Wybierz język:
MENU

Aktualna wersja regulaminu obowiązuje od dnia 24.10.2022 r. Archiwalne wersje regulaminu znajdują się na dole strony.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LEWANDOWSKI GRADEK LEWANDOWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA RADCÓW PRAWNYCH

Regulamin ten określa warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod domeną lgl-iplaw.pl, w tym warunki udostępniania treści cyfrowych w ramach Umów dostarczenia Produktów oraz świadczenie usług elektronicznych w ramach Umów świadczenia E-porady przez LEWANDOWSKI GRADEK LEWANDOWSKA spółkę partnerską radców prawnych z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 41/2B, 00-551 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000519213, REGON: 147395645, NIP: 7010438256 i zawiera następujące informacje:

1.       DEFINICJE. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1     W regulaminie wszelkie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Adres e-mailoznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą Środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej
Audiobooknagranie dźwiękowe w formie elektronicznej zawierające odczytany przez lektora tekst (w formacie audio, mp3 lub innym) obejmujący zestawienie zanonimizowanych konsultacji prawnych w zakresie opisanym na Stronie Sklepu
Cenauwidoczniona na Stronie Sklepu przy danym Produkcie bądź Usłudze bądź E-poradzie cena odpowiednio za udostępnienie treści cyfrowej Produktu bądź wykonanie Usługi bądź wynagrodzenie za wykonanie usługi E-porady, podane ceny E-porady, Usługi i Produktu wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
Dodatkowa opłataopłata doliczana przez Kancelarię, o ile Strony ustaliły przedłużenie czasu trwania E-porady podczas świadczenia E-porady, w kwocie 200 zł brutto za każde rozpoczęte 10 minut
Dzień roboczykażdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
E-booktreść zapisana w postaci pliku PDF przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu elektronicznym, obejmująca zestawienie zanonimizowanych konsultacji prawnych w zakresie opisanym na Stronie Sklepu
E-poradausługa porady prawnej świadczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) oraz Regulacji korporacyjnych w zależności od Prawnika wykonującego tę usługę, wykonywana podczas Rozmowy telefonicznej lub za pomocą aplikacji Microsoft Teams
Formularz zamówieniaudostępniony w Sklepie interaktywny formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia
Godziny pracyczas w godzinach 9.00 do 17.00 w każdym Dniu roboczym
KancelariaLEWANDOWSKI GRADEK LEWANDOWSKA spółka partnerska radców prawnych z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 41/2B, 00-551 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000519213, REGON: 147395645, NIP: 7010438256
Klientosoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała zakupu E-porady lub Produktu, lub Usługi
Kod rabatowymożliwość skorzystania ze specjalnej zniżki oferowanej przez Kancelarię przez czas trwania promocji po wpisaniu podczas składania Zamówienia
Kodeks cywilnyustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.)
Konsumentosoba dokonująca zakupu E-porady lub Produktu, lub Usługi niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Kontaktwiadomość e-mail wysłana na Adres e-mail lub SMS wysłana na numer wskazany przez Klienta w Formularzu zamówienia
Microsoft Teamsaplikacja umożliwiająca Spotkania on-line wideo i audio w jakości HD oraz pozwalająca łatwo udostępniać zawartość dokumentów i innych plików osobom w sali i uczestnikom zdalnym; w trakcie Spotkania on-line istnieje możliwość kontaktowania się za pomocą czatu, aby dołączyć do Spotkania on-line wystarczy kliknąć link w wiadomości e-mail, co spowoduje dołączenie do Spotkania on-line w przeglądarce internetowej, bez pobierania aplikacji Microsoft Teams ani żadnej wtyczki; więcej informacji nt. usługi Microsoft Teams można uzyskać pod linkiem https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/online-meeting-solutions
PDFformat zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF
Pobraniejednorazowe pobranie (z ang. download ściąganie plików) treści cyfrowej Produktu udostępnionego w formie pliku, który Klient może skopiować na dysk komputera bądź innego urządzenia Klienta
Potwierdzenieotrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail lub SMS (w zależności od wybranego przez Klienta sposobu Kontaktu) zawierającej wyraźne potwierdzenie przyjęcia usługi E-porady bądź Usługi przez Kancelarię do wykonania; wiadomość e-mail lub SMS dotycząca zaksięgowania płatności Ceny nie stanowi przyjęcia usługi E-porady bądź Usługi przez Kancelarię do wykonania
Prawnikosoba wyznaczona przez Kancelarię do świadczenia E-porady bądź części lub całości Usługi będąca radcą prawnym, adwokatem, rzecznikiem patentowym, aplikantem radcowskim, adwokackim, rzecznikowskim
Produktopracowany przez Kancelarię Wzór bądź E-book, bądź Audiobook, stanowiący treść cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta
Przedsiębiorca na prawach konsumenta Klient będący osobą fizyczną zawierający umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Regulacje korporacyjneprzepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych bądź ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze bądź ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych oraz inne akty regulujące wykonywanie zawodów prawniczych, w szczególności Kodeks etyki radców prawnych stanowiący Załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r.
Regulaminniniejszy regulamin określający prawa i obowiązki Kancelarii i Klienta
Rezerwacjarezerwacja terminu E-porady dokonana za pomocą aplikacji Microsoft Bookings pod adresem: https://outlook.office365.com/owa/calendar/LewandowskiGradekLewandowska@lgl-iplaw.pl/bookings/
Rozmowa telefonicznajeden ze sposobów udzielania E-porady; Rozmowa telefoniczna może odbywać się za pośrednictwem urządzeń umożliwiających wykonanie połączenia telefonicznego pomiędzy Klientem a Kancelarią na numer telefonu wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia
Sklepsklep internetowy prowadzony pod domeną lgl-iplaw.pl/sklep
SMSwiadomość tekstowa przesyłana na numer telefonu wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia
Spotkanie on-linespotkanie audio lub wideo za pomocą Microsoft Team
StronaKlient lub Kancelaria
Strona Sklepustrona internetowa prowadzona pod domeną lgl-iplaw.pl/sklep
Strona wwwstrona internetowa prowadzona pod domeną lgl-iplaw.pl
Środki komunikacji elektronicznejrozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną, w tym Adres e-mail
Świadczenie usługi E-poradywykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
Tajemnicainformacje pozyskane przez Prawnika w związku ze świadczeniem E-porady bądź Usługi objęte są „tajemnicą zawodową” (art. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, art. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, art. 14 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych)
UmowaUmowa świadczenia E-porady, Umowa świadczenia Usługi bądź Umowa dostarczenia Produktu
Umowa dostarczenia Produktuumowa o dostarczenie Produktu zawierana za pośrednictwem Strony Sklepu, na podstawie, której Kancelaria zobowiązana jest do udostępnienia Produktu a Klient do zapłacenia Ceny Produktu
Usługaustandaryzowana usługa świadczona zgodnie z postanowieniami Regulacji korporacyjnych
Umowa świadczenia Usługiumowa o świadczenia Usługi zawierana za pośrednictwem Strony Sklepu, na podstawie, której Kancelaria zobowiązana jest do udzielenia pomocy prawnej a Klient do zapłacenia Ceny Usługi
Umowa świadczenia E-poradyumowa o świadczenia usługi E-porady świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na podstawie, której Kancelaria zobowiązana jest do udzielenia pomocy prawnej a Klient do zapłacenia Ceny E-porady
Ustawa o prawach konsumentaustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm).  
Ustawa AMLustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.).
Voucherdokument wystawiony przez Kancelarię umożliwiający pobranie Produktu lub skorzystanie z E-porady, lub Usługi po uzgodnienia dogodnego terminu E-porady lub Usługi, warunkiem skorzystania jest okazanie Vouchera, Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę o ile to nie zostanie zastrzeżone przez Kancelarię; posiadacz Vouchera jest upoważniony do pobrania Produktu lub skorzystania z E-porady lub Usługi zgodnie z informacjami zawartymi na Voucherze, termin ważności Vouchera jest wskazany na Voucherze i zatwierdzony przez Klienta podczas jego zakupu
Wzóropracowany przez Kancelarię zanonimizowany projekt aktu prawnego stanowiący szablon edytowalnego dokumentu Word lub w formacie pdf stanowiący treść cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta
Zamówieniezłożone za pośrednictwem elektronicznego Formularza zamówienia, oświadczenie Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy dostarczenia Produktu bądź Umowy świadczenia E-porady bądź Umowy świadczenia Usługi
Znormalizowana strona dokumentudokument obejmujący do 1800 znaków ze spacjami


1.2   
  Sklep jest prowadzony przez LEWANDOWSKI GRADEK LEWANDOWSKA spółkę partnerską radców prawnych z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 41/2B, 00-551 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000519213, REGON: 147395645, NIP: 7010438256.

1.3     Za pomocą Formularza zmówienia mogą być zawierane następujące Umowy:
1.4   
  Informacje o Usługach, Produktach i E-poradach zawarte na Stronie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

a. Umowa świadczenia E-porady;

b. Umowa dostarczenia Produktu;

c. Umowa świadczenia Usługi.

1.5     Każda Umowa świadczenia E-porady, Umowa dostarczenia Produktu bądź Umowa świadczenia Usługi ma charakter jednorazowy.

1.6     Każda Umowa zawierana jest w języku polskim.

1.7     W przypadku Umowy świadczenia E-porady Kancelaria świadczy na rzecz Klienta pomoc prawną w zakresie wybranej przez Klienta E-porady. W tym przypadku Kancelaria nie dostarcza Klientowi żadnych dokumentów, a w szczególności nie dostarcza Produktów. Klient może uzyskać dostęp do Produktu poprzez zawarcie Umowy dostarczenia Produktu bądź w drodze indywidualnych ustaleń z Kancelarią.

1.8     W przypadku Umowy dostarczenia Produktu Kancelaria świadczy na rzecz Klienta pomoc prawną w zakresie dostarczenia Klientowi treści cyfrowej w postaci pobranego przez Klienta Produktu. Klient może uzyskać pomoc prawną w zakresie korzystania z Produktu poprzez zawarcie Umowy świadczenia E-porady bądź w drodze indywidualnych ustaleń z Kancelarią.

1.9     W przypadku Umowy świadczenia Usługi Kancelaria świadczy na rzecz Klienta pomoc prawną w zakresie objętym daną Usługą opisanym dla danej Usługi na Stronie www.

1.10    O ile Strony odrębnie nie ustalą, pisemnie lub pocztą elektroniczną, E-porada bądź wykonanie Usługi, bądź udostępnienie Produktu nie obejmuje:

a. analizy dokumentów w danej sprawie, za wyjątkiem E-porady zgodnie z pkt 2.2;

b. przygotowania dokumentów po Rozmowie telefonicznej lub Spotkaniu on-line;

c. reprezentacji Klienta przed sądami czy innymi organami;

d. dokumentów do sądów lub urzędów;

e. reprezentacji w trakcie negocjacji z drugą stroną;

f. prowadzenia mediacji czy reprezentacji Klienta w trakcie mediacji.

1.11    W przypadku podjęcia przez Klienta decyzji o potrzebie skorzystania z usług wskazanych w pkt 1.10, z uwagi na fakt, iż usługi te wymagają oszacowania nakładu czasu pracy, Klient powinien skontaktować się z Kancelarią w celu uzyskania wyceny.

1.12    O ile Strony inaczej nie ustalą pisemnie E-porada i Usługa są wykonywane w Dni robocze w Godzinach pracy.

1.13    Kancelaria może odmówić świadczenia E-porady, świadczenia Usługi bądź udostępnienia Produktu a w przypadku zawarcia Umowy, odstąpić od Umowy a Prawnik wyłączyć się od wykonywania Umowy, gdyby:

a. wykonanie Umowy mogło być niezgodnie z Regulacjami korporacyjnymi

b. świadczenie E-porady bądź Usługi nie było właściwe z powodu braku wystarczającej wiedzy lub doświadczenia

c. wykonywanie E-porady bądź Usługi naruszałoby Tajemnicę lub stwarzało znaczne zagrożenie jej naruszenia albo posiadana przez Prawnika wiedzy o sprawach innego klienta lub osób, na rzecz których uprzednio wykonywał czynności zawodowe bądź dawałaby Klientowi nieuzasadnioną przewagę,

d. zaistniało ryzyko konfliktu interesów pomiędzy Klientem a inną osobą bądź podmiotem związanym z Kancelarią, w szczególności innym Klientem lub kontrahentem

e. wykonywanie E-porady bądź Usługi ograniczałyby niezależność Prawnika, uwłaczały godności zawodu, podważały do niego zaufanie

f. Klient nie udzielił Kancelarii informacji niezbędnych do wykonania Umowy lub nie przekazał dokumentów, które są niezbędne do wykonania Umowy bądź wykonania obowiązków Prawnika wynikających z Ustawy AML

g. nie było możliwe wykonanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Kancelarii

h. w ocenie Kancelarii, wykonania E-porady bądź Usługi, bądź dostarczenie Produktu mogłoby mieć negatywne konsekwencji wizerunkowe dla Kancelarii.

1.14    W przypadku odstąpienia przez Kancelarię od Umowy Kancelaria zwraca Klientowi uiszczona Cenę.

1.15    W przypadku ustalenia przez Strony wykonania weryfikacji dokumentów Klienta, Strony ustalą przed przekazaniem przez Klienta dokumentu do weryfikacji:

a. ilość Znormalizowanych stron dokumentu do weryfikacji;

b. kwestie mogące doprowadzić do sytuacji opisanych w pkt 1.13 powyżej.

1.16    Klient może przekazać Kancelarii dokumenty do weryfikacji i informacje dotyczące Klienta bądź innych podmiotów wyłącznie po ustaleniu z Kancelarią czy nie zachodzą sytuacje wskazane w pkt 1.13.

1.17    Aby wykluczyć zaistnienie sytuacji wskazanych w pkt 1.13 Klient powinien krótko opisać w Formularzu zamówienia w polu „Dodatkowe informacje”, jakiego stanu faktycznego i jakiego podmiotu E-porada bądź Usługa ma dotyczyć.

1.18    Umowa nie zostaje zawarta, jeżeli treść uzupełnionego Formularza zamówienia jest sprzeczna z prawem (w szczególności narusza dobra osobiste osób trzecich), dobrymi obyczajami, narusza interesy Klienta lub Kancelarii bądź może powodować zaistnienie sytuacji wskazanych w pkt 1.13.

1.19    Umowa jest zawarta na czas trwania E-porady bądź Usługi, bądź trwania licencji na korzystanie z Produktu zgodnie z pkt 10 Regulaminu.

1.20    Po zapoznaniu się z treścią Formularza zamówienia Kancelaria ma prawo skierować do Klienta dodatkowe pytania lub poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów, jeżeli jest to w opinii Kancelarii wskazane do wykonania Umowy.

1.21    Kancelaria zastrzega sobie możliwość realizacji Umowy w częściach, po uprzednim porozumieniu się z Klientem.

1.22    Pomiędzy Kancelarią a Klientem nie będącym Konsumentem nie stosuje się przepisu art. 66(1) Kodeksu cywilnego.

2.       RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

2.1     W ramach E-porady Klient wybiera:

a. rodzaj E-porady spośród wskazanych w pkt 2.2

b. sposób wykonania E-porady wskazany w pkt 2.3.

2.2     Możliwe są:

a. E-porada trwająca 15 min bez weryfikacji dokumentów

b. E-porada trwająca 30 min z możliwą weryfikacją dokumentu obejmującego 2 (dwie) Znormalizowane strony

c. E-porada trwająca 60 min z możliwą weryfikacją dokumentu obejmującego 4 (cztery) Znormalizowane strony

d. E-porada trwająca 30 min w trybie PILNYM z możliwą weryfikacją dokumentu obejmującego 2 (dwie) Znormalizowane strony, z zastrzeżeniem, iż tryb PILNY oznacza szybszą możliwość wykonania E-porady niż wskazana pod lit. b powyżej.

2.3     E-porada jest wykonywana w następujący sposób:

a. podczas Rozmowy telefonicznej, połączenie wykonywane jest na koszt Kancelarii na podany przez Klienta w Formularzu zamówienia numer telefonu zarejestrowany na terenie Polski lub innego państwa należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

b. podczas Spotkania on-line za pomocą Microsoft Teams, koszt usługi dostępu do sieci Internet przez Klienta pokrywa Klient.

2.4     Umowa świadczenia E-porady bądź Umowa świadczenia Usługi zawierana jest po uprzednim dokonaniu płatności przez Klienta z chwilą uzyskania przez Klienta Potwierdzenia wysłanego na Adres e-mail lub SMS na numer telefonu podany przez Klienta w Formularzu zamówienia. W celu uzyskania Potwierdzenie Klient powinien:

a. sprawdzić wiadomości SMS w przypadku wybrania Rozmowy telefonicznej;

b. sprawdzić pocztę elektroniczną pod Adresem e-mail w przypadku wybrania Spotkania on-line.

2.5     Z zastrzeżeniem pkt 2.6, rozpoczęcie wykonywania E-porady następuje z chwilą nawiązania połączenia z Klientem:

a. w przypadku wybrania Rozmowy telefonicznej Kancelaria wykona połączenie z podanym przez Klienta numerem telefonu o ustalonej godzinie

b. w przypadku wybrania Spotkania on-line, Klient otrzyma informację o Spotkaniu on-line, aby dołączyć do Spotkania on-line wystarczy kliknąć link w wiadomości e-mail, co spowoduje dołączenie do Spotkania on-line w przeglądarce internetowej, bez pobierania aplikacji Microsoft Teams, ani żadnej wtyczki.

2.6     Kancelaria będzie nawiązywać 5 prób połączeń w celu rozpoczęcia Rozmowy telefonicznej albo Spotkania on-line w celu wykonania usługi E-porady. W przypadku braku nawiązania połączenia z powodu niedostępności Klienta uznaje się E-poradę za wykonaną po zakończeniu 5 próby połączenia.

2.7     Szczegółowe warunki wykonania Umowy świadczenia Usługi Strony ustalą za pomocą Kontaktu.

2.8     Kancelaria wykonuje Umowę świadczenia Usługi bądź Umowę świadczenia E-porady z pomocą Prawników.

2.9     Rezerwacja nowego terminu E-porady wymaga dokonania opłaty Ceny za nową E-poradę.

2.10   Przedłużenie czasu trwania E-porady wiąże się z koniecznością naliczenia Dodatkowej opłaty. W ostatniej minucie świadczonej E-porady Prawnik wykonujący usługę E-porady poinformuje Klienta o tym, że czas trwania E-porady dobiega końca i jeśli to będzie możliwe o tym, że Klient może skorzystać z możliwości przedłużenia czasu trwania E-Porady. Każda następna Dodatkowa opłata zostanie naliczana automatycznie. Opłaty dodatkowe będą naliczane na podstawie czasu trwania Rozmowy telefonicznej lub Spotkania on-line za każde rozpoczęte 10 minut.

2.11   W przypadku E-porady, o której mowa w pkt 2.2 lit. d, E-porada może zostać przedłużona maksymalnie o 30 minut. W 30 minucie przedłużonego czasu E-porady Prawnik wykonujący usługę E-porady poinformuje Klienta o tym, że kończy się możliwość przedłużenia czasu trwania E-Porady.

2.12   W przypadku świadczenia Usługi i E-porady Kancelaria może korzystać z podwykonawców będących Prawnikami w rozumieniu Regulaminu. Klient zostanie poinformowany o wyznaczeniu Prawnika spoza Kancelarii i jego danych poprzez:

a. wiadomości SMS w przypadku wybrania E-porady w formie Rozmowy telefonicznej

b. wiadomość e-mail w przypadku wybrania Spotkania on-line albo Usługi.

3.       WARUNKI UMOWY DOSTARCZENIA PRODUKTU

3.1     Z chwilą zaksięgowania przez Kancelarię dokonania płatności Ceny, pomiędzy Klientem a Kancelarią zawarta zostaje Umowa dostarczenia Produktu w postaci wybranego przez Klienta Produktu, jednocześnie Klientowi zostaje udzielona licencja na korzystanie z Produktu w zakresie wskazanym w pkt 10.

3.2     Jeżeli w tracie zakupu Produktu Klient będący Konsumentem wyraził zgodę na wykonanie Umowy dostarczenia Produktu poprzez dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od Umowy dostarczenia Produktu, Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy dostarczenia Produktu zawartej z Kancelarią.

4.       ZAPŁATA CENY. FAKTUROWANIE

4.1     Po dokonaniu wyboru Produktu bądź Usługi, bądź E-porady, Klient klika w przycisk „Przejdź do kasy”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę Zamówienia.

4.2     Na stronie Zamówienia, Klient powinien wypełnić Formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.

4.3     W celu zawarcia Umowy konieczne jest podanie w Formularzu zamówienia niezbędnych danych takich jak:

a. imię i nazwisko

b. adres

c. NIP (jeżeli Klient nie jest Konsumentem)

d. dane do wystawienia faktury (jeżeli Klient nie jest Konsumentem);

e. Adres e-mail

f. numer telefonu Klienta, jeśli Klient wybrał E-poradę świadczoną poprzez Rozmowę telefoniczną

g. krótki opis problemu, którego ma dotyczyć E-porada bądź Usługa, jeżeli Klient wybrał E-poradę bądź Usługę.

4.4     Warunkiem złożenia Zamówienia jest zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, z którym powinien zapoznać się przed dokonaniem Zamówienia oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Kancelarię w celu wykonania Umowy, zgodnie z polityką prywatności Kancelarii.

4.5     Cena jest uwidoczniona na Stronie www i zawiera wszelkie należne podatki.

4.6     Klient w przypadku wyboru świadczenia E-porady poprzez Spotkanie on-line ponosi koszt dostępu do sieci Internet.

4.7     Płatność realizowana jest:

a. za pośrednictwem systemu PayU który jest prowadzony przez PayU Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444; Regulamin systemu PayU dostępny jest pod adresem: https://www.payu.pl/sites/pl_payu/files/downloads/T&C_of_the_PayU_System_pl_3.pdf?20200420153045 bądź

b. za pomocą przelewu bankowego.

4.8     Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Kancelarię faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na Adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu zamówienia, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją otrzymywania faktur w formie papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres biuro@lgl-iplaw.pl Kancelaria prześle Klientowi fakturę w wersji papierowej na adres wskazany przez Klienta.

5.       WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ KANCELARIA

5.1     Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie:

a. ważnego i aktywnego Adresu e-mail;

b. miejsca w skrzynce pocztowej pod wskazanym przez Klienta Adresem e-mail umożliwiającego odbieranie przez Klienta wiadomości

c. brak blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na Adres e-mail wskazany przez Klienta

d. nieusuwanie i nieblokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

5.2     Do prawidłowego korzystania z Produktu niezbędne jest posiadanie przez Klienta pakietu oprogramowania Microsoft Office zawierającego dostęp do programów Word i Excel oraz oprogramowania Adobe Acrobat Reader oraz w przypadku pobrania plików ZIP – programu do dekompresji.

5.3     Do prawidłowego korzystania z usługi E-porady lub Usługi niezbędne jest, w zależności od wyboru sposobu świadczenia E-porady lub Usługi:

a. posiadanie urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową Mozilla Firefox od wersji 20 lub Internet Explorer od wersji 8.0, Opera od wersji 11, Google Chrome od wersji 27, Safari od wersji 5.0 włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript

b. wskazanie przez Klienta i używanie podczas Rozmowy telefonicznej numeru telefonu zarejestrowanego na terenie Polski lub Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego

c. wskazanie przez Klienta i używanie ważnego i aktywnego Adresu e-mail zgodnie z pkt 5.1.

6.       ZAKAZ DOSTARCZANIA PRZEZ KLIENTA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

6.1     Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, które:

a. są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

b. wypełniają znamiona przestępstwa lub wykroczenia

c. stanowią przekazy reklamowe lub przekazy do których rozpowszechniania Klient nie jest uprawiony

d. nawołują do dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, obrażając inne narodowości, religie i rasy

e. mają charakter wulgarny, obraźliwy, nieprzyzwoity lub w inny sposób nieakceptowalny społecznie, a także są powszechnie uznawane za niecenzuralne

f. naruszają prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste.

6.2     Klient winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Kancelarii oraz osób trzecich.

6.3     Klient obowiązany jest do wprowadzania poprawnych danych zgodnych ze stanem faktycznym.

7.       DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

7.1     Składając Zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Umowy.

7.2     Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia przez Kancelarię.

7.3     Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów i wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://lgl-iplaw.pl/polityka-prywatnosci/.

7.4     Z uwagi na rezerwację terminu w przypadku wykonania Umowy świadczenia E-porady bądź Umowy świadczenia Usługi, a także w przypadku wykonania E-porady lub Usługi za pomocą Spotkania on-line przy użyciu aplikacji Microsoft Teams dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Microsoft zgodnie z https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement, na co niniejszym Klient wyraża zgodę.

8.       TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

8.1     Kancelaria jest zobowiązana do dostarczenia Produktu bez wad.

8.2     Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli pobrany Produkt:

a. jest uszkodzony, nie uruchamia się po otrzymaniu wiadomości e-maila z linkiem prowadzącym do strony pobierania oraz po spełnieniu wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku w zamówionym formacie

b. nie odpowiada ogólnemu opisowi lub jest niekompletny.

8.3     Reklamacje mogą być składane:

a. pisemnie na adres: Lewandowski Gradek Lewandowska sp. p. r. pr. ul. Mokotowska 41 lok. 2B, 00 – 551 Warszawa

b. za pomocą poczty elektronicznej z potwierdzeniem odbioru na adres: biuro@lgl-iplaw.pl.

8.4     Reklamacja powinna zawierać:

a. dane umożliwiające identyfikację Klienta

b. przedmiot reklamacji

c. żądania związane z reklamacją.

W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Kancelaria wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

8.5     Kancelaria rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

8.6     Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy dostarczenia Produktu, chyba że Kancelaria niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Kancelarię albo Kancelaria nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Kancelarię usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową dostarczenia Produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Kancelarię. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Obniżona Cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy dostarczenia Produktu, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.

8.7     Konsument nie może odstąpić od Umowy dostarczenia Produktu, jeżeli wada jest nieistotna.

8.8     Jeżeli Konsument zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Kancelaria nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to Kancelaria uznała za uzasadnione.

8.9     Produkt nie ma wady, jeżeli Klient nie może korzystać z Produktu z uwagi na niespełnienie warunków technicznych wyszczególnionych w pkt 5 Regulaminu.

8.10     Przedmiotu reklamacji nie może stanowić w szczególności:

a. wykonanie E-porady bądź Usługi na podstawie nieprawdziwych (fikcyjnych) dokumentów wskazanych lub przesłanych przez Klienta lub niepełnej dokumentacji bądź informacji przekazanej Kancelarii przez Klienta

b. wykonanie E-porady bądź Usługi poprzez przekazanie Klientowi niekorzystnej dla niego wykładni przepisów prawa

c. błędne uzupełnienie przez Klienta szablonu Wzoru.

8.11   Postanowienia dotyczące prawa do reklamacji przysługujące Konsumentom, stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

8.12 Zgodnie z art. 558 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego Konsumentem jest wyłączona.

9.       WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI DLA KONSUMENTÓW. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

9.1     Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych odstąpić od Umowy zawartej ze Kancelarią bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w Regulaminie.

9.2     Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wykonując prawo odstąpienia musi poinformować Kancelarię o decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednostronnego oświadczenia.

9.3     Oświadczenie może być złożone z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od Umowy zawartego jako załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Korzystanie ze wzorów, o których mowa w zdaniu poprzednim nie jest obowiązkowe.

9.4     Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.

9.5     Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

9.6     Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone:

a. pisemnie na adres Lewandowski Gradek Lewandowska sp. p. r. pr. ul. Mokotowska 41 lok. 2B, 00 – 551 Warszawa

b. za pomocą poczty elektronicznej w wiadomości wysłanej na adres: biuro@lgl-iplaw.pl.

9.7     W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Kancelaria dokona zwrotu otrzymanej od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Ceny przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został wybrany przez Konsumenta podczas składania Zamówienia, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatności.

9.8     Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie będzie mógł odstąpić od Umowy, gdy:

a. wyrazi zgodę na wykonanie E-porady lub Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy świadczenia E-porady;

b. wyrazi zgodę na dostarczenie Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

c. E-porada lub Usługa zostanie wykonana w całości.

9.9     Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument, ma możliwość:

a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy

b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Kancelarią

c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, dostępne są na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

9.10    Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Konsument ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

9.11    Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do:

a. Umów świadczenia Usług lub Umów świadczenia E-porady, jeżeli Kancelaria wykonała w pełni E-poradę lub Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta , który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Kancelarię utraci prawo odstąpienia od Umowy;

b. Umów dostarczania Produktu – treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy dostarczania Produktu i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy dostarczania Produktu.

10.       PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

10.1     Z chwilą zawarcia Umowy dostarczenia Produktu Kancelaria udziela Klientowi niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji, bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie z treści cyfrowych Produktu w następującym zakresie:

a. w przypadku Produktu stanowiącego szablon Wzoru zapisany w wersji edytowalnej w formacie .doc Klient uprawniony jest do:

i utrwalenia i zwielokrotnienia Produktu do własnego użytku;

ii wprowadzania do pamięci dowolnej liczby komputerów lub urządzeń posiadających pamięć elektroniczną oraz urządzeń korzystających z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych zasobów pamięci (tzw. cloud computing);

iii dokonywania zmian treści Produktu a także łączenia z innymi Produktami;

b. w przypadku Produktu stanowiącego E-book bądź Audiobook Klient uprawniony jest do:

i utrwalenia i zwielokrotnienia Produktu do własnego użytku;

ii wprowadzania do pamięci dowolnej liczby komputerów lub urządzeń posiadających pamięć elektroniczną oraz urządzeń korzystających z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych zasobów pamięci (tzw. cloud computing).

10.2     Licencja jest nieprzenoszalna. Klient nie może przenieść prawa do korzystania z zakupionego Produktu na inną osobę. Klient nie ma również prawa udzielania dalszych upoważnień do korzystania z Produktu (czyli sublicencji). Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego E-booka bądź Audiobooka, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.

10.3     Licencja na korzystanie z zakupionego przez Klienta Produktu udzielona zostaje Klientowi na czas nieokreślony. Kancelaria zobowiązuje się do niewypowiadania licencji, o ile Klient nie naruszy warunków licencji wskazanych w pkt 10.1-10.2 Regulaminu.

11.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1     Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna ale konieczna do zawarcia Umowy świadczenia E-porady, Umowy świadczenia Usługi bądź Umowy dostarczenia Produktu.

11.2     W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają ogólne zasady i warunki świadczenia usług przez Kancelarię dostępne pod adresem: https://lgl-iplaw.pl/wp-content/uploads/OGOLNE-WARUNKI-USLUG-LGL-21.10.2022.pdf

11.3     Kancelaria jest uprawniona do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

a. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną bądź warunków prowadzenia Sklepu spowodowanych przyczynami technicznymi, wprowadzeniem nowych funkcjonalności, bądź zmianą dotychczasowych funkcjonalności

b. zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Klientowi

c. zmiany sposobów płatności i udostępniania Produktów bądź świadczenia E-porady bądź świadczenia Usługi;

d. konieczności zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść oraz poprawę błędów lub omyłek pisarskich.

11.4     W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu Kancelaria poinformuje o tym Klienta poprzez umieszczenie przez Kancelarię na Stronie Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzyma tę informację na Stronie Sklepu przez okres co najmniej 14 (czternastu) kolejnych dni kalendarzowych.

11.5     Aktualna wersja Regulaminu oraz jego archiwalne wersje dostępne są na Stronie www. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie, bezpłatnie na Stronie www w taki sposób, że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Każda osoba odwiedzająca Sklep ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku oraz zapisać go na własnym nośniku.

11.6     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 października 2022 r. i obowiązuje do Umów zawartych od tego dnia.

11.7     Integralną cześć Regulaminu stanowi „Wzór formularza odstąpienia od umowy”.

Załącznik nr 1 do Regulaminu: Wzór formularza odstąpienia od umowy imię i nazwisko Konsumenta(-ów)/Przedsiębiorcy(ów) na prawach konsumenta _________________adres Konsumenta(-ów)/Przedsiębiorcy(ów) na prawach konsumenta ___________________________adres e-mail Konsumenta(-ów)/Przedsiębiorcy(ów) na prawach konsumenta ____________________ Do LEWANDOWSKI GRADEK LEWANDOWSKA sp. p. r. pr.ul. Mokotowska 41/2B, 00-551 Warszawa niniejszym informuję/informujemy, iż odstępuję/my od* ·         Umowy świadczenia E-porady·         Umowy świadczenia Usługi·         Umowa dostarczenia Produktu zawartej w dniu __________________podpis Konsumenta(-ów)/Przedsiębiorcy(ów) na prawach konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) __________ * prosimy o wybraniedata________________

Aktualny regulamin w wersji PDF do pobrania: LINK

Archiwalna wersja regulaminu obowiązująca do 31.12.2020 r. LINK

Archiwalna wersja regulaminu obowiązująca do 23.10.2022 r LINK

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram