Wybierz język:
MENU

Naruszenia własności intelektualnej

Co robimy?

 • prowadzimy negocjacje przedsądowe dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji i praw własności przemysłowej, w tym przygotowujemy wezwania do usunięcia naruszeń skierowane do naruszycieli, doradzamy przy zawieraniu ugód pozasądowych,
 • reprezentujemy Klientów w sporach sądowych dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji, w szczególności:
  • o zakazanie rozpowszechniania reklamy,
  • o zapłatę w związku z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • o zakazanie czynu nieuczciwej konkurencji w postaci żerowania na renomie,
 • prowadzimy postępowania sądowe dotyczące praw własności przemysłowej, w szczególności:
  • w zakresie naruszeń praw wyłącznych (praw ochronnych do znaków towarowych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych, praw ochronnych do wzorów użytkowych, patentów),
  • dotyczących ustalenia istnienia prawa do uzyskania patentu, prawa ochronnego do wzoru użytkowego lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (art. 189 k.p.c. w zw. z art. 11 p.w.p.),
  • w przedmiocie ustalenia, że podjęte lub zamierzone przez Klienta czynności nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji (art.  479129 k.p.c.),
  • prowadzimy postępowania zabezpieczające w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji lub ochrony własności intelektualnej w celu uzyskania przez Klienta zabezpieczenia roszczenia w postaci np. zakazu sprzedaży produktów naruszających prawa własności przemysłowej,
  • prowadzimy sprawy wynikające z art. 9 ustawy – prawo własności przemysłowej (tj. reprezentujemy organizacje społeczne, do których zakresu działania należą sprawy popierania własności przemysłowej i które zgodnie ze swoimi statutami mogą występować w interesie twórców projektów wynalazczych przed organami wymiaru sprawiedliwości i Urzędem Patentowym),
  • reprezentujemy Klientów postępowaniach karnych dotyczących naruszeń praw własności przemysłowej, w tym przygotowujemy projekt wniosków o ściganie przestępstw tzw. wnioskowych z zakresu naruszeń p.w.p.
 • doradzamy w wyborze odpowiedniej strategii dochodzenia praw przeciwko naruszycielowi: na podstawie przepisów o własności przemysłowej (prawa wyłączne), na podstawie przepisów prawa autorskiego lub na podstawie przepisów o zwalczaniu czynów nieuczciwej konkurencji,
 • wspieramy Klientów w negocjacjach dotyczących ww. spraw na etapie przedsądowym,
 • przygotowujemy listy ostrzegawcze kierowane do naruszycieli praw wyłącznych Klienta lub dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji,
 • przygotowujemy opinie prawne dotyczące ochrony i naruszeń prawa własności przemysłowej, praw autorskich lub czynów nieuczciwej konkurencji,
 • przygotowujemy projekty ugód zawieranych w sporach o prawa własności intelektualnej

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • w sprawach w zakresu ochrony własności przemysłowej bardzo ważna jest wiedza specjalistyczna pełnomocnika; środki dowodowe mogą mieć charakter nietypowy, bowiem mogą np. stanowić wytwory, procesy lub zjawiska z zakresu nowoczesnych technologii, do których oceny sąd będzie potrzebował opinii biegłego,
 • pomożemy Ci w wyborze właściwej lub optymalnej ścieżki ochrony Twojego dobra intelektualnego; twórczość intelektualna może podlegać ochronie na podstawie różnych reżimów prawnych, których kumulacja też nie jest wykluczona: wyjaśnimy Ci na czym polega dochodzenie praw na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a na czym, na podstawie prawa własności przemysłowej,
 • w niektórych sprawach, przed lub łącznie wytoczeniem powództwa warto złożyć do sądu wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia, np. poprzez wstrzymanie publikacji lub wprowadzania do obrotu produktów; pozwoli Ci to tymczasowo zablokować działania naruszyciela komercjalizującego bezprawnie Twoją własność intelektualną,
 • dla spraw z zakresu własności intelektualnej, od 2020 r. obowiązuje odrębne, specjalne postępowanie, w którym co do zasady obowiązuje tzw. przymus radcowsko – adwokacko – rzecznikowski, czyli obowiązek ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika będącego radcą prawnym, adwokatem lub rzecznikiem patentowym,
 • prawo własności intelektualnej jest uregulowane nie tylko w przepisach polskich, ale także unijnych lub międzynarodowych,
 • w postępowaniu sądowym dotyczącym niektórych czynów nieuczciwej konkurencji obowiązuje tzw. odwrócony ciężar dowodu. To pozwany, któremu zarzuca się czyn nieuczciwej konkurencji związany z wprowadzaniem w błąd, musi udowodnić prawdziwość oznaczeń lub informacji umieszczanych na towarach albo ich opakowaniach lub wypowiedzi zawartych w reklamie,
 • czyny nieuczciwe konkurencji mogą jednocześnie zostać uznane tzw. praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z czym Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wszcząć przeciwko przedsiębiorcy postępowanie administracyjne, w efekcie którego może nałożyć surową karę pieniężną

Specyfika postępowania cywilnego w sprawach własności intelektualnej

W 2020 r. do Kodeksu postępowania cywilnego zostało wprowadzone odrębne, specjalne postępowanie w sprawach z zakresu własności intelektualnej. W postępowaniu tym do zasady funkcjonuje tzw. przymus radcowsko – adwokacko – rzecznikowski. Oznacza to konieczność ustanowienia pełnomocnika, którym jest radca prawny, adwokat lub rzecznik patentowy. Jest to podyktowane m.in. wysoką specjalizacją spraw, rozproszeniem przepisów i ich wzajemnym na siebie oddziaływanie, a także, często międzynarodową lub unijną specyfiką regulacji.

Nowy typ postępowania przewiduje też szczególne środki procesowe, takie jak wniosek o zabezpieczenie środka dowodowego, wniosek o wydanie lub wyjawienie dowodu, czy szczególne rodzaje powództw.

Sprawy cywilne z zakresu ochrony własności intelektualnej są rozpatrywane w pierwszej instancji przez sądy okręgowe. Zajmuje się tym tylko 5 na 48 sądów okręgowych w Polsce: sąd okręgowy w Warszawie, Lublinie, Gdańsku, Katowicach i w Poznaniu.

Jednocześnie, dla niektórych kategorii spraw, np. dotyczących ochrony programów komputerowych, patentów lub gatunków roślin, tylko jeden sąd w kraju jest wyłącznie właściwy, tj. Sąd Okręgowy w Warszawie. Tym samym, sprawy dotyczące ochrony programu komputerowego lub wynalazku będą zawsze prowadzone w Warszawie, niezależnie od miejsca zamieszkania czy siedziby stron.

Czy jest czyn nieuczciwej konkurencji?

Zgodnie z ustawą z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności:

 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,
 • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług,
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
 • naśladownictwo produktów,
 • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
 • utrudnianie dostępu do rynku,
 • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,
 • nieuczciwa lub zakazana reklama,
 • organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym,
 • nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi

W razie dokonania czyny nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony może dochodzić roszczeń przed sądem. Za popełnienia niektórych typów czynów nieuczciwej konkurencji, przewidziana jest także odpowiedzialność karna.

Jakie prawa ochronią własność przemysłową?

Katalog praw służących do ochrony przedmiotów własności przemysłowej został uregulowany w ustawie – prawo własności przemysłowej, która zawiera zamknięty katalog tych praw. Do praw własności przemysłowej zaliczamy:

 1. patent na wynalazek,
 2. dodatkowe prawo ochronne dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin,
 3. prawo ochronne na wzór użytkowych,
 4. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 5. prawo ochronne na znak towarowy,
 6. prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego,
 7. prawa z rejestracji topografii układu scalonego

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram