Wybierz język:
MENU

Projektanci i architekci

Naszymi klientami są architekci i projektanci wzornictwa przemysłowego zajmujący się projektowaniem mebli, opakowań, przedmiotów codziennego użytku itp.

Co robimy?

Projektantom i architektom (w tym architektom wnętrz, krajobrazu i ogrodów) oferujemy wsparcie w zakresie:

 • ochrony ich twórczości oraz doradztwa w zakresie korzystania z twórczości innych osób przy tworzeniu własnych projektów,
 • tworzenia umów o przeniesienie praw własności intelektualnej lub umów licencyjnych, negocjowania ich postanowień w imieniu Klienta, zabezpieczając przy tym w najpełniejszy sposób jego interes, jak też weryfikacji umów przedstawionych Klientom przez ich kontrahentów,
 • naruszeń ich praw własności intelektualnej poprzez pomoc w dochodzeniu ich roszczeń zarówno na etapie przedsądowym i sądowym, zapewniając:
  • wystąpienie do naruszyciela z wezwaniem do zaprzestania naruszeń praw własności intelektualnej Klienta, usunięcia skutków tego naruszenia oraz zapłatę na rzecz Klienta stosownego odszkodowania,
  • prowadzenie rozmów z naruszycielem mających na celu zawarcie z nim ugody, w której zobowiąże się do zaprzestania naruszeń praw własności intelektualnej oraz zapłaci stosowne odszkodowanie Klientowi z tytułu już dokonanych naruszeń,
  • w przypadku fiaska rozmów z naruszycielem, wystąpienie na drogę sądową w celu sądowego zwalczenia naruszeń praw własności intelektualnej Klienta, a w przypadku korzystnego wyroku również jego wyegzekwowania przy pomocy komornika i sądu

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • prawo własności przemysłowej stanowi specjalistyczną dziedzinę, w ramach której warto korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika,
 • na system ochrony składają się przepisy krajowe i unijne, co wymaga biegłego poruszania się różnych reżimach prawnych,
 • badanie zdolności rejestrowej umożliwia zweryfikowanie, czy wzór przemysłowy spełnia przesłanki ochrony,
 • przeprowadzając badanie zdolności rejestrowej minimalizujemy ryzyko poniesienia kosztów z tytułu przeprowadzenia procedury zgłoszeniowej przez urzędem, a następnie sporu o unieważnienie wzory, gdyby miało okazać się, że rozwiązanie nie ma zdolności rejestrowej – pamiętaj, że urzędy same nie badają, czy wzór spełnia wymagane przesłanki do uzyskania ochrony, a wyłącznie dokonują badania zgłoszenia pod kątem formalnym,
 • badanie wzoru przemysłowego minimalizuje także ryzyko związane z przygotowaniem produkcji do wytwarzania danego wytworu według wzoru, które będzie naruszać inne dobra niematerialne osoby trzeciej

Czym jest wzornictwo przemysłowe, a czym jest prawo z rejestracji?

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Przykłady wzornictwa przemysłowego można znaleźć np. w bazach wzorów przemysłowych Urzędu Patentowego RP oraz EUIPO.

Na wzór przemysłowy udziela się prawo z rejestracji. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego jego prawem wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze np. Rzeczypospolitej Polskiej. Urzędy ds. własności intelektualnej, w tym Urząd Patentowy RP, prowadzą rejestr wzorów przemysłowych i każde udzielone prawo z rejestracji wzoru przemysłowego podlega wpisowi do rejestru wzorów przemysłowych.

Jakie korzyści daje uzyskanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego?

Przez uzyskanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy na danym obszarze. Uprawniony z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, którego prawo zostało naruszone może żądać zaniechania naruszania i usunięcia jego skutków oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Roszczenia przedawniają się po 3 latach.

Korzystanie ze wzoru przemysłowego przez inne osoby możliwe jest jedynie za zgodą uprawnionego, np. poprzez zawarcie umowy licencji na korzystanie ze wzoru, co oznacza, że prawo z rejestracji wzoru daje wymierne korzyści materialne.

Uprawniony z prawa rejestracji wzoru przemysłowego może zakazać osobom trzecim, nie mającym jego zgody, korzystania ze wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy, polegający na wytwarzaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub składowania takiego wytworu dla takich celów. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego jest ograniczone do wytworów tego rodzaju, dla wzór przemysłowy został zgłoszony.

Ochrona wzoru przemysłowego zostaje udzielona na 5 lat i może być przedłużana na kolejne okresy 5-letnie aż do 25 lat.

Co należy zrobić, aby uzyskać zastrzeżenie wzoru przemysłowego?

Aby uzyskać prawo z rejestracji wzoru przemysłowego należy:

 • przeprowadzić badanie zdolności rejestrowej wzoru,
 • dokonać zgłoszenia wzoru w Urzędzie Patentowy RP lub EUIPO, zawierającego rysunki przedstawiające wzór, opis wzoru przemysłowego wraz ze wskazaniem, dla jakiej kategorii wytworów wzór jest zgłoszony,
 • wnieść opłatę od zgłoszenia.

Porozumienie haskie dotyczące wzorów przemysłowych to system międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych zarządzany przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), umożliwiający uzyskanie ochrony na terytorium różnych państw za pośrednictwem jednego zgłoszenia.

Ulga w nowości wzoru przemysłowego to możliwość zgłoszenia wzoru przemysłowego w ciągu 12 miesięcy od dnia jego publicznego udostępnienia.

Czym jest utworów architektoniczny?

Utwór architektoniczny może stanowić przedmiot prawa autorskiego ze względu na to, że zgodnie z definicją prawną utworu przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są m.in. utwory wzornictwa przemysłowego oraz utwory architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne.

Wobec tego, architektowi przysługują autorskie prawa majątkowe ( i osobiste) do projektu architektonicznego ale także do projektu budowlanego. Prawa autorskie mogą także przysługiwać architektowi wnętrz do projektu wnętrza. Najczęściej przy wykonywaniu projektów na zamówienie architekt udziela licencji na projekt architektoniczny dla zamawiającego. Udzielenie licencji nie jest konieczne w przypadku zastosowania projektu do jednej budowy, gdyż zgodnie z art. 61 prawa autorskiego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, nabycie od twórcy egzemplarza projektu architektonicznego lub architektoniczno-urbanistycznego obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy.

Czym jest prawo budowlane?

Prawo budowlane, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Czym są warunki techniczne?

Warunki techniczne to warunki, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, a także warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych. Warunki techniczne zaliczane są do przepisów techniczno – budowlanych i regulowane są rozporządzeniami właściwych ministrów.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram