialnych czyli np. e-booków, pełen katalog wyłączeń zawarty jest w art. 38 ustawy o prawach konsumenta), to także taka informacja o braku możliwości odstąpienia od umowy musi znaleźć się w regulaminie;
   • warunki rozwiązania umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu należy wskazać w jaki sposób można ją wypowiedzieć, jaki jest okres wypowiedzenia oraz czy w przypadku rezygnacji klient będzie musiał dopełnić dodatkowych formalności
 3. informacji technicznych – przedsiębiorca, w regulaminie musi określić, jakie wymagania techniczne powinny zostać spełnione przez urządzenie, którym posługuje się klient sklepu aby móc w pełni korzystać z jego funkcjonalności; należy tutaj wskazać dostęp do internetu, rodzaje przeglądarek, dodatkowe wtyczki lub programy, które są niezbędne do korzystania ze sklepu. Dodatkowo w regulaminie należy uregulować czy można tworzyć konta klienta oraz czy ich utworzenie jest niezbędne do dokonania zakupu. Jeżeli klienci mogą tworzyć konta klienta należy także uregulować kwestie związane z założenie profilu w sklepie np. wskazać jakie dane są niezbędne do jego utworzenia, jakie funkcjonalności klient zyskuje zakładając konto w sklepie oraz jak wygląda procedura usunięcia konta ze sklepu.
 4. towarach lub usługach jakie znajdują się w ofercie – czyli tzw. głównych cechach świadczenia, nie chodzi tutaj oczywiście o opisywanie każdego towaru, należy jednak wskazać czy są to towary, fizyczne, elektroniczne, czy podlegające pod specjalne regulacje (np. leki, wyroby medyczne, alkohol).
 5. danych kontaktowych – W regulaminie obowiązkowo musisz podać namiary na ciebie – adres Twojego przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z Tobą jak również składać reklamacje; Sposób kontaktowania się z konsumentem jest wymogiem ustawowym, jaki przedsiębiorca ma obowiązek przekazać kupującemu najpóźniej w momencie zawierania umowy.
 6. cenie towaru lub usługi – niezależnie od tego jakie produkty lub usługi masz w ofercie, w regulaminie musi znaleźć się miejsce na informacje dotyczące cen towarów lub usług wraz z podatkami, sposobie, w jaki będą one obliczane, a także o dodatkowych opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia. W razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności
 7. gwarancji udzielanej przez przedsiębiorcę na zakupiony towar lub usługę – sprzedawca na podstawie kodeksu cywilnego odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedawanego towaru.Rękojmia uwzględnia oprócz tego także wady wykonanego na zamówienie dzieła. Na złożenie reklamacji konsument ma rok od zakupu. Gwarancja jest dodatkowym zabezpieczeniem jakości towaru udzielanym dobrowolnie przez producenta, niezależnie od tego czy jest on także sprzedawcą. Jest to pisemny dokument określający czas, na jaki udziela się gwarancji jakości oraz na jakich warunkach.
 8. kodeksie dobrych praktyk, jeżeli zobowiązałeś się do przestrzegania takiego kodeksu oraz sposobie zapoznania się z nim; Przez kodeks dobrych praktyk rozumie się zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych;
 9. pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji – należy wskazać możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur; Polubowne rozwiązanie sporu między przedsiębiorcą, a konsumentem może być prowadzone o ile przedsiębiorca nie zastrzegł, że nie wyraża zgody na udział w takim postępowaniu
 10. przetwarzaniu danych osobowych – obowiązek poinformowania klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych, celu i sposobie przetwarzania nakłada na każdego przedsiębiorcę RODO czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Konsument musi być również poinformowany o przysługujących mu uprawnieniach, np. prawie do bycia zapomnianym (poprzez usunięcie danych ze zbioru sprzedawcy). Z uwagi na zagrożenie wysokimi karami finansowymi, każdy właściciel sklepu internetowego musi szczególnie uważnie wywiązać się z nałożonych przez RODO obowiązków.

Dodatkowo w przypadku niektórych umów może być konieczność wskazania informacji o:

 1. minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy
 2. wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy
 3. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony; jeżeli w sklepie oferujemy różnego rodzaju towary, takie informacje najlepiej jest wskazać przy każdym towarze z osobna. W regulaminie natomiast można wymienić format pliku i inne wymogi techniczne jakie ogólnie posiadają oferowane towary. Zabezpieczenia mogą wynikać np. z ograniczeń terytorialnych i geoblokowania, a informacje o tym najlepiej zamieścić w karcie produktu
 4. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć. W praktyce, należy wskazać jaki wpływ na sprzęt klienta mogą mieć pliki cyfrowe, które pobierze i zapisze na swoim komputerze lub innym sprzęcie elektronicznym, a także o ograniczeniach i wymogach sprzętowych.

Co ważne, każdy regulamin musi zawierać datę od kiedy obowiązuje.

Photo by Mike Petrucci on Unsplash

Więcej znajdziesz na https://lgl-iplaw.pl/warto-wiedziec/

Jeżeli jesteś w trakcie przygotowywania regulaminu swojego sklepu mogą przydać Ci się nasze wzory regulaminów sklepu 

  lub

Zajrzyj do naszego sklepu: https://lgl-iplaw.pl/sklep/.

Udostępnij