Wybierz język:
MENU

Sukcesja, dziedziczenie praw własności intelektualnej

Pomagamy przygotować i przeprowadzić sukcesję w firmach. Wspieramy spadkobierców w zakresie ochrony praw własności intelektualnej wchodzącej w skład spadku.

Co robimy?

 • przeprowadzamy audyty własności intelektualnej w firmie, pozwalające ustalić stan zasobów niematerialnych w przedsiębiorstwie podlegającym sukcesji, wycenić je i zastanowić się nad dalszą strategią firmy,
 • pomagamy ustalić prawa własności intelektualnej będące składnikami majątku spadkowego i w razie potrzeby, gdy oprócz naszego Klienta uprawnieni są także inni spadkobiercy, doradzamy jak porozumieć się w zakresie wspólnego zarządu prawami własności intelektualnej wchodzącymi w skład majątku spadkowego,
 • doradzamy osobom fizycznym prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą w podejmowaniu działań na gruncie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – za życia przedsiębiorcy – jak również wspieramy w tym spadkobierców, którzy odziedziczyli firmę po indywidualnym przedsiębiorcy,
 • pomagamy Klientom w czasie zawierania przez nich umów o przeniesienie albo udzielenie licencji na korzystanie z odziedziczonych praw własności intelektualnej.  Zarówno tworzymy tego typu umowy, weryfikujemy przedstawione Klientom przez ich kontrahentów umowy, jak też negocjujemy w imieniu Klientów postanowienia takich umów, zabezpieczając przy tym w najpełniejszy sposób interes Klienta,
 • reprezentujemy Klientów w sporach z organizacjami zbiorowego zarządzania dotyczących wypłat zaległych tantiem oraz pozostałymi spadkobiercami praw własności intelektualnej odnośnie zasad korzystania ze wspólnych praw i podziału korzyści z tytułu ich eksploatacji

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • ustalenie stanu własności intelektualnej (audyt) w firmie podlegającej sukcesji może pomóc w:
  • przeprowadzeniu rewitalizacji marki rodzinnej,
  • dostrzec niewykorzystany dotąd potencjał zasobów niematerialnych,
  • zidentyfikować ryzyka wynikające z zaniedbanych obszarów w zarządzaniu IP w firmie,
  • podjęciu decyzji o kontynuowaniu działalności, jej likwidacji, sprzedaży przedsiębiorstwa, znalezieniu inwestora, lub zmianie profilu firmy
 • autorskie prawa majątkowe trwają co do zasady przez 70 lat po śmierci twórcy oraz nie wymagają dopełniania formalności takich jak rejestracja; jeśli jesteś spadkobiercą twórcy lub artysty, zarówno Ty, jak i następnie Twoi spadkobiercy, będziecie mogli  przez 70 lat od odziedziczenia przez Ciebie majątkowych praw autorskich, wykonywać uprawnienia autorskie, które przysługiwały spadkodawcy; w celach praktycznych powinieneś jedynie zadbać o uzyskanie stwierdzenia nabycia spadku oraz dokonać inwentaryzacji dóbr niematerialnych,
 • autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie więź twórcy z utworem i nie wygasają nigdy; jeśli jesteś spadkobiercą twórcy lub artysty, możesz zwalczać działania naruszające dobre imię Twojego spadkodawcy w kontekście wykorzystania jego utworów, nawet jeśli autorskie prawa majątkowe do jego spuścizny zostały przeniesione za jego życia na inne osoby

Co nie podlega ochronie własności intelektualnej?

Jako utwory chronione prawem autorskim objęte są wyłącznie sposoby wyrażenia i nie podlegają ochronie odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.

Orzecznictwo sądów wyklucza ochronę:

 • koncepcji gry czy organizacji imprezy,
 • założeń kampanii reklamowej,
 • konstrukcji świata wirtualnego,
 • formatu telewizyjnego,
 • fabuły serialu,
 • schematu układu choreograficznego,
 • funkcjonalności programu komputerowego,
 • założeń biznesowych,
 • motywów, stylów czy maniery artystycznej,
 • pomysłu na nagrodę

Podobnie w przypadku przedmiotów własności przemysłowej. Ustawodawca wprost wskazuje, że wynalazkami nie mogą być w szczególności:

 • odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne,
 • schematy, zasady i metody przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wytwory lub sposoby, których:
 • możliwość wykorzystania nie może być wykazana lub
 • wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego

– w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;

 • przedstawienie informacji

Dziedziczenie praw autorskich

Prawo autorskie przewiduje możliwość dziedziczenia autorskich praw majątkowych. Natomiast jeżeli autorskie prawa majątkowe jednego ze współtwórców miałyby przypaść Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu, część ta przechodzi na pozostałych przy życiu współtwórców lub ich następców prawnych, stosownie do wielkości ich udziałów. W przypadku autorskich praw osobistych nie są one dziedziczne natomiast są nieograniczone w czasie, czyli prawa autorskie trwają również po śmierci twórcy.

Umowa o dziedziczenie

Co do zasady umowy dotyczące dziedziczenia są nieważne, a jedyny wyjątek w tym zakresie stanowi umowa z przyszłym spadkobiercą o zrzeczenie się dziedziczenia. Możliwe jest jednak rozporządzenie swoim majątkiem na wypadek śmierci w drodze jednostronnej czynności prawnej w postaci testamentu. Aby przekazać określonym osobom konkretne składniki swojego majątku konieczne jest zawarcie w testamencie zapisu zwykłego albo windykacyjnego.

Przy zapisie zwykłym właścicielami składnika majątku np. autorskich praw majątkowych do utworu stają się spadkobiercy ale zapisobiorca ma prawo żądania wydania tych praw, czyli zapis zwykły tworzy zobowiązanie spadkobierców do przeniesienia autorskich praw majątkowych na zapisobiorcę poprzez zawarcie pisemnej umowy o przeniesienie tych praw.

Zapis windykacyjny powoduje przejście składnika majątku np. autorskich praw majątkowych czy udziałów w spółce z o.o. na zapisobiorcę z momentem śmierci spadkodawcy. Przy czym zapis windykacyjny dla swojej skuteczności musi zostać zawarty w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego.

Jak sąd szuka spadkobierców?

Jeżeli sądowi nie uda się odebrać zapewnienia spadkowego, czyli oświadczenia zgłaszającego się spadkobiercy co do wszystkiego, co mu jest wiadome:

 1. o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z nimi,
 2. o testamentach spadkodawcy

pouczając przy tym spadkobiercę, że jeżeli oświadczy nieprawdę może zostać ukarany za składanie fałszywych zeznań karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Jeżeli:

 1. nikt nie stawi się na rozprawę w celu złożenia zapewnienia spadkowego albo
 2. sąd uzna złożone zapewnienie spadkowe za niewiarygodne albo
 3. spadkobiercy potwierdzą istnienie innych spadkobierców, ale nie będą w stanie ich wskazać 

sąd wezwie spadkobierców przez ogłoszenie w poczytnym czasopiśmie na terenie całego kraju i podaje publicznie do wiadomości w ostatnim miejscu zwykłego pobytu spadkodawcy na tym obszarze, w sposób w miejscu tym przyjęty, że prowadzi sprawę spadkową po zmarłym, żeby w terminie 3 miesięcy zgłosili się i udowodnili nabycie spadku.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram