Wybierz język:
MENU

Przedsiębiorcy oferujący swoje produkty i usługi konsumentom (B2C)

Co robimy?

  • przygotowujemy regulaminy sklepów internetowych, polityki prywatności, regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną, polityki cookies
  • oferujemy kompleksową usługę obsługi prawnej wdrożenia sklepu lub serwisu internetowego
  • obsługujemy pod względem prawnym promocje konsumenckie z nagrodami, konkursy, loterie
  • przygotowujemy opinie prawne w zakresie ustawy o prawach konsumenta, ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, stosowania tzw. klauzul abuzywnych
  • reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie tzw. praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
  • weryfikujemy materiały reklamowe, projekty nazw produktów i opakowań w punktu widzenia prawidłowej komunikacji do konsumenta

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

  • przedsiębiorca prowadzący on-line sprzedaż lub usługi konsumentom przez Internet ma szereg obowiązków informacyjnych względem konsumenta wynikających z różnych aktów prawnych, w tym z ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz rozporządzenia RODO;
  • UOKiK jest organem, który m.in. monitoruje działania przedsiębiorców, przyjmuje i analizuje informacje z rynku, w tym skargi konsumentów lub zawiadomienia sygnalistów i na tej podstawie może wszcząć postępowanie wobec przedsiębiorcy
  • w przypadku uznania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w decyzji administracyjnej, że przedsiębiorca stosuje niedozwolone postanowienia wzorca umowy lub praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, Prezes UOKiK może wymierzyć karę pieniężną w wysokości do 10% rocznego obrotu ukaranego przedsiębiorcy

Prawna ochrona konsumenta

Na ochronę prawną konsumenta składa się szereg aktów prawnych, regulujących w szczególności obowiązki przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentami lub podejmujących wobec konsumentów określone działania rynkowe. Do tych aktów prawnych należą zwłaszcza: Ustawa o prawach konsumenta, Kodeks cywilny, Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Ustawa o kredycie konsumenckim, Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Wprowadzanie w błąd

Definicja wprowadzającego w błąd zachowania przedsiębiorcy wobec konsumenta znajduje się w szczególności w art. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Zgodnie z tym przepisem praktykę rynkową uznaje się za działanie wprowadzające w błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął.

Wprowadzającym w błąd działaniem może być w szczególności:

1) rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji;

2) rozpowszechnianie prawdziwych informacji w sposób mogący wprowadzać w błąd;

3) działanie związane z wprowadzeniem produktu na rynek, które może wprowadzać w błąd w zakresie produktów lub ich opakowań, znaków towarowych, nazw handlowych lub innych oznaczeń indywidualizujących przedsiębiorcę lub jego produkty, w szczególności reklama porównawcza);

4) nieprzestrzeganie kodeksu dobrych praktyk, do którego przedsiębiorca dobrowolnie przystąpił, jeżeli przedsiębiorca ten informuje w ramach praktyki rynkowej, że jest związany kodeksem dobrych praktyk.

Czym są klauzule abuzywne?

Tzw. klauzule abuzywne w umowach zawieranych przez przedsiębiorców z konsumentami to inaczej niedozwolone postanowienia umowne. Zgodnie z art. 3851 Kodeksu cywilnego, postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidulanie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązku w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. Jeżeli zgodnie z tą regułą postanowienie nie wiąże konsumenta, strony są związane umową w pozostałym zakresie.

Za nieuzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności dotyczy to postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta.

Ciężar dowodu co do tego, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie z konsumentem, spoczywa na tym, kto się na to powołuje.

Art. 3853 Kodeksu cywilnego zawiera listę przykładowych klauzul umownych, które stosowane w umowach z konsumentami w razie wątpliwości uznawane są za postanowienia abuzywne. Należy pamiętać, że nie jest to lista zamknięta.

Zgodnie z art.  23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazane jest stosowanie we wzorcach umów zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych, o których mowa w art. 3851 § 1 kodeksu cywilnego.

Obecnie, kontroli abuzywności postanowień umowy dokonuje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniu o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone. Prezes UOKiK może wydać decyzję administracyjną, w której rozstrzygnie, że klauzula ma niedozwolony charakter, zakazują jej dalszego stosowania. Decyzja UOKiK ma skutek tylko w stosunku do tego przedsiębiorcy, który ją stosował oraz wobec wszystkich konsumentów, którzy zawarli z nim umowę na postawie kontrolowanej klauzuli.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram