Wybierz język:
MENU

Ośrodki naukowe i konsorcja

Uczelnie wyższe, instytuty badawcze, konsorcja naukowe to jednostki, które w ramach bieżącego funkcjonowania skupione są na tworzeniu innowacji i nowych rozwiązań technicznych oraz technologicznych. Ze względu na przedmiot działania, to w szczególności te podmioty mają stycznością z własnością intelektualną.

Co robimy?

Pomagamy instytucjom naukowym i badawczym, centrom badawczo – rozwojowym i przedsiębiorcom w zabezpieczeniu wzajemnych relacji poprzez przygotowanie:

 • listów intencyjnych oraz umów wstępnych i przedwstępnych,
 • umów o prace badawczo-rozwojowe (zlecenie ich wykonania jak i wspólne przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych),
 • umów o poufności,
 • umów przenoszących prawa własności intelektualnej,
 • umów z pracownikami uczelni wyższych i instytutów badawczych,
 • umów na wykorzystanie infrastruktury badawczej uczelni wyższych,
 • umów cesji lub umów licencji praw własności intelektualnej od uczelni wyższych (prowadzimy negocjacje modeli wynagrodzeń oraz zasad komercjalizacji),
 • umów konsorcjum (ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia członków konsorcjum w zakresie odpowiedzialności za projekt oraz określenia zasad korzystania i/lub nabycia praw własności intelektualnej),
 • umów o zarządzanie wspólnym prawem własności intelektualnej

a także poprzez:

 • pomoc we wdrażaniu koncepcji Otwartego Dostępu, w tym opracowanie polityk otwartego dostępu,
 • powadzenie szkoleń z zakresu paw autorskich, paw własności przemysłowej oaz otwartego dostępu,
 • przygotowywanie informacji dotyczących otwartego dostępu dla pracowników naukowych,
 • opracowywanie regulaminów zarządzania własnością intelektualną,
 • opracowywanie umów na utworzenie i powadzenie repozytorium instytucjonalnego

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • warunkiem uzyskania ochrony patentowej wynalazku jest wcześniejsze zachowanie rozwiązania technicznego w ścisłej tajemnicy; przedwczesne ujawnienie innowacyjnego pomysłu skutkuje odmową przyznania patentu wobec utraty nowości rozwiązania,
 • umowy o przeniesienie praw własności przemysłowej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
 • programy komputerowe co do zasady nie mogą być chronione patentem – są za to utworem objętym prawem autorskim. Jednak patent może być przyznany na wynalazek, którego częścią jest oprogramowanie, o ile całe rozwiązanie spełnia warunki patentowalności,
 • szkolenia z prawa własności przemysłowej dla personelu podmiotów naukowych i  badawczych pomagają unikać błędów w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej,
 • posiadanie regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz polityki otwartego dostępu to wypełnienie obowiązku wynikającego z prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oaz rekomendacji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Czym jest system szkolnictwa wyższego i nauki?

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce określa zasady funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

System szkolnictwa wyższego i nauki tworzą m.in. takie jednostki naukowe jak: uczelnie, instytuty badawcze oraz inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Praca dyplomowa, w tym doktorska, a prawa autorskie

Zgodnie z art. 15a prawa autorskiego uczelni przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w terminie 6 miesięcy od dnia jej obrony, autor może ją opublikować, chyba że praca jest częścią utworu zbiorowego.

Prawa do pracy dyplomowej

Co do zasady prawa autorskie do utworu, jakim jest praca dyplomowa będą przysługiwać jego twórcy, czyli studentowi, przy czym współtwórcą może być także promotor pracy, jeżeli wniósł wkład twórczy do pracy dyplomowej.

Jednakże duże znaczenie w ustaleniu, komu przysługują autorskie prawa majątkowe do pracy dyplomowej będą mieć umowy zawieranie z uczelnią, w tym wewnętrzne regulaminy i statuty. Należy mieć na uwadze, że Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwoloną klauzulę umowną, wg której: „Student przenosi na Uczelnię autorskie prawa majątkowe do swojej pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej) przygotowanej w ramach studiów realizowanych w SWSPiZ. Przeniesienie praw autorskich następuje nieodpłatnie na wszystkich polach eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

Ustawa o instytutach badawczych reguluje działalność państwowych jednostek naukowo – badawczych, wyodrębnionych pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce.

Czy można założyć prywatny instytut badawczy?

Prywatne instytuty badawcze to inaczej centra badawczo – naukowe, które regulowane są przepisami ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Jak uzyskać status centrum badawczo rozwojowego?

Warunki uzyskania statusu centrum badawczo – rozwojowego określone są w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Zgodnie z art. 17 tej ustawy przedsiębiorca prowadzący badania lub prace rozwojowe może uzyskać status centrum badawczo-rozwojowego, gdy:

1. jego przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej:

a) 5 000 000 złotych oraz którego przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 20% przychodów netto albo

b) 2 500 000 złotych i są niższe niż 5 000 000 złotych oraz którego przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 70% przychodów netto;

2. stosuje przepisy o rachunkowości;

3. nie zalega z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

W celu uzyskania statusu centrum badawczo – rozwojowego należy złożyć wniosek do ministra właściwego do spraw gospodarki.

Opis badań lub prac rozwojowych jak element wniosku o uzyskanie statusu centrum badawczo – rozwojowego

Do omawianego wniosku przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć prowadzone przez siebie opisy badań lub prac rozwojowych, w tym opisy zadań badawczo-rozwojowych zrealizowanych w ostatnim roku obrotowym oraz ich wyników, a także wykaz uzyskanych akredytacji, patentów lub zastosowań w praktyce.

Ustawa w zakresie definicji badań i prac rozwojowych odwołuje się odpowiednio do art. 4 ust. 2 i ust. 3 ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym.

Czym jest konsorcjum?

Konsorcjum (umowa konsorcjum) to umowa, której strony zobowiązują się do wspólnego działania celem urzeczywistnienia określonego przedsięwzięcia, na zasadzie ponoszenia wspólnego ryzyka oraz uzyskiwania korzyści. Zawarcie umowy konsorcjum nie prowadzi do powstania nowego podmiotu posiadającego osobowość prawną albo ułomną osobowość prawną.

Lider konsorcjum umownie reprezentuje podmioty zawierające umowę konsorcjum wobec innych osób. Często z tego tytułu lider otrzymują większą część zysku, ale ponosi też większą odpowiedzialność. Swoboda umów wyrażona w art. 3531 kc w zw. z art. 369 kc pozwala na przyjęcie solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum.

Prawo autorskie w bibliotece

Na postawie art. 28 prawa autorskie bibliotekom przysługuje prawo do:

a. użyczania, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarzy utworów rozpowszechnionych,

b. zwielokrotniania utworów znajdujących się we własnych zbiorach w celu uzupełnienia, zachowania lub ochrony tych zbiorów,

c. udostępniania zbiorów dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych jednostek

– jeżeli czynności te nie są dokonywane w celu osiągnięcia bezpośredniej lub pośredniej korzyści majątkowej.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram