Wybierz język:
MENU

Komercjalizacja IP

Pomagamy zarówno przedsiębiorcom realizującym innowacyjne projekty techniczne i technologiczne we współpracy z uczelniami i instytutami, jak i ośrodkom naukowym i badawczym. Doradzamy w procesach, których celem jest komercjalizacja i przeprowadzanie prac badawczo – rozwojowych.

Co robimy?

 • przygotowujemy projekty listów intencyjnych oraz umów wstępnych,
 • pomagamy w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa i poufnego know–how,
 • tworzymy projekty umów o prace badawczo-rozwojowe (zlecenie ich wykonania jak i wspólne przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych),
 • wspieramy w przygotowaniu dokumentów i umów na wykorzystanie infrastruktury badawczej uczelni wyższych,
 • pomagamy w negocjacjach modeli wynagrodzeń za licencje i zasad komercjalizacji,
 • przygotowujemy umowy konsorcjum, w których zostaną uregulowane zasady odpowiedzialności członków konsorcjum za projekt i zasady korzystania lub nabycia praw własności intelektualnej,
 • prowadzimy szkolenia z praw własności intelektualnej dla kadry naukowej i naukowo technicznej, w tym zasad komercjalizacji wiedzy,
 • pomagamy w komercjalizacji wiedzy, w tym przez zawieranie umów spółek spin-off i spin-out,
 • przygotowujemy i analizujemy umowy o korzystanie ze skomercjalizowanego projektu przez przedsiębiorców oraz umowy dotyczące sprzedaży projektu,
 • doradzamy uczelniom wyższym, instytutom badawczym, naukowcom oraz przedsiębiorcom,
 • przygotowujemy umowy inwestycyjne oraz umowy i regulaminy dotyczące zarządzaniem prawami do wyników badań naukowych,
 • świadczymy pomoc w opracowywaniu strategii komercjalizacji prac badawczych i rozwojowych,
 • wspieramy w pozyskiwaniu finansowania oraz zawieraniu umów z inwestorami

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • pomożemy Ci sformułować umowę konsorcjum, umowę o dotację, umowę licencji czy inwestycyjną, w taki sposób, aby optymalnie zabezpieczała Twoje interesy w związku z komercjalizacją,
 • podpowiemy Ci, jakie są zasady uzyskania statusu centrum badawczo – rozwojowego lub jak pozyskać środki na finansowanie innowacji,
 • proponujemy szkolenia z prawa własności intelektualnej i komercjalizacji wiedzy dla pracowników naukowych i innowatorów

Czym jest komercjalizacja własności intelektualnej?

Pojęcie komercjalizacji pochodzi od angielskiego słowa commerce oznaczającego handel lub wymianę handlową. Podstawowym celem komercjalizacji własności intelektualnej jest osiągnięcie zysków poprzez przeniesienie (transfer) wyników badań lub określonej technologii na rynek. Komercjalizacja to proces, w którym efekty działalności badawczo – rozwojowej B+R stają się przedmiotem obrotu rynkowego.

Jak dzielimy komercjalizacja wyników badań naukowych?

Komercjalizacja wyników badań naukowych może zostać podzielona na:

 • komercjalizację bezpośrednią – polegającą na sprzedaży wyników działalności naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawaniu do używania tych wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy,
 • komercjalizację pośrednią – polegającą na obejmowaniu lub nabywaniu udziałów lub akcji w spółkach lub obejmowaniu warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu lub objęcia akcji w spółkach, w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników działalności naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami. W ramach komercjalizacji pośredniej możliwe jest tworzenie spółek kapitałowych zwanych dalej “spółkami celowymi”. Na pokrycie kapitału zakładowego spółki celowej wnosi się wkład niepieniężny (aport) w postaci wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami

Jak wygląda komercjalizacja wyników badań naukowych – krok po kroku?

Na komercjalizację wyników badań naukowych jak i komercjalizację produktu składają się następujące etapy:

1.     pomysł – nowe rozwiązanie techniczne,

2.     wiedza – poznanie zasad komercjalizacji i finansowania technologii,

3.    plan – zarządzanie projektem, strategia, poszukiwanie partnerów do współpracy lub inwestorów,

4.     oferta – opracowanie oferty, prezentacja rozwiązania,

5.     zawarcie umowy – sprzedaż, licencja, utworzenie spółki celowej

Komercjalizacja przedsiębiorstwa

Komercjalizacja przedsiębiorstwa to pojęcie dotyczące przedsiębiorstw państwowych. Polega ona na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę, która wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było przedsiębiorstwo państwowe, bez względu na charakter prawny tych stosunków.

Czym są prace badawczo – rozwojowe?

Działalność badawczo – rozwojowa (B+R) obejmuje pracę twórczą podejmowaną w sposób metodyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy – w tym wiedzy o rodzaju ludzkim, kulturze i społeczeństwie – oraz w celu tworzenia nowych zastosowań dla istniejącej wiedzy.

W skład prac badawczo – rozwojowych wchodzą:

 • Badania podstawowe – czyli prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy na temat podstaw zjawisk i obserwowalnych faktów, bez uwzględniania konkretnych zastosowań,
 • Badania stosowane – to oryginalne badania podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy,
 • Prace rozwojowe to prace podejmowane w sposób metodyczny, oparte na wiedzy zdobytej w wyniku działalności badawczej i rozwojowej i doświadczeń praktycznych oraz wytwarzające dodatkową wiedzę, ukierunkowaną na wytworzenie nowych produktów lub procesów bądź na udoskonalenie istniejących produktów lub procesów

Badania naukowe a prace rozwojowe?

Polska ustawa – prawo o szkolnictwie wyższym posługuję się odmiennymi pojęciami i reguluje badania naukowe i prace rozwojowe, które razem z działalnością artystyczną składają się na działalność naukową.

Badania naukowe obejmują:

1) badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,

2) badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń,

Natomiast prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Przykłady wydatków na prace badawczo – rozwojowe:

1.  wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, dzieło czy zlecenia,

2. nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R,

3. nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności B+R (np. naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych),

4. ekspertyzy, opinie i usługi doradcze,

5. nabycie wyników innych badań naukowych na potrzeby działalności B+R,

6. korzystanie z aparatury naukowo-badawczej,

Czym jest umowa konsorcjum?

Umowa konsorcjum to umowa pomiędzy przedsiębiorcami, w której zobowiązują się oni do wspólnego działania celem urzeczywistnienia określonego przedsięwzięcia gospodarczego, na zasadzie wspólnego odnoszenia korzyści i wspólnego ponoszenia ryzyka

Umowa konsorcjum może stanowić podtyp spółki cywilnej, być spółką cywilną albo mieć samodzielny charakter, jeżeli nie ma podstaw do ustalenia, że występują w niej istotne cechy spółki cywilnej.

Zawarcie umowy konsorcjum nie prowadzi do powstania nowego podmiotu posiadającego osobowość prawną.

Jak chronić know-how? 

Know – how należy chronić tak jak tajemnicę przedsiębiorstwa pod warunkiem, że know – how stanowi informacje posiadające wartość gospodarczą, które nie są powszechnie albo nie są łatwo dostępne oraz uprawniony podjął działania w celu utrzymania ich w poufności.

Aby chronić know – how konieczne jest zawieranie umów o zachowaniu poufności z odpowiednim zabezpieczeniem w przypadku ujawnienia informacji poufnych ale także stosowanie odpowiednich zabezpieczeń cyfrowych i fizycznych przez dostępem osób nieuprawnionych do informacji niejawnych.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram