Wybierz język:
MENU

Firmy telekomunikacyjne i IT

Podmioty z branży informatycznej, w tym informatycy, podmioty z branży telekomunikacyjnej oraz producenci gier komputerowych świadcząc swoje usługi na rzecz użytkowników wymagają pomocy prawnej zarówno dotyczącej aspektów własności intelektualnej, ochrony danych jak i kwestii regulacyjnych.

Co robimy?

 • przygotowujemy i weryfikujemy umowy dla branży IT, w szczególności:
  • w zależności od modelu biznesowego: umowy wdrożeniowe i instalacji oprogramowania on premise, umowy typu SaaS, umowy na udostępnienie aplikacji w chmurze,
  • umowy dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych do programów komputerowych lub umowy licencyjne,
  • umowy dotyczące korzystania z baz danych,
  • umowy serwisowe,
 • przygotowujemy opinie prawne w obszarze prawa nowych technologii, prawa telekomunikacyjnego, RODO,
 • przeprowadzamy badania zdolności patentowej i postępowania przed Urzędem Patentowym odnośnie możliwości uzyskania patentu na rozwiązania techniczne zawierające programy komputerowe tzw. wynalazku wspomagane komputerowo,
 • wdrażamy systemowo wymogi RODO w organizacjach,
 • przeprowadzamy u klientów audyty spełniania wymogów RODO i audyty własności intelektualnej,
 • przygotowujemy i weryfikujemy umowy dla branży gamingowej, w tym umowy na porting i umowy wydawnicze,
 • wspieramy podmioty tworzące, komercjalizujące lub nabywające rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • jeśli jesteś producentem oprogramowania i angażujesz programistów na innej podstawie, niż umowa o pracę, musisz pamiętać o odpowiednich umowach, na podstawie których nabędziesz majątkowe prawa autorskie do programów napisach przez współpracowników, w tym także o konieczności zawierania umów w odpowiedniej formie, aby przeniesienie praw autorskich do programów komputerowych było skuteczne,
 • audyt RODO pozwoli Ci zweryfikować, czy w Twojej firmie nie ma technicznych, organizacyjnych lub prawnych luk bezpieczeństwa,
 • jeśli działasz w segmencie sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego, będziesz zarządzał ogromną ilością danych; dane te muszą być adekwatne, używane zgodnie z prawem i wolne od tendencyjności (unbiased); procedury text & data mining (TDM) mogą natomiast być ograniczone przez prawa własności intelektualnej osób trzecich,
 • jeśli działasz w branży gamedev, bez odpowiedniego zabezpieczenia praw własności intelektualnej nie zachowasz przewagi konkurencyjnej

Czy można uzyskać patent na program komputerowy?

Sam program komputerowy (rozumiany jako kod źródłowy, w który zapisany jest program) chroniony jest prawem autorskim i nie może być chroniony patentem. Jednak, zastosowanie programu jako elementu wspomagającego rozwiązanie techniczne, o ile przez dodanie utworu komputerowego uzyskany zostanie nowy lub ulepszony efekt techniczny, będzie mogło być opatentowane, pod warunkiem spełniania przez całe rozwiązanie przesłanek uzyskania ochrony patentowej.

Jakie umowy zawiera się w branży gier komputerowych? – umowa wydawnicza i umowa na porting

Jeśli developer (producent) nie wydaje jej samodzielnie, z reguły nawiąże współpracę z wydawcą, czyli z wyspecjalizowanym podmiotem komercjalizującym gry na platformach. Strony takiej współpracy zawierają umowę o wydanie gry (umowę wydawniczą). Umowa u wydanie gry, jako źródło zasad współpracy, powinna regulować w szczególności kwestie związane z prawami własności intelektualnej do gry, prawa i obowiązki w zakresie dystrybucji, zasady partycypowania stron w zyskach z dystrybucji gry, czy nawet wydanie serii gier.

Umowa o wydanie gry może też zawierać ustalenia dotyczące portingu.

Czym jest porting gry?

Porting to inaczej konwersja, czyli z technicznego punktu widzenia przeniesienie wersji programu komputerowego na inną niż dotychczas platformę sprzętową lub programistyczną. W branży gamingowej porting to stworzenie nowej wersji wyprodukowanej już gry, w celu jej komercjalizacji na nowej platformie (np. gra wcześniej dystrybuowana tylko na PC jest portowana na konsole playstation).

Działalność portingowa może przybierać różne modele biznesowe. Producent gier może np. oferować usługi portingu na zlecenie, czyli konwersję gry należącej do innego studia na nową platformę, bądź może prowadzić działalność polegającą na portingu cudzej gry i jednoczesnym samodzielnym wydaniu jej na nową platformę.

Treść umowy dotyczącej portingu będzie więc zależna od danego przypadku. W pierwszej wersji (porting „na zlecenie”), studio portujące wykonuje na rzecz innego wydawcy głównie prace developerskie; kluczowe więc będzie uregulowanie praw do kodu. W drugim modelu, studio portujące staje się wydawcą gier na nowej platformie, a więc powstanie potrzeba uregulowania licencji do gier jako produktów na określonych polach eksploatacji oraz udziałów w zyskach.

Program komputerowy jako utwór

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe).

Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy nie stanowią inaczej.

Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej.

Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego obejmują prawo do:

 1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego,
 2. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;3)rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

Jakie typy umów najczęściej zawierają informatycy?

Podmioty z branży IT (informatycy) świadcząc swoje usługi, w szczególności o twórczym charakterze, muszą pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu swoich praw autorskich.

Informatycy najczęściej zawierają umowy o przeniesienie praw autorskich do programu komputerowego oraz umowy licencji na program komputerowy.

Jeżeli specjaliści opracowują technologię IT, która zostanie zaimplementowana do np. usprawnienia pracy urządzenia konieczne może okazać się także zawarcie umowy o przeniesienie praw do uzyskania patentu na wynalazek wspomagany komputerowo.

Jeżeli przedmiotem usługi będzie stworzenie elementów graficznych może okazać się, że wymagane będzie przez stronę zamawiającą zawarcie umowy o przeniesienie praw do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego jednego lub wszystkich tych elementów.

Czym się zajmuje telekomunikacja?

Telekomunikacja to nadawanie, odbiór lub transmisję informacji, niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną.

Co to są urządzenia telekomunikacyjne?

Urządzenia telekomunikacyjne to urządzenia elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji.

Przedsiębiorca telekomunikacyjny

Przedsiębiorca telekomunikacyjny to przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, świadczeniu usług towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, przy czym przedsiębiorca telekomunikacyjny, uprawniony do:

 1. świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany jest “dostawcą usług”,
 2. dostarczania publicznych sieci telekomunikacyjnych lub świadczenia usług towarzyszących.

Działalność telekomunikacyjna będąca działalnością gospodarczą jest działalnością regulowaną i podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Co obejmuje tajemnica telekomunikacyjna?

Tajemnica komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych (tajemnicą telekomunikacyjną) obejmuje:

 1. dane dotyczące użytkownika,
 2. treść indywidualnych komunikatów,
 3. dane transmisyjne, które oznaczają dane przetwarzane dla celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne, w tym dane lokalizacyjne, które oznaczają wszelkie dane przetwarzane w sieci telekomunikacyjnej lub w ramach usług telekomunikacyjnych wskazujące położenie geograficzne urządzenia końcowego użytkownika publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych,
 4. dane o lokalizacji, które oznaczają dane lokalizacyjne wykraczające poza dane niezbędne do transmisji komunikatu lub wystawienia rachunku,
 5. dane o próbach uzyskania połączenia między zakończeniami sieci, w tym dane o nieudanych próbach połączeń, oznaczających połączenia między telekomunikacyjnymi urządzeniami końcowymi lub zakończeniami sieci, które zostały zestawione i nie zostały odebrane przez użytkownika końcowego lub nastąpiło przerwanie zestawianych połączeń.

Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy telekomunikacyjnej

Przedsiębiorca telekomunikacyjny ponosi odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy telekomunikacyjnej przez podmioty działające w jego imieniu.

Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługę na rzecz użytkownika końcowego innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego ma prawo, w niezbędnym zakresie, otrzymywać, przekazywać i przetwarzać dane dotyczące tego użytkownika końcowego oraz dane o wykonanych na jego rzecz usługach telekomunikacyjnych.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram