Wybierz język:
MENU

E-commerce

E-commerce, czyli handel elektroniczny jest w obecnych czasach powszechnie stosowaną formą sprzedaży. Jeśli prowadzisz sklep internetowy musisz pamiętać o wielu aspektach regulowanych przepisami prawa, w tym o prawach konsumenta, ustawie – kodeks cywilny regulującej kwestię klauzul niedozwolonych oraz ochronie danych osobowych.

Co robimy?

 • opracowujemy regulaminy sklepów internetowych, regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną, ogólne warunki umów, regulaminy akcji promocyjnych i konkursów, polityki prywatności, polityki cookies, disclaimery, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody marketingowe,
 • oferujemy kompleksową usługę wsparcia prawnego dla uruchomienia sklepu internetowego, w tym przygotowujemy całą niezbędną dokumentację,
 • ·doradzamy sprzedawcom internetowym w zakresie prawa konsumenckiego, w tym pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, przepisów o nieuczciwych praktykach rynkowych, RODO, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej,
 • doradzamy w obszarze e-commerce przedsiębiorcom z branż produktów regulowanych, takich jak produkty lecznicze i wyroby medyczne,
 • pomagamy w zakresie aspektów prawnych dotyczących domeny internetowej, pod którą działa sklep
 • weryfikujemy poprawność prawną haseł reklamowych dotyczących produktów konsumenckich i działalności trade marketingowej,
 • reprezentujemy klientów w sporach dotyczących reklamacji oraz uznania postanowień umów i regulaminów za abuzywne (niedozwolone),
 • wykonujemy audyt prawny sklepów internetowych,
 • pomagamy przygotować się do wdrożenia obowiązków wynikających z Dyrektywy Omnibus

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • jeśli planujesz uruchomić sklep internetowy, musisz wziąć pod uwagę wiele przepisów: prawo konsumenckie, RODO, prawo telekomunikacyjne, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • na etapie budowy strony internetowej warto zawrzeć umowę z jej twórcami, zapewniającą Ci prawa autorskie do kodu strony oraz pełną kontrolę nad serwisem w przyszłości: zarówno w zakresie oprogramowania, jak i grafiki strony internetowej,
 • nawet jeśli będziesz korzystać z serwerów osób trzecich, to Ty będziesz odpowiadać  za ich bezpieczeństwo; powinieneś sprawdzić, gdzie są przechowywane i jak są zabezpieczone,
 • jeśli zamierzasz sprzedawać produkty regulowane, mogą Cię dotyczyć dodatkowe ograniczenia prawne, np. dotyczące reklamy lub sprzedaży określonych produktów; np. leki bez recepty mogą być sprzedawane on-line wyłącznie przez apteki, mimo że wybrane kategorie leków bez recepty mogą być sprzedawane w stacjonarnych sklepach ogólnodostępnych

Czy istnieje prawo e-commerce?

Sprzedaż internetowa i świadczenie usług w Internecie ma wiele uwarunkowań prawnych rozproszonych do różnych ustawach. Uruchamiając sklep internetowy, niezależnie od przepisów mogących mieć zastosowanie do danej branży, w której działa sprzedawca, należy pamiętać choćby o wymogach ustawy o prawach konsumenta, dotyczących zawierania z przez przedsiębiorcę umów z konsumentem na odległość, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, czy RODO.

Czym jest platforma marketplace?

Mianem marketplace określa się platformy internetowe prowadzone przez operatora, za pośrednictwem których różni, niezależni od jej operatora i od siebie nawzajem sprzedawcy oferują konsumentom swoje produkty lub usługi. Podmiotem, z którym klient  – użytkownik zawiera on-line umowę sprzedaży nie jest operator platformy marketplace, ale sprzedawca, który „wystawia się” na tej platformie. Obrazowo możemy porównać ten model do najmowania stoiska na targu lub w galerii handlowej. Operator platformy marketplace jest podmiotem udostępniającym konkretną przestrzeń Internecie swoim klientom, w której sprzedawca oferuje produkty, czyli, w powyższym przykładzie – właścicielem galerii handlowej. W tym modelu, podmiotem zobowiązanym np. do spełnienia wymogów ustawy o prawach konsumenta regulujących umowy zawierane na odległość z konsumentem, jest sprzedawca.

Jakie przepisy prawa mają zastosowanie do platform marketplace?

Powyższe nie oznacza, że działalność operatorów platform marketplace pozostaje nieuregulowana. Jako udostępniający platformę elektroniczną, jej operator będzie np. zobowiązany do umieszczenia na niej regulaminu.

Ponadto, obowiązująca państwa członkowskie od 28 maja 2022 r. tzw. Dyrektywa Omnibus[1] wprowadziła definicję internetowej platformy handlowej. Zgodnie z Dyrektywą Omnibus„internetowa platforma handlowa” oznacza usługę korzystającą z oprogramowania, w tym strony internetowej, części strony internetowej lub aplikacji, obsługiwanego przez przedsiębiorcę lub w jego imieniu, która umożliwia konsumentom zawieranie umów na odległość z innymi przedsiębiorcami lub konsumentami.

Dyrektywa nałożyła na operatorów platform marketplace obowiązki informacyjne, w tym obowiązek informowania odbiorców o kryteriach płatnego plasowania. Operator platformy ma obowiązek udostępnić konsumentowi, w specjalnej części interfejsu internetowego, bezpośrednio i łatwo dostępnej ze strony, na której prezentowane są wyniki wyszukiwania, informację o głównych parametrach decydujących o plasowaniu produktów przedstawianych konsumentowi w wyniku wyszukiwania oraz względnym znaczeniu tych parametrów w porównaniu z innymi parametrami.

Niedopełnienie tego obowiązku będzie stanowiło nieuczciwą praktykę rynkową, ta zaś możne zostać uznana przez Prezesa UOKiK, przy spełnieniu określonych przesłanek, za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Czy prowadzenie sprzedaży internetowej wymaga rejestracji działalności gospodarczej?

Zgodnie z art. 3 ustawy – Prawo przedsiębiorców działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Niewątpliwie prowadzenie sklepu internetowego jest zorganizowaną i zarobkową działalnością gospodarczą wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły. Wobec tego, co do zasady, osoba prowadząca sprzedaż online powinna zarejestrować swoją działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Natomiast art. 5 ust. 1 prawa przedsiębiorców przewiduje, że nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Oznacza to, że jeżeli w 2022 r. Twój przychód ze sprzedaży internetowej nie przekracza wartości 1505 zł brutto (w 2023 r. 1745 zł brutto, a od 1 lipca 1800 zł brutto) może prowadzić działalność nieewidencjonowaną, która nie wymaga rejestracji jako jednoosobowa działalność gospodarcza.

Jaka jest różnica między umową zawieraną poza lokalem przedsiębiorstwa a umową zawieraną na odległość?

Przez umowę zawieraną na odległość należy rozumieć umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Przykładam umowy sprzedaży zawieranej na odległość będzie umowa zawarta w sklepie internetowym.

Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa to umowa z konsumentem zawarta:

1. przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,

2.w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa powyżej

3. w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,

4. podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami.

Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego?

Regulamin sklepu internetowego to obowiązkowy dokumenty będący umową pomiędzy sprzedawcą a klientem sklepu internetowego. Regulamin sklepu internetowego to przekazanie stosownych informacji przez sprzedawcę klientowi. Zgodnie z art. 12 ustawy o prawach konsumenta najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały m.in. o:

1.głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

2.swoich danych identyfikujących,

3.adresie przedsiębiorstwa (w tym należy podać adres, pod którym konsument może składać reklamacje, adres poczty elektronicznej) oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;

4.łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach,

5.sposobie i terminie zapłaty;

6.sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

7.sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz wzorze formularza odstąpienia od umowy

8.kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

9.braku prawa odstąpienia od umowy lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;

10.obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;

11.możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Regulamin sklepu internetowego jest także zamieszczany na stronie sklepu, tak aby klient sklepu internetowego mógł się z nim zapoznać w każdym czasie.

Poza elementami wskazanymi wyżej regulamin sklepu internetowego powinien także, zgodnie z przepisami ustawy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawierać następujące informacje:

1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;2)

2.warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

3.warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

4.tryb postępowania reklamacyjnego.

Na czym polega świadczenie usług drogą elektroniczną?

Świadczeniu usług drogą elektroniczną to wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Świadczenie usług drogą elektroniczną będzie świadczenie usług przez internet.

Jak powinna wyglądać zgoda marketingowa?

Zgoda marketingowa, czyli zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli osoby, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. W e sklepie należy przygotować odpowiednio check-box udzielający zgody na przetwarzanie danych osobowych.


[1] Dyrektywa UE o 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram