Wybierz język:
MENU

Inwestorzy, venture capital

Fundusze venture capital, private equity oraz anioły biznesu wspieramy na każdym etapie procesu inwestycyjnego, w szczególności w start-upy oparte o innowacyjne rozwiązania i nowe technologie.

Co robimy?

 • wspieramy w obsłudze korporacyjnej, prowadzimy postępowania rejestrowe (KRS),
 • opiniujemy i przygotowujemy umowy inwestycyjne,
 • pomagamy w analiza stanu prawnego potencjalnej inwestycji, w tym w szczególności w przeprowadzeniu audytu własności intelektualnej (IP due diligence),
 • prowadzimy bieżące doradztwa w każdej fazie procesu inwestycyjnego,
 • wspieramy w opracowaniu i wdrożeniu reguł compliance oraz zasad ładu korporacyjnego,
 • doradzamy w zakresie wyjścia z inwestycji

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • mamy ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie z zakresu własności intelektualnej,
 • przygotujemy odpowiedni term sheet oraz umowę inwestycyjną pomiędzy star-upem a inwestorem, określający kluczowe warunki umowy inwestycyjnej aby odpowiedni zabezpieczyć interesy inwestora,
 • przeprowadzimy audyt prawny (due diligence) celem zbadania kondycji start-upu

Co to są fundusze Venture Capital?

Venture Capital to jedno ze źródeł finasowania przedsiębiorstw. Fundusze Ventrue Capital są to podmioty inwestujące głównie w startupy, w których inwestycje są obarczone wysokim stopniem ryzyka ale również wysoką stopą zwrotu. Fundusze VC pełnią niejako rolę pośredników. Inwestorzy prywatni albo instytucjonalni poprzez venture capital przeznaczają środki na finansowanie przedsiębiorstw, a fundusze VC następnie inwestują je w podmioty we wczesnych fazach rozwoju. Venture capital ma jest realizowany poprzez objęcie emisji akcji lub udziałów w startupie, czyli staje się współwłaścicielem spółki.

Jaka jest różnica pomiędzy funduszem Venture Capital a Private Equity?

Różnica pomiędzy venture capital a private equity polega na finansowaniu podmiotów o różnym stopniu rozwoju. VC to inwestycje na początkowym etapie działalności natomiast private equity to inwestycje w podmioty istniejące już jakiś czas na rynku, które poszukują finansowania na dalszy rozwój.

W co inwestują fundusze venture capital?

Venture capital zapewnia finansowanie na rzecz przedsiębiorstw, które są z reguły bardzo małe, które znajdują się na początkowych etapach rozwoju działalności gospodarczej i które wykazują duży potencjał wzrostu i rozwoju. Ponadto, poza zasobami finansowami, fundusze venture capital zapewniają przedsiębiorstwom cenną wiedzę fachową i doświadczenie, kontakty biznesowe, wartość marki oraz doradztwo strategiczne. Zapewniając finansowanie i doradztwo na rzecz takich przedsiębiorstw, fundusze venture capital stymulują wzrost gospodarczy, przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy i do mobilizacji kapitału, wspierają tworzenie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, zwiększają ich inwestycje w badania i rozwój, a także wspierają przedsiębiorczość, innowacyjność i konkurencyjność.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital

Zgodnie ze strategią „Europa 2020” rozporządzenie ma wspierać inwestycje venture capital w innowacyjne MŚP zakorzenione w realnej gospodarce. Instytucje kredytowe, firmy inwestycyjne, przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe, finansowe spółki holdingowe i spółki holdingowe o profilu mieszanym powinny zatem zostać wyłączone z definicji kwalifikowalnych przedsiębiorstw portfelowych na mocy niniejszego rozporządzenia.

Jednym z celów rozporządzenia jest wyeliminowanie znaczących przeszkód w transgranicznym pozyskiwaniu środków finansowych przez kwalifikowalne fundusze venture capital, aby uniknąć zakłóceń konkurencji między tymi funduszami, a także zapobiec wszelkim możliwym przeszkodom w wymianie handlowej i powstawaniu znaczących zakłóceń konkurencji w przyszłości.

Jaki fundusz określamy kwalifikowalnym funduszem venture capital?

Kwalifikowalny fundusz venture capital to przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania, które:

1. zamierza inwestować co najmniej 70 % łącznej wartości swoich otrzymanych wpłat na poczet kapitału oraz niewniesionego kapitału zadeklarowanego w aktywa, które stanowią kwalifikowalne inwestycje, obliczane na podstawie kwot, które mogą zostać zainwestowane po odliczeniu wszystkich uzasadnionych kosztów oraz posiadanych środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, w ramach czasowych określonych w jego regulaminie lub dokumentach założycielskich;

2. nie wykorzystuje więcej niż 30 % łącznej wartości swoich otrzymanych wpłat na poczet kapitału oraz niewniesionego kapitału zadeklarowanego do nabycia aktywów innych niż kwalifikowalne inwestycje, obliczane na podstawie kwot, które mogą zostać zainwestowane po odliczeniu wszystkich uzasadnionych kosztów oraz posiadanych środków pieniężnych i ich ekwiwalentów;

3. zostało ustanowione na terytorium państwa członkowskiego.

Różnica między kwalifikowalnym funduszem venture capital a innymi funduszami venture capital

Kwalifikowalne fundusze venture capital są ścislę regulowane przepisami rozporządzania, w szczególności w odniesieniu do kwalifikowalnych przedsiębiorstw portfelowych, w które kwalifikowalne fundusze venture capital mogą inwestować, oraz instrumentów inwestycyjnych, z których mają korzystać. Służy to m.in. wyznaczeniu wyraźnej granicy między kwalifikowalnym funduszem venture capital a alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, które stosują inne, mniej specjalistyczne strategie inwestycyjne, na przykład wykupy lub spekulacyjne inwestycje nieruchomościowe.

Poprzez ustanowienie wspólnych przepisów ramowych w zakresie kwalifikowalnych funduszy venture capital, dotyczących w szczególności struktury portfela funduszy działających pod tą nazwą, ich kwalifikowalnych celów inwestycyjnych, narzędzi inwestycyjnych, z których mogą korzystać, oraz kategorii inwestorów uprawnionych do inwestowania w te fundusze w Unii, UE chce zapobiec podejmowaniach rozbieżnych środków na szczeblu krajowym.

Rozbieżne wymogi jakościowe dotyczące struktury portfela, celów inwestycyjnych oraz kwalifikowalnych inwestorów mogłyby doprowadzić do powstania różnych poziomów ochrony inwestorów i spowodować niejasność w zakresie oferty inwestycyjnej związanej z kwalifikowalnymi funduszami venture capital.

Co oznacza przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania?

Przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania to AFI w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady2011/61/UE, czyli przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania, w tym subfundusze takiego przedsiębiorstwa, które:

 1. pozyskują kapitał od wielu inwestorów z myślą o inwestowaniu go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla tych inwestorów oraz
 2. nie potrzebują zezwolenia na mocy art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE.

Kim jest zarządzający kwalifikowanym fundusze venture capital?

Zarządzający kwalifikowalnym funduszem venture capital to osoba prawna, której regularna działalność gospodarcza polega na zarządzaniu co najmniej jednym kwalifikowalnym funduszem venture capital.

Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital spełniający wymogi określone w rozporządzeniu są uprawnieni do posługiwania się nazwą „EuVECA” w odniesieniu do wprowadzania do obrotu kwalifikowalnych funduszy venture capital w Unii.

Do celów zapewnienia integralności nazwy „EuVECA” mogą się nią posługiwać jedynie zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital, którzy prowadzą w pełni przejrzystą politykę inwestycyjną oraz realizują przejrzyste cele inwestycyjne.

Obowiązki zarządzających kwalifikowalnymi funduszami venture capital

Zarządzający kwalifikowalnymi funduszami venture capital, w odniesieniu do kwalifikowalnych funduszy venture capital, którymi zarządzają, muszą:

 1. postępować uczciwie, rzetelnie i z należytą fachowością, dbałością i starannością przy realizacji swoich działań;
 2. stosować odpowiednie polityki i procedury w zakresie zapobiegania nieuczciwym praktykom, w przypadku których można w sposób racjonalny oczekiwać, że będą miały wpływ na interesy inwestorów oraz kwalifikowalnych przedsiębiorstw portfelowych;
 3. prowadzić działalność gospodarczą w taki sposób, aby działać w najlepszym interesie kwalifikowalnych funduszy venture capital, którymi zarządzają, ich inwestorów oraz integralności rynku;
 4. zapewniać wysoki poziom staranności przy doborze i bieżącym monitorowaniu inwestycji w kwalifikowalne przedsiębiorstwa portfelowe;
 5. posiadać odpowiednie doświadczenie i wiedzę w zakresie kwalifikowalnych przedsiębiorstw portfelowych, w które inwestują;
 6. sprawiedliwie traktować swoich inwestorów;
 7. zapewniać, aby żaden inwestor nie był traktowany w sposób preferencyjny, chyba że takie preferencyjne traktowanie jest przewidziane w regulaminie lub dokumentach założycielskich kwalifikowalnego funduszu venture capital.

Czym jest kwalifikowalne przedsiębiorstwo portfelowe?

Kwalifikowalne przedsiębiorstwo portfelowe oznacza przedsiębiorstwo, które:

 1. w chwili dokonania pierwszej inwestycji przez kwalifikowalny fundusz venture capital w to przedsiębiorstwo spełnia ono jeden z warunków:
 1. przedsiębiorstwo nie jest dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub na wielostronnej platformie obrotu i zatrudnia do 499 pracowników,
 2. przedsiębiorstwo jest małym i średnim przedsiębiorstwem, które jest notowane na rynku rozwoju MŚP;
 3. samo nie jest przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania;
 4. nie jest jednym z następujących:
  • instytucją kredytową,
  • przedsiębiorstwem inwestycyjnym,
  • przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym,
  • finansową spółką holdingową określoną w dyrektywie 2006/48/WE, lub
  • spółką holdingową o profilu mieszanym,
 5. zostało ustanowione na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, pod warunkiem że państwo trzecie:
  • nie jest sklasyfikowane przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy jako państwo lub terytorium odmawiające współpracy,
  • podpisało umowę z państwem członkowskim pochodzenia zarządzającego kwalifikowalnym funduszem venture capital i z każdym z pozostałych państw członkowskich, w którym zamierza się wprowadzać do obrotu jednostki uczestnictwa lub udziały kwalifikowalnego funduszu venture capital, w celu zapewnienia, aby państwo trzecie w pełni stosowało się do standardów określonych w art. 26 Modelowej konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku, oraz zapewnia skuteczną wymianę informacji w kwestiach podatkowych, w tym wszelkich wielostronnych porozumień w sprawie podatków.

Kwalifikowane inwestycje

Kwalifikowalne inwestycje oznaczają którykolwiek z poniższych instrumentów:

 1. instrumenty kapitałowe lub quasi-kapitałowe, które zostały wyemitowane przez:
  • kwalifikowalne przedsiębiorstwo portfelowe i nabyte bezpośrednio przez kwalifikowalny fundusz venture capital od kwalifikowalnego przedsiębiorstwa portfelowego,
  • kwalifikowalne przedsiębiorstwo portfelowe w zamian za udziałowy papier wartościowy wyemitowany przez kwalifikowalne przedsiębiorstwo portfelowe, lub
  • przedsiębiorstwo, którego jednostką zależną, w której posiada ono większościowy udział, jest kwalifikowalne przedsiębiorstwo portfelowe, i które zostało nabyte przez kwalifikowalny fundusz venture capital w zamian za instrument kapitałowy wyemitowany przez kwalifikowalne przedsiębiorstwo portfelowe;
 2. zabezpieczone lub niezabezpieczone pożyczki przyznawane przez kwalifikowalny fundusz venture capital kwalifikowalnemu przedsiębiorstwu portfelowemu, w którym kwalifikowalny fundusz venture capital posiada już kwalifikowalne inwestycje, pod warunkiem że do takich kredytów wykorzystywanych jest nie więcej niż 30 % łącznej wartości otrzymanych wpłat na poczet kapitału oraz niewniesionego kapitału zadeklarowanego w kwalifikowalnym funduszu venture capital;
 3. udziały kwalifikowalnego przedsiębiorstwa portfelowego nabyte od istniejących udziałowców tego przedsiębiorstwa;
 4. jednostki lub udziały jednego lub większej liczby innych kwalifikowalnych funduszy venture capital, pod warunkiem że te kwalifikowalne fundusze venture capital same nie zainwestowały więcej niż 10 % łącznej wartości otrzymanych wpłat na poczet kapitału oraz niewniesionego kapitału zadeklarowanego w kwalifikowalne fundusze venture capital.

Jakie są zadania Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego?

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) inwestuje między innymi w fundusze venture capital w całej Unii. Środki przewidziane w rozporządzeniu, mające umożliwiać łatwą identyfikację funduszy venture capital na podstawie określonych cech wspólnych, powinny ułatwiać EFI identyfikację funduszy venture capital na mocy niniejszego rozporządzenia jako potencjalnych celów inwestycyjnych. Należy zatem zachęcać EFI do inwestowania w kwalifikowalne fundusze venture capital.

Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych

Dyrektywa reguluje zezwolenia i działalność przedsiębiorstw inwestycyjnych, czyli każdej osoby prawnej, której regularna działalność zawodowa lub gospodarcza polega na świadczeniu jednej, lub większej liczby usług inwestycyjnych na rzecz osób trzecich i/lub prowadzeniu jednego, lub większej liczby zakresów działalności inwestycyjnej.

Co to są anioły biznesu?

Anioł biznesu to najczęściej pojedynczy inwestor prywatny, który tak jak VC wspiera start upy w ich początkowej fazie rozwoju i w zamian za finansowanie obejmuje udziały lub akcje w spółce. Anioł biznesu to inwestor, który posiada doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Fundusze zalążkowe definicja

Fundusze zalążkowe, tak jak venture capital, inwestują w przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju, z tym że skupiają się na wysoce innowacyjnych biznesach oferując poza inwestycją kapitału inwestują także wiedzę i mentoring. 

Inkubatory przedsiębiorczości

Inkubatory przedsiębiorczości to podmioty, które przede wszystkim oferują swoją osobowość prawną osobą, które mają pomysł na biznes ale nie posiadają ani środków ani wiedzy jak założyć i prowadzić firmę.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram