Wybierz język:
MENU

Innowacyjni przedsiębiorcy

Co robimy?

Przedsiębiorców realizujących innowacyjne projekty techniczne jak i technologiczne wspieramy m.in. w kontaktach i negocjacjach z uczelniami wyższymi i instytutami badawczymi poprzez przygotowanie:

 • listów intencyjnych oraz umów wstępnych,
 • procedury ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa poprzez przygotowanie umów i klauzul o zachowanie poufności,
 • umów o prace badawczo-rozwojowe(zlecenie ich wykonania jak i wspólne przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych),
 • dokumentów i umów na wykorzystanie infrastruktury badawczej uczelni wyższych,
 • umów cesji lub umów licencji praw własności intelektualnej od uczelni wyższych (prowadzimy negocjacje modeli wynagrodzeń oraz zasad komercjalizacji),
 • umowy konsorcjum, w ramach której zabezpieczymy członków konsorcjum w zakresie odpowiedzialności za projekt oraz określimy zasady korzystania i/lub nabycia praw własności intelektualnej,
 • badań zdolności patentowej lub ochronnej oraz badań stanu techniki, czyli oceny szans uzyskania patentu lub prawa ochronnego w Urzędzie Patentowym RP, dającego ochronę wynalazku na terytorium Polski,
 • walidacji patentu europejskiego wydanego przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) na terytorium Polski,
 • zgłoszenia przedmiotu własności przemysłowej i przeprowadzenia postępowanie zgłoszeniowego przed Urzędem Patentowym RP

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • przygotowujemy odwołania od decyzji o nieprzyznaniu dofinansowania oraz prowadzimy postępowania sądowo–administracyjne dotyczące decyzji o nieprzyznaniu dofinansowania,
 • wspieramy w budowie konsorcjum na potrzeby uzyskania dofinansowania i przeprowadzenia projektu, którego dofinansowanie dotyczy,
 • zmniejszamy koszty i ryzyko prowadzenia prac badawczo – rozwojowych oraz prac dotyczących innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie na każdym etapie realizacji projektu,
 • doradzamy, jak skutecznie chronić i komercjalizować własność intelektualną, w tym własność przemysłową,
 • pomagamy partnerom w projektach i konsorcjom w ustaleniu zasad zarządzania wspólnym prawem własności intelektualnej w celu uniknięcia sporów i optymalnego zabezpieczenia interesów uczestników,
 • wspieramy innowacyjne start-upy w wyborze optymalnej formy prowadzania działalności, pomagamy zakładać spółki, jak i prowadzić bieżącą działalność

Czym są prace badawczo – rozwojowe (B+R)?

Prace badawczo – rozwojowe (B+R) to prace obejmujące:

a) badania naukowe i

b) prace rozwojowe.

Badania naukowe są działalnością obejmującą:

 1. badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne, mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
 2. badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą pozyskiwanie, analizę  i wykorzystywanie wiedzy, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych rozwiązań.

Przykłady działalności badawczo – rozwojowej to:

– opracowanie nowego procesu technologicznego

– opracowanie nowego produktu

– modyfikacja składów / elementów wytwarzanego już produktu

Czym są centra B+R?

Status centrum badawczo – rozwojowego (B+R) może uzyskać przedsiębiorca prowadzący badania lub prace rozwojowe,

 1. którego przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej
 2. 5 000 000 złotych, oraz którego przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 20% przychodów netto albo
 3. 2 500 000 złotych i są niższe niż 5 000 000 złotych, oraz którego przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 70% przychodów netto,
 4. który stosuje przepisy o rachunkowości,
 5. który nie zalega z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Status centrum badawczo–rozwojowego nadaje minister właściwy do spraw gospodarki w drodze decyzji administracyjnej na wniosek przedsiębiorcy.

Program operacyjny inteligentny rozwój (POIR)

Program operacyjny inteligent rozwój jest krajowym programem finansującym badania, rozwój i innowacje w biznesie.

W POIR realizowanych jest 7 osi tematycznych, w ramach których przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • oś I – wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,
  • oś II – wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,
  • oś III – wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,
  • oś IV – zwiększenie potencjału naukowo-badawczego,
  • oś V – pomoc techniczna,
  • oś VI – zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19,
  • pomoc techniczna dla wsparcia przygotowania i wdrożenia  kryzysowych działań naprawczych realizowanych w ramach POIR w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki

W zależności od wybranych instrumentów w ramach POIR instytucją pośredniczącą, czyli podmiotem, któremu została powierzona w drodze porozumienia albo umowy zawartych z instytucją zarządzającą realizacja zadań w ramach krajowego programu lub regionalnego programu jest PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) lub NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).

Dla kogo jest program Inteligentny Rozwój?

O wsparcie z Programu Inteligentny Rozwój występować mogą przede wszystkim:

 • przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP),
 • jednostki naukowe, konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych,
 • instytucje otoczenia biznesu.

Program Inteligentny Rozwój nie jest wyłącznie wsparciem z środków publicznych, a finansowany jest z dwóch źródeł:

 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • Środków krajowych – publicznych i prywatnych.

Czym jest SZOOP POIR?

SZOOP POIR to Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych  Programu Operacyjnego  Inteligentny Rozwój. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (SZOOP POIR) stanowi rozwinięcie zapisów programu i zawiera informacje odnoszące się do ogólnych zasad i reguł realizacji programu w podziale na priorytety, działania i poddziałania.  

SZOOP POIR wydany w kwietniu 2022 r. dostępny jest pod linkiem https://www.poir.gov.pl/media/108054/Aktualizacja_SZOOP_POIR_21_04_2022.pdf.

Czym jest projekt innowacyjny?

Projekt innowacyjny to plan strategiczny polegający na tworzeniu nowych pomysłów, produktów lub usług. Projekt innowacyjny dotyczy m.in. opracowania nowej technologii i uruchomienia na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Natomiast produkt innowacyjny to nowy lub ulepszony wyrób lub usługa, które różnią się znacząco od dotychczasowych wyrobów lub usług przedsiębiorstwa i które zostały wprowadzone na rynek.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram