Wybierz język:
MENU

Rolnictwo

Doradzamy podmiotom z branży rolniczej, zajmujących się produkcją tradycyjną oraz wytwarzaniem i dystrybucją nawozów, środków ochrony roślin i środków spożywczych.

Co robimy?

 • pomagamy w sprawach korporacyjnych – prowadzimy postępowania rejestrowe w celu założenia spółki handlowej lub spółdzielni, jak również prowadzimy bieżącą obsługę spraw korporacyjnych założonego już podmiotu,
 • prowadzimy postępowania w celu uzyskania praw wyłącznych na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, a także znaki towarowe, odmiany roślin oraz oznaczenia geograficzne,
 • weryfikujemy materiały reklamowe, informacyjne oraz etykiety opakowań,
 • doradzamy w zakresie prawidłowego znakowania produktów,
 • pomagamy w zakresie prawnych aspektów upraw rolnictwa ekologicznego,
 • pomagamy w uzyskiwaniu pozwoleń na wprowadzanie do obrotu nawozów oraz środków ochrony roślin,
 • przygotowujemy, analizujemy i negocjujemy umowy, w tym również ogólne warunków umów (wzorce umowne),
 • przygotowujemy regulaminy sklepów internetowych,
 • przygotowujemy dokumentacje związaną z ochroną danych osobowych,
 • reprezentujemy klientów przed sądami oraz organami administracji publicznej

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • uzyskanie znaku jakości dotyczącego Twoich produktów, takiego jak chronione oznaczenie geograficzne, chroniona nazwa pochodzenia czy gwarantowana tradycyjna specjalność może pomóc w zwiększeniu zaufania konsumentów i budowaniu rozpoznawalności marki spożywczej,
 • poprzez uzyskanie wyłącznego prawa na odmianę roślin możesz zarabiać na jej uprawie przez inne osoby: pomożemy Ci przeprowadzić procedurę w celu uzyskania ochrony,
 • audyt własności intelektualnej w Twojej firmie pozwoli Ci lepiej wykorzystać potencjał Twojego zespołu i ten tkwiący w rolnictwie,
 • prawidłowe i zgodne z prawem znakowanie produktów żywnościowych podlega kontroli ze strony organów regulacyjnych; zapewnienie weryfikacji prawnej opakowań i materiałów reklamowych przed ich wdrożeniem pomoże uchronić Twoją firmę od prowadzenia postępowań administracyjnych, które w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mogą zakończyć się np. karą pieniężną lub wstrzymaniem wprowadzenia produktów do obrotu

Regulacje prawne i zasady dotyczące rolnictwa ekologicznego

Zasady rolnictwa ekologicznego wyrażone w rozporządzeniu o rolnictwie ekologicznym to m.in.:

 1. poszanowanie naturalnych systemów i cykli oraz utrzymanie i polepszanie stanu gleby, wody i powietrza, zdrowia roślin i zwierząt oraz równowagi pomiędzy nimi,
 2. ochrona elementów naturalnego krajobrazu,
 3. korzystanie w odpowiedzialny sposób z energii i zasobów naturalnych,
 4. produkcja szerokiej gamy wysokiej jakości żywności i innych produktów rolnych i produktów akwakultury, zaspokajających zapotrzebowanie konsumentów na towary produkowane przy wykorzystaniu procesów niestanowiących zagrożenia dla środowiska, zdrowia ludzi, zdrowia roślin ani dla zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 5. zapewnienie integralności produkcji ekologicznej na wszystkich etapach produkcji, przygotowania i dystrybucji żywności i paszy,
 6. odpowiednie zaprojektowanie procesów biologicznych i zarządzanie nimi, w oparciu o systemy ekologiczne oraz przy użyciu zasobów naturalnych, które są wewnętrzne w stosunku do systemu zarządzania,
 7. ograniczenie stosowania środków zewnętrznych,
 8. dostosowywanie procesu produkcji, w razie konieczności i w ramach niniejszego rozporządzenia do uwzględnienia stanu sanitarnego, regionalnych różnic w równowadze ekologicznej, klimatu i warunków lokalnych, stopnia rozwoju i szczególnych praktyk gospodarskich,
 9. zapewnianie wysokiego poziomu dobrostanu zwierząt z uwzględnieniem potrzeb specyficznych dla danego gatunku

Ochrona produktów rolnych

Ochrona produktów rolnych opiera się w szczególności na systemach jakości w postaci chronionych oznaczeń geograficznych, chronionych nazw pochodzenia czy gwarantowanych tradycyjnych specjalności.

Jaki jest zakres ochrony produktów zarejestrowanych?

Zarejestrowane nazwy są chronione m.in. przed:

 1. wykorzystywaniem nazw w celach komercyjnych do produktów nieobjętych rejestracją, jeśli produkty te są porównywalne do produktów zarejestrowanych pod tą nazwą lub jeśli stosowanie tej nazwy stanowi wykorzystywanie, osłabianie lub umniejszanie renomy chronionej nazwy,
 2. wszelkiego rodzaju niewłaściwym stosowaniem, imitacją lub przywołaniem, poprzez stosowanie określeń: “styl”, “typ”, “metoda”, “zgodnie z recepturą stosowaną”, “imitacja”,
 3. wszelkimi innymi fałszywymi lub mylącymi wskazaniami odnoszącymi się do pochodzenia, charakteru lub podstawowych właściwości produktu,
 4. wszelkimi innymi praktykami mogącymi wprowadzić konsumentów w błąd co do prawdziwego pochodzenia produktu

Jak uzyskać wpis do Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia (ChNP) lub Chronionych Oznaczeń Geograficznych (ChOG)?

Aby zarejestrować nazwę pochodzenia lub oznaczenie geograficzne należy złożyć wniosek o rejestrację do ministra właściwego do spraw rynków rolnych, czyli obecnie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez grupę pracującą z produktami, których nazwa ma być zarejestrowana wraz ze specyfikacją produktu oraz dowodami świadczący o tym, że nazwę produktu rolnego chroni się w Polsce oraz uiścić opłatę o wniosku.

Jakie były założenia ustanowienia systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych rozporządzeniem nr 1151/2012?

Systemy chronionej nazwy pochodzenia i chronionego oznaczenia geograficznego zostały ustanowione w celu wsparcia producentów żywności i produktów rolnych danego obszaru geograficznego poprzez:

 1. zagwarantowanie godziwych dochodów z tytułu właściwości wytwarzanych przez nich produktów,
 2. zapewnienie jednolitej ochrony nazw jako jednego z praw własności intelektualnej na terytorium Unii,
 3. udostępnienie konsumentom jasnych informacji na temat właściwości stanowiących wartość dodaną produktów

Jakie są wymagania określone dla rejestracji Chronionego Oznaczenia Geograficznego?

Oznaczenie geograficzne to nazwa, w tym tradycyjnie używana nazwa, którą określa się produkt:

1. pochodzący z określonego miejsca, regionu lub kraju,

2. którego określona jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna w głównej mierze wynika z jego pochodzenia geograficznego oraz

3. którego przynajmniej jeden etap produkcji odbywa się na określonym obszarze geograficznym

Uzyskanie wpisu na listę produktów tradycyjnych

Poza unijnymi systemami jakości przepisy krajowe przewidują dodatkowo system identyfikacji dla produktów tradycyjnych.

Z wnioskiem o wpis na listę produktów tradycyjnych może wystąpić osoba wytwarzająca dany produkt. Wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych zawiera m.in. charakterystykę produktu, surowce wykorzystywane do produkcji produktu, informacje dotyczące tradycji, pochodzenia oraz historii produktu oraz metodę produkcji.

Wnioskodawca składa wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych do właściwego miejscowo marszałka województwa.

Czym jest prawo żywnościowe?

Prawo żywnościowe oznacza przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne regulujące sprawy żywności w ogólności, a ich bezpieczeństwo w szczególności, zarówno na poziomie Wspólnoty, jak i na poziomie krajowym. Definicja ta obejmuje wszystkie etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności oraz paszy produkowanej dla zwierząt hodowlanych lub używanej do żywienia zwierząt hodowlanych.

Prawo żywnościowe ma za zadanie realizację jednego lub więcej ogólnych celów dotyczących wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia ludzi oraz ochrony interesów konsumentów, z uwzględnieniem uczciwych praktyk w handlu żywnością, biorąc pod uwagę, tam gdzie jest to właściwe, ochronę zdrowia i warunków życia zwierząt, zdrowia roślin i środowiska naturalnego.

Czym jest środek spożywczy?

Środkiem spożywczym, czyli inaczej żywnością zgodnie z art. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002 jest jakiekolwiek substancja lub produkt, przetworzony, częściowo przetworzony lub nieprzetworzony, przeznaczony do spożycia przez ludzi lub, których spożycia przez ludzi można się spodziewać.

Środki spożywcze to obejmują napoje, gumy do żucia i wszelkie substancje, łącznie z wodą, świadomie dodane do żywności podczas jej wytwarzania, przygotowania lub obróbki.

Czego nie traktujemy jako środka spożywczego?

Na podstawie art. 2 rozporządzenia nr 178/2002 żywnością nie jest m.in. pasza, produkt leczniczy, kosmetyk, tytoń, wyrób medyczny.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram