Prawa własności przemysłowej powstają z chwilą wydania przez Urząd Patentowy RP (UPRP) stosownej decyzji administracyjnej. Decyzja ta stanowi warunek prawny powstania praw wyłącznych, czyli praw podmiotowych (przysługujących danemu podmiotowi). Prawa te mają charakter bezwzględny (czyli są skuteczne erga omnes) i wyposażają podmiot uprawniony w wyłączność na korzystanie z danego dobra intelektualnego (wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych), co zapewnia czerpanie korzyści materialnych z jego komercyjnej eksploatacji. Zatem samo stworzenie wynalazku czy wzoru nie kreuje wyłącznego prawa podmiotowego w odniesieniu do tego wynalazku czy wzoru, lecz jedynie prawo do zgłoszenia takiego rozwiązania do UPRP. Jak zatem pandemia wpłynęła na przyznawanie praw wyłącznych w Polsce?

UPRP w dniu 23 lipca 2021 r. opublikował Raport Roczny Urzędu Patentowego za rok 2020. Z Raportu wynika między innymi, że na dzień 31 grudnia 2020 r. aż 352 252 praw wyłączonych udzielonych przez UPRP pozostaje w mocy. Zdecydowanie przeważającą ich część stanowią prawa ochronne na znaki towarowe. Obecnie w UPRP zarejestrowanych jest 236 954 znaków towarowych zgłoszonych zarówno w trybie krajowym i jak i w trybie międzynarodowym.

Pomimo, iż rok 2020 był trudnym okresem ze względu na panującą pandemię, liczba dokonywanych zgłoszeń utrzymała się na podobnym poziomie co w roku 2019 r. W 2020 roku do UPRP wpłynęło łącznie 35 641 zgłoszeń jest to spadek jedynie o 4% względem 2019 r., w którym licznik zgłoszeń zatrzymał się na liczbie 37 166.

Te dane pokazują, jak pomimo panującego kryzysu stabilna i bezpieczna jest inwestycja w tworzenie dobór niematerialnych oraz ochrona tych dóbr przy pomocy uzyskiwania praw wyłącznych.

Natomiast, co stanowi pozytywną zmianę, znacząco wzrosła liczba dokonywanych zgłoszeń drogą elektroniczną. W 2020 r. 57,2% zgłoszeń w trybie krajowym zostało dokonanych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP co stanowi wzrost o aż 34% względem 2019 r.

Jednakże w przeciwieństwie do liczby dokonywanych zgłoszeń praw wyłącznych,  w zakresie walidacji patentów europejskich w Polsce (czyli wyznaczania terytorium Polski, na którym ma być chroniony patent europejski) można zauważyć wzrost liczby dokonanych walidacji. Na koniec 2019 roku na terytorium Polski chronionych było 73 638 patentów europejskich, natomiast na koniec 2020 roku na terytorium Polski chronionych było 83 800 patentów europejskich.

W zakresie prowadzonych spraw spornych przez Urząd Patentowy RP nadal ponad połowa wniosków o unieważnienie praw wyłącznych rozpatrywana jest na korzyść wnioskodawcy, czyli UPRP wydaje decyzję o unieważnieniu prawa. Często, ta przeważająca liczba unieważnień praw wyłącznych wynika niestety z braku zaangażowania się uprawnionego w spór.

Pandemia COVID-19 miała również bezpośredni wpływ na uruchomienie przez Komisje Europejską (KE) oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) programu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) w ramach tzw. Funduszu MŚP (SME Fund), będącego częścią szerszego programu COSME. Europejskie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw mogą dzięki temu uzyskać dofinansowanie kosztów zgłoszeń znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych w wysokości 50%.

Jeśli rozważasz dokonanie zgłoszenia swojego znaku towarowego lub wzoru przemysłowego i jesteś MŚP, to spiesz się! Od 1 września do 31 września 2021 r. będzie otwarte ostatnie okno na złożenie wniosku o dofinansowanie. Więcej informacji na temat dofinansowania znajdziesz tu. Z treścią Raportu możesz zapoznać się pod tym linkiem. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy dokonaniu zgłoszenia znaku towarowego lub wzoru przemysłowego w URPR skorzystaj z usługi badania i zgłoszenia do UPRP wzoru przemysłowego lub badania i zgłoszenia do UPRP znaku towarowego. Jeżeli chcesz chronić swój znak towarowy albo wzór wspólnotowy w całej UE albo potrzebujesz pomocy przy skorzystaniu z dotacji skontaktuj się z nami.

Photo by Romain Tordo on Unsplash
Udostępnij