Wybierz język:
MENU

Agencje reklamowe

Agencje reklamowe to podmioty, które na każdym etapie pracy mają styczność prawem własności intelektualnej. Każda kreacja marketingowa, która najczęściej będzie reklamą jest chroniona przez prawa majątkowe, będzie zawierać znak towarowy i będzie kierowana do konsumentów.

Co robimy?

 • przygotowujemy i weryfikujemy umowy zawierane przez agencje z reklamodawcami, a także z podwykonawcami, wydawcami, grafikami, developerami, influencerami,
 • obsługujemy bieżącą działalności agencji reklamowych, w tym prowadzimy obsługę korporacyjną spółek,
 • wspieramy podmioty z branży reklamowej w przeprowadzaniu kampanii dla klientów weryfikując projekty materiałów komunikacyjnych, przygotowując i opiniując regulaminy promocji, konkursów i loterii,
 • przygotowujemy dokumentację potrzebną do organizacji loterii promocyjnej, prowadzimy postępowania przed izbą administracji skarbowej w celu uzyskania zezwolenia na loterię,
 • kompleksowo wpieramy proces produkcji reklam telewizyjnych weryfikując storyboardy, scenariusze reklam, wpierając klientów w zawieraniu umów z twórcami i wykonawcami,
 • przeprowadzamy szkolenia z własności intelektualnej i ochrony danych osobowych dla personelu agencji reklamowych,
 • wspieramy agencje reklamowe i kreatywne oraz domy mediowe w procesach przetargowych, pomagając w przygotowaniu oferty lub weryfikacji projektów NDA,
 • obsługujemy pod względem prawnym działalność w zakresie sprzedaży czasu i powierzchni reklamowej (media planning & buying)

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • jeśli reklama zostanie uznana za czyn nieuczciwej konkurencji, odpowiada za to nie tylko reklamodawca, ale także agencja, która przygotowała reklamę; zatem weryfikacja treści reklamy jest także istotna w celu zabezpieczenia i wyeliminowania ewentualnych ryzyk po stronie agencji, a nie wyłącznie po stronie klienta,
 • gdy jako agencja jesteś organizatorem konkursu lub promocji z nagrodami, ponosisz odpowiedzialność za tzw. przyrzeczenie publiczne i prawidłowość konkursu, w tym jego rozliczenie podatkowe,
 • organizując kampanię, często przetwarzasz dane osobowe powierzone Ci przez klientów; musisz więc zadbać o zgodność z RODO, w tym spełniać wymogi nie tylko obowiązujących regulacji ale także klienta, w zakresie jego szczególnych wymogów jako administratora danych,
 • jeśli angażujesz influencerów, także Ty powinieneś dopilnować, aby kampania influencerska nie została uznana za nieuczciwą praktykę rynkową w postaci kryptoreklamy, a umowa z influencerem prawidłowo zawarta i wykonana,
 • jeśli zawierasz we własnym imieniu umowy z wykonawcami, artystami, twórcami, których prawa własności intelektualnej będziesz przenosić na klienta, musisz dopilnować zawarcia odpowiednich umów; pamiętaj, że nie będziesz mógł przenieść na klienta więcej praw, niż sam posiadasz,
 • jeśli jesteś agencją reklamową, kreatywną lub PR, własność intelektualna to Twój produkt i core-business; Twoi pracownicy powinni znać regulacje prawne dotyczące świata kreacji; szkolenia z prawa własności intelektualnej pomogą Wam uniknąć błędów i podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe

Najważniejsze aspekty prawne dotyczące branży reklamowej

Prawo reklamy nie zostało uregulowane jednym aktem prawnym. W agencji reklamowej należy pamiętać nie tylko o ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych, czy prawie własności przemysłowej ale także o zasadach uczciwej konkurencji, prawie i ochronie konsumentów czy przepisach kodeksu cywilnego. Kluczowy dla agencji reklamowych są przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy.

Czym jest nieuczciwa lub zakazana reklama?

Nieuczciwa lub zakazana reklama to:

1. reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka,

2. reklama wprowadzająca w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi,

3. wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji,

4. reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci,

5. reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.

Reklama wprowadzająca w błąd

Przy ocenie reklamy wprowadzającej w błąd należy uwzględnić wszystkie jej elementy, zwłaszcza dotyczące ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy lub konserwacji reklamowanych towarów lub usług, a także zachowania się klienta.

Wprowadzanie w błąd może mieć postać działania jak i zaniechania.

Działanie wprowadzające w błąd to działanie, które w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął.

Wprowadzające w błąd działanie może w szczególności dotyczyć cech produktu, jego pochodzenia geograficznego lub handlowego, ilości, jakości, sposobu wykonania, składników, daty produkcji, przydatności, możliwości i spodziewanych wyników zastosowania produktu, wyposażenia dodatkowego, testów i wyników badań lub kontroli przeprowadzanych na produkcie, zezwoleń, nagród lub wyróżnień uzyskanych przez produkt, ryzyka i korzyści związanych z produktem.

Przy ocenie, czy działanie wprowadza w błąd należy uwzględnić wszystkie jego elementy oraz okoliczności wprowadzenia produktu na rynek, w tym sposób jego prezentacji.

Zaniechanie wprowadzające w błąd występuje wtedy, gdy pomijane są istotne informacje potrzebne przeciętnemu konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczącej umowy i tym samym powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął.

Wprowadzającym w błąd zaniechaniem może być w szczególności zatajenie lub nieprzekazanie w sposób jasny, jednoznaczny lub we właściwym czasie istotnych informacji dotyczących produktu.

Obowiązki agencji reklamowej

Zgodnie z art. 17 ustawy czynu w zakresie nieuczciwej lub zakazanej reklamy produktu lub usługi dopuszcza się również agencja reklamowa albo inny przedsiębiorca, który reklamę opracował.

Obowiązki firmy marketingowej w zakresie promocji produktu to także przygotowanie warunków i zasad udziału klientów w akcji promocyjnej i wydanie nagrody konkursowej.

Pozaprawne regulacje dotyczące reklamy?

Prawo reklamy to także regulacje i zasady publikacji materiałów reklamowych produktów lub usług w Internecie oraz innych środkach przekazu, takich jak radio czy telewizja. Obowiązki i ograniczenia zawierające dopuszczalne działania i niezbędne wymogi w kwestii oznaczania reklamy można znaleźć także w dokumentach niebędących przepisami prawa takimi jak Kodeks Etyki Reklamy czy Rekomendacje Prezesa UOKiK dotyczące oznaczania treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych.

Czym jest reklama porównawcza?

Reklama porównawcza oznacza reklamę umożliwiającą bezpośrednio lub pośrednio rozpoznanie konkurenta albo towarów lub usług oferowanych przez konkurenta.

Reklama porównawcza stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami.

Kiedy reklama porównawcza jest dopuszczalna?

Reklama porównawcza nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, jeżeli łącznie spełnia następujące przesłanki:

1. nie jest reklamą wprowadzającą w błąd,

2. w sposób rzetelny i dający się zweryfikować na podstawie obiektywnych kryteriów porównuje towary lub usługi zaspokajające te same potrzeby lub przeznaczone do tego samego celu,

3. w sposób obiektywny porównuje jedną lub kilka istotnych, charakterystycznych, sprawdzalnych i typowych cech tych towarów i usług, do których może należeć także cena,

4. nie powoduje na rynku pomyłek w rozróżnieniu między reklamującym a jego konkurentem, ani między ich towarami albo usługami, znakami towarowymi, oznaczeniami przedsiębiorstwa lub innymi oznaczeniami odróżniającymi,

5. nie dyskredytuje towarów, usług, działalności, znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstwa lub innych oznaczeń odróżniających, a także okoliczności dotyczących konkurenta,

6. w odniesieniu do towarów z chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia odnosi się zawsze do towarów z takim samym oznaczeniem,

7. nie wykorzystuje w nieuczciwy sposób renomy znaku towarowego, oznaczenia przedsiębiorstwa lub innego oznaczenia odróżniającego konkurenta ani też chronionego oznaczenia geograficznego lub chronionej nazwy pochodzenia produktów konkurencyjnych,

8. nie przedstawia towaru lub usługi jako imitacji czy naśladownictwa towaru lub usługi opatrzonych chronionym znakiem towarowym, chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia albo innym oznaczeniem odróżniającym.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram