Wybierz język:
MENU

Sprawdź
co możemy
zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami:
biuro@lgl-iplaw.pl
(+48) 513 454 676
Sprawdź dostępne terminy w naszym kalendarzu rezerwacyjnym

Kalendarz rezerwacji

Karne aspekty własności intelektualnej

Prawa twórców, wynalazców czy też innych osób posiadających prawa własności intelektualnej (IP – intellectual property), nie są chronione wyłącznie na gruncie prawa cywilnego ale ich ochrona następuje również poprzez przepisy karne. Przestępstwa z zakresu IP w większości przypadków nie są regulowane przepisami kodeksu karnego ale ustawami szczególnymi, czyli m.in. ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz prawem własności przemysłowej.

Co robimy?

 • reprezentujemy Klientów w sprawach o naruszenia ich praw autorskich bądź praw własności przemysłowej,
 • zajmujemy się sprawami ujawniania lub wykorzystywania tajemnicy przedsiębiorstwa, kopiowania produktów lub wprowadzania kopiowanych produktów do obrotu, rozpowszechnia nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o przedsiębiorstwie,
 • przygotowujemy wnioski o ściganie, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, prywatne i subsydiarne akty oskarżenia oraz pozostałe pisma procesowe składane w toku postępowania przygotowawczego i sądowego w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej,
 • inicjujemy mediacje w sprawach karnych dotyczących ochrony własności intelektualnej, pomagamy efektywnie w nich uczestniczyć i wypracować porozumienie satysfakcjonujące zarówno pokrzywdzonego, jak i oskarżonego

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • naruszenia praw własności intelektualnej często mają także swój aspekt karny, o czym wiele osób zapomina,
 • pomożemy Ci, jeśli kontrahent, z którym toczysz spór na gruncie praw własności intelektualnej, niesłusznie złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • wiele czynów o naruszenia praw własności intelektualnej ściganych jest nie z urzędu, ale na wniosek pokrzywdzonego; jeśli Twoje prawa doznały bezprawnego naruszenia pomożemy Ci sformułować wniosek o ściganie i będziemy reprezentować Cię w postępowaniu karnym,
 • przepisy karne przewidziane są także np. w ustawie o ochronie danych osobowych; możemy doradzać Ci w związku z kontrolą Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, tak abyś nie naraził się na zarzut popełnienia przestępstwa udaremnienia kontroli PUODO

Czym jest plagiat?

Plagiatem potocznie określania jest kradzież utworu. Do przestępstwa określonego w art. 115 prawa autorskiego dochodzi, gdy ktoś przywłaszcza sobie autorstwo utworu albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania.

Plagiat podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Niedozwolone rozpowszechnianie utworu

Prawa zabrania także rozpowszechniania utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania lub artystycznego wykonania:

 • bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy,
 • bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom

Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu rozpowszechniania utworu bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom:

 • w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo
 • uczynił sobie z popełniania tego przestępstwa stałe źródło dochodu albo
 • kieruje lub organizuje taką działalność przestępną,

podlega zaostrzonej karze, nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Ustawodawca penalizuje także publiczne zniekształcanie utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania.

Czy inspiracja jest plagiatem?

Stworzenie utworu inspirowanego cudzym utworem jest dozwolone i nie stanowi ani przestępstwa ani naruszenia cudzych praw autorskich do utworu. Ustawa prawa autorskie wprost wskazuje, że nawet za opracowanie utworu nie uważa się utworu, który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem.

Jaka jest odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich?

Prawo przewiduje szeroki katalog kar za naruszenie praw autorskich poczynając od grzywny, przez ograniczenie wolności po pozbawienie wolności do lat 5.

Czy można używać logo innej firmy?

Korzystanie z logo innej firmy co do zasady nie jest dozwolone. Logo może być chronione prawem autorskich i stanowić utworów, ale także prawem ochronnym na znak towarowy. Aby uzyskać prawo do korzystania z cudzego logo należy zawrzeć umowę licencji na korzystanie z logo.

Co grozi za naruszenie znaku towarowego?

Jeżeli znak towarowy będzie utworem to sprawca tego czynu może odpowiadać za plagiat lub niedozwolone rozpowszechnianie utworu. Natomiast, jeżeli znak towarowy jest zarejestrowany w Urzędzie Patentowym i oznacza towary podrobionym znakiem towarowym podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram