Wybierz język:
MENU

Ośrodki kultury i sztuki

Ośrodki kultury, sztuki i rozrywki oraz inne podmioty prowadzące działalność kulturalną szczególnie potrzebują wsparcia w prowadzeniu działalności kulturalnej, w tym w zakresie pozyskania dofinansowań, stosowania ulg podatkowych ale także udzielania licencji czy nawet przetwarzania danych osobowych.

Co robimy?

 • wspieramy podmioty promujące kulturę i sztukę w pozyskiwaniu dofinansowań,
 • pomagamy zakładać stowarzyszenia i fundacje oraz prowadzić im bieżącą działalność,
 • przygotowujemy opinie prawne w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych, ustawy o kinematografii, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o muzeach,
 • opracowujemy umowy przenoszące prawa własności intelektualnej, umowy licencyjne, umowy z artystami, umowy o dotacje celowe, umowy sponsoringowe,
 • we współpracy z rzeczoznawcami pomagamy w wycenie obiektów zabytkowych i kolekcjonerskich,
 • we współpracy z doradcami podatkowymi doradzamy indywidualnym przedsiębiorcom, jak skorzystać z tzw. podatkowej ulgi sponsoringowej, tj. ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, działalność kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę, bądź ulgi podatkowej dla właścicieli nieruchomości zabytkowych

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • jeśli działasz jako profesjonalista na rynku dzieł dawanych lub kolekcjonerskich, warto abyś znał przepisy o ochronie zabytków lub regulacje dotyczące dziedziczenia dzieł sztuki,
 • dziedziczenie dzieł sztuki może spowodować potrzebę ustalenia zasad zarządzania przez spadkobierców wspólnym prawem,
 • wywóz za granicę określonych kategorii zabytków wymaga pozwolenia ministra właściwego do spraw kultury lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w zależności od tego czy wywóz ma być stały, czy czasowy),
 • jeśli prowadzisz ośrodek kultury i zawierasz umowy z artystami, powinieneś wiedzieć, jak prawidłowo zawrzeć umowę o korzystanie z praw autorskich lub wykonawczych,
 • jeśli poszukujesz środków finansowania działalności artystycznej, warto przyjrzeć się zasadom funkcjonowania platform crowdfoundingowych

Czym jest zabytek?

Zabytek to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Dotacja na zabytek

Osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna, będąca właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie albo będąca właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa, może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

Dotacje udzielane są na podstawie zawartych umów z ministrem właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie: nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

Ulga na zabytki

Ulga na zabytki przewidziana jest dla:

 1. członków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
 2. indywidualnych osób fizycznych,

którzy są właścicielami zabytków nieruchomych.

Ulga dotyczy zabytków nieruchomych, które zostały wpisane do rejestru zabytków lub znajdują się w ewidencji zabytków.

Z ulgi na zabytki może skorzystać podatnik PIT opłacający podatek według skali podatkowej, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania:

 • 50% kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytku (wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków).
 • Wydatku na nabycie zabytku wpisanego do rejestru zabytków, nie więcej niż kwota odpowiadająca iloczynowi 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej tego zabytku; limit odliczenia na wszystkie inwestycje podatnika z tego tytułu nie może przekroczyć 500 000 zł.

Jakie wydatki obejmuje ulga na zabytki?

Ulga obejmuje następujące wydatki, które zostały poniesione przez właścicieli zabytków:

 1. wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony dla zabytku – odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono te wydatki. Za datę poniesienia wydatków uznaje się dzień zapłaty należności,
 2. prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku stanowiącym nieruchomość wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków; – odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono te wydatki. Za datę poniesienia wydatków uznaje się dzień wystawienia faktury,
 3. odpłatne nabycie zabytku stanowiącego nieruchomość wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku, pod warunkiem, że podatnik na nabytą nieruchomość poniósł wydatek o charakterze remontowo–konserwatorskim. – odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono po raz pierwszy wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Za datę poniesienia wydatków związanych z nabyciem zabytku uznaje się dzień nabycia własności.

Fundusz remontowy

W przypadku wydatków na wpłaty na fundusz remontowy, podatnik musi:

 • być właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego w momencie ponoszenia wydatku (wpłaty),
 • posiadać dowód wpłaty, lub zaświadczenie wydane przez wspólnotę mieszkaniową bądź spółdzielnię mieszkaniową o wysokości dokonanych w roku podatkowym wpłat.

Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

Prace konserwatorskie to działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań.

Prace restauratorskie to działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części, oraz dokumentowanie tych działań.

Roboty budowlane to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku.

Jak skorzystać z ulgi na zabytki?

Jeżeli chcesz aby poniesione przez Ciebie wydatki zostały odliczone w celu skorzystania z ulgi, należy:

 1. być właścicielem lub współwłaścicielem zabytku w momencie ponoszenia wydatku,
 2. posiadać sporządzone na piśmie pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie tych prac, w przypadku zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków,
 3. posiadać sporządzone na piśmie zalecenia konserwatorskie, w przypadku zabytku nieruchomego znajdującego się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków,
 4. posiadać fakturę wystawioną przez podatnika podatku VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku

Jak uzyskać wpis do rejestru muzeów?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podmiot ubiegający się o wpis muzeum do rejestru składa wniosek, do którego dołącza dokumenty mające stanowić podstawę wpisu, a w szczególności akt o utworzeniu muzeum, statut i regulamin organizacyjny muzeum.

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego uzależnia także wpis do rejestru od znaczenia posiadanych przez muzeum zbiorów, zespołu wykwalifikowanych pracowników, pomieszczeń i stałego źródła finansowania.

Co uzyskuje się przez wpis muzeum do rejestru?

Wpis do rejestru to potwierdzenie wysokiego poziomu merytorycznej działalności i znaczenia zbiorów muzeum.

Z dniem wpisu do rejestru muzeum jest uprawnione do używania nazwy “muzeum rejestrowane”. Zgodnie z art. 13 ust. 5 ustawy o muzeach, muzeum rejestrowane korzysta ze szczególnej ochrony i pomocy finansowej państwa.

Na czym polega działalność kulturalna?

Działalność kulturalna, w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Państwo sprawuje mecenat nad działalnością kulturalną polegający na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych, a także opieki nad zabytkami i ochrony dziedzictwa narodowego w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Jakie są formy organizacyjne działalności kulturalnej?

Działalność kulturalna może być prowadzona, w szczególności, w formie: teatrów, oper, operetek, filharmonii, orkiestry, instytucji filmowych, kin, muzeów, bibliotek, domów kultury, ognisk artystycznych, galerii sztuki oraz ośrodków badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury.

Działalność kulturalną mogą prowadzić osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Działalność kulturalna nie stanowi działalności gospodarczej.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawowym celem statutowym nie jest prowadzenie działalności kulturalnej, mogą prowadzić taką działalność w szczególności w formie klubów, świetlic, domów kultury i bibliotek.

Ulga sponsoringowa

Ulga sponsoringowa jest skierowana do przedsiębiorców:

 • podatników PIT osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub podatkiem liniowym,
 • podatników CIT, uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

W związku z zastosowaniem ulgi przedsiębiorca może odliczyć od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność: sportową, kulturalną, wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę, przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym:

 • z pozarolniczej działalności gospodarczej – PIT,
 • z przychodów z innych niż przychody z zysków kapitałowych – CIT .

W praktyce ulga pozwoli podatnikowi rozliczyć w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów:

 • 100% jako koszt uzyskania przychodów,
 • 50% jako odliczenie w ramach ulgi.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram