Wybierz język:
MENU

Wynalazcy

Innowatorzy i wynalazcy jako twórcy nowych i innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych w szczególności muszą pamiętać o ochronie ich praw do dóbr niematerialnych oraz komercjalizacji ich twórczości.

Co robimy?

 • wykonujemy badania zdolności patentowej lub ochronnej oraz badanie stanu techniki, czyli oceniamy szanse uzyskania patentu lub prawa ochronnego w Urzędzie Patentowym RP, dającego ochronę wynalazku na terytorium Polski,
 • sporządzamy opinie prawne w zakresie prawa własności przemysłowej, ustawy o instytutach badawczych i ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
 • doradzamy, jak uzyskać status centrum badawczo – rozwojowego,
 • prowadzimy bieżącą obsługę prawną instytutów badawczych i centrów badawczo rozwojowych
 • przeprowadzamy szkolenia z prawa własności przemysłowej dla naukowców i pracowników instytutów badawczych,
 • pomagamy start-up’om w pozyskiwaniu dofinansowania na innowacje,
 • doradzamy jak zabezpieczyć poufne know-how i chronić tajemnicę przedsiębiorstwa,
 • przeprowadzamy procedurę walidacji, czyli uznania przez Urząd Patentowy RP ważności patentu europejskiego wydanego przez EPO na terytorium Polski,
 • przygotowujemy wniosek patentowy i przeprowadzamy postępowanie patentowe w przedmiocie uzyskania patentu przed Urzędem Patentowym RP,
 • przygotowujemy i opiniujemy umowy z zakresu przeniesienia praw do danego rozwiązania, o wykonanie prac badawczo – rozwojowych, o stworzenie prototypu, umowy o  konsorcjum w zakresie wspólnych projektów innowacyjnych, umowy licencyjne do praw własności przemysłowej,
 • prowadzimy spory o naruszenie praw do rozwiązania technicznego, przywłaszczenie autorstwa do danego rozwiązania oraz dotyczące braku zapłaty wynagrodzenia,
 • wyjaśniamy, jak ubiegać się o podatkową ulgę badawczo rozwojową,
 • doradzamy spadkobiercom patentów ale także praw do uzyskania patentów, które również są zbywalne i podlegają dziedziczeniu

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • jeśli jesteś innowatorem i rozważasz aplikowanie o ochronę patentową wynalazku, musisz wiedzieć jak chronić poufną wiedzę techniczną; przedwczesne ujawnienie Twojego pomysłu może bezpowrotnie pozbawić Cię szans na uzyskanie patentu,
 • umowy o przeniesienie patentu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, a przeniesienie patentu staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą dokonania wpisu w rejestrze patentowym,
 • jeśli działasz w innowacyjnej branży IT, powinieneś wiedzieć, że na program komputerowy sam w sobie nie udziela się patentów; programy są chronione prawem autorskim. Patent może natomiast być udzielony na rozwiązanie techniczne wspomagane przez oprogramowanie, jeśli całość spełnia warunki patentowalności,
 • szkolenie z ochrony praw własności przemysłowej dla kadry naukowej i naukowo – technicznej instytucji naukowych, badawczych i rozwojowych pomoże wzmocnić świadomość komercyjnego potencjału dorobku intelektualnego

Kim jest innowator?

Innowator to osoba, która wprowadza nowe rozwiązanie albo ulepszenie w danej dziedzinie. Innowatorami z całą pewnością są wynalazcy, którzy tworzą nowe wynalazki, posiadające poziom wynalazczy i nadające się do przemysłowego stosowania.

Prawo innowatorów

Prawo innowatorów to rozwiązania prawne służące ochronie przedmiotów tworzonych przez innowatorów oraz ich działalności. Kluczowe znaczenie dla innowatorów ma prawo patentowe uregulowane w ustawie – prawo własności przemysłowej i ochrona w postaci patentów na wynalazki ale także praw ochronnych na wzory użytkowe i praw z rejestracji wzorów przemysłowych. Jednocześnie, innowatorzy równie często korzystają z ochrony przewidzianej prawem autorskich a także ochrony uregulowanej w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie know–how i ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Uzyskanie prawa ochronnego na wzór użytkowy

Na wzór użytkowy może być udzielone przez Urząd Patentowy RP prawo ochronne. Wzorem użytkowym jest nowe i nadające się do przemysłowego zastosowania rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci.

Wymóg postaci przedmiotu uważa się za zachowany także wówczas, gdy wytwór według wzoru użytkowego zdefiniowany jest przestrzennie przez powtarzalne elementy o stałym stosunku rozmiarów.

Wymóg trwałej postaci przedmiotu uważa się za zachowany także wówczas, gdy wytwór według wzoru użytkowego zmienia swoją postać w związku z korzystaniem zgodnym z przeznaczeniem.

Udzielone prawa ochronne na wzory użytkowe podlegają wpisowi do rejestru wzorów użytkowych.

O udzieleniu prawa ochronnego Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza w “Wiadomościach Urzędu Patentowego”.

Co daje prawo ochronne na wzór użytkowy?

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres przedmiotowy prawa ochronnego określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego.

Czas trwania prawa ochronnego wynosi dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym.

Wynalazek

Prawo własności przemysłowej nie definiuje czym jest wynalazek, natomiast wskazuje, że patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Jak przygotować zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP?

Aby złożyć wniosek o udzielenie patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy należy przygotować zgłoszenie, które powinno obejmować:

 1. podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy.
 2. opis wynalazku lub wzoru użytkowego.
 3. zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe lub ochronne.
 4. skrót opisu.

Opis wynalazku powinien ujawniać jego istotę, natomiast opis wzoru użytkowego określa jego przemysłowe zastosowanie.

Zgłoszenie wzoru użytkowego obejmuje tylko jedno rozwiązanie i może zawierać wyłącznie jedno zaostrzenie niezależne.

W celu uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy konieczne jest dołączenie do zgłoszenia rysunek przedstawiający istotne cechy techniczne wzoru. Zgłoszenie wynalazku powinno także zawierać rysunki, natomiast jest to koniecznie jedynie, jeżeli są one niezbędne do zrozumienia wynalazku.

Zgłoszenie może zostać dokonane w postaci elektronicznej. W takiej sytuacji, Urząd Patentowy RP również swoją korespondencję ze zgłaszającym będzie prowadził w postaci elektronicznej.

Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu wpłynięcia do Urzędu Patentowego ostatniego brakującego dokumentu.

O zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego ogłasza się w “Biuletynie Urzędu Patentowego”.

W zakresie prowadzenia postępowań o uzyskanie patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy zgłaszający może być reprezentowany przez pełnomocnika. Wyłączne uprawnienia w tym zakresie posiada rzecznik patentowy.

Udzielenie prawa następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony. Udzielenie patentu stwierdza się przez wydanie dokumentu patentowego.

Udzielone patenty podlegają wpisowi do rejestru patentowego.

O udzieleniu patentu Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza w “Wiadomościach Urzędu Patentowego”.

Przyznanie uprzedniego pierwszeństwa

Jeżeli zgłaszający chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, powinien w podaniu złożyć stosowne oświadczenie oraz dołączyć dowód potwierdzający zgłoszenie wynalazku we wskazanym państwie bądź wystawienie go na określonej wystawie. Dowód pierwszeństwa może być również złożony w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia. Późniejsze złożenie takiego oświadczenia albo dowodu nie skutkuje przyznaniem pierwszeństwa.

Zwolnienie od opłat

W przypadku gdy zgłaszający wykaże, że nie jest w stanie ponieść w pełnej wysokości opłaty za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego Urząd Patentowy, na wniosek zgłaszającego, zwalnia go częściowo od tej opłaty. Pozostała część opłaty nie może być niższa niż 20% opłaty należnej.

W przypadku gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść w pełnej wysokości opłaty od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym oraz od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, Urząd Patentowy zwalnia go częściowo lub całkowicie od tej opłaty.

Wynalazki biotechnologiczne

Wynalazek biotechnologiczny to wynalazek w rozumieniu ustawy pwp, dotyczący wytworu składającego się z materiału biologicznego lub zawierającego taki materiał albo sposobu, za pomocą którego materiał biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany.

Materiał biologiczny jest o materiał zawierający informację genetyczną i zdolny do samoreprodukcji albo nadający się do reprodukcji w systemie biologicznym.

Za wynalazki biotechnologiczne, na które mogą być udzielane patenty, uważa się w szczególności wynalazki:

 1. stanowiące materiał biologiczny, który jest wyizolowany ze swojego naturalnego środowiska lub wytworzony sposobem technicznym, nawet jeżeli poprzednio występował w naturze.
 2. stanowiące element wyizolowany z ciała ludzkiego lub w inny sposób wytworzony sposobem technicznym, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu, nawet jeżeli budowa tego elementu jest identyczna z budową elementu naturalnego.
 3. dotyczące roślin lub zwierząt, jeżeli możliwości techniczne stosowania wynalazku nie ograniczają się do szczególnej odmiany roślin lub rasy zwierząt.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram