Wybierz język:
MENU

Ulgi na innowację, ulga B+R, IP BOX

Co robimy?

W ramach usługi IP BOX:

 • pomożemy zidentyfikować kwalifikowane prawa własności intelektualnej,
 • ustalimy, czy kwalifikowane prawo IP zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone – tylko w takich przypadkach istnieje możliwość zastosowania ulgi IP BOX,
 • ustalimy składniki dochodu osiąganego z kwalifikowanych praw IP oraz obliczymy jego wysokość – do dochodu zaliczają się nie tylko opłaty licencyjne oraz cena sprzedaży, ale także odszkodowania za naruszenie praw,
 • ustalimy podstawę opodatkowania preferencyjną stawką 5%,
 • zweryfikujemy dokumentację prowadzoną na potrzeby stosowania ulgi IP Box oraz pomożemy przy jej uzupełnieniu lub stworzeniu,
 • przygotujemy wytyczne, jak prowadzić dokumentację dla celów stosowania ulgi IP Box,
 • przygotujemy wniosek o interpretację indywidualną do organów podatkowych,
 • pomożemy uwzględnić ulgę w podatkowym rozliczeniu rocznym,
 • świadczymy pomoc podczas kontroli podatkowych, reprezentujemy podatnika przed organami podatkowym

W ramach ulgi B+R:

 • kwalifikujemy projekty i czynności pod kątem możliwości zastosowania ulgi,
 • pomagamy stworzyć, a następnie wdrożyć ewidencję prac badawczo – rozwojowych oraz ich kosztów,
 • przygotowujemy zeznanie podatkowe oraz wniosek o interpretację indywidualną do organów podatkowych,
 • świadczymy pomoc podczas kontroli podatkowych, reprezentujemy podatnika przed organami podatkowymi

Ponadto pomagamy w zakresie:

 • uzyskania zwolnienia z opodatkowania na podstawie decyzji o wsparciu na realizację nowej inwestycji (Polska Strefa Inwestycji) oraz
 • uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terytorium specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) celem korzystania z preferencyjnych warunków rozliczeń podatkowych

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • mamy ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie z zakresu własności intelektualnej,
 • współpracujemy z doświadczonymi doradcami podatkowymi,
 • prawidłowe rozpoznanie praw do ulg IP BOX lub B+R pozwoli Ci zoptymalizować działalność i skupić się na filarach biznesu i rozwoju kreatywności!

Czym jest IP BOX?

IP Box (Innovation Box) to ulga podatkowa, w ramach której możesz skorzystać z preferencyjnej 5% stawki podatku od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP). Z IP Box mogą skorzystać wszystkie podmioty, które tworzą kwalifikowane prawa własności intelektualnej. Dotyczy to w szczególności podmiotów prowadzących działalność innowacyjną w branżach IT, ale tak naprawdę każdego, kto tworzy, rozwija lub ulepsza kwalifikowane prawa własności intelektualnej.

Warto skorzystać z ulgi IP BOX ze względu na możliwość zdecydowanego obniżenia stawki podatku dochodowego.

Czym jest ulga B+R?

Ulga na działalność badawczo – rozwojową (B+R) obejmuje koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania. Do kosztów kwalifikowanych zaliczane są:

 • wynagrodzenia pracownicze
 • koszt materiałów i surowców
 • koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych, pozyskiwania wyników badań naukowych
 • koszty korzystania z aparatury naukowo – badawczej

Ulga B+R nie jest pomocą publiczną.

Poprzez zmiany wprowadzone przez nowy ład możliwe jest stosowanie ulgi IP BOX oraz ulgi B+R jednocześnie, a także rozszerzenie o dodatkową ulgę – ulgę na prototypy, która obniży koszty produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek.

Jak skorzystać z ulgi IP BOX?

Aby skorzystać z ulgi IP BOX należy:

 • prowadzić działalność badawczo – rozwojową, czyli prowadzić jakiekolwiek działania, których celem jest tworzenie nowych albo ulepszanie już istniejących produktów lub usług,
 • stworzyć, rozwinąć lub ulepszyć kwalifikowane prawo własności intelektualnej;  dotyczy to wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, programów komputerowych,
 • uzyskiwać dochód z kwalifikowanego IP,
 • prowadzić ewidencję na potrzeby IP BOX,
 • ponieść koszty kwalifikowane wynikające z utworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego IP

Wysokość kwalifikowanego dochodu oblicza się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz wskaźnika nexus. 

Jedyną wadą, a raczej trudnością, ulgi IP BOX jest konieczność prowadzenia odrębnej ewidencji na potrzeby ulgi.

IP BOX a umowa o pracę

Ulga IP BOX przysługuje wyłącznie osobą prowadzącym działalność gospodarczą. Jeżeli jesteś np. programistą zatrudnionym na umowę o pracę, nie możesz korzystać z ulgi IP BOX.

Co możemy zaliczyć do kosztów kwalifikowanych do celów ulgi badawczo – rozwojowej?

 • koszty uzyskania i utrzymania praw wyłącznych,
 • koszty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, dzieło czy zlecenia wraz ze składkami w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności B+R pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu,
 • koszty nabycia materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R,
 • koszty nabycia niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności B+R (np. naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych),
 • koszty ekspertyz, opinii i usług doradczych oraz nabycia wyników badań naukowych na potrzeby działalności B+R,
 • koszty korzystania z aparatury naukowo-badawczej oraz
 • amortyzację kosztów prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym,
 • amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram