Wybierz język:
MENU

Sprawdź
co możemy
zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami:
biuro@lgl-iplaw.pl
(+48) 513 454 676
Sprawdź dostępne terminy w naszym kalendarzu rezerwacyjnym

Kalendarz rezerwacji

Patenty na wynalazki i walidacje

Co robimy?

 • wykonujemy badania zdolności patentowej lub ochronnej oraz badanie stanu techniki, czyli oceniamy szanse uzyskania patentu lub prawa ochronnego w Urzędzie Patentowym RP, dającego ochronę wynalazku na terytorium Polski,
 • przeprowadzamy procedurę walidacji, czyli uznania przez Urząd Patentowy RP ważności patentu europejskiego wydanego przez EPO na terytorium Polski,
 • przygotowujemy wniosek patentowy i przeprowadzamy postępowanie patentowe w przedmiocie uzyskania patentu przed Urzędem Patentowym RP

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • mamy ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie z zakresu własności intelektualnej,
 • badanie zdolności patentowej umożliwia zweryfikowanie, czy wynalazek spełnia przesłanki zdolności patentowej i czy właściwy urząd udzieli patentu na dane rozwiązanie techniczne, dzięki czemu minimalizujemy ryzyko odmowy udzielenia prawa wyłącznego,
 • minimalizujemy ryzyko poniesienia kosztów z tytułu przeprowadzenia procedury zgłoszeniowej przez urzędem, na wypadek gdyby miało okazać się, że rozwiązanie nie ma zdolności patentowej; możemy także uniknąć ryzyka wynikającego z wdrożenia metody produkcji lub wytwarzania urządzenia, które będą naruszać chronione rozwiązanie osoby trzeciej,
 • badanie zdolności patentowej na wczesnym etapie umożliwia ustalenie dalszych kierunków rozwoju projektu i oceny potencjału komercjalizacyjnego wynalazku oraz opracowania strategii zarządzania danym rozwiązaniem, tzn. daje szansę oceny opłacalności biznesowego wykorzystania  wynalazku po uzyskaniu patentu

Czym jest patent a czym wynalazek?

Patent jest to prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas (w Polsce przez 20 lat), na terytorium danego państwa lub kilku określonych państw, przyznane przez właściwy urząd patentowy – krajowy, np. polski Urząd Patentowy RP, regionalny,  np. Europejski Urząd Patentowy (EPO) lub międzynarodowy. Oznacza to, że np. patent udzielony w USA nie obowiązuje w Polsce.

Patent jest prawem udzielanym na wynalazek, który jest nowy, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania. Możemy wyróżnić trzy rodzaje patentów:

 • patent na produkt,
 • patent na sposób,
 • patent na zastosowanie

Wynalazek jest to rozwiązanie o charakterze technicznym (bez względu na dziedzinę techniki), które jest nowe i oddziałuje na materię. Podobnie jak w przypadku patentów, możemy wyróżnić trzy podstawowe kategorie wynalazków:

 • produkty / urządzenia – maszyny, układy, substancje chemiczne,
 • sposoby – metody produkcji lub wytwarzania,
 • zastosowania – najczęściej nowe zastosowanie znanej substancji leczniczej

Z przykładami opisów wynalazków (opisów patentowych) oraz zastrzeżeń patentowych można zapoznać się poprzez analizę dokonanych zgłoszeń wynalazków np. w wyszukiwarce Urzędu Patentowego RP.

Czym jest badanie stanu techniki?

Badanie stanu techniki dostarcza wiedzy o kierunkach rozwoju danej dziedziny i pozwala na  rozeznanie się w innych sposobach wykorzystywania danego rozwiązania i w nowych obszarach jego zastosowania, ma na celu określenie poziomu techniki dla danej dziedziny. Badanie składa się z:

a)       poszukiwania w literaturze patentowej dostępnej online oraz publikacjach naukowych;

b)      poszukiwania w zbiorach ujawnionych zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych zawartych w bazach Urzędu Patentowego RP, EPO i WIPO.

Badanie „czystości patentowej” daje odpowiedź na pytanie, czy zgłoszenie wynalazku nie naruszy istniejących praw wyłącznych. Badania składa się z poszukiwania w bazach patentowych zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych oraz patentów i prawa ochronnych pozostających w mocy na wybranym terytorium, które dotyczą identycznych lub podobnych rozwiązań technicznych wraz z oceną, czy korzystanie z Twojego pomysłu może naruszać prawa wyłączne innych osób.

Jakie korzyści daje uzyskanie patentu?

Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na danym obszarze. Uprawniony z patentu, którego patent został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać zaniechania naruszania i usunięcia jego skutków oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Roszczenia te przedawniają się po 3 latach.

Korzystanie z wynalazku przez inne osoby możliwe jest jedynie za zgodą uprawnionego, np. poprzez zawarcie umowy licencji na korzystanie z wynalazku, co oznacza, że posiadanie patentu pozwala uzyskiwać przychody z komercjalizacji praw wyłącznych.

Uprawniony z patentu może zakazać osobom trzecim, nie mającym jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy, polegający na:

 • wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, przechowywaniu lub składowaniu produktów będących przedmiotem wynalazku, eksportowaniu lub importowaniu ich do tych celów, lub
 • stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, przechowywaniu lub składowaniu produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem, eksportowaniu lub importowaniu ich do tych celów

Co należy zrobić, aby uzyskać patent?

Aby uzyskać patent na wynalazek należy:

 • przeprowadzić badanie zdolności patentowej wynalazku 
 • dokonać zgłoszenia wynalazku w urzędzie patentowym; zgłoszenie zawiera tzw. dokumentację zgłoszeniową, składającą się z podania, opis patentowy, zastrzeżenia patentowe lub ochronne, skrót opisu i rysunki
 • wnieść opłatę od zgłoszenia

Czym jest badanie zdolności patentowej?

Badanie zdolności patentowej to badanie polegające na weryfikacji, czy dane rozwiązanie techniczne posiada zdolność patentową, czyli, czy jest nowe i czy posiada poziom wynalazczy.

Dodatkowo, możliwe jest przeprowadzenie badania czystości patentowej, które polega na  weryfikacji, czy dane rozwiązanie techniczne nie narusza praw wyłącznych osób trzecich.

Jakie istnieją systemy ochrony patentowej?

Patent jest prawem terytorialnym, ograniczonym granicami geograficznymi danego państwa lub regionu, w którym został udzielony. Terytorialność prawa wyłącznego w postaci patentu oznacza, że przyznana ochrona patentowa daje uprawnionemu prawo zakazywania korzystania z danego rozwiązania tylko na konkretnym terytorium, na którym został udzielony patent.  

Wyróżniamy procedurę krajową, regionalną i międzynarodową (czyli tryby zgłaszania wniosków o uzyskanie patentu na wynalazek):

 • procedura krajowa pozwala na uzyskanie ochrony w danym kraju i jest realizowana bezpośrednio przed urzędem patentowym tego państwa, w którym chce się uzyskać ochronę;
 • procedura regionalna (np. europejska) pozwala na uzyskanie patentu europejskiego i jest realizowana przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) zgodnie z zasadami określonymi w Konwencji z dnia 5 października 1973 r. o patencie europejskim (zwanej Konwencją monachijską); przy czym poprzez uzyskanie decyzji EPO zgłaszający jednorazowo przechodzi przez procedurę badania wynalazku, natomiast następnie  zobowiązany jest walidować patenty w wybranych krajach, aby uzyskać w nich ochronę; 
 • procedura międzynarodowa to tzw. zgłoszenia PCT w oparciu o zasady wynikające z Układu o współpracy patentowej (PCT); jedno zgłoszenie patentowe, którym ubiegamy się o patent w kilku krajach jest składane w jednym urzędzie przyjmującym (np. Urzędzie Patentowy RP) , i jest ono przekazywane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) do poszczególnych urzędów krajowych.

Czym jest walidacja?

Walidacja patentu jest uznaniem ważności patentu przez urząd krajowy po udzieleniu patentu przez EPO. Walidacji dokonuje się w przypadku udzielenia patentu europejskiego przez Europejski Urząd Patentowy (EPO). Po udzieleniu patentu europejskiego uprawniony zobowiązany jest do złożenia wniosku o uznanie ważności tego patentu w wybranych urzędach krajowych, w których chce uzyskać ochronę. Walidacja umożliwia uzyskanie ochrony wynalazku w wybranych państwach.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram