23758
post-template-default,single,single-post,postid-23758,single-format-standard,theme-stockholm,cookies-not-set,stockholm-core-1.1,woocommerce-no-js,select-child-theme-ver-5.1.8.1573676579,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Fałszywe zestawy do testowania, nieoryginalne środki ochrony indywidualnej, podróbki leków, kradzież … własności intelektualnej – cz. 1. podstawowe informacje z zakresu regulacji karnych

Tylko w ostatnich miesiącach w Polsce wykryto magazyn 40 tys. luksusowych perfum, 1500 szt. ubrań na kwotę prawie 7 mln. zł [1], 4 tys. szt. zabawek z podrobionymi znakami towarowymi znanych firm [2], ponad tysiąc nielegalnych zaślepek do poduszek powietrznych (!) różnych marek samochodowych [3], dwa magazyny z kosmetykami, odzieżą, zegarkami, biżuterią i perfumami z nielegalnie naniesionymi znakami towarowymi znanych światowych marek o wartości 10 mln. zł [4], 24-letniemu mężczyźnie postawiono blisko 7 tysięcy zarzutów o nielegalne rozpowszechnianie gier w wersji cyfrowej [5]. Poza tym wyeliminowano z rynku UE 1.346 ton

podrobionych pestycydów o wartości 94 mln euro, polski udział w tej operacji to ponad 70 ton zabezpieczonego towaru [6], zatrzymano trzy osoby podejrzane o sprzedaż w Internecie podrabianych interfejsów do diagnostyki samochodowej z pirackim oprogramowaniem [7], udaremniono nielegalne rozpowszechnianie sygnału płatnych telewizji cyfrowych [8]. To przykłady niedawno ujawnionych zatrzymań z publikowanych przez Policję informacji. O większości naruszeń własności intelektualnej nie dowiemy się z prasy. 

 

Naruszanie własności intelektualnej (intellectual property – IP) to nie tylko szkody gospodarcze, ale także zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa konsumentów i środowiska wynikające z podrabiania towarów. Sprawcy nie tylko kradną cudzą własność intelektualną ale narażają nas na niebezpieczeństwo korzystania z produktów bez atestów czy zawierających szkodliwe substancje, wprowadzając w błąd co do faktycznej jakości i wartości nabywanych produktów. Według raportu EUiPO i OECD nawet wybuch pandemii COVID-19 pod koniec 2019 r. stał się okazją do produkcji fałszach zestawów do testowania, nieoryginalnych środków ochrony indywidualnej oraz podrobionych leków[9]

Takie działania naruszycieli mogą powodować nie tylko odpowiedzialność cywilną związaną z zapłatą odszkodowania czy usunięciem skutków naruszeń ale także odpowiedzialność karną.

W sprawie o każde przestępstwo pokrzywdzony (bądź inna uprawniona osoba) legitymowany jest do złożenia wniosku o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Osoby pokrzywdzone w pierwszej kolejności często sięgają po regulacje karne ze względu na zdecydowanie mniejsze koszty oraz możliwość uzyskania kompensaty szkody już w ramach rozstrzygnięcia wydanego w procesie karnym. Odzwierciedlają to dane statystyczne: w latach 2009 – 2011 za popełnienie czynów niedozwolonych przeciwko prawom własności intelektualnej prawomocnie w postępowaniach karnych skazano 7 004 osoby, w tym samym okresie w sądach cywilnych liczba spraw dotyczących naruszenia dóbr intelektualnych wyniosła 4 763[10].

Na gruncie własności intelektualnej możemy mieć również do czynienia z przestępstwami opisanymi w kodeksie karnym (kk): przeciwko czci i nietykalności cielesnej takimi jak zniesławienie (art. 212 kk) albo zniewaga (art. 216 kk), a także innych występujących łącznie takich jak: wyłudzenie podstępem poświadczenia nieprawdy (art. 272 kk), przywłaszczenie (art. 284 kk) czy oszustwo (art. 286 kk).

W ustawach regulujących własność intelektualną: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie własności przemysłowej i o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawarte zostały przepisy szczególne względem kodeksu karnego dotyczące przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem własności intelektualnej. Ze względu na obszerny zakres tej tematyki podzieliłam ją na 4 wpisy na naszym blogu:

 1. podstawowe informacje z zakresu regulacji karnych;
 2. czyny niedozwolone związane z utworami i przedmiotami praw pokrewnych;
 3. czyny niedozwolone związane z przedmiotami własności przemysłowej;
 4. czyny niedozwolone związane z czynami nieuczciwej konkurencji.

cz. 1 podstawowe informacje z zakresu regulacji karnych

W celu ułatwienia zrozumienia regulacji karnych dotyczących własności intelektualnych należ zacząć od odpowiedzi wyjaśniających podstawowe pojęcia i zasady, którymi posługuje się prawo karne.

 

Jakie są podstawowe czynniki niezbędne do pociągnięcia osoby do odpowiedzialności karnej?

Aby doszło do pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej konieczne są:

 1. popełnienie czynu zabronionego;
 2. groźba kary;
 3. przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia;
 4. wina sprawcy;
 5. wyższa społeczna szkodliwość czynu, niż znikoma.

 

Czym jest czyn zabroniony i jakie są jego rodzaje?

Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej. Czyny zabronione możemy podzielić na:

  1. przestępstwa, które dzielmy na:
   • zbrodnie – czyny zabronione zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą
   • występki – czyny zabronione zagrożone grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5000 złotych, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc
  2. wykroczenia – czyny zabronione zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany.

Czyli nie każdy czyn zabroniony jest przestępstwem.

Czyny zabronione możemy również podzielić na 3 ich typy uzależnione od społecznej szkodliwości czynu:

  • podstawowy
  • kwalifikowany – o zwiększonej społecznej szkodliwości czynu niż typ podstawowy
  • uprzywilejowany – o zmniejszonej społecznej szkodliwości czynu niż typ podstawowy

 

Jak dokonywana jest ocena społecznej szkodliwości czynu?

Dokonując oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę następujące czynniki:

 1. rodzaj i charakter naruszonego dobra,
 2. rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody,
 3. sposób i okoliczności popełnienia czynu,
 4. wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków,
 5. postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

 

Jakie możemy wyróżnić tryby ścigania sprawcy?

W zależności od popełnionego czynu zabronionego przewidziane są różne tryby ścigania sprawcy. Możemy podzielić jej na:

 1. ścigane z oskarżenia publicznego
  • ścigane z urzędu
  • ścigane na wniosek
 2. ścigane z oskarżenia prywatnego.

Jeżeli w ustawie nie został wskazany tryb ścigania czynu zabronionego oznacza to, że czyn ten ścigany jest z urzędu. Ściganie na wniosek lub z oskarżenia prywatnego jest zawsze wprost wskazane w ustawie.

 

sprawy ścigane z oskarżenia publicznego

W sprawach z oskarżenia publicznego prokurator sporządza akt oskarżenia lub zatwierdza akt oskarżenia sporządzony przez Policję w dochodzeniu i wnosi go do sądu albo sam wydaje postanowienie o umorzeniu, o zawieszeniu albo o uzupełnieniu śledztwa lub dochodzenia w ciągu 14 dni od daty zamknięcia śledztwa albo od otrzymania aktu oskarżenia sporządzonego przez Policję w dochodzeniu.

Tryb ścigania z urzędu oznacza, że organ powołany do ścigania przestępstw (prokurator, Policja) jest obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny także do wniesienia i popierania oskarżenia o czyn ścigany z urzędu.

Tryb ścigania na wniosek oznacza, że postępowania może zostać zainicjowane w chwili złożenia wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej (najczęściej pokrzywdzonego):

 • ustnie do protokołu przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka, także w chwili przyjęcia od niego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, lub
 • pisemnie

Ważne jest aby z informacji ustnej lub pisemnej w sposób wyraźny wynikało żądanie pokrzywdzonego ścigania sprawcy (zob. post. SN z 16 marca 2011 r., IV KK 26/10). Po złożeniu wniosku dalsze czynności będą podejmowane przez organy ścigania. Wniosek o ściganie można cofnąć do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej. W postępowaniu przygotowawczym następuje to za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu. Cofnięcie wniosku nie wymaga jego uzasadnienia, ale ponowne złożenie wniosku o ściganie w tej samej sprawie jest niedopuszczalne.

sprawy ścigane z oskarżenia prywatnego 

W sprawach z oskarżenia prywatnego postępowanie wszczyna się z chwilą złożenia do sądu przez pokrzywdzonego prywatnego aktu oskarżenia. Nie ma fazy postępowania przygotowawczego ale możliwe jest złożenia wniosku o ściganie na policję w celu zabezpieczenia dowód na potrzeby postępowania. W przypadku gdy interes społeczny będzie tego wymagał przestępstwo prywatnoskargowe może zostać objęte ściganiem z urzędu.

Oskarżyciel prywatny może zainicjować postępowanie prywatnoskargowe

 • przez złożenie pisemnej lub ustnej skargi na Policji (zgodnie z art. 488 § 1 kpk Policja na żądanie pokrzywdzonego przyjmuje skargę i w razie potrzeby zabezpiecza dowody, po czym przesyła skargę do sądu)
 • wniesienie prywatnego aktu oskarżenia
 • oświadczenie, że pokrzywdzony podtrzymuje oskarżenia publiczne jako prywatne w przypadku odstąpienia prokuratora od oskarżenia złożone w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o odstąpieniu przez prokuratora od oskarżenia

Skarga pokrzywdzonego 

 • nie jest tak bardzo sformalizowana jak prywatny akt oskarżenia, może być porównywana do zawiadomienia o przestępstwie, gdyż może nawet odnosić się do anonimowego sprawcy, którego ustaleniem zajmie się Policja
 • skarga zastępuje akt oskarżenia
 • jeśli skarga jest pisemna, Policja przyjmuje ją, rejestruje w odpowiednim dzienniku korespondencyjnym i przesyła sądowi
 • jeśli skarga jest ustnie składana, to funkcjonariusz przyjmujący ją, zobowiązany jest do sporządzenia protokołu
 • w postępowaniu prywatnoskargowym brak jest postępowania przygotowawczego

Prywatny akt oskarżenia

 • prywatny akt oskarżenia jest mniej sformalizowany od publicznego aktu oskarżenia (nie wymaga pomocy prawnika) wystarczy wskazać osobę oskarżonego, zarzucany mu czyn oraz dowody, na których opiera się oskarżenie
 • zwrot “oznaczenie osoby oskarżonego”, a nie podanie jego danych osobowych oznacza, iż w większości przypadków wystarczy podać dane umożliwiające identyfikację oskarżonego (np. nick którym posługuje się w Internecie) jeśli dokładne dane oskarżonego nie są znane pokrzywdzonemu
 • określenie czynu zabronionego nie wymaga podania konkretnego przepisu prawa, wystarczy opisać zdarzenie z którym wiąże się popełnienie czynu zabronionego
 • konieczne jest jednak wskazanie dowodów, dołączenie odpowiedniej liczby odpisów prywatnego aktu oskarżenia i dokonanie opłaty (w sierpniu 2020 r. jest to kwota 300 zł) jest ona ustalana na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego

 

Jakie są rodzaje czynów zabronionych związane z własnością intelektualną, jaka grozi kara i jak są ścigane?

tabeli gotowej do pobrania przedstawione zostało zestawienie czynów niedozwolonych uregulowanych w przepisach szczególnych względem kodeksu karnego, czyli prawie autorskim, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawie własności przemysłowej.

USTAWA


CZYN


KARA


PODSTAWA PRAWNA


TRYB ŚCIGANIA


Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

Przywłaszczenie autorstwa

 

 


grzywna,

kara ograniczenia wolności,

kara pozbawienia wolności do lat 3


art. 115 ust. 1


Z urzędu


Rozpowszechnianie utworu bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy


grzywna,

kara ograniczenia wolności,

kara pozbawienia wolności do lat 3


art. 115 ust. 1


Z urzędu


Zniekształcenie utworu


grzywna,

kara ograniczenia wolności,

kara pozbawienia wolności do lat 3


Art. 115 ust. 2


Z urzędu


Inne niż wskazane powyżej naruszenie praw autorskich lub praw pokrewnych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej


grzywna,

kara ograniczenia wolności,

kara pozbawienia wolności do roku


Art. 115 ust. 3


Z urzędu


Rozpowszechniania utworu bez pozwolenia


grzywna,

kara ograniczenia wolności,

kara pozbawienia wolności do lat 2


art. 116 ust. 1


Na wniosek pokrzywdzonego


Rozpowszechnianie w utworu bez pozwolenia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej


kara pozbawienia wolności do lat 3 art. 116 ust. 2 Na wniosek pokrzywdzonego
Rozpowszechnianie utworu bez pozwolenia jako stałe źródło dochodu albo kierowanie lub organizowanie takiej działalności kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5 Art. 116 ust. 3 Z urzędu
Nieumyślne rozpowszechnianie utworu bez pozwolenia grzywna,

kara ograniczenia wolności,

kara pozbawienia wolności do roku

Art. 116 ust. 4 Na wniosek pokrzywdzonego
Nielegalne utrwalanie albo zwielokrotnianie grzywna,

kara ograniczenia wolności,

kara pozbawienia wolności do lat 2

Art. 117 ust. 1 Na wniosek pokrzywdzonego
Nielegalne utrwalane albo zwielokrotnianie jako stałe źródło dochodu albo kierowanie lub organizowanie takiej działalności kara pozbawienia wolności do lat 3 art. 117 ust. 2 Z urzędu
Paserstwo kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat Art. 118 ust. 1 Na wniosek pokrzywdzonego
Paserstwo jako stałe źródło dochodu albo kierowanie lub organizowanie takiej działalności kara pozbawienia wolności od roku do 5 lat Art. 118 ust. 2 Z urzędu
Jeżeli sprawca powinien i może przypuszczać, że przedmiot został uzyskany za pomocą czynu zabronionego grzywna,

kara ograniczenia wolności,

kara pozbawienia wolności do lat 2

Art. 118 ust. 3 Z urzędu
Tworzenie urządzeń do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia zabezpieczeń technicznych grzywna,

kara ograniczenia wolności,

kara pozbawienia wolności do lat 3

Art. 1181 ust. 1 Na wniosek pokrzywdzonego
Posiadanie, przechowywanie lub wykorzystywanie takich urządzeń lub ich komponentów grzywna,

kara ograniczenia wolności,

kara pozbawienia wolności do roku

Art. 1181 ust. 2 Na wniosek pokrzywdzonego
Naruszenie prawa do kontroli utworu grzywna,

kara ograniczenia wolności,

kara pozbawienia wolności do roku

Art. 119 Na wniosek pokrzywdzonego
Odmowa udzielenia informacji o wpływach z korzystania z utworu grzywna,

kara ograniczenia wolności,

kara pozbawienia wolności do roku

Art. 119 Na wniosek pokrzywdzonego
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej

 

Przywłaszczenie autorstwa cudzego projektu wynalazczego grzywna,

kara ograniczenia wolności,

kara pozbawienia wolności do roku

Art. 303 ust. 1 Na wniosek pokrzywdzonego
Przywłaszczenie autorstwa cudzego projektu wynalazczego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej grzywna,

kara ograniczenia wolności,

kara pozbawienia wolności do 2 lat

Art. 303 ust. 2 Na wniosek pokrzywdzonego
Zgłoszenie cudzego wynalazku, wzoru lub topografii grzywna,

kara ograniczenia wolności,

kara pozbawienia wolności do 2 lat

Art. 304 ust. 1 Na wniosek pokrzywdzonego
Ujawnienie informacji o cudzych wynalazkach, wzorach, topografiach grzywna,

kara ograniczenia wolności,

kara pozbawienia wolności do 2 lat

art. 304 ust. 2 Na wniosek pokrzywdzonego
Nieumyślne ujawnienie informacji o cudzych wynalazkach, wzorach, topografiach będąc zobowiązanym do zachowania tych informacji w tajemnicy grzywna Art. 304 ust. 3 Na wniosek pokrzywdzonego
Oznaczanie towarów podrobionym znakiem towarowym grzywna,

kara ograniczenia wolności,

kara pozbawienia wolności do 2 lat

Art. 305 ust. 1 Na wniosek pokrzywdzonego
Oznaczenie towarów podrobionym znakiem towarowym w przypadku mniejszej wagi grzywna Art. 305 ust. 2 Na wniosek pokrzywdzonego
Oznaczenie towarów podrobionym znakiem towarowym jako stałe źródło dochodu albo dotyczy towarów o znacznej wartości kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5 art. 305 ust. 3 Z urzędu
Oznaczanie i wprowadzanie do obrotu przedmiotów mających wywołać mylne mniemanie o istnieniu ochrony prawnej grzywna, areszt Art. 307 ust. 1 Na żądanie pokrzywdzonego (wykroczenie)
Wprowadzanie, przygotowanie lub przechowywanie do obrotu przedmiotów wiedząc o ich mylnym oznaczeniu o istnieniu ochrony prawnej (dotyczy innych przedmiotów niż znaki towarowe) grzywna, areszt Art. 307 ust. 2 Na żądanie pokrzywdzonego

(wykroczenie)

Wprowadzenie do obrotu towarów z fałszywym wyróżnikiem (dotyczy znaków towarowych) grzywna Art. 308 Na żądanie pokrzywdzonego

(wykroczenie)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

 

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez osobę obowiązaną do jej zachowania grzywna,

kara ograniczenia wolności,

kara pozbawienia wolności do 2 lat

Art. 23 ust. 1 Na wniosek pokrzywdzonego
Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez osobę, która uzyskała ją bezprawnie grzywna,

kara ograniczenia wolności,

kara pozbawienia wolności do 2 lat

Art. 23 ust. 2 Na wniosek pokrzywdzonego
Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa z którą sprawca zapoznał się biorąc udział w rozprawie lub w innych czynnościach postępowania sądowego grzywna,

kara ograniczenia wolności,

kara pozbawienia wolności do 2 lat

Art. 23 ust. 3 Na wniosek pokrzywdzonego
Naśladownictwo zewnętrznej postaci produktu grzywna,

kara ograniczenia wolności,

kara pozbawienia wolności do 2 lat

Art. 24 Na wniosek pokrzywdzonego
Organizowanie lub kierowanie systemem sprzedaży lawinowej kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat Art. 24a Na wniosek pokrzywdzonego
Fałszywe oznaczenie lub brak oznaczenia towarów lub usług grzywna, areszt Art. 25 ust. 1 Na żądanie pokrzywdzonego

(wykroczenie)

Dopuszczenie się czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy grzywna, areszt  

Art. 25 ust. 2

Na żądanie pokrzywdzonego

(wykroczenie)

Dopuszczenie się czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie sprzedaży premiowanej grzywna, areszt Art. 25 ust. 2 Na żądanie pokrzywdzonego

(wykroczenie)

Rozpowszechnianie fałszywych informacji o przedsiębiorstwie (cudzym) grzywna, areszt Art. 26 ust. 1 Na żądanie pokrzywdzonego

(wykroczenie)

Rozpowszechnianie fałszywych informacji o przedsiębiorstwie (swoim) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej grzywna, areszt Art. 26 ust. 2 Na żądanie pokrzywdzonego

(wykroczenie)

 

Ze sprawozdania z 2020 r. na temat statusu ochrony praw własności intelektualnej przygotowanego przez EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności intelektualnej) wynika, że naruszenie praw IP stanowi dochodową działalność przestępczą o stosunkowo niskim poziomie ryzyka, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo wykrycia i ewentualnego ukarania. Zorganizowane grupy przestępcze są w dużym stopniu zaangażowane w podrabianie i piractwo, a przestępstwa związane z własnością intelektualną często powiązane są z innymi rodzajami przestępstw, takimi jak pranie pieniędzy, handel ludźmi i sporadycznie praca przymusowa [9].

 

Jeżeli padłeś ofiarą przestępstwa i chcesz dokonać zawiadomienia o jego popełnieniu lub złożyć wniosek o ściganie sprawcy skorzystaj z przygotowanych przez nas wzorów:

 

Jeśli zainteresował Cię temat, zapraszamy do lektury kolejnych wpisów cz. 2 na temat karnych aspektów prawa autorskiego związane z utworami i przedmiotami praw pokrewnych, cz. 3 dotyczącej własności przemysłowej oraz cz. 4 opisującej czyny nieuczciwej konkurencji.

 

Więcej informacji dotyczących praw własności intelektualnej, o których warto wiedzieć znajdziesz na https://lgl-iplaw.pl/warto-wiedziec/

 

[1] https://policja.pl/pol/aktualnosci/182023,Zabezpieczyli-towar-o-wartosci-prawie-7-milionow-zlotych.html
[2] https://policja.pl/pol/aktualnosci/121503,Zlikwidowano-linie-produkcyjna-podrobionych-zabawek.html
[3] https://policja.pl/pol/aktualnosci/177881,Policjanci-zabezpieczyli-nielegalne-produkty.html
[4] https://policja.pl/pol/aktualnosci/178859,Zabezpieczono-podrobki-o-wartosci-blisko-10-mln-zlotych.html
[5] https://policja.pl/pol/aktualnosci/184856,Blisko-9-tys-zarzutow-za-nielegalne-rozpowszechnianie-gier.html
[6] https://policja.pl/pol/aktualnosci/189584,Operacja-Silver-Axe.html
[7] https://policja.pl/pol/aktualnosci/191291,Policjanci-zabezpieczyli-pirackie-oprogramowanie-diagnostyczne.html
[8] https://policja.pl/pol/aktualnosci/190671,Kolejne-zarzuty-w-sprawie-pirackiego-serwisu-streamingowego.html
[9] W marcu 2020 r. EUIPO i OECD opublikowały wspólnie przeprowadzone badanie na temat sfałszowanych leków, które wykazało, że nie tylko leki „poprawiające komfort życia”, ale również leki stosowane w leczeniu poważnych chorób, w tym antybiotyki, leki stosowane w terapiach przeciwnowotworowych są często fałszowane, co może przynieść śmiertelne skutki dla pacjentów https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_Status_Report_on_IPR_infringement/2020_Status_Report_on_IPR_infringement_exec_pl.pdf
[10] http://www.prawoautorskie.gov.pl/media/konsultacje_-_program_na_rzecz_ochrony/2016_10_13_PROPOZYCJA_DZIALAN_obieg_wer_ost.pdf

Bądźmy w kontakcie

Podaj nam swoje imię i adres mailowy, jeśli chcesz otrzymywać wiadomości na temat nowych publikacji na naszych blogach o praktycznych aspektach własności intelektualnej (IP), ciekawych wydarzeniach, nowych usługach, wzorach, e-bookach czy narzędziach do zarządzania IP, warsztatach, szkoleniach i spotkaniach tematycznych.

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych na podany przeze mnie adres, przez Lewandowski Gradek Lewandowska sp.p. radców prawnych z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 41/2B NIP: 7010438256

Pod linkiem https://lgl-iplaw.pl/polityka-prywatnosci/ znajdziesz informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

Anna Dębska

anna.debska@lgl-iplaw.pl

rzecznik patentowy Polskiej Izby Rzeczników Patentowych; absolwentka stacjonarnego prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego