Nie zdążyłeś/aś złożyć wniosku o dofinansowanie zgłoszenia znaku towarowego lub wzoru przemysłowego w 2021 r.? Nic straconego! Od dziś rusza kolejny program przyznawania dotacji w celu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie uzyskiwania praw własności intelektualnej. To następna inicjatywa Komisji Europejskiej prowadzona w ramach programu Ideas Powered for Business i realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Program obowiązuje od 10 stycznia 2022 r. do 16 grudnia 2022 r.

Kto może skorzystać?

 

Program jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw (nazywamy je MŚP), które chcą chronić swoje prawa własności intelektualnej na poziomie krajowym, regionalnym i unijnym.

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Wniosek mogą składać tylko MŚP, czyli przedsiębiorcy spełniające poniższe kryteria:

Kategoria Liczba pracowników i Obrót lub Całkowity bilans roczny
Średni przedsiębiorca < 250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m
Mały przedsiębiorca < 50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m
Micro przedsiębiorca < 10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m

Czego dotyczy dofinansowanie?

Obecnie dofinansowanie poza znakami towarowymi i wzorami przemysłowymi zostało również rozszerzone o patenty.

 Wobec tego wnioskodawca może ubiegać się o:

 • 75% zwrotu opłat za znak towarowy i wzór przemysłowy na poziomie Unii Europejskiej lub na poziomie krajowym – zwrot tym razem nie dotyczy wyłącznie opłaty podstawowej, ale także opłaty za dodatkowe klasy dla których zgłaszany jest znak
 • 50% zwrotu opłat za znak towarowy i wzór przemysłowy poza UE ale z wykorzystaniem odpowiednio procedury protokołu madryckiego lub haskiego
 • 50% zwrotu kosztów zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu na poziomie krajowym

Maksymalna kwota podlegająca zwrotowi dla jednego przedsiębiorcy to:

– 1500 euro w przypadku zgłoszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych (BON 1)

– 750 euro w przypadku zgłoszeń wynalazków (BON 2)
 

Ilość zgłaszanych przedmiotów własności intelektualnej nie jest w żaden sposób ograniczona, jedyne ograniczenie dofinansowania to ograniczenie kwotowe.

Jak skorzystać z dofinansowania w 5 krokach?

Aby skorzystać z dofinansowania należy:

 1. zarejestrować się, a następnie zalogować się na swoje konto funduszu dla MŚP
 2. wypełnić wniosek o przyznanie dotacji. Do wniosku potrzebne będą następujące dokumenty:
  1. wyciąg z rachunku bankowego przedsiębiorstwa (przykład) zawierający następujące dane: nazwa przedsiębiorstwa jako posiadacza rachunku, pełny numer IBAN wraz z kodem kraju (przykłady) oraz kod BIC/SWIFT;
  2. zaświadczenie o statusie podatnika VAT wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego;
 3. po pozytywnym rozpoznaniu wniosku otrzymasz powiadomienie o przyznaniu dotacji oraz bon(y).
 4. następnie należy złożyć wnioski o uzyskanie patentu, prawa ochronnego na znak towarowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego do właściwych urzędów ds. własności intelektualnej;
 5. kolejny krok to wniosek o zwrot kosztów. Pamiętaj, że wniosek o zwrot kosztów może złożyć po uprzednim opłaceniu złożonych zgłoszeń o przyznanie praw(a) wyłącznego/ych.

 

WAŻNE! Bony są ważne przez 4 miesiące od chwili otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji. W razie potrzeby możliwe jest przedłużenie ich ważności o kolejne 2 miesiące. Wniosek o przedłużenie ważności bonów należy złożyć w ciągu ostatnich 30 dni ważności bonów (czyli 4-miesięcznego okresu). Przedłużenie można uzyskać o kolejne 2 miesiące

Po otrzymaniu dotacji, opłaceniu co najmniej jednego zgłoszenia i złożeniu wniosku o zwrot kosztów bony zostaną aktywowane. Po aktywacji:

 • w przypadku uzyskania bonu 1: następuje 6-miesięczny okres realizacji, licząc od momentu aktywacji bonu, na uiszczenie i wystąpienie o zwrot dodatkowych opłat objętych bonem 1 (mogą to być kolejne opłaty lub nowe prawa własności intelektualnej). 
 • w przypadku uzyskania bonu 2: następuje 12-miesięczny okres realizacji, licząc od momentu aktywacji bonu, na uiszczenie i wystąpienie o zwrot dodatkowych opłat. 

Bon 1 i bon 2 są odrębne i można się o nie ubiegać jednocześnie lub w różnym czasie ale o każdy bon można ubiegać się tylko raz.

 
Dotacja nie jest w żaden sposób uzależniona od uzyskania pozytywnej decyzji w zakresie wnioskowanej ochrony. Dla uzyskania dofinansowania nie ma znaczenia czy uda się Ci się uzyskać prawo ochronne, prawo z rejestracji lub patent czy nie.

Pamiętaj, że dotacje są dostępne zgodnie z kolejnością zgłoszeń, aż do momentu wykorzystania wszystkich dostępnych środków.

Wniosek o dofinansowanie może zostać złożony przez pełnomocnika. Korzystając z pomocy pełnomocnika należy dodatkowo złożyć „Oświadczenie” (szablon) podpisane przez przedsiębiorcę ubiegającego się o dofinansowanie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy uzyskaniu dofinansowania, skontaktuj się z nami a zajmiemy się całą procedurą za Ciebie.

Photo by Christian Dubovan on Unsplash
Udostępnij