21967
page-template-default,page,page-id-21967,theme-stockholm,cookies-not-set,stockholm-core-1.1,woocommerce-no-js,select-child-theme-ver-5.1.8.1573676579,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Pliki „cookies”

Na stronach www są zbierane pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika stron www (dalej: „Użytkownik”) i przeznaczone są do korzystania ze stron www, zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika stron www pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest:

 • kancelaria prawna Lewandowski Gradek Lewandowska spółka partnerska radców prawnych wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000519213, NIP: 7010438256, REGON:147395645 lub
 • kancelaria mediacyjna Małgorzata Gradek – Lewandowska REGON: 140262830, NIP: 5271680943, lub
 • kancelaria brandingowa Lewandowski Gradek Lewandowska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000347924, NIP: 9512302364, REGON: 142285834

(wszystkie wskazane powyżej podmioty mają siedzibę w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 41/2B, 00   551 Warszawa).

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron www do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika stron www i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy stron www korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika stron www, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie stron www ponownie wpisywać loginu i hasła.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy stron www mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika stron www.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarek internetowych

LGL informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych stron www.

 

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W LGL

 

 1. SKRÓTY I DEFINICJE

 

Polityka oznacza niniejszą Politykę przetwarzania danych osobowych

RODO  oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)

Administrator lub LGL lub Współadministrator oznacza w zależności od kontekstu:

 • kancelarię prawną Lewandowski Gradek Lewandowska spółka partnerska radców prawnych wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000519213, NIP: 7010438256, REGON: 147395645 lub
 • kancelarię mediacyjną Małgorzata Gradek – Lewandowska REGON: 140262830, NIP: 5271680943, lub
 • kancelarię brandingową Lewandowski Gradek Lewandowska spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000347924, NIP: 9512302364, REGON: 142285834(wszystkie wskazane powyżej podmioty mają swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 41/2B, 00   551 Warszawa)

Dane oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu

Dane wrażliwe oznaczają dane specjalne i dane karne

Dane specjalne oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej

Dane karne oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa

Osoba  oznacza każdą osobę fizyczną, której dane dotyczą i której dane osobowe są przetwarzane przez LGL

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie

Podmiot przetwarzający oznacza organizację lub osobę, której LGL powierzyła przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość)

Profilowanie  oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

Eksport Danych oznacza przekazanie danych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

organ nadzorczy oznacza Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

RCPD lub Rejestr oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych

strony www  oznaczają witryny internetowe pod adresem: lgl-iplaw.pl, lgl-legal.pl, lgl-mediation.pl, lgl-branding.pl 

 

 1. ZASADY, CELE, PODSTAWY PRAWNE i OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 

Zasady ochrony Danych

W związku z prowadzoną przez LGL działalnością, jeżeli korzystają Państwo z naszych stron www bądź z naszych usług i dobrowolnie przekazują nam za ich pośrednictwem swoje Dane, wskazanie właściwego podmiotu odpowiedzialnego lub podmiotów odpowiedzialnych jako Współadministratorów za ich przetwarzanie zależy od celu, w jakim te Dane zbieramy. LGL jako Administrator zbiera i przetwarza Państwa Dane zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony Danych, w tym RODO oraz innymi regulacjami, w szczególności wynikającymi z ustawy o radcach.

LGL przetwarza Dane z poszanowaniem następujących zasad:

 • w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
 • rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
 • w sposób przejrzysty (transparentność);
 • w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
 • nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
 • z dbałością o prawidłowość Danych (prawidłowość);
 • nie dłużej niż potrzeba (czasowość).

LGL zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa Danych, w tym:

 • przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania Danych oraz przeprowadza oceny skutków dla ochrony Danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;
 • dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka, stosując pseudonimizację, szyfrowanie Danych oraz udzielając dostępu do Danych wyłącznie osobom upoważnionym w zakresie niezbędnym dla nich do wykonywania powierzonych przez Administratora zadań; monitoruje adekwatność stosowanych rozwiązań;
 • zapewnia rejestrację operacji wykonywanych na Danych (w tym nagrywanie wizerunków osób przebywających w pomieszczeniach LGL) oraz środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania Danych oraz zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności Danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

Cele

Przetwarzamy Państwa Dane w celach świadczonych przez LGL usług oraz w związku z ich świadczeniem, takich jak:

 • świadczenie pomocy prawnej zgodnie z art. 6 ustawy o radcach, w tym występowania w Państwa imieniu przed sądami i urzędami, udzielania porad prawnych oraz sporządzania opinii prawnych;
 • świadczenie usług dotyczących kreacji i zarządzania marką;
 • przeprowadzanie mediacji
 • prowadzenie szkoleń;
 • archiwizacja Danych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług kancelarii barndingowej, mediacji, pomocy prawnej oraz procesami rekrutacji;
 • spełnienie wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz przechowywanie dowodów księgowych;
 • realizacja prawnie uzasadnionych interesów LGL lub strony trzeciej

Podstawy prawne

Dane są przetwarzane zgodnie z art. 5 RODO i/lub art. 3, 4 i 6 ustawy o radcach, w tym z poszanowaniem tajemnicy zawodowej radcy prawnego.

W zależności od celu, w jakim Państwa Dane są przetwarzane, podstawą działania LGL jest:

 • Państwa zgoda na przetwarzanie Danych przekazana LGL, w przypadku poproszenia o jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • wykonanie umowy zawartej pomiędzy Państwem a LGL, lub podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy – w tym przekazanie LGL Danych podczas rozmów telefonicznych bądź przesłanych pocztą elektroniczną przed dokonaniem zlecenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • uzyskanie Danych podczas kontaktów biznesowych (spotkań i wymiany wizytówek) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na LGL (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • sytuacja, w której przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów LGL lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przetwarzania Danych

Okres przechowywania danych osobowych zależy od konkretnego charakteru i okoliczności (a zwłaszcza celu), w jakich Dane zostały zebrane. Państwa Dane będą przetwarzane do czasu:

 • zrealizowania właściwych, prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez LGL związanych z przetwarzaniem określonych Danych;
 • upływu terminów przedawnienia, których podstawą jest umowa, z którą związane jest przetwarzanie Danych lub związanych z przedawnieniem obowiązków LGL wynikających z przepisów prawa.

 

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

 

Kontakt z Administratorem

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Danych prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@lgl-iplaw.pl bądź pocztą na adres ul. Mokotowska 41/2B, 00-551 Warszawa:

 • w ramach kancelarii prawnej – Lewandowski Gradek Lewandowska spółka partnerska radców prawnych
 • w ramach kancelarii mediacyjnej – kancelaria mediacyjna Małgorzata Gradek – Lewandowska
 • w ramach kancelarii brandingowej – Lewandowski Gradek Lewandowska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Cofnięcie zgody na przetwarzanie.
Zgodę na przetwarzanie Danych można cofnąć pisząc na adres: biuro@lgl-iplaw.pl. Prosimy pamiętać, że cofnięcie zgody odnosi skutek od momentu tego zdarzenia. Dopóki nie dowiemy się, że nie chcecie Państwo abyśmy przetwarzali Państwa Dane, nasze działania są zgodne z prawem.

Nieprzetwarzanie
LGL informuje zidentyfikowane osoby o tym, że nie przetwarza Danych ich dotyczących, jeśli takie osoby zgłosiły żądanie dotyczące ich praw.

Dostęp do Danych
Na żądanie osoby, której Dane są przetwarzane, dotyczące dostępu do Danych, LGL informuje, czy przetwarza Dane żądającej osoby oraz informuje o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu Danych), a także udziela Państwu dostępu do tych Danych.

Odmowa
LGL informuje w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach z tym związanych.

Kopie Danych
Na Państwa żądanie LGL wydaje kopię Danych dotyczących Państwa i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii Danych. LGL może wprowadzić cennik kopii Danych, zgodnie z którym może pobierać opłaty za kolejne kopie Danych.

Sprostowanie Danych
LGL dokonuje sprostowania nieprawidłowych Danych na Państwa żądanie. LGL ma prawo odmówić sprostowania Danych, chyba że Państwo w rozsądny sposób wykażecie nieprawidłowości Danych, których sprostowania się domagacie. W przypadku sprostowania Danych LGL na Państwa żądanie poinformuje Państwa o odbiorcach Danych.

Uzupełnienie Danych
LGL uzupełnia i aktualizuje Dane na Państwa żądanie. LGL ma prawo odmówić uzupełnienia Danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania Danych. LGL może polegać na Państwa oświadczeniu, co do uzupełnianych Danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez LGL procedur, prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.

Usunięcie Danych
Na Państwa żądanie, LGL usuwa Dane, gdy:

 • podane przez Państwa Dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach;
 • zgoda na ich przetwarzanie została przez Państwa cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • wnieśli Państwo skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych Danych;
 • Państwa Dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • konieczność usunięcia Państwa Danych wynika z obowiązku prawnego.

Ograniczenie przetwarzania
LGL na Państwa żądanie dokonuje ograniczenia przetwarzania Państwa Danych, gdy:

 • kwestionujecie Państwo prawidłowość Danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu Danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • LGL nie potrzebuje już Państwa Danych do celów w jakich zostały udostępnione ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wnieśli Państwo sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie LGL zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

W trakcie ograniczenia przetwarzania LGL przechowuje Dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje) bez Państwa zgody, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

Przenoszenie Danych
Na Państwa żądanie LGL wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, Państwa Dane, które zostały przez Państwa dostarczone do LGL, przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub w celu zawarcia lub wykonania umowy zawartej z Państwem, w systemach informatycznych LGL.

Sprzeciw w szczególnej sytuacji
Jeżeli zgłoszą Państwo, sprzeciw względem przetwarzania Danych umotywowany Państwa szczególną sytuacją, a Dane przetwarzane są przez LGL w oparciu o uzasadniony interes LGL lub o powierzone LGL zadanie w interesie publicznym, LGL uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie LGL ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego
Jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw względem przetwarzania Państwa Danych przez LGL na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), LGL uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.

Brak profilowania
Obecnie Państwa Dane nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania Danych.

Prawa osób trzecich
Realizując prawa osób, których dane dotyczą, LGL wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie Państwa żądania o wydanie kopii Danych lub prawa do przeniesienia Danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną Danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste itp.), LGL może zwrócić się do Państwa w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Danych osobowych narusza Państwa prawa, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony dany osobowych.

 

 1. ODBIORCY DANYCH, PRZEKAZANIE POZA EOG

 

Przetwarzający
LGL na podstawie umowy powierzenia przetwarzania Danych udostępnia Dane podmiotom świadczącym usługi IT, w tym usługi cloud computing, podmiotom świadczącym usługi obsługi księgowej, ochrony i monitoringu współpracującym z LGL, a także zgodnie z innymi zasadami RODO organom administracji, służbom państwowym i sądom.

Eksport Danych
LGL nie przekazuje Danych do państw trzecich (znajdujących się poza EOG lub do organizacji międzynarodowych).
W razie rozpoczęcia przekazywania Danych do państw trzecich, LGL zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Danych.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Privacy by design
LGL zarządza zmianami mającymi wpływ na prywatność. W tym celu procedury uruchamiania nowych projektów w LGL uwzględniają konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę Danych, zapewnienie prywatności już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.

Zmiany Polityki
Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki w przyszłości, wynikające z weryfikacji i aktualizacji Polityki będą publikowane na stronach www.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez LGL, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@lgl-iplaw.pl oraz pod numerem telefonu +48 513 454 676.

Obowiązywanie Polityki.
Polityka obowiązuje od 28 października 2019 r.

Bądźmy w kontakcie

Podaj nam swoje imię i adres mailowy, jeśli chcesz otrzymywać wiadomości na temat nowych publikacji na naszych blogach o praktycznych aspektach własności intelektualnej (IP), ciekawych wydarzeniach, nowych usługach, wzorach, e-bookach czy narzędziach do zarządzania IP, warsztatach, szkoleniach i spotkaniach tematycznych.

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych na podany przeze mnie adres, przez Lewandowski Gradek Lewandowska sp.p. radców prawnych z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 41/2B NIP: 7010438256

Pod linkiem https://lgl-iplaw.pl/polityka-prywatnosci/ znajdziesz informacje na temat przetwarzania danych osobowych.