Wybierz język:
MENU

Wynalazki i wzory użytkowe

Wynalazki i wzory użytkowe należą do rozwiązań technicznych chronionych prawami własności przemysłowej w postaci patentów i praw ochronnych.

Działamy na rzecz osób fizycznych (wynalazców, innowatorów) i przedsiębiorstw, pomagając przy sporządzaniu, negocjowaniu i analizowaniu umów związanych z technicznymi aspektami IP, czyli wynalazkami i wzorami użytkowymi. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym RP i EPO.

Co robimy?

 • prowadzimy postępowania rejestrowe w sprawach zgłoszeń wynalazków w trybie krajowym (UPRP), europejskim (EPO) i międzynarodowym trybie PCT,
 • przeprowadzamy walidacje patentów europejskich,
 • pomagamy w uzyskiwaniu dodatkowych świadectw ochronnych (SPC),
 • oferujemy monitorowanie terminów płatności opłat za ochronę patentów i praw ochronnych wnoszonych do Urzędu Patentowego RP,
 • wykonujemy badania stanu prawnego patentów na wynalazki i praw ochronnych na wzory użytkowe, służące weryfikacji ważności prawa na danym terytorium,
 • przygotowujemy i negocjujemy umowy oraz porozumienia w zakresie przenoszenia praw wyłączonych i praw do uzyskania patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz udzielania licencji na te prawa,
 • przeprowadzamy badania IP due diligence (audyt praw własności intelektualnej), pozwalający na uwzględnienie praw własności przemysłowej, w tym patentów na wynalazki i praw ochronnych na wzory użytkowe w transakcjach korporacyjnych, podziałach, fuzjach i przejęciach,
 • doradzamy w zakresie strategii i ochrony wynalazków i wzorów użytkowych w biznesie – tj. w zarządzaniu portfelem IP,
 • reprezentujemy strony w negocjacjach i sprawach spornych związanych z naruszeniami patentów na wynalazki i praw ochronnych do wzorów użytkowych,
 • wspieramy Klientów w szybkim reagowaniu na naruszenia przysługujących im praw,
 • pomagamy w ocenie poprawności korzystania z praw wyłącznych, m.in. w zakresie zasad wytwarzania, oferowania, używania lub wprowadzania do obrotu produktów będących przedmiotem wynalazku lub wzoru użytkowego, ich importu lub eksportu oraz składowania,
 • doradzamy w zakresie komercjalizacji wynalazków i wzorów użytkowych,
 • pomagamy przy dokonaniu wyceny patentów i praw wyłącznych,
 • dokonujemy wpisu zmian w rejestrach Urzędu Patentowego RP,
 • wykonujemy badania patentowe, w tym badania nowości, badania zdolności patentowej, stanu prawnego, zakresu ochrony, czy czystości patentowej,
 • sporządzamy opinie odnośnie zdolności patentowej wynalazku

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • mamy ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie z zakresu własności intelektualnej,
 • badanie zdolności patentowej lub ochronnej umożliwia zweryfikowanie, czy wynalazek lub wzór użytkowy spełnia przesłanki ochrony i czy właściwy urząd udzieli prawo wyłączne na dane rozwiązanie techniczne; dzięki temu minimalizujemy ryzyko odmowy udzielenia prawa wyłącznego,
 • minimalizujemy ryzyko poniesienia kosztów z tytułu przeprowadzenia procedury zgłoszeniowej przez urzędem na wypadek gdyby miało okazać się, że rozwiązanie nie ma zdolności ochronnej; możemy także uniknąć ryzyka wynikającego z wdrożenia metody produkcji urządzenia, które będą naruszać chronione rozwiązanie osoby trzeciej,
 • badanie zdolności ochronnej na wczesnym etapie umożliwia ustalenie dalszych kierunków rozwoju projektu i oceny potencjału komercjalizacyjnego wynalazku lub wzoru użytkowego oraz opracowania strategii zarządzania danym rozwiązaniem, tzn. daje szansę oceny opłacalności biznesowego wykorzystania wynalazku lub wzoru użytkowego po uzyskaniu patentu lub prawa ochronnego

Wynalazek, a wzór użytkowy?

Zarówno wynalazek, jak i wzór użytkowy to rozwiązania techniczne, które są nowe i nadają się do przemysłowego stosowania.

 Różnice między nimi polegają na tym, że:

 • wzór użytkowy, w przeciwieństwie do wynalazku, nie musi posiadać tzw. poziomu wynalazczego, oznacza to, że w przypadku wzoru użytkowego nie stosuje się warunku, że rozwiązanie nie może wynikać w sposób oczywisty ze stanu techniki, oraz
 • wzór użytkowy dotyczy kształtu lub budowy przedmiotu, czyli zmaterializowanego rozwiązania technicznego, natomiast wynalazek odnosi się do samej koncepcji rozwiązania technicznego, bez ograniczenia dotyczącego konieczności posiadania zdefiniowanego kształtu lub budowy.

Czym jest wynalazek?

Ani polska ustawa Prawo własności przemysłowej (pwp) ani żadne inne akty prawne na świecie nie definiują pojęcia wynalazku. Możemy jednie określić cechy wynalazku, dające szanse na opatentowanie. Zgodnie z art. 24 pwp „patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania”.

W pwp zawarto określenie wynalazku biotechnologicznego. Jest nim wynalazek dotyczący wytworu składającego się z materiału biologicznego lub zawierającego taki materiał albo sposobu, za pomocą którego materiał biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany. Za takie wynalazki uważa się np. wynalazki:

 • stanowiące materiał biologiczny, który jest wyizolowany ze swojego naturalnego środowiska lub wytworzony sposobem technicznym, nawet jeżeli poprzednio występował w naturze,
 • stanowiące element wyizolowany z ciała ludzkiego lub w inny sposób wytworzony sposobem technicznym, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu, nawet jeżeli budowa tego elementu jest identyczna z budową elementu naturalnego; zgłoszenie dotyczące sekwencji lub częściowej sekwencji genu powinno ujawniać ich przemysłowe zastosowanie,
 • dotyczące roślin lub zwierząt, jeżeli możliwości techniczne stosowania wynalazku nie ograniczają się do szczególnej odmiany roślin lub rasy zwierząt

Co ważne, za wynalazek nie uważa się ciała ludzkiego w różnych jego stadiach formowania się i rozwoju ani zwykłego odkrycia jednego z jego elementów, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu.

Czym jest patent?

Jest to prawo udzielane przez urząd patentowy. Patenty udzielane są na wynalazki, bez względu na dziedzinę techniki, które posiadają poziom wynalazczy ale także są nowe i nadają się do przemysłowego stosowania.

Czym jest wzór użytkowy, a prawo ochronne?

Definicja wzoru użytkowego jest określona w art. 94 prawa własności przemysłowej (pwp). Wzorem użytkowym jest nowe i nadające się do przemysłowego zastosowania rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci.

Przykłady wzorów użytkowych oraz lista wzorów użytkowych zarejestrowanych w Polsce dostępna jest w wyszukiwarce Urzędu Patentowego RP.

Na wzór użytkowy udzielane jest prawo ochronne. Ustawa pwp definiuje prawo ochronne na wzór użytkowy oznacza prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na danym obszarze, np. Rzeczypospolitej Polskiej.

 Ochrona wzoru użytkowego trwa 10 lat.

Co oznacza, że wynalazek jest nowy?

Ustawa wskazuje, że wynalazek jest nowy, jeżeli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Stan techniki to także informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie.

Co oznacza, że wynalazek posiada poziom wynalazczy?

Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.

Co oznacza, że wynalazek jest przemysłowo stosowalny?

Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

Co nie jest wynalazkiem?

Zgodnie z art. 28 prawa własności przemysłowej wynalazkami nie są odkrycia. teorie naukowe, schematy, zasady i metody przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Wzór przemysłowy, a wzór użytkowy?

Wzór przemysłowy to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Innymi słowy, wzór przemysłowy to określony design i wygląd danego produktu/opakowania lub ich fragmentów. W przeciwieństwie do wzoru użytkowego nie musi być rozwiązaniem technicznym, czyli nie stanowi recepty określającej kroki, jakie muszą zostać zrealizowane w celu osiągnięcia danego efektu.

Co należy zrobić, aby uzyskać patent na wynalazek lub prawo ochronne na wzór użytkowy?

 Aby uzyskać patent na wynalazek lub prawo ochronne na wzór użytkowy należy:

 • przeprowadzić badanie zdolności ochronnej wynalazku lub wzoru użytkowego,
 • dokonać zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego w urzędzie patentowym; zgłoszenie zawiera tzw. dokumentację zgłoszeniową składającą się z podania, opisu, zastrzeżeń i rysunku,
 • wnieść opłatę od zgłoszenia

Jak obliczyć koszt rejestracji i utrzymania patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy?

<— Najwygodniej skorzystać z naszego kalkulatora, link można znaleźć w lewej kolumnie w kwadracie “kalkulacja kosztów rejestracji“.

Jakie korzyści daje uzyskanie ochrony wynalazku lub wzoru użytkowego ?

Przez uzyskanie patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku albo wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na danym obszarze. Uprawniony z prawa wyłącznego, którego prawo zostało naruszone może żądać zaniechania naruszania i usunięcia jego skutków oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Roszczenia przedawniają się po 3 latach.

Korzystanie z wynalazku lub wzoru użytkowego przez inne osoby możliwe jest jedynie za zgodą uprawnionego (np. poprzez zawarcie umowy licencji). To oznacza, że prawo wyłączne może w praktyce być źródłem przychodów.

Uprawniony z patentu lub prawa ochronnego może zakazać osobom trzecim, nie mającym jego zgody, korzystania z chronionego rozwiązania technicznego w sposób zarobkowy lub zawodowy, polegający na wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, przechowywaniu lub składowaniu produktów, eksportowaniu lub importowaniu ich do tych celów.

Jakie systemy ochrony patentowej są dostępne?

Obecnie ubiegając się o udzielenie patentu można wybrać procedurę w oparciu, o którą toczyć się będzie postępowanie. Wybór procedury determinuje zakres terytorialny ochrony wynalazku:

 • ochrona krajowa – zgłaszający dokonuje zgłoszenia w urzędzie patentowym kraju, w którym chce ubiegać się o ochronę. Może rozszerzyć ochronę swojego wynalazku w oparciu o Konwencję paryską i dokonać zgłoszenia w innych krajach. Wówczas, ważne jest, aby w każdym z tych krajów, w ciągu 12 miesięcy, dokonał zgłoszenia opartego na pierwszeństwie wynikającym z pierwotnego zgłoszenia,
 • ochrona regionalna – umożliwia uzyskanie ochrony patentowej na terytorium państw, związanych umowami międzynarodowymi. Polska jest stroną Konwencji o patencie europejskim, co pozwala na dokonanie w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) zgłoszenia automatycznie we wszystkich państwach będących stroną Konwencji (o ile zgłaszający nie zawęzi ochrony). Przez uzyskanie patentu europejskiego, w którym Rzeczpospolita Polska została wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa się takie same prawa, jakie przyznaje patent udzielony na podstawie pwp. Jedynym warunkiem jest po uzyskaniu patentu europejskiego w EPO, złożenie tłumaczenia patentu europejskiego na język polski do krajowego urzędu patentowego w ciągu 3 miesięcy od daty opublikowania przez EPO,
 • ochrona międzynarodowa – pozwala na ochronę w wielu krajach w ramach procedury PCT, międzynarodowego zgłoszenia wynalazku można dokonać za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP i wówczas automatycznie wyznaczone zostają wszystkie państwa należące do Układu o współpracy patentowej (PCT). Następnie zgłoszenie przekazywane jest do Europejskiego Urzędu Patentowego bądź Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego, które sporządzają sprawozdanie z międzynarodowych poszukiwań, publikują je i przekazują do urzędów krajowych tych państw, w których zgłaszający zamierza ubiegać się o ochronę, gdzie dalej postępowanie toczy się na standardowych zasadach przyjętych w danym państwie

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram