Wybierz język:
MENU

Rejestracja znaku towarowego

Co robimy?

 • wykonujemy badanie zdolności ochronnej znaku towarowego, czyli oceniamy szanse uzyskania prawa ochronnego w Urzędzie Patentowym RP na terytorium Polski lub w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),
 • badanie zdolności ochronnej pozwala na zweryfikowanie czy identyczne lub podobne znaki towarowe nie zostały już zgłoszone lub zarejestrowane na terytorium, na którym chcemy uzyskać ochronę dla określonych towarów i usług,
 • badanie zdolności ochronnej znaku towarowego pozwala także na ustalenie, czy na dane oznaczenie możliwe jest uzyskanie ochrony, czy też może będą występowały tzw. bezwzględne przeszkody rejestracji danego znaku towarowego. Badanie zawiera:
  • analizę oznaczenia pod kątem możliwości wystąpienia bezwzględnej przeszkody rejestracji znaku towarowego,
  • poszukiwanie znaków identycznych lub podobnych w bazach Urzędu Patentowego, EUIPO i WIPO,
  • ewentualne rekomendacje dotyczące zmiany oznaczenia lub zakresu towarów i usług, dla których ma być chronione,
 • po przeprowadzeniu badania sporządzamy raport ze zdolności ochronnej znaku towarowego, w którym oceniamy, czy możliwe jest zgłoszenie znaku towarowego w danej postaci oraz wskazujemy ewentualne przeszkody i ryzyka związane z rejestracją, a także proponujemy modyfikacje znaku towarowego, które mogą je wyeliminować,
 • w przypadku ustalenia w raporcie możliwości uzyskania ochrony na znak towarowy dokonujemy zgłoszenia znaku towarowego do właściwego urzędu ds. własności intelektualnej oraz prowadzimy całe postępowanie zgłoszeniowe,

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • mamy ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie z zakresu własności intelektualnej,
 • przeprowadzenie badania zdolności ochronnej znaku towarowego pomaga uniknąć ponoszenia kosztów nieskutecznej rejestracji znaku towarowego,
 • badanie pozwala także wyeliminować ryzyka w postaci przyszłych sporów o unieważnienie znaku towarowego,
 • jeżeli badanie zostanie przeprowadzone na wczesnym etapie tworzenia marki, pozwoli to na wykluczenie konieczności przeprowadzania rebrandingu oraz ponoszenia kosztów związanych ze sporem o naruszenie oznaczenia innego przedsiębiorcy, jeśli będziemy   posługiwać się identycznym lub podobnym znakiem towarowym,
 • możemy także przeprowadzić rozszerzone badanie znaku towarowego; dotyczy ono znaków, które mogą również stanowić utwory chronione na podstawie prawa autorskiego; w ramach takiego badania weryfikujemy także skuteczność nabycia praw majątkowych do utworu będącego oznaczeniem, które ma zostać zgłoszone, tak aby uniknąć ryzyka unieważnienia prawa z powodu naruszenia praw osób trzecich

Czym jest znak towarowy, a czym prawo ochronne?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa, możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz (włącznie z nazwiskiem), rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze np. Rzeczypospolitej Polskiej.

Rejestry znaków towarowych prowadzone są przez urzędy ds. własności intelektualnej. Praw ochronnych na znaki towarowe udzielają właściwe urzędy takie jak np. Urząd Patentowy RP oraz EUIPO.

Jakie korzyści daje uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy?

Przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na danym obszarze. Uprawniony z zarejestrowanego znaku towarowego, którego prawo zostało naruszone może żądać zaniechania naruszania i usunięcia jego skutków oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Roszczenia przedawniają się po 3 latach.

Korzystanie ze zarejestrowanego znaku towarowego przez inne osoby możliwe jest jedynie za zgodą uprawnionego, np. poprzez zawarcie umowy licencji na korzystanie ze znaku towarowego, co oznacza, że posiadanie znaku towarowego pozwala uzyskiwać przychody z komercjalizacji praw wyłącznych.

Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może zakazać osobom trzecim, nie mającym jego zgody, korzystania ze w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na:

 • umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem,
 • umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług,
 • posługiwaniu się nim w celu reklamy

Rejestracja znaku towarowego daje monopol na dane oznaczenia, trwający co do zasady 10 lat. Ten okres może być przedłużany na kolejne 10-letnie okresy ochrony. Uprawniony do zarejestrowanego znaku towarowego może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie symbolu ®.

Należy pamiętać, że co do zasady modyfikacja zgłoszenia znaku towarowego jest możliwa w zakresie ograniczenia wykazu towarów i usług, dla których znak został zgłoszony.

Co należy zrobić, aby uzyskać prawo wyłączne na znak towarowy?

Aby uzyskać prawo ochronne na znak towarowy należy:

 • przeprowadzić badanie zdolności ochronnej znaku towarowego,
 • dokonać zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP lub EUIPO zawierającego tzw. dokumentację zgłoszeniową; dokumentacja składa się z podania, przedstawienia znaku towarowego, opisu znaku towarowego, wykazu towarów i usług dla których znak ma być chroniony,
 • wnieść opłatę od zgłoszenia

Jakie istnieją systemy ochrony znaków towarowych?

Prawo wyłączne na znak towarowy jest prawem terytorialnym ograniczonym granicami geograficznymi danego państwa lub regionu, w którym został udzielony. Terytorialność praw do znaku towarowego oznacza, że przyznana ochrona daje uprawnionemu wyłączne prawo do zakazywania używania danego znaku towarowego tylko na konkretnym terytorium, na którym ochrona została przyznana.

Jakie mamy procedury rejestracyjne znaków towarowych?

Wyróżniamy procedurę krajową, regionalną i międzynarodową:

 • procedura krajowa pozwala na uzyskanie ochrony w danym kraju i jest realizowana bezpośrednio przed urzędem patentowym państwa, w którym chce się uzyskać ochronę,
 • procedura regionalna (np. europejska) pozwala na uzyskanie ochrony znaku towarowego Unii Europejskiej udzielonej przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO); wydanie przez EUIPO decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy skutkuje otrzymaniem monopolu na dane oznaczenie na terytorium całej UE bez konieczności wykonywania dalszych działań oraz ponoszenia dalszych kosztów,
 • procedura międzynarodowa to tzw. zgłoszenia dokonywane w oparciu o protokół madrycki; jedno zgłoszenie którym ubiegamy się o prawo ochronne na znak towarowy  jest składane w urzędzie przyjmującym (np. Urzędzie Patentowy RP) , i jest ono przekazywane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) do poszczególnych urzędów krajowych

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram