-1
archive,author,author-malgorzata-gradek-lewandowska,author-4,theme-stockholm,cookies-not-set,stockholm-core-1.1,woocommerce-no-js,select-child-theme-ver-5.1.8.1573676579,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Konferencja Urzędu Patentowego RP „Projektowanie wizerunku przedsiębiorstwa – Przebrała się m!arka” w dniach 29-30 czerwca 2020 r.

Bardzo ciekawa konferencja https://uprp.gov.pl/…/transmisja-konferencja-projektowanie-…organizowana przez Urząd Patentowy RP. Warto posłuchać jak polska branża kreatywna wpisuje się w międzynarodowe trendy i jakie działania można podjąć, aby świadomie kreować i promować swoją markę.

W programie konferencji

 • Projektowanie spersonalizowanych produktów w erze cyfrowych technologii
 • Jak budować wartościowy kontent komunikacji przedsiębiorstwa?
 • Prawna ochrona wizerunku marki
 • Niekonwencjonalne znaki towarowe
 • Komercjalizacja wizerunku przedsiębiorstwa w kontekście nowych technologii
 • User experience i strategia komunikacji w praktyce
 • Art branding
 • Potencjał języka graficznego w budowaniu sukcesu najbardziej ikonicznych marek na świecie
 • Szukanie tożsamości w grafice użytkowej. Identyfikacje państw, miast i regionów  
 • Wyzwania prawne dotyczące ochrony branży rozrywkowej oraz marketingu

Dla nas szczególne interesująca jest wymiana opinii na temat wyzwań prawnych dotyczących ochrony branży rozrywkowej oraz marketing a także prawna ochrona wizerunku marki. 

zapraszamy 🙂

Tarcza antykryzysowa – terminy i obowiązki w sprawach własności intelektualnej

1 kwietnia 2020 r. wszedł w życie rządowy pakiet ustaw[1], które składają się na tzw. “tarczę antykryzysową” a w nim m.in. następujące rozwiązania:

 

I. w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. 

bieg terminu na czynności w Urzędzie RP takie jak:

   • wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego,
   • złożenie tłumaczenia patentu europejskiego na język polski
   • złożenie tłumaczenia na język polski ograniczonego lub zmienionego patentu europejskiego,
   • skutki patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty przerywa się do dnia 1 lipca 2020 r.[2]

 

II. w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 (stan zagrożenia epidemicznego obowiązywał od 14 marca 2020 r., od 20 marca 2020 r. w jego miejsce wprowadzony został stan epidemii w związku z koronawirusem):

 

a) terminy administracyjne[3]

    • od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,
    • do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
    • przedawnienia,
    • których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,
    • zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
    • do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju

ulegają wstrzymaniu, czyli nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu na ten okres

 

b) terminy procesowe i sądowe dotyczące:

    • postępowań sądowych, w tym sądowo-administracyjnych,
    • postępowaniach administracyjnych,
    • postępowaniach w sprawach,  o których mowa w art.15f  ust. 9  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
    • innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw,

ulegają wstrzymaniu, czyli nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu na ten okres

Terminy procesowe mogą być terminami ustawowymi, sądowymi lub umownymi.

   • terminy ustawowe wynikają z ustawy, np. termin tygodnia na usunięcie braków formalnych pisma procesowego (art. 130 § 1 k.p.c.)
   • termin sądowe wyznaczane są przez sąd lub przewodniczącego (art. 164 k.p.c.), np. termin do uzupełnienia braku zdolności procesowej (art. 70 § 1 k.p.c.)
   • terminy umowne określane są przez strony, np. przy zawieszeniu postępowania na zgodny wniosek stron (art. 181 § 1 pkt 2 k.p.c.).

Z tego względu sformułowanie „terminy procesowe i sądowe” na potrzeby postępowania cywilnego rozumieć należy jako wszelkie terminy procesowe.

Zasady te mają zastosowanie we wszystkich toczących się sprawach, zarówno w sprawach wszczętych przed wejściem w życie przepisu, jak i w sprawach wszczętych później.[4]

Skoro na skutek zagrożenia epidemicznego lub epidemii doszło do zaprzestania czynności przez sąd, a więc postępowanie uległo zawieszeniu z mocy prawa (art. 173 k.p.c.[5]), to do biegu terminów znajdzie zastosowanie art. 179 § 2 k.p.c. czyli żadne terminy nie biegną i zaczynają biec dopiero od początku z chwilą podjęcia postępowania, natomiast terminy sądowe należy w miarę potrzeby wyznaczać na nowo.

 

c) przepisy o bezczynności organów oraz o obowiązku organu do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie

Organom prowadzącym postępowanie nie wymierza się kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa.

Jeśli w tym okresie organ prowadzący postępowanie zaprzestanie czynności, to ta strona postępowania nie może skorzystać ze środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

 

d) przepisy dotyczące organizacji zbiorowego zarządzania prawami

wstrzymano [6] pobieranie

   • wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi wynikających z umowy, której przedmiotem jest korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, a wynagrodzenia te nie są określane jako wprost zależne od faktycznego przychodu lub dochodu tego podmiotu za świadczenie przez niego usług w danym okresie
   • opłat abonamentowych, o których mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1801 oraz z 2020 r. poz. 383)

 

e) w ustawie o kinematografii wprowadzono zmianę definicji filmu jako utworu w rozumieniu prawa autorskiego – bez wyświetlania w kinie jako pierwszym polu eksploatacji. 

Filmem jest utwór dowolnej długości, w tym utwór dokumentalny lub animowany, złożony z serii następ ujących po sobie obrazów z dźwiękiem lub bez dźwięku, utrwalonych na jakimkolwiek nośniku umożliwiającym wielokrotne odtwarzanie,  wywołujących  wrażenie  ruchu  i składających  się  na  oryginalną  całość,  wyrażającą  akcję (treść) w indywidualnej formie, a ponadto, z wyjątkiem utworów dokumentalnych i animowanych, przewidziany do wyświetlania w kinie  jako  pierwszym  polu  eksploatacji  w rozumieniu przepisów o prawie  autorskim  i prawach    Filmem  jest  również  utwór,  który  z powodu  okoliczności  niezawinionych  nie  został  wyświetlony w kinie

W przypadku nieosiągania przez podmiot prowadzący kino przychodów, lub gdy wszystkie dane, jakie zobowiązany jest podmiot prowadzący kino przekazywać Instytutowi wynoszą  0,  podmiot  prowadzący  kino  jest  zwolniony  z konieczności  przesyłania  danych.

 

f) w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

  • zmieniono definicję
   • inwestycji technologicznej
   • nowej inwestycji technologicznej

inwestycje te nie musza być na terenie RP

  • uściślono udział przedsiębiorcy w finansowaniu inwestycji technologicznej – przyjęto iż udział własny to udział przedsiębiorcy w finansowaniu inwestycji technologicznej pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego

 

g) wprowadzono możliwość stosowania w trakcie roku podatkowego przez podatników korzystających z obniżonego podatku w wysokości 5% którzy osiągają w 2020 r. kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19

 

h) wyłączono stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych odnośnie zmówień  dotyczących zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19

 

i) prowadzono możliwość wyznaczania innego sądu równorzędnego położonego na obszarze tej samej apelacji, jako właściwy do rozpoznawania spraw pilnych należących do właściwości sądu, który zaprzestał czynności 

 

 

 

W tej chwili trudno ocenić wpływ regulacji specustawy na sprawy IP. Na pewno postanowienia te są nieprecyzyjne i budzą sporo wątpliwości. Będziemy stosować je i publikować wpisy o praktycznych aspektach i skutkach ich zastosowania. 

 

 

Photo by Tim Mielke on Unsplash

 

[1] Na pakiet składają się:
 • ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) (dalej „specustawa”)
 • ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  (DzU z 31 marca, poz. 568)
 • ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (DzU z 31 marca, poz. 569);
 • ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 31 marca, poz. 567). )
[2] zgodnie a art. 31 J specustawy
[3] zgodnie z art. 15 zrr specustawy
[4] W przepisie art. XV § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 297 ze zm.) wyrażono zaś zasadę bezzwłocznego działania normy procesowej.
[5] Postępowanie ulega zawieszeniu z mocy prawa w razie zaprzestania czynności przez sąd wskutek siły wyższej.
[6] zgodnie z art. 15l specustawy

Konferencja „Mediacja i arbitraż w sporach dotyczących własności intelektualnej” w dniu 4 lutego 2020 r.

W ramach współpracy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) i Urzędu Patentowego RP, w dniu 4 lutego 2020 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja na temat „Mediacji i arbitrażu w sporach dotyczących własności intelektualnej”. Z uwagi na miejsce konferencji, skierowana była przede wszystkim do przedsiębiorców zainteresowanych tematem alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR).

Przygotowaliśmy prezentację na temat kreatywności i innowacyjności w sprawach IP. Program konferencji można pobrać z https://uprp.gov.pl/sites/default/files/inline-files/Program.pdf

EUiPO „Zestawienie wskaźników dotyczących własności intelektualnej i młodych ludzi 2019”

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) przygotował zestawienie wskaźników dotyczących własności intelektualnej i młodych ludzi w 2019 roku.

Badanie przeprowadzone przez EUIPO jest kontynuacja pierwszej edycji zestawienia z 2016 r. i jest ukierunkowane na zrozumienie, które czynniki motywujące i bariery są najsilniejsze w przypadku nabywania treści cyfrowych przez Internet lub zakupu towarów fizycznych, oferowanych legalnie i nielegalnie. Badanie zostało przeprowadzone wśród osób w wieku od 15 do 24 lat w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Poniżej znajduje się lista najważniejszych ustaleń EUIPO:

 1. Liczy się jakość, cena jest również ważnym czynnikiem, choć straciła na znaczeniu;
 2. Wygląda na to, że zgodność z prawem ma nieco większe znaczenie dla młodych ludzi – zauważono nieznaczny spadek odsetka młodych ludzi, którzy umyślnie korzystali z treści cyfrowych pochodzących z nielegalnych źródeł oraz wzrost odsetka osób, które celowo nie korzystały z nielegalnych źródeł. Zmiana ta nie znajduje odzwierciedlenia w skłonności młodych osób do kupowania podrobionych towarów, chociaż zachowanie to jest o wiele mniej powszechne niż dostęp do treści cyfrowych za pośrednictwem nielegalnych źródeł;
 3. Rynek się zmienił – wzrost popularności abonamentów w odniesieniu do korzystania z treści cyfrowych, zauważalny spadek liczby młodych osób twierdzących, że korzystali z nielegalnych źródeł muzyki i filmów;
 4. Młodzi ludzie dobrze się zastanawiają, jeśli wyczuwają zagrożenie dla ich bezpieczeństwa osobistego, w szczególności dotyczącego kradzieży danych kart kredytowych lub zainfekowanie komputera czy innego urządzenia, ale także coraz bardziej przekonują ich argumenty moralne.

Mimo wszystko, stopień w jakim młodzi ludzie uzyskują dostęp do nielegalnych źródeł treści cyfrowych, nie uległ radykalnym zmianom, a nawet w niektórych krajach (np. na Cyprze) odnotowano wzrost.

Główną przyczyną, jak wskazuje EUIPO, zamierzonego korzystania z nielegalnych źródeł przez młodych ludzi jest cena (twierdzi tak ponad połowa respondentów), lecz również brak legalnej oferty (30%) oraz przekonanie, że źródła nielegalne oferują większy wybór treści (26%).

EUIPO zaznacza, że odnotowano wzrost znaczenia trzech argumentów moralnych przeciwko naruszaniu praw własności intelektualnej:

 1. to, że podrobione towary i piractwo po prostu nie są fajne;
 2. to, że artyści, twórcy i zespoły mogą być poszkodowani;
 3. to, że podrobione produkty mogą być szkodliwe dla środowiska.

„Z energią dla klimatu”

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW oraz Centrum Współpracy i Dialogu UW wspólnie z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW w ramach Klubu Innowacji PLUS w dniu 16 stycznia 2020 r. zorganizowały spotkanie „Z ENERGIĄ DLA KLIMATU”.

Podczas spotkania zaprezentowano 6 kluczowych start-upów, których przedmiot działalności jest ściśle związany z ochroną środowiska ujętą w bardzo szerokim zakresie i obejmującą wiele aspektów. Obecni na wydarzeniu byli:

 • Zespół wynalazców UW – ze swoim efektywnym rozwiązaniem magazynowania energii (KLAB);
 • EcoBean (spin-off PW) – z technologią przetwarzającą odpady kawowe na brykiet kawowy;
 • RDLS (spin-off UW) – prezentujący pasywne systemy oczyszczania wód i ścieków;
 • Inelco (spin-off UW) – omawiający nowe materiały – elektorosadzane stopy wolframu;
 • Projekt 41 (spin-off UW) – skupiający się na elektromobilności, ochronie przed blackoutami i normami poprzez zastosowanie sztucznej inteligencji w eRoute;
 • Zdrochem (spin-out UW) – przedstawiający mobilne laboratorium do pomiaru jakości powietrza.

Wszystkie startupy, obecne podczas spotkania korzystały, z pomocy EIT InnoEnergy, czyli największego w Europie funduszu inwestycyjnego skupionego wokół rozwiązań z obszaru energii, cleantech, mobilności oraz szeroko pojętych technologii smart. Pregelentem podczas tego wydarzenia był również przedstawiciel ORLEN omawiający temat paliw wodorowych dla celów transportu publicznego.