Wybierz język:
MENU

Prawo prasowe

Doradzamy polskim oraz zagranicznym wydawnictwom prasowym i literackim. Pomagamy autorom, dziennikarzom, redaktorom naczelnym w zakresie prawa autorskiego i prawa prasowego. Wspieramy osoby fizyczne jak i przedsiębiorców, którzy domagają się sprostowania materiału prasowego.

Co robimy?

Doradzamy polskim oraz zagranicznym wydawnictwom prasowym i literackim w zakresie prawnych aspektów:

 • pozyskiwania contentu, praw do formatów gazet,
 • zamieszczania reklam,
 • publikowania tekstów zamówionych,
 • tworzenia systemów kolportażu,
 • przygotowywania umów dystrybucyjnych,
 • rejestracji tytułów prasowych,
 • reprezentowania wydawców w negocjacjach i sytuacjach konfliktowych

Reprezentujemy Klientów będących w sporze z wydawcami prasowymi (w tym portalami internetowymi) w przypadku naruszeń ich praw w zakresie dóbr osobistych (wizerunku, nazwiska, dobrego imienia), zarówno na etapie przedprocesowym w postaci:

 • sprostowań,
 • przeprosin czy
 • zapłaty odszkodowania

jak i w dochodzeniu przed sądem odszkodowania i zadośćuczynienia.

Pomagamy także autorom w kontaktach z wydawnictwami w zakresie m.in.:

 • weryfikacji i negocjacji umów wydawniczych,
 • rozwiązywania umów wydawniczych,
 • możliwości prawnych wydania książek autora w innym wydawnictwie w przypadku obowiązującego go zakazu konkurencji

Oferujemy również doradztwo prawne dla autorów w zakresie tzw. self-publishingu.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • pomożemy Ci uregulować zasady współpracy z autorami, dziennikarzami, wydawcami czy wykonawcami poszczególnych elementów wchodzących w skład wydania utworu,
 • przygotujemy sprostowanie artykułu prasowego tak, aby nie doszło do odmowy opublikowania sprostowania,
 • jeśli jesteś wydawcą, doradzimy Ci w zakresie możliwości skorzystania w Twojej publikacji z form dozwolonego użytku chronionych utworów,
 • jeśli jesteś osobą udzielającą informacji dziennikarzowi, doradzimy Ci w zakresie Twoich praw wynikających z prawa prasowego,
 • jeśli jesteś wydawcą, pomożemy Ci oznaczać reklamy i ogłoszenia, tak aby odpowiednio odróżniały się od materiałów redakcyjnych i aby uniknąć zarzutu kryptoreklamy

Prawo prasowe najważniejsze informacje i kogo obowiązuje prawo prasowe

Prawo prasowe uregulowane jest ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. – prawo prasowe. Prawo prasowe reguluje prasową działalność wydawniczą i dziennikarską, w tym prawa i obowiązki dziennikarzy, organizację działalności prasowej i zasady dokonywania sprostowań.

Jednym z głównych obowiązków dziennikarzy, uregulowanym w art. 14 prawa prasowego jest obowiązek uzyskania zgody na publikację określonych informacji, co oznacza, żepublikowanie lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji utrwalonych za pomocą zapisów fonicznych i wizualnych wymaga zgody osób udzielających informacji. Nie wolno bez zgody osoby zainteresowanej publikować informacji oraz danych dotyczących prywatnej sfery życia, chyba że wiąże się to bezpośrednio z działalnością publiczną danej osoby. Dziennikarz nie może opublikować informacji, jeżeli osoba udzielająca jej zastrzegła to ze względu na tajemnicę zawodową.

Czym jest autoryzacja?

Dziennikarz nie może odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile ta wypowiedź nie była uprzednio publikowana lub wygłoszona publicznie.

Dziennikarz przed udzieleniem informacji, informuje daną osobę o jej prawie do autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi.

Osoba udzielająca informacji niezwłocznie po uzyskaniu od dziennikarza informacji o prawie do autoryzacji, zgłasza mu żądanie autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi.

Należy pamiętać, że nie stanowi autoryzacji zaproponowanie nowych pytań, przekazanie nowych informacji lub odpowiedzi ani zmiana kolejności wypowiedzi w autoryzowanym tekście materiału przewidzianego do publikacji w prasie.

W przypadku niedokonania lub odmowy dokonania autoryzacji w terminach określonych prawie prasowym uznaje się, że dosłownie cytowana wypowiedź została autoryzowana bez zastrzeżeń.

Czym jest sprostowanie artykuły prasowego?

Zgodnie z prawem prasowymzakazane jest komentowanie sprostowania w tym samym numerze, co opublikowane sprostowanie, natomiast dozwolona jest prosta zapowiedź polemiki lub wyjaśnień, które mogą nastąpić najwcześniej w kolejnym numerze. Ustawodawca postanowił zachować po stronie redakcji prawo do polemiki prasowej, czyli sygnalizowania, że w przyszłości polemicznie odniesie się ona do stanowiska przedstawionego w opublikowanym sprostowaniu lub przedstawi w tym zakresie stosowne wyjaśnienia. Służy to utrzymaniujakości debaty publicznej, a zwłaszcza zapewnieniu opinii publicznej możliwości wyrobienia sobie poglądu na temat spraw będących przedmiotem wystąpienia podmiotu prostującego.

Czym jest self publishing?

Self – publishing oznacza publikowanie utworów nakładem własnym przez ich autora, czyli samodzielne wydanie książki lub e booka, bez udziału wydawnictwa. Self –  publishing może dotyczy zarówno książek drukowanych jak i e- booków. Self publishing to sposób publikowania książek dla niezależnych autorów, którzy nie są związani umową z wydawnictwem i zobowiązani do wydawania kolejnych publikacji z udziałem tradycyjnych wydawnictw.

Self –  publishing krok po kroku

Jeżeli chcesz samodzielnie wydać własną książkę, pamiętaj o następujących aspektach:

·       druk utworu

·       redakcja, korekta i skład tekstu

·       oprawa i elementy graficzne

·       kanały dystrybucji i wysyłki książek

·       aspekty marketingowe dzieła

·       złożenie wniosku o nadanie numeru ISBN

·       zawarcie odpowiednich umowy z wykonawcami powyższych zadań

·       elementy formalne: założenie działalności, prowadzenie księgowości kwestie podatkowe

Na czym polega wydanie książki u wydawców typu vanity?

Vanity publishing to forma wydania własnej książki w ramach której autor zleca podmiotowi wykonanie czynności takich skład techniczny, projekt graficzny książki i okładki, druk książki, uzyskanie numeru ISBN oraz wysyłkę egzemplarzy obowiązkowych do Biblioteki Narodowej, a autor książki pokrywa wszystkie wydatki i koszty związane z tymi działaniami. Self publisher zupełnie nie zajmuje się projektem książki i to autor zdecyduje o jej finalnym kształcie i treści.

Co to jest materiał prasowy?

Materiał prasowy to każdy opublikowany lub przekazany do opublikowania w prasie tekst albo obraz o charakterze informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym, niezależnie od środków przekazu, rodzaju, formy, przeznaczenia czy autorstwa.

Czego nie może dziennikarz?

Dziennikarzem jest osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji.

Dziennikarz może nie zgodzić się na publikację materiału prasowego, jeżeli wprowadzono do niego zmiany wypaczające sens i wymowę jego wersji.

Dziennikarzowi nie wolno prowadzić ukrytej działalności reklamowej wiążącej się z uzyskaniem korzyści majątkowej bądź osobistej od osoby lub jednostki organizacyjnej zainteresowanej reklamą.

Dziennikarz nie może opublikować informacji, jeżeli osoba udzielająca jej zastrzegła to ze względu na tajemnicę zawodową.

Kto może być wydawca?

Ustawa – prawo prasowe reguluję kim może być wydawca. Wydawcą może być osoba prawna, fizyczna lub inna jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej. W szczególności wydawcą może być organ państwowy, przedsiębiorstwo państwowe, organizacja polityczna, związek zawodowy, organizacja spółdzielcza, samorządowa i inna organizacja społeczna oraz kościół i inny związek wyznaniowy.

Organizacja polityczna, związek zawodowy, przedsiębiorstwo państwowe, organizacja spółdzielcza, samorządowa i inna organizacja społeczna oraz kościół i inny związek wyznaniowy może realizować uprawnienia wydawnicze bezpośrednio lub za pośrednictwem wydawnictw własnych, jak również innych wydawnictw, działających jako nakładca.

W przypadku prasy elektronicznej a taką jest serwis internetowy i np. prowadzony blog, funkcję wydawcy pełni administrator serwisu. Jeżeli poprzez publikację materiału prasowego w serwisie dojdzie do naruszenia dóbr osobistych, to podmiotem odpowiedzialnym za ten czyn będzie administrator serwisu.

Co do zasady, jeśli chcesz zostać wydawcą powinieneś rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych jako prawa pokrewne

Wydawcy, który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony już wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane, przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania tym utworem i korzystania z niego na wszystkich polach eksploatacji przez okres dwudziestu pięciu lat od daty pierwszej publikacji lub rozpowszechnienia.

Komu przysługują prawa autorskie do utworu zbiorowego?

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi, że autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego, w szczególności do encyklopedii lub publikacji periodycznej, przysługują producentowi lub wydawcy, a do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie – ich twórcom. Domniemywa się, że producentowi lub wydawcy przysługuje prawo do tytułu.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram