Wybierz język:
MENU

Artyści i twórcy

Co robimy?

 • przygotowujemy, weryfikujemy i negocjujemy umowy dla branży kreatywnej i wydawniczej, w szczególności: umowy przenoszące prawa lub umowy licencyjne w zakresie autorskich paw majątkowych, praw zależnych, praw do artystycznych wykonań, prawa do fonogramów i wideogramów, prawa do pierwszych wydań oraz do wydań naukowych i krytycznych, a także zabezpieczające kwestie wykonywania praw osobistych, takie jak:
  • umowy o wykonanie i/lub przeniesienie praw / udzielenie licencji do grafik czy innych utworów plastycznych lub wizualnych.
  • umowy o wykonanie i/lub przeniesienie praw / udzielenie licencji do fotografii.
  • umowy o wykonanie i/lub przeniesienie praw / udzielenie licencji do utworów literackich czy publicystycznych.
  • umowy o wykonanie i/lub przeniesienie praw / udzielenie licencji do utworów muzycznych i ich artystycznych wykonań wokalnych i instrumentalnych.
  • umowy o wykonanie i/lub przeniesienie praw / udzielenie licencji do utworów audiowizualnych, filmów, teledysków.
 • opracowujemy strategie ochrony kreatywnych dób niematerialnych.
 • przygotowujemy opinie prawne w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa reklamy, prawa własności przemysłowej, dóbr osobistych.
 • prowadzimy spory sądowe i pomagamy w zawieraniu ugód w zakresie naruszeń praw autorskich i praw pokrewnych, jak również naruszeń dóbr osobistych, w tym praw do wizerunku.
 • opracowujemy listy ostrzegawcze i wezwania do zaprzestania naruszeń.
 • prowadzimy postępowania w celu uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • Profesjonalne doradztwo w zakresie praw autorskich wymaga wiedzy specjalistycznej; zawierając umowę musisz wziąć np. pod uwagę m.in., że:
  • przeniesienie majątkowych praw autorskich i udzielenie licencji wyłącznej do utworu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności; forma pisemna to forma z własnoręcznymi podpisami albo zrównana z nią forma z kwalifikowanym podpisem elektronicznym; nie stanowią formy pisemnej przenoszącej prawa autorskie np. uzgodnienia mailowe w formie dokumentowej, faktury, kosztorysy sporządzone w arkuszu kalkulacyjnym a także umowy opatrzone elektronicznym podpisem ale bez kwalifikowanego certyfikatu.
  • umowa przenosząca majątkowe prawa autorskie do utworu przenosi je tylko na polach eksploatacji wyraźnie w niej wymienionych.
  • jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.
  • jeżeli w umowie nie określono wysokości wynagrodzenia autorskiego, wynagrodzenia to określa się z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu.
  • jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji.
  • umowa przenosząca wszystkie utwory lub wszystkie utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości jest nieważna
 • W postępowaniu cywilnym, w sprawach własności intelektualnej co do zasady obowiązuje tzw. przymus rzecznikowsko – radcowsko – adwokacki, tj. obowiązek zastępstwa przez profesjonalnego pełnomocnika będącego radcą prawnym, adwokatem lub rzecznikiem patentowym.

Jakie prawa przysługują twórcy?

Twórcy przysługują autorskie prawa majątkowe i osobiste do stworzonego utworu. Autorskie prawa majątkowe oznaczają, że twórca może w sposób wyłączny korzystać z utworu i rozporządzać nim na wszystkich polach eksploatacji.

Prawa autorskie osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niezbywalną więź twórcy z utworem. Obejmują w szczególności prawo do autorstwa utworu, oznaczenia utworu nazwiskiem lub pseudonimem albo udostępniania go anonimowo, prawo nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, prawdo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, prawo do nadzoru autorskiego.

Jakie prawa przysługuję artyście wykonawcy?

Artystom wykonującym utwory, np. aktorom, wokalistom, tancerzom, lektorom, dyrygentom, recytatorom, instrumentalistom przysługują wyłączne prawa do artystycznego wykonania. Prawa do artystycznego wykonania także dzielą się na majątkowe i osobiste. Prawa majątkowe wykonawców dają im wyłączne prawo korzystania i rozporządzania wykonaniem na polach eksploatacji. Prawa osobiste wykonawcy obejmują m.in. prawo wskazywania wykonawstwa, z wyjątkiem przypadków gdy pominięcie jest zwyczajowo przyjęte, prawo do decydowania o sposobie oznaczenia wykonawcy, w tym zachowania anonimowości i posługiwania się pseudonimem, prawo do sprzeciwiania się przeinaczeniom.

Czy i jak można chronić tytuł?

Tytuł może podlegać ochronie prawnej na podstawie różnych przepisów. Tytuł o wystarczającej zdolności odróżniającej można zarejestrować w Urzędzie Patentowym jako znak towarowy w celu uzyskania prawa wyłącznego. Jeśli tytuł jest wyjątkowo kreatywny i indywidualny, nie można też wykluczyć, że będzie stanowić utwór chroniony prawem autorskim. W konkretnych okolicznościach, ochrony tytułu można też dochodzić na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Czym jest prawo cytatu?

Prawo cytatu jest jedną z form dozwolonego użytku chronionych utworów. Na podstawie prawa cytatu wolno bez konieczności zgody twórcy przytaczać we własnych utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości. Prawo cytatu, podobnie jak wszystkie inne formy dozwolonego użytku nie może naruszać normalnego korzystania z utworu ani godzić w słuszne interesy twórcy.

Czym jest parodia, pastisz, karykatura?

Podobnie jak prawo cytatu, jest to również forma dozwolonego użytku chronionych utworów. Na jej podstawie wolno co do zasady korzystać z utworów bez zgody twórcy na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury, w zakresie uzasadnionym prawami tych gatunków twórczości. Nie wolno przy tym naruszać normalnego korzystania z utworu ani godzić w słuszne interesy twórcy.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram