Wybierz język:
MENU

Prawo IT

Świadczymy pomoc prawną podmiotom z branży IT, w tym twórcom programów komputerowych i aplikacji oraz software house, a także z branży gamedev.

Co robimy?

 • przegotowujemy, weryfikujemy, negocjujemy umowy w obszarze Tech, IT i data science, np.:
  • umowy dotyczące tworzenia oprogramowania na zamówienie i instalacji on premise, w tym dotyczące przeniesienia majątkowych praw autorskich lub udzielania licencji do programów komputerowych i aplikacji,
  • umowy na korzystanie z oprogramowania w modelu SaaS (software as a service), w chmurze, lub przez zdalny dostęp do zewnętrznego środowiska dostawcy,
  • umowy na świadczenie obsługi help desk,
  • umowy na outsourcing usług Tech i IT,
  • umowy na tworzenie i wdrażanie rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji (AI),
  • umowy dotyczące świadczenia usług w zakresie analityki danych
 • przygotowujemy opinie prawne w zakresie polskiego i unijnego prawa nowych technologii, w tym dotyczące programów komputerowych, sztucznej inteligencji, data science, zagadnień Internet of Things (IoT), ochrony baz danych, cyberbezpieczeństwa, prawa telekomunikacyjnego,
 • prowadzimy spory sądowe dotyczące prawa nowych technologii i prawa technologicznego,
 • pomagamy start-up’om informatycznym w założeniu i rozpoczęciu działalności oraz doborze optymalnego modelu biznesowego,
 • wdrażamy RODO w organizacjach,
 • doradzamy w sprawach związanych z domenami internetowymi,
 • wykonujemy audyty własności intelektualnej, audyty RODO i compliance

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • jeśli jesteś programistą zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, pamiętaj, że autorskie prawa majątkowe do stworzonego przez Ciebie w toku wykonywania obowiązków pracowniczych programu komputerowego przysługują z mocy prawa Twojemu pracodawcy – firma nie musi ich od Ciebie nabywać; strony umowy o prace mogą jednak uregulować tę kwestię odmiennie w umowie,
 • jeśli natomiast prowadzisz software house i angażujesz pracujących dla Ciebie developerów na innej podstawie, niż stosunek pracy, powyższa zasada nie dotyczy umów cywilnoprawnych lub B2B: musisz zadbać o zawarcie prawidłowych umów zapewniających Ci nabycie majątkowych praw autorskich do kodów stworzonych przez Twoich współpracowników,
 • przepisy o ochronie danych osobowych dotyczą co do zasady każdego przedsiębiorcy; jeśli jeszcze nie wdrożyłeś RODO w swojej organizacji, warto w drodze audytu sprawdzić, czy w Twojej firmie nie ma luk prawnych lub luk bezpieczeństwa, które mogą narazić się na surowe kary pieniężne,
 • jeśli planujesz zamówić system informatyczny dla swojej firmy i zastanawiasz się nad modelem współpracy z jego dostawcą, pamiętaj, że wybrany typ umowy (wdrożeniowa, SaaS, chmura lub wybór gotowego rozwiązania na podstawie umowy adhezyjnej) zdecyduje o stopniu Twojej kontroli nad systemem, biznesowej zależności od kontrahenta i zakresie przysługujących Ci praw do oprogramowania,
 • jeśli wprowadzasz na rynek rozwiązania w obszarze Tech i widzisz potencjał w sztucznej inteligencji (AI), pamiętaj że ta fascynująca dziedzina ma wiele aspektów prawnych, zaczynając od własności intelektualnej, przez kluczowy obszar danych, po zagadnienia związane z etyką i odpowiedzialnością

Czym jest prawo IT?

Mianem prawa IT można określić zbiór przepisów zawartych w wielu aktach prawnych i dotyczących rozmaitych kwestii związanych z informatyką, takich jak ochrona praw własności intelektualnej do rozwiązań IT, w tym programów komputerowych, wzorów użytkowych lub wynalazków, cyberbezpieczeństwo, dane osobowe, bazy danych, sztuczna inteligencja. Do aktów tych możemy zaliczyć m.in.: Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnym, Prawo własności przemysłowej, RODO, Prawo telekomunikacyjne, Ustawę o ochronie baz danych, Rozporządzenie (UE) 2022/868 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie europejskiego zarządzania danymi (akt w sprawie zarządzania danymi).

Ochrona programu komputerowego

Programy komputerowe podlegają takiej samej ochronie jak utwory literackie z pewnymi odrębnościami wynikającymi z rozdziału 7 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

Czego dotyczy prawo autorskie w odniesieniu do oprogramowania?

Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego obejmują prawo do:

 1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego,
 2. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała,
 3. rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii

Czym jest baza danych?

Baza danych oznacza zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości.

Ochrona baz danych

Bazy danych podlegają podwójnemu reżimowy ochrony, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz na podstawie prawa autorskiego, jeżeli baza danych spełnia cechy utworu.

Ochrona przyznana bazom danych nie obejmuje programów komputerowych użytych do sporządzenia baz danych lub korzystania z nich.

Kim jest producent bazy danych i jakie prawa mu przysługują?

Producentem bazy danych jest osoba, która ponosi ryzyko nakładu inwestycyjnego przy tworzeniu bazy danych. Producentowi bazy danych przysługuje wyłączne i zbywalne prawo pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości.

Domniemywa się, że producentem jest osoba, której nazwisko lub firmę (nazwę) w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach bazy danych lub której nazwisko lub firmę (nazwę) podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnieniem bazy danych.

Czym jest wtórne wykorzystanie bazy danych?

Wtórne wykorzystanie bazy danych oznacza publiczne udostępnienie bazy danych w dowolnej formie, a w szczególności poprzez rozpowszechnianie, bezpośrednie przekazywanie lub najem. Przy czym wypożyczenie baz danych nie stanowi pobierania danych lub wtórnego ich wykorzystania.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram