Wybierz język:
MENU

Ochrona danych osobowych, RODO

W zakresie ochrony danych osobowych (czyli danych pozwalających na zidentyfikowanie osoby fizycznej)  reprezentujemy zarówno osoby, których dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. w zakresie wnoszenia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych), jak i podmioty będące administratorami danych osobowych w zakresie realizacji obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (czyli „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”) oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

Co robimy?

Pomagamy w szczególności w zakresie:

 • przygotowania polityk bezpieczeństwa oraz tworzenia  polityk prywatności,
 • przygotowywania  i weryfikacji umów regulujących kwestie danych osobowych, w szczególności umów powierzenia przetwarzania danych oraz umów o współadministrowanie danymi osobowymi,
 • przygotowania obowiązkowej dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych (rejestru czynności przetwarzania danych, wykazu powierzeń przetwarzania danych, sprzeciwu administratora danych wobec podpowierzenia, rejestru naruszeń ochrony danych, polityki czystego biurka zgodnej z RODO, zawiadomienia o wycieku danych, rejestru osób, które zażądały udostępnienia swoich danych),
 • wypełniania obowiązku informacyjnego wobec  osoby, której dane są przetwarzane, przygotowanie klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych, klauzuli informacyjnej o prawie cofnięcia zgody, klauzuli informacyjnej dla osoby, której dane dotyczą, o przekazaniu jej danych do państwa trzeciego, klauzuli informacyjnej w przypadku współadministrowania danymi, klauzuli informacyjnej o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, klauzuli informacyjnej dla pracownika, klauzuli informacyjnej dla współpracowników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
 • ochrony tzw. wrażliwych danych osobowych, czyli szczególnych kategorii danych osobowych
 • przygotowania i weryfikowania wzorów zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz na podpowierzenie danych
 • przygotowywania umów o świadczenie usług przez inspektora ochrony danych osobowych
 • przeprowadzenia audytów prawidłowości przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwach
 • przeprowadzania szkoleń z zakresu RODO
 • przygotowania pism w przedmiocie zawiadomienia PUODO o powołaniu lub odwołaniu inspektora ochrony danych osobowych
 • dokumentowania oceny ryzyka wpływu projektu biznesowego na prywatność
 • sporządzania pism zawiadamiających PUODO o naruszeniu ochrony danych osobowych
 • bieżącego doradztwa odnośnie zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO
 • przygotowania przedsiębiorcy do kontroli ze strony PUODO w zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych
 • świadczymy usługę asysty prawnika podczas kontroli PUODO w firmie

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • pomagamy prawidłowo wykonywać obowiązki wynikające z RODO w zakresie ochrony danych osobowych
 • minimalizujemy ryzyko stwierdzenia naruszenia ochrony danych przez PUODO
 • odpowiednio zabezpieczamy interesy stron w umowach powierzenia przetwarzania danych

Co to oznacza RODO?

RODO jest to skrót stosowany do określenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jakie regulacje obejmuje RODO a jakie ustawa o ochronie? danych osobowych

RODO obejmuje regulacje dotyczące podstaw prawnych i zasad przetwarzania danych osobowych osób fizycznych. Natomiast ustawa o ochronie danych osobowych reguluje:

1. podmioty publiczne obowiązane do wyznaczenia inspektora ochrony danych oraz tryb zawiadamiania o jego wyznaczeniu;

2. warunki i tryb akredytacji podmiotu uprawnionego do certyfikacji w zakresie ochrony danych osobowych, podmiotu monitorującego kodeks postępowania oraz certyfikacji;

3.  tryb zatwierdzenia kodeksu postępowania;

4.  organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych;

5.   postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;

6.   tryb europejskiej współpracy administracyjnej;

7.   kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;

8.   odpowiedzialność cywilną za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych i postępowanie przed sądem;

9.   odpowiedzialność karną i administracyjne kary pieniężne za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Przykłady danych osobowych

Przykłady informacji, które stanowią dane osobowe to:

·         imię i nazwisko

·         adres zamieszkania

·         numer dowodu tożsamości

·         numer PESEL

·         wizerunek

·        adres IP komputera

·        informacje o mandatach karnych, skazaniach (szczególna kategoria danych osobowych)

·        adres e-mail pozwalający na identyfikację konkretnej osoby

·        informacje o stanie zdrowia (szczególna kategoria danych osobowych)

Kim jest administrator danych osobowych?

Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Kto jest podmiotem przetwarzającym?

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Jakie są obowiązki administratora danych osobowych?

Administrator danych osobowych zobowiązany jest:

a) do przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (“zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

b) zbierać dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzać ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami (“ograniczenie celu”);

c) przetwarzać dane osobowe adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane (“minimalizacja danych”);

d) przetwarzać dane osobowe prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane (“prawidłowość”);

e) do przechowywania w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą (“ograniczenie przechowywania”);

f) przetwarzać dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym zapewnić ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (“integralność i poufność”).

Administratora danych osobowych także wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Wdrożenie odpowiednich środków technicznych następuje z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania. Administrator musi mieć na względzie także ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze. Środki techniczne i organizacyjne powinny być w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.

Kiedy potrzebna jest umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych?

Jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora przez podmiot przetwarzający przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Umowa określa przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora.

Ochrona danych osobowych, a ustawa o ochronie informacji niejawnych

Ustawa o ochronie informacji niejawnych określa zasady ochrony informacji, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie ich opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania. Do danych osobowych, które stanowią informacje niejawne nie stosuje się przepisów o ochronie danych osobowych, a przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Czego nie wolno w związku z RODO?

RODO m.in. zabrania przetwarzania danych osobowych jeżeli brak jest prawidłowej podstawy prawnej ich przetwarzania. Do podstaw prawnych uprawniających administratora do przetwarzania danych zalicza się następujące przypadki: :

1.          osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2.         przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3.         przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4.         przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

5.         przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

6.         przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram