-1
archive,category,category-regulamin,category-328,theme-stockholm,cookies-not-set,stockholm-core-1.1,woocommerce-no-js,select-child-theme-ver-5.1.8.1573676579,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Potrzebujesz dobrego regulaminu, aby bezpiecznie prowadzić internetową sprzedaż usług, towarów lub treści cyfrowych dla konsumentów

Prowadzisz sklep internetowy, w którym oferujesz swoje produkty lub usługi konsumentom? Pamiętaj żeby zamieścić na stronie internetowej regulamin sklepu.  Niezależnie od tego, czy będziesz sprzedawać towary fizyczne, czy towary lub usługi elektroniczne, regulamin jest pewnego rodzaju umową między sprzedającym a przyszłym klientem, który kształtuje stosunki prawne pomiędzy stronami. Regulamin sklepu internetowego to jeden z najważniejszych dokumentów, jakie powinieneś mieć, otwierając taki sklep.

Photo by Mike Petrucci on Unsplash

 

Ze względu na to, że sprzedając działasz jako przedsiębiorca, musisz szczególnie zwrócić uwagę na prawa jakie przysługują konsumentom. Szczególną uwagę poświęć klauzulom niedozwolonym i obowiązkowym informacjom jakie musisz przekazać klientom. Na to co musi znaleźć się w regulaminie sklepu wskazują dwa akty prawne: ustawa o prawach konsumenta i ustawa o świadczeniu usług elektroniczną.

 

W dobrze przygotowanym regulaminie nie powinno zabraknąć informacji o:

 1. danych przedsiębiorcy oraz zakresie świadczonych usług – tutaj powinny znaleźć się informacje o danych identyfikujących przedsiębiorcę oraz usługach świadczonych przez niego, obszarze terytorialnym, na jakim działa (np. terytorium Polski lub terytorium Unii Europejskiej), a także definicje pojęć, jakimi posługuje się przedsiębiorca w regulaminie; takie informacje pozwolą zidentyfikować podmiot prowadzący daną działalność gospodarczą, np. w sytuacji sporu. Ze względu na to, że nie mamy możliwości przez Internet zobaczyć się fizycznie, ujawnienie danych rejestrowych jest dodatkowym uwierzytelnieniem działalności zgodnej z prawem
 2. rodzaju zawieranej umowy – są to postanowienia kluczowe dla uregulowania stosunku między przedsiębiorcą a klientem sklepu, dotyczące charakteru zawieranej umowy – określenie, czy jest to np. umowa sprzedaży czy umowa o dzieło, o świadczenie usług, zawierające:
   • dokładne warunki zawieranej umowy, określające prawa i obowiązki stron kupującego i sprzedającego; w tym zakresie konieczne jest uwzględnienie praw jakie konsumentowi przyznaje ustawodawca. Postanowienia regulaminu, które będą sprzeczne z prawem będą nieważne.
   • informacje o zasadach i sposobie płatności – tj. jakie metody płatności akceptuje Twój sklep (np. przelew bankowy, za pobraniem lub za pośrednictwem jakiego serwisu płatności online) oraz w jakim terminie klient może zapłacić za wybrany towar lub usługę.
   • informacje o terminie wykonania umowy – czyli w jaki sposób oraz w jakim terminie kupujący może otrzymać świadczenie oraz jakie są zasady rozpatrywania reklamacji. Należy przy tym pamiętać, że ustawowy termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni od daty jej złożenia, jeżeli w tym terminie nie udzielisz informacji o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji, uznaje się ją za przyjętą, a reklamującemu należy się zwrot świadczenia w wybrany przez niego sposób.
   • informacje o sposobie przekazania zakupionego towaru lub usługi i obowiązkach stron w tym zakresie; W regulaminie należy określić sposoby dostawy, ewentualne dodatkowe koszty, które będzie musiał pokryć kupujący lub zastrzec, że towar można odebrać jedynie osobiście.
   • informacje co do zasad odstąpienia od umowy – regulamin powinien zawierać informacje gdzie należy kierować oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór takiego formularza. Tu również ustawowy termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni. W przypadku umów zawieranych na odległość, za wyjątkami przewidzianymi w ustawie, nie można pozbawić konsumenta prawa odstąpienia od umowy. W związku z tym masz obowiązek poinformować go w jaki sposób może to zrobić, a także jakie koszty związane ze zwrotem rzeczy będzie zobowiązany ponieść, np. dotyczące odesłania produktu, poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów. Jeżeli sprzedajesz towary, co do których przepisy o odstąpieniu nie będą mieć zastosowania (prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zakupu między innymi treści cyfrowych na nośnikach niematerialnych czyli np. e-booków, pełen katalog wyłączeń zawarty jest w art. 38 ustawy o prawach konsumenta), to także taka informacja o braku możliwości odstąpienia od umowy musi znaleźć się w regulaminie;
   • warunki rozwiązania umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu należy wskazać w jaki sposób można ją wypowiedzieć, jaki jest okres wypowiedzenia oraz czy w przypadku rezygnacji klient będzie musiał dopełnić dodatkowych formalności
 3. informacji technicznych – przedsiębiorca, w regulaminie musi określić, jakie wymagania techniczne powinny zostać spełnione przez urządzenie, którym posługuje się klient sklepu aby móc w pełni korzystać z jego funkcjonalności; należy tutaj wskazać dostęp do internetu, rodzaje przeglądarek, dodatkowe wtyczki lub programy, które są niezbędne do korzystania ze sklepu. Dodatkowo w regulaminie należy uregulować czy można tworzyć konta klienta oraz czy ich utworzenie jest niezbędne do dokonania zakupu. Jeżeli klienci mogą tworzyć konta klienta należy także uregulować kwestie związane z założenie profilu w sklepie np. wskazać jakie dane są niezbędne do jego utworzenia, jakie funkcjonalności klient zyskuje zakładając konto w sklepie oraz jak wygląda procedura usunięcia konta ze sklepu.
 4. towarach lub usługach jakie znajdują się w ofercie – czyli tzw. głównych cechach świadczenia, nie chodzi tutaj oczywiście o opisywanie każdego towaru, należy jednak wskazać czy są to towary, fizyczne, elektroniczne, czy podlegające pod specjalne regulacje (np. leki, wyroby medyczne, alkohol).
 5. danych kontaktowych – W regulaminie obowiązkowo musisz podać namiary na ciebie – adres Twojego przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z Tobą jak również składać reklamacje; Sposób kontaktowania się z konsumentem jest wymogiem ustawowym, jaki przedsiębiorca ma obowiązek przekazać kupującemu najpóźniej w momencie zawierania umowy.
 6. cenie towaru lub usługi – niezależnie od tego jakie produkty lub usługi masz w ofercie, w regulaminie musi znaleźć się miejsce na informacje dotyczące cen towarów lub usług wraz z podatkami, sposobie, w jaki będą one obliczane, a także o dodatkowych opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia. W razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności
 7. gwarancji udzielanej przez przedsiębiorcę na zakupiony towar lub usługę – sprzedawca na podstawie kodeksu cywilnego odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedawanego towaru.Rękojmia uwzględnia oprócz tego także wady wykonanego na zamówienie dzieła. Na złożenie reklamacji konsument ma rok od zakupu. Gwarancja jest dodatkowym zabezpieczeniem jakości towaru udzielanym dobrowolnie przez producenta, niezależnie od tego czy jest on także sprzedawcą. Jest to pisemny dokument określający czas, na jaki udziela się gwarancji jakości oraz na jakich warunkach.
 8. kodeksie dobrych praktyk, jeżeli zobowiązałeś się do przestrzegania takiego kodeksu oraz sposobie zapoznania się z nim; Przez kodeks dobrych praktyk rozumie się zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych;
 9. pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji – należy wskazać możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur; Polubowne rozwiązanie sporu między przedsiębiorcą, a konsumentem może być prowadzone o ile przedsiębiorca nie zastrzegł, że nie wyraża zgody na udział w takim postępowaniu
 10. przetwarzaniu danych osobowych – obowiązek poinformowania klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych, celu i sposobie przetwarzania nakłada na każdego przedsiębiorcę RODO czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Konsument musi być również poinformowany o przysługujących mu uprawnieniach, np. prawie do bycia zapomnianym (poprzez usunięcie danych ze zbioru sprzedawcy). Z uwagi na zagrożenie wysokimi karami finansowymi, każdy właściciel sklepu internetowego musi szczególnie uważnie wywiązać się z nałożonych przez RODO obowiązków.

Dodatkowo w przypadku niektórych umów może być konieczność wskazania informacji o:

 1. minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy
 2. wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy
 3. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony; jeżeli w sklepie oferujemy różnego rodzaju towary, takie informacje najlepiej jest wskazać przy każdym towarze z osobna. W regulaminie natomiast można wymienić format pliku i inne wymogi techniczne jakie ogólnie posiadają oferowane towary. Zabezpieczenia mogą wynikać np. z ograniczeń terytorialnych i geoblokowania, a informacje o tym najlepiej zamieścić w karcie produktu
 4. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć. W praktyce, należy wskazać jaki wpływ na sprzęt klienta mogą mieć pliki cyfrowe, które pobierze i zapisze na swoim komputerze lub innym sprzęcie elektronicznym, a także o ograniczeniach i wymogach sprzętowych.

Co ważne, każdy regulamin musi zawierać datę od kiedy obowiązuje.

 

Więcej znajdziesz na https://lgl-iplaw.pl/warto-wiedziec/

 

Jeżeli jesteś w trakcie przygotowywania regulaminu swojego sklepu mogą przydać Ci się nasze wzory regulaminów sklepu 

  lub

Zajrzyj do naszego sklepu: https://lgl-iplaw.pl/sklep/.

 

ABC tworzenia regulaminu konkursu w Internecie. Czego unikać i o czym pamiętać pisząc regulamin konkursu w social mediach.

Największym błędem przy organizacji konkursu w Internecie jest brak regulaminu (!). Jeszcze kilka lat temu, gdy konkursy w social mediach dopiero raczkowały, bardzo często ich organizatorzy zupełnie zapominali o tym dokumencie. Obecnie zdarza się to rzadziej, ale nadal można natknąć się na konkurs “bez zasad”.

Każdy konkurs powinien mieć określone i dostępne reguły jego organizacji i przebiegu a zwłaszcza wyłaniania zwycięzców. Nawet wtedy, gdy służy tylko zabawie dzieci czy dorosłych…

Photo by Abigail Miller on Unsplash

 

Oto podstawowe ABC tworzenia regulaminu konkursu w Internecie. 

 

A – jak abuzywne klauzule (niedozwolone)

Klauzule abuzywne, to inaczej postanowienia zakazane. Przystępujący do konkursu uczestnicy nie mają możliwości negocjowania treści regulaminu i muszą podporządkować się zasadom określonym przez organizatora. Z tego względu, z uwagi na ochronę praw konsumenta, którym jest każdy uczestnik konkursu nie związanego z działalnością gospodarczą, prawo zabrania stosowania postanowień, które są niekorzystne dla drugiej strony lub sprzeczne z prawem. Organizator, który stosuje klauzule abuzywne naraża się na postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zakazane jest używanie klauzul obejmujących m.in. zastrzeżenie możliwości zmiany regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn bądź zastrzeżenie sądu do rozstrzygnięcia możliwego sporu właściwego dla siedziby organizatora. Za abuzywne uznano następujące klauzule: 

 • “Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu, jego przerwania lub zawieszenia konkursu z ważnych przyczyn”
 • “Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin konkursu”
 • “Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona względem Uczestnika do wysokości wartości możliwej do wygrania w Konkursie nagrody.”
 • “Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem mogą być zgłaszane listem poleconym (…) w terminie nie późniejszym niż 7 od daty zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, jednakże nie później niż w terminie do dnia (…) włącznie, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń związanych z udziałem w Konkursie (…).”
 • “Niezgłoszenie roszczeń w ww. terminie oznacza zrzeczenie się przez Uczestnika wszelkich roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie”
 • “Organizator zastrzega sobie prawo zmiany okresu trwania Konkursu, zmiany warunków Konkursu oraz nagród przeznaczonych do wygrania w Konkursie, o czym powiadomi Uczestników na stronach internetowych: www.(…)”
 • “Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość lub nieterminowość doręczenia przez Pocztę Polską lub kuriera listów, telegramów i innych przesyłek wysyłanych przez lub do Organizatora w związku z Konkursem, ani za działanie podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne lub dostępu do Internetu, w zakresie, w jakim usługi te były wykorzystywane w związku z Konkursem”
 • “Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z Konkursem lub interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Organizatora.”
 • “Całkowita odpowiedzialność organizatora konkursu wobec uczestnika nagrodzonego z tytułu reklamacji nie przekracza wartości nagrody przypadającej dla danego uczestnika zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie”
 • “Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny, o czym poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora”
 • “Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju nagrody podczas trwania Konkursu na nagrody o podobnych właściwościach, funkcjonalności oraz o podobnej wartości”
 • “(…) Zleceniodawca nie ponoszą odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia przez (…) pocztę bank lub kuriera odpowiednio SMS-ów, listów (w tym reklamacji), telegramów i innych przesyłek wysyłanych w imieniu organizatora/Zleceniodawcy lub przez/do Organizatora w związku z Konkursem”
 • “Organizator może zakończyć albo zawiesić Konkurs w dowolnym momencie albo na dowolny okres bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie Uczestników. O zakończeniu albo zawieszeniu działań konkursowych Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Serwisu”
 • “Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (…)”
 • “Decyzja Komisji w zakresie wniesionej reklamacji jest ostateczna i wiążąca” (pkt (…) Regulamin Konkursu Promocyjnego”
 • “W wypadku zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu Uczestnikom nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia, w szczególności Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania […] zwrotu kosztu udziału w Konkursie”
 • “Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie kwestie związane z realizacją nagrody przez Partnerów (…)”

pełną listę klauzul niedozwolonych znajdziesz w rejestrze prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php

 

B – jak brak prawidłowego oznaczenia organizatora konkursu

Regulamin konkursu jest pewnego rodzaju umową uczestnika konkursu z organizatorem, dlatego w regulaminie powinny znaleźć się pełne dane organizatora wraz z adresami kontaktowymi. Przystępujący do konkursu mają prawo wiedzieć kto jest jego organizatorem, do kogo mogą zwrócić się z pytaniami czy reklamacjami dotyczącymi przebiegu konkursu.

 

C – jak czas trwania konkursu

Termin przeprowadzania konkursu powinien być z góry określony. Niedozwolone jest skracanie lub przesuwanie terminu rozpoczęcia i zakończenia konkursu. Brak wskazania terminu trwania konkursu powoduje, że jest on nieważny. Z uwagi na to, że konkurs jest wedle prawa przyrzeczeniem publicznym stosuje się do niego przepis 921. § 1.  Kodeksu cywilnego: Publiczne przyrzeczenie nagrody za najlepsze dzieło lub za najlepszą czynność jest bezskuteczne, jeśli nie został w nim oznaczony termin, w ciągu którego można ubiegać się o nagrodę.

 

D – jak dane osobowe

O tym, że istnieje RODO wiedzą już chyba wszyscy. Organizator konkursu zbiera od uczestników ich dane osobowe, które pozwalają na ich identyfikację jak imię, nazwisko, adresy zamieszkania itp. Przepisy o ochronie danych osobowych nakładają obowiązek poinformowania podmiotu, którego dane są przetwarzane o:

 • celu i podstawie przetwarzania danych
 • kto jest administratorem danych,
 • w jaki sposób dane są przechowywane
 • czy i komu będę udostępniane
 • przez jaki czas będą przetwarzane
 • jakie prawa ma użytkownik w związku z przetwarzaniem jego danych

 

E – jak element losowości

Zasady wyłaniania zwycięzców konkursu nie mogą zawierać żadnego elementu losowości. W przypadku takiego skonstruowania regulaminu, że o wyłonieniu zwycięzcy decyduje los mamy do czynienia z loterią, której organizacja wymaga spełnienia szeregu warunków zawartych w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Loteria promocyjna może być urządzona jedynie poprzez uzyskanie zezwolenia na jej urządzenie. Więcej na temat tego, kiedy konkurs jest loterią i jakie wymagania musisz spełnić organizując loterię możesz przeczytać w naszym wcześniejszym artykule: https://lgl-iplaw.pl/2020/05/konkurs-czy-loteria-podstawowe-roznice-dotyczace-tych-form-promocji-twojego-przedsiebiorstwa/

 

F – jak formalności, czyli opisanie trybu postępowania reklamacyjnego

Obowiązek ten wynika z przepisów o prawach konsumenta. Uczestnik konkursu powinien zostać poinformowany o tym gdzie i w jakim terminie może składać reklamacje w związku z przebiegiem konkursu, tj. należy wskazać czas na złożenie reklamacji, adres e-mail lub korespondencyjny na jaki należy kierować reklamację oraz co trzeba zawrzeć w składanej reklamacji.

 

G – jak gwarancja nagrody 

Najważniejsza motywacją do wzięcia udziału w konkursie zwykle są nagrody. Określenie nagród jakie są możliwe do wygrania w konkursie i sposoby ich odbioru. Nagrody jakie są możliwe do wygrania w konkursie powinny być znane uczestnikom przed przystąpieniem do konkursu. Wiadomo, że każdy chciałby wiedzieć wcześniej co może wygrać i czy wkład pracy jaki się od niego wymaga jest dla niego adekwatny do wartości nagrody.

 

H – jak hasło: “podatek od nagród”

Pamiętaj, że na organizatorze konkursu ciąży obowiązek opłacenia podatku dochodowego od wygranych przez uczestników nagród. Przygotowując konkurs sprawdź czy możliwe będzie zastosowanie zwolnienia podatkowego w innym przypadku będzie obowiązany do pobrania od uczestnika należnej do zapłaty kwoty lub przyznania zwycięzcy konkursu dodatkowej nagrody pieniężnej, która pokryje wysokość należnego podatku. Nie zapomnij zawrzeć, w zależności od wybranej przez Ciebie opcji, odpowiednich postanowień w regulaminie informujących uczestnika o obowiązkach podatkowych związanych z wygraną w konkursie.

 

I – jak informacja o braku powiązań z FB

Gdy konkurs organizowany jest w serwisach Facebook i Instagram, ważne jest czytelne wskazanie, że konkurs nie jest przeprowadzany ani w żaden inny sposób zarządzany czy powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami obu serwisów. Zgodnie z Regulaminem serwisu Facebook promocje na Facebooku muszą zawierać następujące zapisy:

 • pełne zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego uczestnika
 • informację, że promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden zapis z regulaminu serwisu, który zabrania wykorzystywania do konkursu prywatnych osi czasu i połączeń ze znajomymi, np. niedozwolone jest stosowanie rozwiązań typu „udostępnij na swojej osi czasu, aby wziąć udział w promocji”, „udostępnij na osi czasu znajomego, aby mieć większe szanse na wygraną w konkursie” czy „oznacz znajomych w tym poście, aby wziąć udział w promocji”

 

J – jak jasne reguły uczestnictwa w konkursie 

Regulamin powinien określać kto może wziąć w nim udział. Jeżeli konkurs jest kierowany do osób małoletnich, trzeba dopełnić dodatkowych formalności, aby mógł być przeprowadzony zgodnie z prawem takie jak np. zgoda rodzica bądź innego opiekuna prawnego. Z udziału w konkursie powinny być też wyłączone osoby bezpośrednio spokrewnione z organizatorem (zarządem, komisją konkursową) lub współpracujące z osobami zarządzającymi czy wyłaniającymi zwycięzców.

 

K – jak kryteria wyłaniania zwycięzcy 

Poprawnie określenie zasad przyznawania nagród pozwoli zaoszczędzić organizatorowi czasu i stresu, który będzie musiał poświęcić na odpisywanie rozżalonym uczestnikom, którzy nie będą się zgadzać z wynikiem konkursu. Sposób wybory zwycięzcy powinien być obiektywny, pozbawiony faworyzowania jakiejś grupy uczestników konkursu. Najlepiej jest określić kryteria jakie praca konkursowa musi spełnić oraz wskazać komisję konkursową składającą się z kilku osób, by wybór zwycięzcy był dla każdego sprawiedliwy.

 

 

Kolejne litery alfabetu konkursów pisze życie a my będziemy opisywać je w następnych wpisach 🙂

 

Jeśli już teraz potrzebujesz gotowego regulaminu konkursu, w którym prace konkursowe zwycięzców konkursu będą stanowić utwory w rozumieniu prawa autorskiego bądź przedmioty praw pokrewnych czy własności przemysłowej, gdy wyłonione prace konkursowe mają służyć np. jako logo firmy lub do innych celów związanych z eksploatacją praw autorskich – zajrzyj na https://lgl-iplaw.pl/product/wzor-regulaminu-konkursu-w-internecie/