Wybierz język:
MENU

Rejestracja oznaczeń geograficznych

Do katalogu praw własności przemysłowej należą także oznaczenia geograficzne. Oznaczeniami geograficznymi są oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju, które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru.

Co robimy?

 • przygotowujemy zgłoszenia oznaczeń geograficznych do Urzędu Patentowego RP oraz wnioski o rejestracje oznaczeń geograficznych, nazw pochodzenia oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności do Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (etap krajowy) następnie przekazywanych do Komisji Europejskiej (etap wspólnotowy),
 • badamy, czy wybrana przez zgłaszającego nazwa nie stanowi nazwy rodzajowej, co stanowi przeszkodę rejestracyjną,
 • badamy, czy nie dojdzie do kolizji pomiędzy zgłoszonymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi, a nazwą oznaczenia geograficznego,
 • weryfikujemy, czy produkt spełnia warunki wskazane w ustawie lub rozporządzeniu,
 • reprezentujemy zgłaszającego w postępowaniu o zgłoszenie sprzeciwu od wniosku o rejestrację,
 • prowadzimy postępowania rejestrowe dotyczące zmian uprawnionego lub zmian warunków korzystania z oznaczenia geograficznego,
 • prowadzimy postępowania o wpis do rejestru uprawnionych do używania oznaczenia geograficznego

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • Mamy ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie z zakresu własności intelektualnej,
 • Posiadamy duże doświadczenie w prawie żywnościowym i produktach konsumenckich,
 • W skład naszego zespołu wchodzą doświadczeni radcy prawni i rzecznicy patentowi,
 • Prawo własności intelektualnej stanowi specjalistyczną dziedzinę, w ramach której warto korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika,
 • Na system ochrony znaków jakości lub pochodzenia składają się przepisy krajowe i unijne, co wymaga biegłego poruszania się różnych reżimach prawnych,
 • Rejestracja nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego wymaga wcześniejszego zbadania okoliczności produkcji wyrobu,
 • Rejestracja nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego daje Ci przewagę konkurencyjną na rynku żywności, wzbudza zaufanie konsumentów i świadczy o prestiżu firmy

Czym są chronione systemy jakości (znaki jakości)?

System chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych został ustawiony w celu wsparcia producentów wyrobów związanych z danym obszarem geograficznym poprzez:

 • zagwarantowanie godziwych dochodów z tytułu właściwości wytwarzanych przez nich produktów,
 • zapewnienie jednolitej ochrony nazw jako jednego z praw własności intelektualnej na terytorium Unii,
 • udostępnienie konsumentom jasnych informacji na temat właściwości stanowiących wartość dodaną produktów

System gwarantowanych tradycyjnych specjalności ustanawia się w celu chronienia tradycyjnych metod produkcji i przepisów kulinarnych przez wspieranie producentów produktów tradycyjnych we wprowadzaniu ich na rynek i informowaniu konsumentów o szczególnych cechach tradycyjnych przepisów kulinarnych i produktów .

Czym jest nazwa pochodzenia?

Nazwa pochodzenia (ChNP) to nazwa, która może być tradycyjnie używaną nazwą, którą określa się produkt:

 • pochodzący z określonego miejsca, regionu lub, w szczególnych przypadkach, kraju,
 • którego jakość lub cechy charakterystyczne są w istotnej lub wyłącznej mierze zasługą szczególnego środowiska geograficznego, na które składają się właściwe dla niego czynniki naturalne i ludzkie oraz
 • którego wszystkie etapy produkcji odbywają się na określonym obszarze geograficznym

Czym jest oznaczenie geograficzne?

Oznaczenie geograficzne (ChOG) to nazwa, którą określa się produkt:

 • pochodzący z określonego miejsca, regionu lub kraju,
 • którego określona jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna w głównej mierze wynika z jego pochodzenia geograficznego oraz
 • którego przynajmniej jeden etap produkcji odbywa się na określonym obszarze geograficznym

Czym jest Gwarantowana Tradycyjna Specjalność?

Gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS), to nazwa:

 • tradycyjnie stosowana w odniesieniu do określonego produktu; lub
 • oznaczająca tradycyjny lub specyficzny charakter danego produktu,

opisująca określony produkt lub środek spożywczy, który:

 • otrzymano z zastosowaniem sposobu produkcji, przetwarzania lub składu odpowiadającego tradycyjnej praktyce w odniesieniu do tego produktu lub środka spożywczego lub
 • został wytworzony z surowców lub składników, które są tradycyjnie stosowane

Jaka nazwa nie może zostać zarejestrowana jako nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne?

Nazwa nie może zostać zarejestrowana jako nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne, jeżeli:

 • jest nazwą rodzajową,
 • koliduje z nazwą odmiany roślin lub rasy zwierząt,
 • jest nazwą w całości lub w części homonimiczną,
 • rejestracja nazwy mogłaby wprowadzić w błąd konsumentów, co do prawdziwej tożsamości produktu

Czym jest specyfikacja produktu?

Dokonując zgłoszenia, zarówno oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia jak i gwarantowanej tradycyjnej specjalności konieczne jest przygotowanie specyfikacji produktu, która zawiera informacje takie, jak:

 • nazwę, która ma zostać objęta ochroną,
 • opis produktu, obejmujący surowce oraz fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne i organoleptyczne cechy produktu,
 • definicję obszaru geograficznego,
 • dowody potwierdzające, że produkt pochodzi z określonego obszaru geograficznego,
 • opis metod pozyskiwania produktu,
 • informacje dotyczące pakowania, jeżeli zapewnienie jakości, pochodzenia lub kontroli wymaga, aby pakowanie odbywało się na określonym obszarze geograficznym,
 • nazwy i adresy organów lub jednostek dokonujących kontroli zgodności z wymogami specyfikacji produktu oraz ich szczegółowe zadania,
 • zasady dotyczące etykietowania danego produktu,
 • opis tego, w jaki sposób nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju (element fakultatywny),
 • opis metody produkcji, której przestrzegać muszą producenci, w tym – w stosownych przypadkach – charakteru i cech wykorzystywanych surowców lub składników, oraz metody przygotowania produktu oraz
 • główne elementy stanowiące o tradycyjnym charakterze produktu,
 • związek między jakością lub cechami charakterystycznymi produktu a środowiskiem lub pochodzeniem geograficznym

Jakie korzyści daje uzyskanie chronionego znaku jakości?

Zarejestrowane nazwy są chronione przed:

 • wykorzystywaniem nazwy w celach komercyjnych w odniesieniu do produktów nieobjętych rejestracją,
 • wszelkiego rodzaju niewłaściwym stosowaniem, imitacją lub przywołaniem, w tym przed stosowaniem dodatkowych oznaczeń takich, jak: “styl”, “typ”, “metoda”, “zgodnie z recepturą stosowaną”, “imitacja” i tym podobne,
 • wszelkimi innymi fałszywymi lub mylącymi wskazaniami odnoszącymi się do pochodzenia, charakteru lub podstawowych właściwości produktu,
 • wszelkimi innymi praktykami mogącymi wprowadzić konsumentów w błąd co do prawdziwego pochodzenia produktu

Co należy zrobić, aby uzyskać chronione oznaczenie geograficzne?

Aby uzyskać Chronione Oznaczenie Geograficzne, Chronioną Nazwę Pochodzenia albo Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność należy:

 • przeprowadzić badanie możliwości ochrony nazwy,
 • dokonać zgłoszenia wraz ze specyfikacją produktu,
 • wnieść opłatę od zgłoszenia

Uprawnionym z prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego może być grupa, czyli dowolne stowarzyszenie, niezależnie od jego formy prawnej, skupiające głównie producentów lub przetwórców, których działalność związana jest z tym samym produktem. Natomiast znakiem gwarancyjnym (geograficznym) może posługiwać się dowolny podmiot wprowadzający na rynek produkt zgodny z odpowiednią specyfikacją.

Jakie istnieją systemy ochrony?

 • System krajowy (uregulowany w ustawie prawo własności przemysłowej); ochrona udzielana jest przez Urząd Patentowy RP na oznaczenia produktów przemysłowych,
 • Unijny system ochrony oznaczeń geograficznych obejmujący oznaczenia geograficzne produktów rolnych i środków spożywczych oraz oznaczenia geograficzne napojów spirytusowych,
 • System międzynarodowy (tzw. lizboński), umożliwiający ochronę we wszystkich państwach, które przystąpiły do porozumienia lizbońskiego

Przykłady oznaczeń geograficznych dostępne są wyszukiwarce eAmbrosia.

Ochrona oznaczeń geograficznych jest bezterminowa.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram