22006
page-template-default,page,page-id-22006,theme-stockholm,cookies-not-set,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.1,woocommerce-no-js,select-child-theme-ver-5.1.8.1573676579,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Wyrok sądowy czy porozumienie mediacyjne? Poniższe pytania pomogą podjąć decyzję


Czy zależy mi na zachowaniu w poufności spraw objętych sporem i powiązanych z nim? Czy wolałabym, aby niektóre elementy sporu nie były upubliczniane?
TAK o NIE
Postępowanie mediacyjne jest poufne. Zarówno mediator, strony jak i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są zobowiązane zachować w tajemnicy fakty i informacje, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji. Można wnioskować o zatwierdzenie ugody przez sąd na posiedzeniu niejawnym, tzn. bez udziału stron i ich pełnomocników oraz innych uczestników postępowania i bez udziału publiczności. Protokół lub sprawozdanie z mediacji zawierają jedynie informacje o tym, kto brał udział w mediacji, ile było spotkań mediacyjnych, gdzie się odbywały. Proces sądowy jest jawny. Jawność dotyczy zarówno postępowania sądowego jak i materiału dowodowego. Przebieg rozprawy (posiedzenia sądowego) jest nagrywany. Można wnioskować o odbycie danego posiedzenia bez publiczności (przy drzwiach zamkniętych), gdy mogą być ujawnione okoliczności stanowiące tajemnicę jej przedsiębiorstwa, a także gdy sąd podane przez stronę przyczyny uzna za uzasadnione lub jeżeli roztrząsane być mają szczegóły życia rodzinnego, sąd może także nakazać odbycie posiedzenia bez publiczności gdy publiczne rozpoznanie sprawy zagraża porządkowi publicznemu lub moralności lub jeżeli mogą być ujawnione okoliczności objęte ochroną informacji niejawnych. Jednak całość procesu jest jawna a odbycie posiedzeń bez publiczności zależy od decyzji sądu, nie stron.
Czy zależy mi na szybszym rozwiązaniu sporu?
TAK o NIE
Mediacja sądowa w sprawach cywilnych nie powinna ona trwać dłużej niż 3 miesiące, w sprawach karnych 1 miesiąc. Według danych z Ministerstwa Sprawiedliwości średni czas mediacji wynosi od 2 do 4 miesięcy w zależności od rodzaju sprawy. Duży procent mediacji wymaga jednego spotkania stron z mediatorem i pozwala zakończyć spór w jeden dzień. Krótszy czas trwania mediacji w porównaniu z czasem postępowania sądowego, zależy przede wszystkim od stron i ich woli dojścia do porozumienia. Według danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości proces sądowy tylko w I instancji trwa od 4 do 8 miesięcy, w sprawach gospodarczych 14 miesięcy, jednakże praktyka pokazuje, że cały proces sądowy do uprawomocnienia wyroku we wszystkich instancjach może trwać nawet kilka lat.
Czy zależy mi na utrzymaniu relacji z drugą stroną, np. w przyszłości zamierzam korzystać z ich produktów, zamierzam świadczyć im usługi w przyszłości?
TAK o NIE
Mediacja polega na osiągnieciu porozumienia co może mieć miejsce tylko wtedy gdy strony będą zbliżać stanowiska. Porozumienia daje szanse na utrzymanie poprawnych relacji w przyszłości. Proces sądowy antagonizuje strony. Zasadą procesu jest kontradyktoryjność. To oznacza, że strony toczą między sobą spór w czasie, którego przedstawiają dowody na poparcie swoich racji. Sąd wydaje wyrok przyznając rację jednej stronie, co do zasady odmawiając ochrony drugiej stronie. Zatem po zakończonym procesie sądowym strona przegrywająca jest niezadowolona i mniej skłonna do współpracy ze stroną wygrywającą.
Czy jestem gotowy/gotowa do kompromisu?
TAK o NIE
Mediacja zakłada gotowość stron do porozumienia, elementem porozumienia często jest weryfikacja własnego stanowiska i wypracowanie kompromisowego rozwiązania. Często są to ustępstwa co do terminów czy kwot. Przystępując do mediacji trzeba być gotowym do kompromisu. Proces sądowy kończy się rozstrzygnięciem sądu o tym, która ze stron ma rację, na podstawie zaprezentowanych przez strony dowodów. Sąd nie wymaga od stron ustępstw wydając wyrok korzystny dla jednej ze stron.
Czy ważna jest dla mnie procedura i ścisłe określone formalności związane z przebiegiem procesu rozwiązywania sporu?
NIE o TAK
Proces mediacji ma odformalizowany charakter dzięki czemu strony mogą poczuć się swobodniej i pewniej. Nie oznacza to, że mediacja nie jest zorganizowanym procesem. Brak formalności przejawia się w ustalaniu a nie narzucaniu terminów, swobodniejszej atmosferze zwykle kameralnego spotkania, zakazie nagrywania przebiegu spotkania, organizacją spotkań poza budynkiem sądu - w ustalonym przez strony neutralnym miejscu. Strony, na początku wspólnego spotkania, wraz z mediatorem ustalają reguły i zasady jakich będą przestrzegać podczas procesu mediacji np. zasadę godności stron i odnoszenia się do siebie z szacunkiem. Stronie naruszającej ustalone zasady mediator przypomina o nich i kontynuuje mediację, gdy zasady te są przestane przez wszystkich. Proces sądowy przebiega według zasad określonych w kodeksie postępowania cywilnego, kodeksie postępowania karnego czy kodeksie postępowania administracyjnego. W kodeksach tych określone są terminy i czynności jakie należy przedsięwziąć. Często uchybienie terminu czy nie podjęcie danej czynności oznacza dla strony negatywne konsekwencje proceduralne.
Czy chciałabym/chciałabym sam/sama ustalić zasady rozwiązania sporu, nie chcę aby o moim problemie decydował sąd bądź pełnomocnicy prowadzący sprawę?
TAK o NIE
W procesie mediacji to strony same ustalają sposób zakończenia sporu, biorąc pod uwagę to co wiedzą o sporze i możliwych konsekwencjach niekorzystnego zakończenia (w sporach dotyczących IP najczęściej w oparciu o swoją specjalistyczną wiedzę z zakresu przedmiotu sporu). W procesie sąd decyduje o sposobie zakończenia sporu biorąc pod uwagę materiał dowodowy przedstawiony przez strony, będąc związanym obowiązującymi przepisami, w oparciu o fakty powszechnie znane i fakty znane sądowi „z urzędu”. Specjalistyczną wiedzę sąd pozyskuje od biegłych.
Czy chciałabym/chciałabym poza kwestiami ściśle spornymi ustalić dodatkowe kwestie biznesowe, finansowe obejmujące realizacje z drugą stroną
TAK o NIE
Poza kwestiami objętymi pozwem czy głównym sporem można w drodze ugody umówić się w zakresie innych kwestii. Czasami ugodą mediacyjną obejmuje się kilka sporów istniejących między tymi samymi stronami. Strony zobowiązują się do przestrzegania tego co do czego porozumieją się. Spór dotyczy kwestii objętych pozwem. Rozszerzenie powództwa jak i jego ograniczenie jest możliwe tylko w wypadkach określonych przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego (art. 193 oraz 203 kpc).
Czy chciałbym/chciałabym dać wyraz swoim emocjom? Przekazać drugiej stronie jak czuję się w związku ze sporem?
TAK o NIE
Mediacja daje okazję do wyrażenia emocji, daje szansę wypowiedzenia się na temat skutków zaistniałego problemu oraz oczekiwań wobec drugiej strony. Strony obowiązuje powaga sądu (zgodnie z art. 49 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych). W związku z tym przed sądem należy zachować powściągliwość w wyrażaniu emocji i określony przez sąd porządek zajmowania stanowisk.
Czy zależy mi na niższych kosztach rozwiązania sporu?
TAK o NIE
Zaletą mediacji są jej niskie koszty. Koszt prowadzenia mediacji pozasądowej określa umowa pomiędzy mediatorem, a stronami. Koszt prowadzenia mediacji sądowej określają stosowne przepisy w zależności od przedmiotu mediacji i tak: W sporach niemajątkowych oraz w sporach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, wynagrodzenie mediatora wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde kolejne - 100 zł (łącznie nie więcej niż 450 zł). Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego). W sprawach karnych jak i w sprawach nieletnich koszty mediacji są ponoszone przez Skarb Państwa. Koszty sądowe mogą osiągać bardzo duże kwoty w zależności od przedmiotu sporu. Postępowanie sądowe wiąże się z szeregiem opłat, poczynając od opłaty od pozwu, która w sprawach cywilnych przy roszczeniach majątkowych wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, inne roszczenia muszą być opłacone kwotą od 30 zł – do 5000 zł. Oprócz tego, w toku postępowania może powstać konieczność uiszczenia opłaty za opinię biegłego, zastępstwa procesowego stron, koszty utraconego zarobku biegłego lub świadków, koszty noclegów, przejazdów. Zwykle im dłużej trwa proces i jest więcej posiedzeń, na które muszą stawić się strony i ich pełnomocnicy, im więcej opinii i ekspertyz należy przedstawić, tym bardziej wzrastają koszty procesu.
Czy chciałabym mieć większą szansę na egzekucję rozwiązania
TAK o NIE
Mediacja stwarza szansę na szybsze uzyskanie odszkodowania (lub naprawienie szkody), zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin. Nie daje gwarancji skutecznej egzekucji ale jeśli strony same ustalą zasady porozumienia, zaakceptują je, gdy uznają, że są w stanie wykonać je, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że będą chciały je wykonać dobrowolnie bez przymusu egzekucji. Strona przegrywająca może unikać wykonania narzuconego przez sąd rozstrzygnięcia, a egzekucja może być nieskuteczna lub bardzo czasochłonna.
Czy zależy mi na pewności rozstrzygnięcia?
TAK o NIE
Jeśli mediacja zakończy się porozumieniem, które strony wypracowały i uznały, że są w stanieje wykonać, to jest mało prawdopodobne, aby kwestionowały taki sposób rozwiązania problemu. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym. W postępowaniu sądowym niekorzystne dla pozwanego czy powoda rozstrzygniecie może być kwestionowane i zaskarżane, aż do wyczerpania drogi sądowej. Oznacza, że strona niezadowolona z orzeczenia organu pierwszej instancji (przed którym rozpoczęto postępowanie) może wnosić przewidziane prawem środki odwoławcze do organu hierarchicznie wyższego lub równego (instancja pozioma). W Polsce zgodnie z art. 175 Konstytucji przyjęto zasadę postępowania co najmniej dwuinstancyjnego.
Czy łatwo radzę sobie z obciążeniem emocjonalnym generowanym przez spory sądowe?
NIE o TAK
Mediacje są mniej sformalizowane i niepubliczne. Spotkania odbywają się w miejscu ustalonym przez strony, neutralnym. Z uwagi na poufny charakter można ograniczyć liczbę osób biorących udział w całym procesie mediacji i spotkaniach stron. Postępowanie sądowe to często wiele lat oczekiwania na wyrok, przygotowywania do kolejnych posiedzeń i tym samym konieczność wracania do tematu, którego dotyczy. Rozprawy, w tym obejmujące przesłuchania stron są nagrywane i co do zasady odbywają się przy udziale publiczności.
Czy mam pewność, że moje zarzuty będą łatwe do udowodnienia sędziemu? Czy mam mocne dowody na poparcie zarzutów?
TAK o NIE
Mediacja polega na próbie porozumienia się stron i wypracowania uzgodnienia zadowalającego obie strony. Nie jest sformalizowane poprzez konieczność dowodzenia swoich racji, poprzez dowody z dokumentów czy z zeznań świadków W ramach postępowania cywilnego przeprowadza się postępowanie dowodowe. Sąd wydaje wyrok w oparciu o przepisy postępowania, na podstawie zebranych w toku sprawy dowodów, przedstawionych przez obie strony w odpowiednim czasie.
Czy mam pewność co do wyniku procesu sądowego?
TAK o NIE
W toku procesu każda ze stron przestawia swoje dowody i argumenty co może znacząco zmienić dotychczasową pozycję drugiej strony. Postępowanie może zakończyć się w sposób korzystny tylko dla jednej ze stron sporu a nawet strona „wygrywająca” spór może nie czuć się usatysfakcjonowana zapadłym wyrokiem ze względu np. na wysokość odszkodowania. Mediacja daje możliwość stworzenia sytuacji „win – win”, w której obie strony mają szanse uzyskać to, na czym najbardziej im zależy. Warunkiem jest wynegocjowanie przez strony porozumienia.
Czy zależy mi na przeprosinach od drugiej strony?
TAK o NIE
Podczas mediacji strona zawsze może zaznaczyć, że jednym z aspektów sporu na jakim jej zależy jest zaspokojenie poczucia krzywdy i złożenie oficjalnych lub tylko pomiędzy stronami przeprosin. Co do zasady postępowanie sądowe nie służy zaspokojeniu poczucia krzywdy przez stronę postępowania, jednakże w sprawach karnych (art. 72 § 1 pkt 2 kk) oraz dotyczących naruszenia dóbr osobistych (zgodnie z art. 24 kc), sąd może orzec obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego, złożenia przez stronę przegrywającą oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.
Czy wdanie się w spór sądy spowoduje jakieś trudności w funkcjonowaniu twojego przedsiębiorstwa?
TAK o NIE
Mediacja trwa tak długo jak chcą tego strony. Jeżeli stronom zależy na szybkim wypracowaniu porozumienia mogą to zrobić już podczas pierwszej sesji mediacyjnej. Z uwagi na to, że mediacja zmierza do porozumienia, strony co do zasady nie powinny podejmować czynności blokujących funkcjonowanie drugiej strony. Postępowanie sądowe to długi często wieloletni okres oczekiwania na uzyskanie orzeczenia oraz wysoki koszt opłat sądowych i profesjonalnych pełnomocników. W trakcie postępowania strony mogą składać wnioski o zabezpieczenie swoich roszczeń, np. przez zakaz produkcji, dystrybucji, czy posługiwania się spornym dobrem do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd. Jeżeli postępowanie sądowe trwa długo i długo utrzymuje się orzeczony przez strony zakaz, to może generować po stronie dotkniętej zakazem straty, w dalszej perspektywie blokuje działanie przedsiębiorstwa, a także może doprowadzić do zamknięcia lub zawieszenia działalności.
Czy chciałbyś nadal utrzymywać relacje biznesowe z drugą stroną?
TAK o NIE
Ze względu na to, że mediacja daje możliwość stworzenia sytuacji win – win są spore szanse, że obie strony będą zainteresowane kontynuowaniem współpracy. Podczas mediacji jest możliwość wyjaśnienia spornych kwestii i kontynuowania współpracy. Wdanie się w spór sądowy z kontrahentem prawdopodobnie zakończy partnerstwo biznesowe. W spór sądowy zaangażowani są nie tylko prawnicy obu stron ale także zarządy i pracownicy związani ze sporem. To powoduje, że krąg osób ponoszących skutki sporu jest szeroki.
Czy istnieją jakiekolwiek punkty sporu, które skupione są wokół biznesowych (ekonomicznych) celi a nie wyłącznie w zakresie ustaleń kwestii prawnych?
TAK o NIE
Podczas mediacji strony mogą poczynić wszelkie ustalenia, które mają znaczenie dla stron, nie muszą zawężać swoich ustaleń tylko do kwestii prawnych. W sporze sądowym można dochodzić roszczeń tzn. konkretnego działania drugiej strony lub zaniechania, bez odpowiedniej podstawy prawnej. Zatem każde żądanie (każdy cel) musi wynikać z konkretnej normy prawnej.
Czy chciałbyś mieć wpływ na wynik sporu?
TAK o NIE
Ugoda zawarta podczas mediacji jest rozstrzygnięciem, którego treść zależy tylko od stron sporu. Strony w postępowaniu sądowym, poza przedstawianiem faktów i dowodów, nie mają wpływu na wyrok wydany przez sąd.