Wybierz język:
MENU

Rejestracja wzoru użytkowego

Co robimy?

 • przeprowadzamy badania zdolności ochronnej wzoru użytkowego – badamy, czy wzór spełnia wymagane cechy, jest rozwiązaniem nowym i czy nadaje się do przemysłowego stosowania, przeprowadzenie takiego badania minimalizuje ryzyko odmowy udzielenia prawa ochronnego,
 • przygotowujemy zgłoszenie wzoru użytkowego zawierające opis wzoru użytkowego i zastrzeżenia ochronne,
 • weryfikujemy rysunki przedstawiające istotne cechy wzoru użytkowego – w przypadku wzorów użytkowych rysunki to element obligatoryjny zgłoszenia,
 • prowadzamy korespondencję z właściwym urzędem ds. własności intelektualnej, w którym dokonywane jest zgłoszenie

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • mamy ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie z zakresu własności intelektualnej,
 • badanie zdolności ochronnej wzoru użytkowego umożliwia zweryfikowanie, czy wzór użytkowy spełnia przesłanki ochrony i czy właściwy urząd udzieli prawo ochronne na dane rozwiązanie techniczne; dzięki temu minimalizujemy ryzyko odmowy udzielenia prawa wyłącznego,
 • minimalizujemy ryzyko poniesienia kosztów z tytułu przeprowadzenia procedury zgłoszeniowej przez urzędem na wypadek gdyby miało okazać się, że rozwiązanie nie ma zdolności ochronnej; możemy także uniknąć ryzyka wynikającego z  wdrożenia metody produkcji urządzenia, które będą naruszać chronione rozwiązanie osoby trzeciej,
 •  badanie zdolności ochronnej na wczesnym etapie umożliwia ustalenie dalszych kierunków rozwoju projektu i oceny potencjału komercjalizacyjnego wzoru użytkowego oraz opracowania strategii zarządzania danym rozwiązaniem, tzn. daje szansę oceny opłacalności biznesowego wykorzystania  wzoru użytkowego po uzyskaniu prawa ochronnego

Czym jest wzór użytkowy a prawa ochronne?

Definicja wzoru użytkowego została określona w art. 94 prawa własności przemysłowej. Wzorem użytkowym jest nowe i nadające się do przemysłowego zastosowania rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci.

Przykłady wzorów użytkowych oraz lista wzorów użytkowych zarejestrowanych w Polsce dostępna jest w wyszukiwarce Urzędu Patentowego RP.

Na wzór użytkowy udzielane jest prawo ochronne. Prawo ochronne na wzór użytkowy oznacza prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na danym obszarze, np. Rzeczypospolitej Polskiej.

Ochrona wzoru użytkowego trwa 10 lat.

Wynalazek (patent) a wzór użytkowy?

Zarówno wynalazek, jak i wzór użytkowy to rozwiązania techniczne, które są:

 1. nowe, i
 2. nadają się do przemysłowego stosowania.

Różnice między nimi polegają na tym, że:

 1. wzór użytkowy, w przeciwieństwie do wynalazku, nie musi posiadać tzw. poziomu wynalazczego. Oznacza to, że w przypadku wzoru użytkowego nie stosuje się warunku, że rozwiązanie nie może wynikać  w sposób oczywisty ze stanu techniki oraz
 2. wzór użytkowy dotyczy kształtu lub budowy przedmiotu, czyli zmaterializowanego rozwiązania technicznego, natomiast wynalazek odnosi się do samej koncepcji rozwiązania technicznego, bez ograniczenia dotyczącego konieczności posiadania zdefiniowanego kształtu lub budowy.

Wzór przemysłowy, a wzór użytkowy?

Wzór przemysłowy to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Innymi słowy wzór przemysłowy to określony design i wygląd danego produktu/opakowania lub ich fragmentów. W przeciwieństwie do wzoru użytkowego nie musi być rozwiązaniem technicznym, czyli nie stanowi recepty określającej kroki, jakie muszą zostać zrealizowane w celu osiągnięcia danego efektu.

Jakie korzyści daje uzyskanie ochrony wzoru użytkowego?

Przez uzyskanie prawa ochronnego na wzór użytkowy nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na danym obszarze. Uprawniony z prawa wyłącznego na wzór użytkowy, którego prawo zostało naruszone może żądać zaniechania naruszania i usunięcia jego skutków oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Roszczenia przedawniają się po 3 latach.

Korzystanie ze wzoru użytkowego przez inne osoby możliwe jest jedynie za zgodą uprawnionego (np. poprzez zawarcie umowy licencji na korzystanie ze wzoru użytkowego). To oznacza, że prawo wyłączne na wzór użytkowy może w praktyce być źródłem przychodów.

Uprawniony ze wzoru użytkowego może zakazać osobom trzecim, nie mającym jego zgody, korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy, polegający na wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, przechowywaniu lub składowaniu produktów będących przedmiotem wzoru użytkowego, eksportowaniu lub importowaniu ich do tych celów.

Co należy zrobić aby uzyskać prawo ochronne na wzór użytkowy?

Aby uzyskać prawo ochronne na wzór użytkowy należy:

 • przeprowadzić badanie zdolności ochronnej wzoru użytkowego,
 • dokonać zgłoszenia wzoru użytkowego w urzędzie patentowym; zgłoszenia zawieraj tzw. dokumentację zgłoszeniową składającą się z podania, opisu, zastrzeżeń ochronnych i rysunku,
 • wnieść opłatę od zgłoszenia

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram