Wybierz język:
MENU

SZKOLENIE ONLINE Z PRAWA WŁASNOŚĆI PRZEMYSŁOWEJ 240MIN

2399,00 (1950,41 netto)

Kiedy warto skorzystać z tej usługi:

Kiedy chcesz w prosty sposób bez wychodzenia z domu uzyskać wiedzę na temat teorii i praktyki w zakresie praw własności przemysłowej, inwestując w naukę 4 godziny swojego czasu. Gdy chcesz wiedzieć, jakie są zasady ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych, a także wynalazków, praw twórców i zasady odpowiedzialności za naruszenie tych praw, jak rozporządzać samemu prawami własności przemysłowej i jak uzyskiwać prawo do korzystania z cudzej twórczości. Przykładowy zakres szkolenia znajduje się poniżej.

Co zyskujesz, kupując to szkolenie z zakresu praw własności przemysłowej:

 • 4 godz. szkolenia dostosowanego do potrzeb i poziomu wiedzy uczestników, obejmującego zagadnienia prawa własności przemysłowej, przeprowadzonego za pomocą aplikacji Microsoft Teams w uzgodnionym terminie
 • szkolenie pozwala na pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dzięki podziałowi na:
  • część teoretyczną (sugerowane 3 godz.) – obejmującą zapoznanie uczestników z przepisami i zagadnieniami prawa własności przemysłowej przedstawianymi metodą „od ogółu do szczegółu” podczas prezentacji multimedialnej, oraz
  • część praktyczną (sugerowana 1 godz.) – obejmującą wyjaśnianie wątpliwości w zakresie stosowania regulacji własności przemysłowej na przykładach z praktyki, odpowiedzi na pytania uczestników podsumowujące daną partię materiału, case study, dyskusja, praca z tekstem umowy, quiz z pytaniami i odpowiedziami do samodzielnej oceny uzyskanej wiedzy i umiejętności rozwiązywania konkretnych problemów
 • oszczędność czasu – szkolenie w całości odbywa się online

Efekt szkolenia:

 • uzyskanie wiedzy w zakresie obowiązujących uregulowań prawnych obejmujących problematykę praw własności przemysłowej
 • świadomość konsekwencji prawnych naruszenia praw własności przemysłowej
 • umiejętność
  • rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu prawa własności przemysłowej
  • posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa własności przemysłowej w codziennej pracy
  • analizy otrzymywanych dokumentów z zakresu prawa własności przemysłowej
 • nabycie praktycznych umiejętności odróżniania i analizowania umów o przeniesienie praw własności przemysłowej od umów licencyjnych

Czego nie obejmuje szkolenie:

 • konsultacji prawnych w oparciu o rzeczywiste, prawdziwe dane

cena brutto, zawiera VAT

Zapoznaj się z Regulaminem Sklepu

Przed dodaniem usługi do koszyka wypełnij pole „Dodatkowe informacje” podając niezbędne informacje tj. podstawowe dane umożliwiające identyfikację klienta bądź stron, których dotyczy problem prawny, abyśmy mogli przeprowadzić ocenę konfliktu interesów.

*
*

PRZYKŁADOWY PROGRAM SZKOLENIA 

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

PODSTAWOWE POJĘCIA

 • pojęcie, rodzaje i cechy wspólne praw własności przemysłowej
 • miejsce prawa własności przemysłowej na tle innych praw własności intelektualnej
 • źródła prawa własności przemysłowej w prawie polskim, unijnym i międzynarodowym – zakres regulacji
 • rodzaje rejestrów PWP, opłaty rejestracyjne
 • zagadnienie pierwszeństwa – zwykłe, konwencyjne, z wystawy
 • terytorialność i czasowość poszczególnych praw własności przemysłowej
 • twórca w PWP – pojęcie, uprawnienia (m.in. prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego), możliwość korzystania z prawa wyłącznego, współtwórczość a współuprawnienie, relacja pracodawca – pracownik (twórca) oraz zleceniodawca – zleceniobiorca (twórca), wynagrodzenie

PATENT

 • pojęcie patentu i znaczenie jego regulacji dla innych PWP
 • wynalazek jako przedmiot prawa z patentu – znaczenie i kategorie
 • wyłączenia – co nie może być wynalazkiem i które wynalazki są wyłączone od patentowania
 • podmiot prawa do patentu
 • zdolność patentowa – nowość, poziom wynalazczy, przemysłowa stosowalność
 • patent dodatkowy
 • wynalazek a projekt racjonalizatorski
 • wynalazek tajny
 • wynalazki biotechnologiczne – szczególna regulacja
 • dodatkowe prawo ochronne
 • treść prawa z patentu (zakres przedmiotowy) i jej ograniczenia (używacz uprzedni i następczy, wyczerpanie prawa, wyjątki – przywilej komunikacyjny, wyjątek Bolara, wyjątek badawczy, wyjątek apteczny, cele państwowe)
 • jak uzyskać patent krok po kroku – procedura rejestracji w Polsce, UE (patent europejski, koncepcja patentu europejskiego o jednolitym skutku) i międzynarodowa (PCT – traktat waszyngtoński), dokumentacja, rodzaje decyzji, wysokość opłat

PRAWO OCHRONNE NA WZÓR UŻYTKOWY

 • pojęcie wzoru użytkowego, wyłączenia
 • różnice między wzorem użytkowym a wynalazkiem i wzorem przemysłowym
 • podmiot prawa ochronnego na wzór użytkowy
 • przesłanki uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowe: nowość, techniczny charakter, użyteczność (przemysłowa stosowalność, funkcjonalność), trwałość
 • treść prawa ochronnego na wzór użytkowy (zakres przedmiotowy)
 • jak uzyskać prawo ochronne na wzór użytkowy krok po kroku – procedura rejestracji w Polsce, dokumentacja, rodzaje decyzji, wysokość opłat

PRAWO Z REJESTRACJI WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

 • pojęcie wzoru przemysłowego i wytworu na gruncie PWP, wyłączenia
 • podmiot prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
 • zdolność rejestrowa wzoru przemysłowego – nowość i indywidualny charakter
 • pojęcie zorientowanego użytkownika
 • treść prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
 • zakres przedmiotowy prawa z rejestracji wzoru przemysłowego oraz jego ograniczenia (używacz uprzedni, dozwolony użytek)
 • jak uzyskać prawo z rejestracji wzoru przemysłowego krok po kroku – procedura rejestracji w Polsce, UE (wspólnotowy wzór przemysłowy, niezarejestrowany wzór przemysłowy) i międzynarodowa (konwencja haska), dokumentacja, rodzaje decyzji, wysokość opłat

PRAWO OCHRONNE NA ZNAK TOWAROWY

 • pojęcie znaku towarowego – definicja, cechy, funkcje, rodzaje (znaki konwencjonalne i niekonwencjonalne, znaki zwykłe, renomowane i powszechnie znane, wspólne znaki towarowe, gwarancyjne znaki towarowe)
 • podmiot prawa ochronnego na znak towarowy
 • przesłanki uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy – zdolność odróżniająca, możność przedstawienia w rejestrze
 • względne i bezwzględne przeszkody rejestracyjne
 • treść prawa ochronnego na znak towarowy (zakres przedmiotowy) i jej ograniczenia (wyczerpanie prawa, korzystanie przez osoby trzecie, zindywidualizowanie przedsiębiorstwa, instytucja używacza)
 • podrobiony znak towarowy
 • jak uzyskać prawo ochronne na znak towarowy krok po kroku – procedura rejestracji w Polsce, UE (unijny znak towarowy) i międzynarodowa (protokół madrycki), dokumentacja, rodzaje decyzji, wysokość opłat
 • ochrona niezarejestrowanego znaku towarowego na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

PRAWO Z REJESTRACJI OZNACZENIA GEOGRAFICZNEGO

 • pojęcie oznaczenia geograficznego – definicja, rodzaje (oznaczenia pochodzenia i nazwy regionalne), funkcje
 • podmiot prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego
 • treść prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego (zakres przedmiotowy) i jej ograniczenia (prawo używacza uprzedniego)
 • jak uzyskać prawo ochronne z rejestracji oznaczenia geograficznego krok po kroku – procedura rejestracji w Polsce i UE (oznaczenia geograficzne w prawie Unii), dokumentacja, rodzaje decyzji, wysokość opłat

UMOWY Z ZAKRESU PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

 • zagadnienia ogólne dotyczące obrotu dobrami własności przemysłowej
 • umowy zbycia: prawa do uzyskania prawa, prawa wyłącznego, pierwszeństwa
 • kwestie licencyjne – rodzaje licencji, umowy licencyjne

POSTĘPOWANIE SPORNE I SPRZECIWOWE

 • charakterystyka postępowania spornego na gruncie PWP – zakres właściwości rzeczowej UPRP, przedmioty sporu, podmioty biorące udział w sporze, procedura, dokumentacja, rodzaje decyzji
 • postępowanie w sprawie sprzeciwu zgłoszenia znaku towarowego – strony, procedura, dokumentacja, rodzaje decyzji
 • unieważnienie praw własności przemysłowej – podmioty uprawnione, procedura przed organami i przesłanki
 • pojęcie i przesłanki wygaśnięcia praw własności przemysłowej

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

 • typowe naruszenia
 • odpowiedzialność cywilna
 • rodzaje roszczeń
 • odpowiedzialność karna

ZAGADNIENIA RÓŻNE

 • prawo hodowcy do odmiany roślin
 • topografia układów scalonych – pojęcie, podmiot, przesłanki, treść, procedura, unieważnienie, wygaśnięcie
 • znaczenie symboli ®,™
 • Biuletyn i Wiadomości Urzędu Patentowego RP
 • zadania Urzędu Patentowego RP (UPRP), Europejskiego Urzędu ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
 • różnice między kolegiami orzekającymi a specjalistycznym sądem ds. własności intelektualnej
 • z dziennika Rzecznika Patentowego – charakterystyka zawodu

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 • case study, dyskusja, praca z tekstem umowy, quiz z pytaniami i odpowiedziami do samodzielnej oceny uzyskanej wiedzy i umiejętności rozwiązywania konkretnych problemów

Może spodoba się również…

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram