Wybierz język:
MENU

Spory przed sądami IP

Dla spraw z zakresu własności intelektualnej przewidziane jest postępowanie odrębne, w którym, co do zasady, występuje tzw. przymus radcowsko – adwokacko – rzecznikowski, czyli obowiązek ustanowienia  profesjonalnego pełnomocnika będącego radcą prawnym, adwokatem lub rzecznikiem patentowym. Takie rozwiązanie jest uzasadnione:

 • wysoką specjalizacją merytoryczną spraw,
 • rozproszeniem, a jednocześnie wzajemnym oddziaływaniem na siebie aktów prawnych regulujących tę materię,
 • koniecznością uwzględnienia regulacji unijnych lub międzynarodowych

Co robimy?

 • prowadzimy sprawy z zakresu ochrony własności intelektualnej we wszystkich instancjach sądowych, w tym dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych i inne, zarówno po stronie powodowej (dochodzenie ochrony roszczeń Klientów), jak i pozwanej (obrona przed roszczeniami innych osób),
 • zapewniamy kompleksową pomoc obejmującą przygotowywanie pism procesowych, opracowywanie strategii procesowej oraz zastępowanie Klientów przed sądem,
 • reprezentujemy Klientów w sprawach o:
  • naruszenie praw własności intelektualnej,
  • ustalenie twórcy dobra niematerialnego lub osoby uprawnionej z praw wyłącznych,
  • unieważnienie znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed sądem cywilnym w ramach powództwa wzajemnego,
  • wynagrodzenie za zbycie lub korzystanie z praw własności intelektualnej,
  • naruszenie dóbr osobistych, w tym wizerunku i renomy,
  • naruszenie zasad uczciwej konkurencji, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, oznaczania przedsiębiorstwa, oznaczania towarów i usług, naśladownictwa produktów,
  • ustalenie czy dane działanie stanowi lub będzie stanowić naruszenie praw wyłącznych innego podmiotu,
  • zabezpieczenie roszczeń,
  • zabezpieczenie środków dowodowych,
  • wyjawienie lub wydanie środków dowodowych,
  • udzielenie informacji

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • mamy ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie z zakresu własności intelektualnej,
 • w skład naszego zespołu wchodzą doświadczeni radcy prawni i rzecznicy patentowi,
 • prawo własności przemysłowej stanowi specjalistyczną dziedzinę, w ramach której warto korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika,
 • na system ochrony składają się przepisy krajowe i unijne, co wymaga biegłego poruszania się różnych reżimach prawnych,

Jak wygląda rozpoznawanie spraw z zakresu ochrony własności intelektualnej?

Sprawy z zakresu ochrony własności intelektualnej są rozpoznawane w pierwszej instancji przez sądy okręgowe. Zajmuje się tym jedynie pięć sądów okręgowych w Polsce: sąd okręgowy w Lublinie, Warszawie, Gdańsku, Katowicach i w Poznaniu.

Jednocześnie, dla wybranych kategorii spraw, np. dotyczących ochrony programów komputerowych czy gatunków roślin, wyłącznie właściwy jest tylko jeden sąd w całym kraju, tj. sąd okręgowy w Warszawie. To oznacza, że spór sądowy dotyczący ochrony oprogramowania komputerowego, każdy twórca lub przedsiębiorca będzie prowadził w Warszawie, niezależnie od swojego miejsca zamieszkania lub siedziby.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram