Wybierz język:
MENU

Celne aspekty własności intelektualnej

Wspieramy przedsiębiorców w ochronie ich własności intelektualnej na granicy. Współpracujemy z służbą celną w zabezpieczeniu przed importem towarów podrobionych z spoza UE. Jedną z form współpracy jest składanie wniosku o ochronę celną w wypadku podejrzenia naruszenia praw własności intelektualnej.

Co zrobić, gdy nastąpiło zatrzymanie podróbek na granicy?

Jeżeli nastąpi podejrzenie, że przewożony towar narusza prawa własności intelektualnej uprawnionego z prawa wyłącznego, co do którego została wydana decyzja o udzieleniu ochrony celnej towar zostanie zatrzymany na granicy przez urząd celny. Jeżeli posiadacz decyzji wyda zgodę na zniszczenie towaru, a posiadacz tego towaru się temu nie sprzeciwi, towar zostanie zniszczony.

Co robimy?

W ramach postępowania celnego:

 • współpracujemy z organami celnymi w zakresie identyfikacji naruszeń oraz zapewnienia odpowiedniej ochrony praw Klienta,
 • przygotowujemy wnioski o zabezpieczenie i utylizację podrobionego towaru,
 • prowadzimy negocjacje w celu ugodowego zakończenia sprawy,
 • reprezentujemy również naszych Klientów przed sądami powszechnymi w postępowaniach cywilnych i karnych z zakresu ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej

Co zyskujesz poprzez uzyskanie ochrony na granicy i dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • przyznanie ochrony na podstawie złożonego wniosku umożliwia uprawnionemu skuteczną ochronę jego praw wyłącznych,
 • po uzyskaniu ochrony, w przypadku kontroli celnej i powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że dane towary naruszają prawa własności intelektualnej, organ celny powiadamia o tym wnioskodawcę,
 • jeżeli zatrzymane towary na granicy przez organy celne okażą się podróbkami uprawniony będzie mógł wszcząć postępowania o stwierdzenie naruszenia i dochodzenia swoich roszczeń na drodze cywilnej lub karnej,
 • zatrzymanie podrobionych towarów na granicy minimalizuje konsekwencje naruszenia – produkt zostanie wyeliminowany z obrotu zanim zostanie wprowadzony i rozdystrybuowany na rynku,
 • w przypadku zatrzymania naruszających towarów uprawniony dysponuje danymi naruszyciela oraz dowodami obrotu towarami podrobionymi,
 • umożliwia to szybkie zniszczenie towarów bez potrzeby prowadzenia czasochłonnych negocjacji lub procesów – większość spraw kończy się zawarciem ugody i wyrażeniem zgody na zniszczenie towarów (tzw. procedura uproszczona),
 • oferujemy także pomoc prawną w sytuacji, gdy Twoja paczka została zatrzymana przez służby celne w związku z kwestiami dotyczącymi praw własności intelektualnej

Gdzie złożyć wniosek o ochronę celną?

Na mocy prawa wspólnotowego wniosek o rozpoczęcie działań organów celnych można składać do właściwych organów celnych wyznaczonych przez państwo członkowskie, zwracając się o podjęcie działania na granicy przez służby celne w imieniu posiadacza praw. W Polsce takim organem jest Dyrektora Izby Celnej w Warszawie, Dział Ochrony Praw Własności Intelektualnej i Operacji TIR.

Rodzaje procedur w ramach ochrony celnej

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 przewiduje następujące procedury celne w zakresie działania organów celnych przy zatrzymaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia praw własności intelektualnej:

1.     działanie „na wniosek”: krajowy bądź unijny

2.     działanie „z urzędu”

3.     niszczenie towarów w małych przesyłkach

Czym jest zgłoszenie celne?

Zgłoszenie celne oznacza czynność, przez którą osoba w wymaganej formie i w określony sposób wyraża zamiar objęcia towaru określoną procedurą celną, wskazując w stosownych przypadkach wszelkie szczegółowe ustalenia, które mają mieć zastosowanie. Zgłoszenia celnego dokonuje się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych.

Jaki towar jest towarem podrobionym?

Towar podrobiony to m.in. towar oznaczony bez zezwolenia znakiem towarowym, który jest identyczny z zarejestrowanym znakiem towarowym lub którego istotnych aspektów nie można odróżnić od takiego znaku towarowego.

Jak długo paczka może być w kontroli celnej?

Po zatrzymaniu przesyłki towary zostaną zatrzymane na okres 10 dni, chyba że przesyłka zawiera towary łatwo psujących się, w takim przypadku zatrzymanie następuje na okres 3 dni. Na wniosek uprawnionego istnieje możliwości przedłużenia okresu zatrzymania towaru o kolejne 10 dni ale nie dotyczy to towarów łatwo psujących się. Po upływie tego okresu, w przypadku braku podjęcia działań przez uprawnionego, towar zatrzymany podlega zwolnieniu.

Co może kontrolować służba celna?

Do zadań urzędu celnego należy realizacja polityki w zakresie przywozu i wywozu towarów takich jak:

 1. sprawowanie kontroli celnej obrotu towarowego zagranicą,
 2. wymiar i pobór należności celnych i podatkowych w części naliczanej na granicy państwa,
 3. zwalczanie przemytu i przeciwdziałanie oszustwom,
 4. rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie przestępstw i wykroczeń przeciwko:
  • zdrowiu – przeciwdziałanie narkomanii,
  • dobrom kultury – ochrona zabytków, opieka nad zabytkami i archiwaliami,
  • prawom własności przemysłowej,
  • przyrodzie – CITES i ochrona gatunkowa,
  • ograniczeniom obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,
  • środowisku,
 5. oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez służbę celną

Kiedy towar jest podejrzany o naruszenie praw własności intelektualnej?

Zatrzymanie przez organy celne towarów podejrzanych i podjęcie działań w odniesieniu do nich ma kluczowe znaczenie dla ochrony praw własności intelektualnej. Obrót towarami naruszającymi prawa własności intelektualnej wyrządza znaczną szkodę nie tylko uprawnionym, ale także użytkownikom.

Towary podejrzane o naruszenie prawa własności intelektualnej to towary w   odniesieniu do których istnieją uzasadnione przesłanki, że w państwie członkowskim, w którym je ujawniono są:

 1. towarami będącymi przedmiotem działania naruszającego prawo własności intelektualnej
 2. urządzeniami, produktami lub częściami składowymi, zaprojektowanymi, wyprodukowanymi lub przystosowanymi głównie w celu umożliwienia lub ułatwienia obejścia technologii, urządzeń lub części składowych mających zapobiegać lub ograniczać, w normalnym trybie funkcjonowania, działania w odniesieniu do utworów niedopuszczonych  przez  posiadacza  prawa  autorskiego  lub  jakiegokolwiek  prawa pokrewnemu  prawu  autorskiemu i które  mają  związek  z  działaniem  naruszającymi te prawa w tym państwie członkowskim;
 3. jakąkolwiek formą lub matrycą specjalnie zaprojektowaną lub przystosowaną do wytwarzania towarów naruszających prawo własności intelektualnej, jeżeli taka forma lub  matryca  ma  związek z  działaniem  naruszającym  prawo  własności  intelektualnej w tym państwie członkowskim.

Dla jakich naruszeń rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 608/2013 nie ma zastosowania?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 608/2013 nie ma zastosowania do:

1) towarów, które zostały dopuszczone do swobodnego obrotu ze względu na ich przeznaczenie;

2) towarów o charakterze niehandlowym, znajdujących się w bagażu osobistym podróżnych;

3) towarów, które wyprodukowano za zgodą uprawnionego ani do towarów wyprodukowanych przez osobę odpowiednio upoważnioną przez uprawnionego do wyprodukowania pewnej ilości towarów, lecz w ilości przekraczającej ilość uzgodnioną przez tę osobę i uprawnionego.

Kim jest przedstawiciel wskazywany we wniosku o objęcie ochroną celną przez urząd celny?

We wniosku można wskazać:

przedstawiciela ds. technicznych – który powinien udzielać organom celnym  wszelkich  informacji  koniecznych do identyfikacji towarów pod kątem możliwości naruszenia praw własności intelektualnej oraz

przedstawiciela ds. prawnych, który będzie osobą kontaktową we wszystkich kwestiach prawnych i współpracuje  z  organami  celnymi  w wymianie  dokumentów dotyczących  konkretnego zatrzymania towarów. Przedstawiciel ds. prawnych otrzyma również zawiadomienie dotyczące zatrzymania oraz środków podejmowanych przez urząd celny.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram