Wybierz język:
MENU

Wzory przemysłowe i design

Pomagamy zarówno chronić wzory przemysłowe i utwory wzornictwa przemysłowego, jak i korzystać z nich zgodnie z prawem. Nasze usługi kierujemy w szczególności dla Klientów będących grafikami, projektantami lub podmiotami współpracującymi z nimi, korzystającymi z pracy grafików czy projektantów.

Co robimy?

 • wykonujemy badania zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych,
 • prowadzimy postępowania zgłoszeniowego wzorów przemysłowych lub wzorów wspólnotowych przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO i WIPO w celu uzyskania prawa z rejestracji,
 • tworzymy umowy umów o przeniesienie praw własności intelektualnej albo umowy licencyjne, negocjowanie ich postanowień w imieniu Klienta, zabezpieczając przy tym w najpełniejszy sposób jego interes, jak też weryfikację umów przedstawionych Klientom przez jego kontrahentów,
 • doradzamy w zakresie zabezpieczania praw własności intelektualnej do wzorów przemysłowych,
 • prowadzimy postępowania sporne przed UPRP, EUIPO w zakresie unieważnienia praw z rejestracji wzorów,
 • dokonujemy zmian wpisów w rejestrach,
 • pomagamy w przypadku naruszeń ich praw własności intelektualnej do utworów architektonicznych zapewniając wsparcie w dochodzeniu ich roszczeń zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym,
 • występujemy do naruszyciela z wezwaniem do zaprzestania naruszeń praw własności intelektualnej Klienta, usunięcia skutków tego naruszenia oraz zapłatę na rzecz Klienta stosownego odszkodowania,
 • prowadzimy rozmowy z naruszycielem mających na celu zawarcie z nim ugody, w której zobowiąże się do zaprzestania naruszeń praw własności intelektualnej oraz zapłaci stosowne odszkodowanie Klientowi z tytułu już dokonanych naruszeń,
 • w przypadku fiaska rozmów z naruszycielem, występujemy na drogę sądową w celu sądowego zwalczenia naruszeń praw własności intelektualnej Klienta, a w przypadku korzystnego wyroku również jego wyegzekwowania przy pomocy komornika i sądu

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • mamy ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie z zakresu własności intelektualnej,
 • w skład naszego zespołu wchodzą doświadczeni rzecznicy patentowi, a prawo własności przemysłowej stanowi specjalistyczną dziedzinę, w ramach której warto korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika,
 • na system ochrony składają się przepisy krajowe i unijne, co wymaga biegłego poruszania się różnych reżimach prawnych,
 • badanie zdolności rejestrowej umożliwia zweryfikowanie, czy wzór przemysłowy spełnia przesłanki ochrony,
 • badanie wzoru przemysłowego minimalizuje także ryzyko związane z przygotowaniem produkcji do wytwarzania danego wytworu według wzoru, które będzie naruszać inne dobra niematerialne osoby trzeciej,
 • dzięki naszej pomocy minimalizujesz ryzyko poniesienia kosztów z tytułu przeprowadzenia procedury zgłoszeniowej przez urzędem, a następnie sporu o unieważnienie wzory (np. sprzeczne z porządkiem publicznym) – gdyby miało okazać się, że rozwiązanie nie ma zdolności rejestrowej – pamiętaj, że urzędy same nie badają, czy wzór spełnia wymagane przesłanki do uzyskania ochrony, a wyłącznie dokonują badania zgłoszenia pod kątem formalnym

Co to jest wzór przemysłowy?

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Wytworem zaś jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy. Może to być na przykład opakowanie, symbol graficzny oraz kroje pisma typograficznego. Programy komputerowe nie mogą być wytworem, natomiast mogą być wzorem przemysłowym interfejsy graficzne.

Wytworem chronionym wzorem przemysłowym może być także

 • przedmiot składający się z wielu wymienialnych części składowych umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie (wytwór złożony),
 • wymienialna część składowa wytworu złożonego, jeżeli po jej włączeniu do wytworu złożonego pozostaje ona widoczna w trakcie jego zwykłego używania, przez które rozumie się każde używanie, z wyłączeniem konserwacji, obsługi lub naprawy

Czym jest prawo z rejestracji wzoru przemysłowego?

To jest prawo przyznawane przez dany urząd patentowy: krajowy lub EUiPO dla ochrony wzoru przemysłowego. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego jego prawem wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze np. Rzeczypospolitej Polskiej. Urzędy ds. własności intelektualnej, w tym Urząd Patentowy RP, prowadzą rejestr wzorów przemysłowych i każde udzielone prawo z rejestracji wzoru przemysłowego podlega wpisowi do rejestru wzorów przemysłowych.

Jakie mogą być wzory przemysłowe? Przykłady wzorów przemysłowych

Wzory mogą być:

 • dwuwymiarowe (płaskie – mające tylko dwa wymiary: szerokość i długość – jak np. symbole o charakterze graficznym, ornamenty, ikony, krój pisma, kontury), jak i
 • trójwymiarowe (przestrzenne – mające trzy wymiary: długość, szerokość i wysokość, jak np. kształt opakowania, przedmiotu czy też wystrój wnętrza)

Wzorami przemysłowymi mogą być torebki, ubrania, buty, obudowy do urządzeń, opakowania, zegarki, meble, zabawki….słowem: zewnętrzna postać produktów czy opakowań. Podobnie produkty dwuwymiarowe np. etykiety, wzory graficzne, logo, ornamentacja.

Jakie cechy musi mieć wzór przemysłowy?

Warunki wymagane do uzyskania prawa z rejestracji to:

 • nowość – jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób,
 • indywidualny charakter – czyli ogólne wrażenie, jakie wzór przemysłowy wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo,
 • postać wytworu lub jego części – wytworem jest:
  • każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych,
  • przedmiot składający się z wielu wymienialnych części składowych umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie (wytwór złożony),
  • wymienialna część składowa wytworu złożonego, jeżeli po jej włączeniu do wytworu złożonego pozostaje ona widoczna w trakcie jego zwykłego używania, przez które rozumie się każde używanie, z wyłączeniem konserwacji, obsługi lub naprawy

Jakie korzyści daje rejestracja wzoru przemysłowego?

Rejestracja wzoru przemysłowego pozwala na uzyskanie prawa wyłącznego korzystania ze wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy na danym obszarze. Uprawniony z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, którego prawo zostało naruszone

 • może żądać zaniechania naruszania i usunięcia jego skutków oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia szkody na zasadach ogólnych; roszczenia przedawniają się po 3 latach,
 • korzystanie ze wzoru przemysłowego przez inne osoby możliwe jest jedynie za zgodą uprawnionego, np. poprzez zawarcie umowy licencji na korzystanie ze wzoru, co oznacza, że prawo z rejestracji wzoru daje wymierne korzyści materialne,
 • uprawniony z prawa rejestracji wzoru przemysłowego może zakazać osobom trzecim, nie mającym jego zgody, korzystania ze wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy, polegający na wytwarzaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub składowania takiego wytworu dla takich celów

Ile trwa wzór przemysłowy?

To pytanie nie jest prawidłowo sformułowane. Należałoby zapytać ile trwa ochrona przyznana prawem z rejestracji.

Ile trwa ochrona zarejestrowanego wzoru przemysłowego?

Ochrona wzoru przemysłowego zostaje udzielona na 5 lat i może być przedłużana na kolejne okresy 5-letnie, aż do 25 lat.

Co należy zrobić, aby uzyskać prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w urzędzie patentowym?

Aby uzyskać prawo z rejestracji wzoru przemysłowego należy:

 • przeprowadzić badanie zdolności rejestrowej wzoru,
 • dokonać zgłoszenia wzoru w Urzędzie Patentowym RP lub EUIPO, zawierającego rysunki przedstawiające wzór, wraz ze wskazaniem, dla jakiej kategorii wytworów wzór jest zgłoszony,
 • wnieść opłatę od zgłoszenia

Jakie systemy ochrony wzorów przemysłowych istnieją ?

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego jest prawem terytorialnym, ograniczonym geograficznie do danego państwa lub regionu, w którym został udzielony. Wyróżniamy procedurę krajową, regionalną i międzynarodową:

 • procedura krajowa pozwala na uzyskanie ochrony w danym kraju i wymaga dokonana zgłoszenia wzoru przemysłowego bezpośrednio do urzędu patentowego kraju, w którym chce się uzyskać ochronę,
 • procedura regionalna (np. europejska) pozwala na uzyskanie prawa wyłącznego na wzór wspólnotowy i jest realizowana poprzez zgłoszenie wzoru przemysłowego przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO); przy czym wydanie przez EUIPO decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji na wzór wspólnotowy skutkuje otrzymaniem monopolu na dany wzór na terytorium całej UE bez konieczności wykonywania dalszych działań oraz ponoszenia dalszych kosztów,
 • procedura międzynarodowa to tzw. zgłoszenie wzoru przemysłowego dokonywane w oparciu o porozumienie haskie; jedno zgłoszenie wzoru przemysłowego, którym ubiegamy się o prawo z rejestracji wzoru przemysłowego w kilku państwach jest składane w urzędzie przyjmującym (np. Urzędzie Patentowy RP), i jest przekazywane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) do poszczególnych urzędów krajowych

Czym jest niezarejestrowany wzór przemysłowy?

Jest to wzór przemysłowy, na który nie uzyskano prawa z rejestracji. Niezarejestrowany wzór wspólnotowy jest chroniony przez 3 lata od dnia pierwszego upublicznienia na terytorium Unii Europejskiej, czyli od momentu gdy został w taki sposób opublikowany, wystawiony, wykorzystany w handlu lub w inny sposób ujawniony (art. 11 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych). Przedłużenie trzyletniego okresu ochronnego nie jest możliwe.

Jaką ochronę daje niezarejestrowany wzór przemysłowy?

Właściciel niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego ma wyłączne prawo do jego używania oraz zakazywania jego używania wynikającego z naśladowania chronionego wzoru osobom trzecim, które nie mają jego zgody. Po takie używanie rozumie się na przykład wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub używanie produktu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany lub składowanie takiego produktu w tych celach (art. 19, ust. 1 Rozporządzenia).

Jak obliczyć koszt rejestracji i utrzymania wzoru przemysłowego?

<— Najwygodniej skorzystać z naszego kalkulatora, link można znaleźć w lewej kolumnie w kwadracie “kalkulacja kosztów rejestracji“.

Ile kosztuje rejestracja wzoru przemysłowego?

Za zgłoszenie wzoru przemysłowego – 300 zł

Ile kosztuje utrzymanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego?

Opłaty wnoszone są za pięcioletnie okresy ochronne:

 • za pierwszy okres ochrony (1., 2., 3., 4. i 5. rok ochrony) – 150 zł
 • za drugi okres ochrony (6., 7., 8., 9. i 10. rok ochrony) – 250 zł
 • za trzeci okres ochrony (11., 12., 13., 14. i 15. rok ochrony) – 500 zł
 • za czwarty okres ochrony (16., 17., 18., 19. i 20. rok ochrony) – 1000 zł
 • za piąty okres ochrony (21., 22., 23., 24. i 25. rok ochrony) – 2000 zł

Kiedy można stracić prawo z rejestracji wzoru przemysłowego?

Prawo z rejestracji na wzór przemysłowy może zostać unieważnione w całości lub w części na wniosek każdego, kto wykaże że

 • nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania prawa z rejestracji (tj.: nowość, indywidualny charakter, brak postaci wytworu),
 • wykorzystywanie wzoru przemysłowego narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich

Jak sprawdzić wzór przemysłowy?

Bardzo ogólnego sprawdzenia można dokonać korzystając z jednej z wyszukiwarek, np. https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome#/dsview. W wyszukiwarkach można znaleźć informacje na temat wzorów przemysłowych na które udzielono praw z rejestracji.

Trzeba jednak pamiętać, że samo sprawdzenie w wyszukiwarce jest niewystarczające i warto skorzystać z oceny dokonywanej przez rzecznika patentowego.

Jak należy rozumieć indywidualny charakter wzoru przemysłowego?

Indywidualny charakter wzoru przemysłowego to ogólne wrażenie, jakie wzór wywołuje na zorientowanym użytkowniku. To zespół cech sprawiających, że ten właśnie wzór jest inny.

W orzeczeniach sądowych, przyjmuje się czteroetapowe badanie indywidualnego charakteru wzoru: „badanie to polega na określeniu, po pierwsze, sektora produktów, w których wzór ma zostać zawarty lub zastosowany, po drugie, poinformowanego użytkownika wspomnianych produktów według ich przeznaczenia, a także, poprzez odniesienie do tego poinformowanego użytkownika, stopnia znajomości stanu sztuki wzorniczej i poziomu uwagi poświęcanej podobieństwom i różnicom przy dokonywaniu porównywania wzorów, po trzecie, stopnia swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru, którego wpływ na indywidualny charakter wzoru jest odwrotnie proporcjonalny, i po czwarte, z uwzględnieniem tego stopnia swobody, wyniku porównania – bezpośredniego, jeśli to możliwe – całościowego wrażenia wywieranego na poinformowanym użytkowniku przez zakwestionowany wzór i przez każdy rozpatrywany odrębnie wcześniejszy wzór, który został udostępniony publicznie”.

(wyrok Sądu UE z 13.06.2019 r., T-74/18, Visi/one v. EUIPO – EasyFix, EU:T:2019:417; tak również wyrok Sądu UE z 18.07.2017 r., T-57/16, Chanel SAS v. EUIPO, EU:T:2017:517)

Czym jest zakres swobody twórczej?

Zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru zwykle budzi wiele kontrowersji. W niektórych dziedzinach wzornictwa, np. względy techniczne w dużym stopniu wiążą projektanta w swobodzie wyboru form i wyglądu produktu i wówczas projektowanie nowych kształtów może polegać na tworzeniu wytworów zawierających chociażby niewielkie różnice z innymi wcześniejszymi wzorami. Gdy zaś zakres swobody twórcy jest duży, różnice w postaci produktu będą musiały być znaczniejsze niż te z dotychczas ujawnionych wzorów aby nadać wzorowi indywidualnego charakter.

„(…) Im większa jest swoboda twórcy przy opracowywaniu wzoru, tym rzadziej niewielkie różnice między kolidującymi ze sobą wzorami wystarczają do wywołania u poinformowanego użytkownika innego całościowego wrażenia. Odwrotnie, im bardziej ograniczona jest swoboda twórcy przy opracowywaniu wzoru, tym bardziej niewielkie różnice między kolidującymi ze sobą wzorami wystarczają do wywołania u poinformowanego użytkownika innego całościowego wrażenia. Tak więc wysoki stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru wzmacnia tezę, że porównywane wzory, nie różniąc się znacząco od siebie, wywierają na poinformowanym użytkowniku takie samo całościowe wrażenie”.

Zgodnie z wyrokiem sądu UE z 18.07.2017 r., T-57/16, Chanel SAS v. EUIPO, EU:T:2017:517

Jak rozumieć pojęcie “zorientowanego użytkownika”?

Pojęcie użytkownika odnosi się do osób, które używają produktu, w którym zawiera się wzór; natomiast przez określenie „zorientowany” rozumie się taką osobę, która zna różne wzory istniejące w danej branży, posiada pewien zakres wiedzy na temat elementów, jakie te wzory zwykle posiadają i w związku z zainteresowaniem danymi produktami wykazuje stosunkowo wysoki poziom uwagi przy ich używaniu – nie będąc jednak twórcą czy ekspertem technicznym.

Jaka jest różnica między wzorem użytkowym a wzorem przemysłowym?

 Wzorem użytkowym jest nowe i nadające się do przemysłowego zastosowania rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci. Czyli, aby powstał wzór użytkowy to musi zostać stworzone nowe rozwiązanie o charakterze technicznym. Natomiast wzór przemysłowy to postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Jaka jest różnica pomiędzy wzorem przemysłowym a utworem wzornictwa przemysłowego?

Wzornictwo przemysłowe (design) podlega ochronie prawno autorskiej (ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych) wtedy, gdy spełnia cechy utworu. Stanowi wówczas utwór “wzornictwa przemysłowego”. Natomiast ochrona wzoru przemysłowego jest regulowana prawami własności przemysłowej (nie prawa autorskiego). Przykładami utworów “wzornictwa przemysłowego” są projekty torebek bądź ubrań tworzone przez znanych projektantów (haute couture) (np. projekt sukni wieczorowej zaprojektowany przez dom mody Yves Saint Laurent).

zgodnie z orzeczeniem Tribunal de Commerce w Paryżu z 18.5.1994 r. [1994] E.C.C. 512)

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram