Wybierz język:
MENU

Sprawdź
co możemy
zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami:
biuro@lgl-iplaw.pl
(+48) 513 454 676
Sprawdź dostępne terminy w naszym kalendarzu rezerwacyjnym

Kalendarz rezerwacji

Postępowania celne, pomoc w przypadku zatrzymania towarów na granicy

Zatrzymany na granicy towar narusza Twoje prawa własności intelektualnej? Zgłoś się do nas, świadczymy kompleksową pomoc w sytuacji zatrzymania podrabianych produktów na granicy!

Co robimy?

 • przygotowujemy wnioski krajowe i unijne o podjęcie działań w celu ochrony praw własności intelektualnej przez organy celne;
 • pełnimy funkcję przedstawiciela do kontaktu i udzielania wszelkich innych informacji oraz przesyłania niezbędnej dokumentacji organom celnym w ramach procedury zatrzymania towaru;
 • świadczymy pomoc prawną dla właścicieli zatrzymanych towarów na granicy przez organy celne.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • przyznanie ochrony na podstawie złożonego wniosku umożliwia uprawnionemu skuteczną ochronę jego praw wyłącznych;
 • po uzyskaniu ochrony, w przypadku kontroli celnej i powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że dane towary naruszają prawa własności intelektualnej, organ celny powiadamia o tym wnioskodawcę;
 • jeżeli zatrzymane towary na granicy przez urząd celny okażą się podróbkami uprawniony będzie mógł wszcząć postępowania o stwierdzenie naruszenia i dochodzenia swoich roszczeń na drodze cywilnej lub karnej;
 • zatrzymanie podrobionych towarów na granicy minimalizuje konsekwencje naruszenia – produkt zostanie wyeliminowany z obrotu zanim zostanie wprowadzony i rozdystrybuowany na rynku;
 • w przypadku zatrzymania naruszających towarów uprawniony dysponuje danymi naruszyciela oraz dowodami obrotu towarami podrobionymi;
 • umożliwia to szybkie zniszczenie towarów bez potrzeby prowadzenia czasochłonnych negocjacji lub procesów – większość spraw kończy się zawarciem ugody i wyrażeniem zgody na znaczenie towarów (tzw. procedura uproszczona);
 • a my o wszystko to możemy zadbać za Ciebie działając jako Twój przedstawiciel!

Przedstawiciel uprawnionego

Składając wniosek o ochronę celną trzeba wskazać przedstawiciela do zajmowania się kwestiami prawnymi i technicznymi, wraz ze szczegółowymi danymi adresowymi.

 • Przedstawiciel ds. technicznych powinien udzielać organom celnym wszelkich informacji koniecznych do identyfikacji towarów pod kątem możliwości naruszenia praw własności intelektualnej.
 • Przedstawiciel ds. prawnych jest osobą kontaktową we wszystkich kwestiach prawnych i współpracuje z organami celnymi w wymianie dokumentacji dotyczącej konkretnego zatrzymania towarów. Otrzymuje także powiadomienia od organów celnych dotyczące zatrzymania.

Przedstawicielem ds. prawnych i technicznych może być ta sama osoba, jednak musi ona posiadać niezbędną wiedzę z zakresu obydwu tych dziedzin. W związku z potrzebą bieżącej wymiany informacji oraz dokumentów pomiędzy organami celnymi i przedstawicielami wskazanymi we wniosku niezwykle

Wniosek o ochronę

Wniosek o ochronę może dotyczyć m.in.:

 • znaków towarowych,
 • wzorów przemysłowych
 • praw autorskich
 • nazw pochodzenia lub oznaczeń geograficznych,
 • nazw handlowych.

Wniosek składany jest do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Złożenie wniosku nie podlega opłacie. Uprawniony jest jedynie zobowiązany do zwrócenia kosztów poniesionych przez organy celne lub inne strony działające w imieniu organów celnych od chwili zatrzymania lub zawieszenia zwolnienia towarów, w tym koszty przechowywania i obsługi towarów oraz zniszczenia towarów pod kontrolą celną.

We wniosku m.in. konieczne jest wskazanie:

 • szczegółowych i technicznych danych dotyczących towarów oryginalnych;
 • informacji, które są niezbędne, aby organy celne mogły rozpoznać towary;
 • informacji mających znaczenie dla dokonywanej przez organy celne analizy i oceny ryzyka naruszenia konkretnego prawa.

Oznacza to, że we wniosku musimy dostarczyć jak najwięcej danych ułatwiających i umożliwiających organowi rozpoznanie, że ma do czynienia z towarem podrobionym lub pirackim.

Wniosek jest rozpatrywane przez organ i organ w formie decyzji uwzględnia lub odrzuca wniosek w terminie 30 dni. Decyzja określa okres do 1 roku, w którym organy będą podejmować działania. Następnie konieczne będzie przedłużenie wniosku.

Typy wniosków

W przypadku znaków towarowych

 • chronionych w Polsce składamy wniosek krajowy, w którym występuje się do organów celnych państwa członkowskiego – w tym wypadku Polski, o podjęcie działań w tym państwie członkowskim;
 • zgłoszonych w EUIPO, dających ochronę w Unii Europejskiej możemy złożyć wniosek unijny, który zostaje złożony w jednym państwie członkowskim (w naszym przypadku w Polsce), i w którym wskazuje się, czy działania mają też podejmować inne organy państw członkowskich (możemy wskazać wszystkie państwa członkowskie UE).

Jeśli towary naruszają prawa własności intelektualnej

Jeżeli w okresie obowiązywania ochrony, w wyniku kontroli celnej organ celny poweźmie uzasadnione podejrzenie, że towary naruszają prawa własności intelektualnej zatrzymuje te towary i zawiadamia o tym wnioskodawcę – przez wskazanego przedstawiciela. Od dnia otrzymania takiego zawiadomienia wnioskodawca ma 10 dni roboczych na doręczenie organowi celnemu:

 • dokumentów umożliwiających zniszczenie towarów pod kontrolą organów celnych bez konieczności ustalania, czy prawo własności intelektualnej zostało naruszone (czyli oświadczenia, że naruszono prawa wyłączne oraz zgody na zniszczenie towarów) – jeżeli właściciel podrobionych towarów wyrazi zgodę na zniszczenie towarów, organ zniszczyć towary
 • jeżeli zgoda na zniszczenie towarów nie zostanie udzielona przez właściciela tych towarów, organ celny informuje o tym przedstawiciela, w takiej sytuacji mamy 10 dniowy termin, który może zostać przedłużony o kolejne 10 dni, w którym należy dostarczyć organowi potwierdzenie wszczęcia postępowania  mającego ustalić, czy prawo własności intelektualnej zostało naruszone (tym postępowaniem może być zarówno postępowanie cywilne jak i karne).

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram