Wybierz język:
MENU

Zatrzymania towarów na granicy

Poza cywilnymi i karnymi reżimami ochrony praw własności intelektualnej istotne znaczenie odgrywa także urząd celny, czyli administracja państwowa. Wsparcie organów celnych w ochronie praw IP ma szczególnie znaczenie aby zabezpieczyć się przed importem towarów podrobionych z spoza UE.

Co robimy?

W ramach postępowania celnego:

 • współpracujemy z organami celnymi w zakresie identyfikacji naruszeń oraz zapewnienia odpowiedniej ochrony praw Klienta,
 • przygotowujemy wnioski o zabezpieczenie i utylizację podrobionego towaru,
 • prowadzimy negocjacje w celu ugodowego zakończenia sprawy,
 • reprezentujemy również naszych Klientów przed sądami powszechnymi w postępowaniach cywilnych i karnych z zakresu ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej

Co zyskujesz poprzez uzyskanie ochrony na granicy i dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • przyznanie ochrony na podstawie złożonego wniosku umożliwia uprawnionemu skuteczną ochronę jego praw wyłącznych,
 • po uzyskaniu ochrony, w przypadku kontroli celnej i powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że dane towary naruszają prawa własności intelektualnej, organ celny powiadamia o tym wnioskodawcę,
 • jeżeli zatrzymane towary na granicy przez organy celne okażą się podróbkami uprawniony będzie mógł wszcząć postępowania o stwierdzenie naruszenia i dochodzenia swoich roszczeń na drodze cywilnej lub karnej,
 • zatrzymanie podrobionych towarów na granicy minimalizuje konsekwencje naruszenia – produkt zostanie wyeliminowany z obrotu zanim zostanie wprowadzony i rozdystrybuowany na rynku,
 • w przypadku zatrzymania naruszających towarów uprawniony dysponuje danymi naruszyciela oraz dowodami obrotu towarami podrobionymi,
 • umożliwia to szybkie zniszczenie towarów bez potrzeby prowadzenia czasochłonnych negocjacji lub procesów – większość spraw kończy się zawarciem ugody i wyrażeniem zgody na zniszczenie towarów (tzw. procedura uproszczona),
 • oferujemy także pomoc prawną w sytuacji, gdy Twoja paczka została zatrzymana przez służby celne w związku z kwestiami dotyczącymi praw własności intelektualnej

Gdzie złożyć wniosek o ochronę celną?

Na mocy prawa wspólnotowego wniosek o rozpoczęcie działań organów celnych można składać do właściwych organów celnych wyznaczonych przez państwo członkowskie, zwracając się o podjęcie działania na granicy przez służby celne w imieniu posiadacza praw. W Polsce takim organem jest Dyrektora Izby Celnej w Warszawie, Dział Ochrony Praw Własności Intelektualnej i Operacji TIR.

Rodzaje procedur w ramach ochrony celnej

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 przewiduje następujące procedury celne w zakresie działania organów celnych przy zatrzymaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia praw własności intelektualnej:

1.     działanie „na wniosek”: krajowy bądź unijny

2.     działanie „z urzędu”

3.     niszczenie towarów w małych przesyłkach

Czym jest zgłoszenie celne?

Zgłoszenie celne oznacza czynność, przez którą osoba w wymaganej formie i w określony sposób wyraża zamiar objęcia towaru określoną procedurą celną, wskazując w stosownych przypadkach wszelkie szczegółowe ustalenia, które mają mieć zastosowanie. Zgłoszenia celnego dokonuje się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych.

Jaki towar jest towarem podrobionym?

Towar podrobiony to m.in. towar oznaczony bez zezwolenia znakiem towarowym, który jest identyczny z zarejestrowanym znakiem towarowym lub którego istotnych aspektów nie można odróżnić od takiego znaku towarowego.

Co zrobić gdy nastąpiło zatrzymanie podróbek na granicy?

Jeżeli nastąpi podejrzenie, że przewożony towar narusza prawa własności intelektualnej uprawnionego z prawa wyłącznego, co do którego została wydana decyzja o udzieleniu ochrony celnej towar zostanie zatrzymany na granicy przez urząd celny. Jeżeli posiadacz decyzji wyda zgodę na zniszczenie towaru, a posiadacz tego towaru się temu nie sprzeciwi, towar zostanie zniszczony.

Jak długo paczka może być w kontroli celnej?

Po zatrzymaniu przesyłki towary zostaną zatrzymane na okres 10 dni, chyba że przesyłka zawiera towary łatwo psujących się, w takim przypadku zatrzymanie następuje na okres 3 dni. Na wniosek uprawnionego istnieje możliwości przedłużenia okresu zatrzymania towaru o kolejne 10 dni ale nie dotyczy to towarów łatwo psujących się. Po upływie tego okresu, w przypadku braku podjęcia działań przez uprawnionego, towar zatrzymany podlega zwolnieniu.

Co może kontrolować służba celna?

Do zadań urzędu celnego należy realizacja polityki w zakresie przywozu i wywozu towarów takich jak:

 1. sprawowanie kontroli celnej obrotu towarowego zagranicą,
 2. wymiar i pobór należności celnych i podatkowych w części naliczanej na granicy państwa,
 3. zwalczanie przemytu i przeciwdziałanie oszustwom,
 4. rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie przestępstw i wykroczeń przeciwko:
  • zdrowiu – przeciwdziałanie narkomanii,
  • dobrom kultury – ochrona zabytków, opieka nad zabytkami i archiwaliami,
  • prawom własności przemysłowej,
  • przyrodzie – CITES i ochrona gatunkowa,
  • ograniczeniom obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,
  • środowisku,
 5. oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez służbę celną

Kiedy towar jest podejrzany o naruszenie praw własności intelektualnej?

Zatrzymanie przez organy celne towarów podejrzanych i podjęcie działań w odniesieniu do nich ma kluczowe znaczenie dla ochrony praw własności intelektualnej. Obrót towarami naruszającymi prawa własności intelektualnej wyrządza znaczną szkodę nie tylko uprawnionym, ale także użytkownikom.

Towary podejrzane o naruszenie prawa własności intelektualnej to towary w   odniesieniu do których istnieją uzasadnione przesłanki, że w państwie członkowskim, w którym je ujawniono są:

 1. towarami będącymi przedmiotem działania naruszającego prawo własności intelektualnej
 2. urządzeniami, produktami lub częściami składowymi, zaprojektowanymi, wyprodukowanymi lub przystosowanymi głównie w celu umożliwienia lub ułatwienia obejścia technologii, urządzeń lub części składowych mających zapobiegać lub ograniczać, w normalnym trybie funkcjonowania, działania w odniesieniu do utworów niedopuszczonych  przez  posiadacza  prawa  autorskiego  lub  jakiegokolwiek  prawa pokrewnemu  prawu  autorskiemu i które  mają  związek  z  działaniem  naruszającymi te prawa w tym państwie członkowskim;
 3. jakąkolwiek formą lub matrycą specjalnie zaprojektowaną lub przystosowaną do wytwarzania towarów naruszających prawo własności intelektualnej, jeżeli taka forma lub  matryca  ma  związek z  działaniem  naruszającym  prawo  własności  intelektualnej w tym państwie członkowskim.

Dla jakich naruszeń rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 608/2013 nie ma zastosowania?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 608/2013 nie ma zastosowania do:

1) towarów, które zostały dopuszczone do swobodnego obrotu ze względu na ich przeznaczenie;

2) towarów o charakterze niehandlowym, znajdujących się w bagażu osobistym podróżnych;

3) towarów, które wyprodukowano za zgodą uprawnionego ani do towarów wyprodukowanych przez osobę odpowiednio upoważnioną przez uprawnionego do wyprodukowania pewnej ilości towarów, lecz w ilości przekraczającej ilość uzgodnioną przez tę osobę i uprawnionego.

Kim jest przedstawiciel wskazywany we wniosku o objęcie ochroną celną przez urząd celny?

We wniosku można wskazać:

przedstawiciela ds. technicznych – który powinien udzielać organom celnym  wszelkich  informacji  koniecznych do identyfikacji towarów pod kątem możliwości naruszenia praw własności intelektualnej oraz

przedstawiciela ds. prawnych, który będzie osobą kontaktową we wszystkich kwestiach prawnych i współpracuje  z  organami  celnymi  w wymianie  dokumentów dotyczących  konkretnego zatrzymania towarów. Przedstawiciel ds. prawnych otrzyma również zawiadomienie dotyczące zatrzymania oraz środków podejmowanych przez urząd celny.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram