Wraz z nowym rokiem wprowadzone zostaną zmiany w dwóch aktach prawnych regulujących sektor e-commerce, tj. w ustawie – Kodeks cywilny oraz w ustawie o prawach konsumenta, które znacząco zmienią dotychczasową rzeczywistość prawną w zakresie sprzedaży on-line. Zmiany te miały zacząć funkcjonować już od 1 czerwca 2020 r. jednak panująca epidemia Covid-19 przesunęła je w czasie.  Do tej pory w obrocie gospodarczym mogliśmy mieć do czynienia z przedsiębiorcą lub konsumentem. Konsument jako podmiot słabszy względem profesjonalnego przedsiębiorcy posiada szczególne przywileje i środki ochrony. Nowe przepisy przewidują objęcie dodatkową ochroną osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą czyli przedsiębiorca na prawach konsumenta.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w określonych przypadkach zyskują nowe przywileje i dodatkową ochronę konsumencką. Oznacza to, że będą traktowane jak konsumenci i w związku z tym zostaną objęte ochroną przewidzianą dla konsumentów mimo, że są przedsiębiorcami.

… gdy z treści umowy i CEiDG wynika, że transakcja nie posiada charakteru zawodowego

W tych sytuacjach będziemy mieć do czynienia z nowym podmiotem będącym przedsiębiorcą na prawach konsumenta – zgodnie z art. 3855 k.c. jest to osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Aby osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność mogła skorzystać z ochrony przewidzianej dla konsumentów musi spełnić jeden warunek – umowa, którą będzie zawierać ze sprzedawcą nie może mieć charakteru zawodowego tzn. nie może dotyczyć branży, w której taka osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą.

Powyższa zmiana w przepisach spowoduje więcej obowiązków po stronie przedsiębiorców będących stroną umowy z taką osobą fizyczną (quasi-przedsiębiorcą). Do tej pory każdy zakup dokonywany na fakturę był uznawany za zakup dokonywany w ramach prowadzonej działalności, a więc kupującemu nie przysługiwały dodatkowe uprawnienia konsumenckie. Po wprowadzonych zmianach sprzedawca będzie zobowiązany zweryfikować, czy dany zakup został dokonany w celach zawodowych, czy też nie. Nie ma przewidzianego do tego żadnego mechanizmu, wobec tego pomocne mogą się więc okazać kody PKD, które każdy przedsiębiorca powinien mieć wprowadzone w CEIDG. Innym sposobem weryfikacji może być nałożenie obowiązku złożenia stosownego oświadczenia przez takiego przedsiębiorcę (np. w formie check-boxu przy podsumowaniu formularza zakupu) choć ta metoda zakłada duże zaufanie do drugiej strony transakcji.

…do przedsiębiorcy na prawach konsumenta stosuje się…

Od 1 stycznia 2021 roku osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie objęta ochroną przewidzianą dla konsumentów w zakresie:

  • niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  • rękojmi za wady, ale w przypadku quasi – przedsiębiorców nadal możliwe jest ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za wady z tytułu rękojmi,
  • 14-dniowego prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość (np. przez Internet czy telefon) lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Z tego też powodu wymagane jest przeprowadzenie weryfikacji procesów sprzedażowych oraz wprowadzenie odpowiednich zmian do dokumentacji, np. regulaminów sklepów internetowych. Niezbędne jest wprowadzenie definicji nowego podmiotu jakim jest przedsiębiorca na prawach konsumenta, a także dostosowanie poszczególnych zapisów do wchodzących w życie zmian. Wnikliwej analizie należy poddać w regulaminie zapisy zawierające klauzule abuzywne, których stosowanie będzie zabronione względem przedsiębiorców na prawach konsumenta.

W szczególności, ważne jest, aby poinformować przedsiębiorców dokonujących zakupów w celu innym niż zawodowy o prawie do odstąpienia – brak takiej informacji wydłuży to prawo nawet do 12 miesięcy.

Po 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą będą mogli skorzystać z prawa zwrotu towaru zakupionego na odległość, na takich samych prawach, jak obecnie konsumenci.

…zatem pamiętaj, dostosuj dokumenty !

Wejście w życie omawianych zmian powinno być pretekstem do dokonania przez podmioty prowadzące sprzedaż audytu posiadanej dokumentacji, regulaminów czy wzorów umów, a także wzorów odstąpienia od umowy.

Konieczne będzie też opracowanie procedur reklamacyjnych mających zastosowanie do przedsiębiorców na prawach konsumenta oraz opracowanie mechanizmów identyfikujących „charakter zawodowy” umowy zawieranej przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

Photo by Mark König on Unsplash

Jeżeli prowadzisz sklep internetowy lub zamierzasz otworzyć go w najbliższym czasie, możesz skorzystać z przygotowanych przez nas wzorów regulaminu sklepu dla sprzedaży produktów fizycznych  lub cyfrowych, a także z polityki prywatności, którą powinieneś zamieścić na stronie swojego sklepu. Możesz także nabyć przygotowany przez nas pakiet wzorów i usług dla sklepu internetowego.

Udostępnij