Wybierz język:
MENU

Obrót prawami własności intelektualnej

Obrót prawami własności intelektualnej jest jednym z kluczowych aspektów napędzających działalność intelektualną twórców. Poprzez zawieranie umów przeniesienia praw oraz licencji twórca utworu ale także rozwiązań technicznych może skomercjalizować swoje dzieło i czerpać z tego tytułu korzyści finansowe.

Co robimy?

 • pomagamy przedsiębiorcom i osobom fizycznym w zawieraniu umów o przeniesienie praw własności intelektualnej oraz umowy licencji: majątkowych praw autorskich, praw ochronnych na znaki towarowe, patentów, praw z rejestracji wzorów przemysłowych, praw ochronnych na wzory użytkowe, know-how, oraz umów licencyjnych dotyczących tych praw,
 • przygotowujemy umowy o przeniesienie praw do uzyskania patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz umowy zbycia pierwszeństwa do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji,
 • wspieramy Klientów w doborze najbardziej optymalnych dla nich form komercjalizacji praw własności intelektualnej,
 • przeprowadzamy transakcje mające za przedmiot prawa własności intelektualnej, m.in.:
  • zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w skład której wchodzą dobra niematerialne,
  • wniesienia praw własności intelektualnej do spółek prawa handlowego,
  • fuzji i przejęć spółek, których składnikiem majątku są prawa własności intelektualnej,
  • ustanowienia zastawu na prawach własności intelektualnej,
  • dotyczących dystrybucji lub franczyzy,
 • zwracamy Klientowi uwagę na potencjalne ryzyka podatkowe dotyczące transakcji zbycia lub licencjonowania praw własności intelektualnej, współpracując w tym zakresie z doradcami podatkowymi,
 • pomagamy w wycenie praw własności intelektualnej, współpracując w tym zakresie z wyspecjalizowanymi biegłymi rewidentami,
 • przeprowadzamy audyty własności intelektualnej w firmie, pozwalające lepiej przygotować się do transakcji zbycia praw własności intelektualnej, sprzedaży firmy lub jej części bądź sukcesji w firmie

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • wsparcie prawne transakcji dotyczących praw własności intelektualnej wymaga wiedzy specjalistycznej; nieprawidłowo skonstruowana umowa może spowodować nieskuteczność nabycia praw,
 • prawa własności intelektualnej mają wartość majątkową; optymalnie dobrana opcja komercjalizacji wartości niematerialnych pozwala firmie generować przychody, jak również stworzyć silną i rozpoznawalną markę,
 • prawa własności intelektualnej oraz obrót nimi, mają wymiar podatkowy i księgowy; konsultacja ze specjalistami pozwoli uniknąć błędów w rachunkowości firmy

Rodzaje własności intelektualnej

Własność intelektualną można podzielić na:

1.  prawa autorskie, czyli autorskie prawa majątkowe i autorskie prawa osobiste,

2.  prawa pokrewne, czyli prawa do artystycznych wykonań, prawa do fonogramów, prawda do wideogramów, prawa do nagrań programów, prawa do pierwszych wydań, prawa do wydań naukowych i krytycznych,

3. prawa własności przemysłowej do których należą: patenty, dodatkowe prawa ochronne, prawa ochronne na znaki towarowe, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, prawa z rejestracji oznaczeń geograficznych, prawa z rejestracji topografii układów scalonych,

4.   know-how i tajemnice przedsiębiorstwa,

5.   prawa wyłączne do odmian roślin,

6.  prawa do baz danych,

7.  zwalczanie nieuczciwej konkurencji w zakresie dóbr niematerialnych

Zbycie praw autorskich

Zbyciu podlegają wyłącznie majątkowe prawa autorskie. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na podstawie zawarcia umowy o ich przeniesienie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej określone. Umowa o przeniesienie praw autorskich nie może obejmować pół eksportacji, które powstaną w przyszłości.

Czym jest licencja?

Umowa licencyjna pozwala na korzystanie z utworu. Poprzez zawarcie umowy licencyjnej uprawniony, w tym często twórca, może zezwolić na korzystanie ze swojego utworu innym podmiotom bez przeniesienia praw autorskich do tego utworu. Korzystanie na podstawie licencji jest również ograniczone do określonych w umowie pól eksploatacji.

Jakie są rodzaje licencji?

Może wyróżnić następujące typy licencji: wyłączna, niewyłączna, licencja pełna, licencja otwarta, ograniczona, dorozumiana oraz licencja przymusowa. Nie każdy typ licencji będzie miał zastosowanie do każdego typu prawa. Najczęściej zawierane umowy to licencja wyłączna i licencja niewyłączna ze względu na to, że są stosowana zarówno do praw własności przemysłowej jak i praw autorskich.

Czym jest aport?

Aport to wkład niepieniężny. Z wkładami niepieniężnymi mamy do czynienia przy pokryciu kapitału zakładowego spółki. Przedmiotem aportu mogą być prawa zbywalne mające wartość majątkową takie jak autorskie prawa majątkowe, czy prawa własności przemysłowej udzielone przez Urząd Patentowy.

Co nie może być aportem?

Przedmiotem aportu nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. Prawami niezbywalnymi są autorskie prawa osobiste oraz prawa osobiste twórcy rozwiązania technicznego.

Czym różni się umowa o przeniesieniu praw od umowy licencyjnej?

Poprzez zawarcie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych uprawniony przenosi prawo do danego utworu na osobę trzecią na określonych polach eksportacji. Natomiast w umowie licencyjnej uprawniony udziela jedynie upoważnienia do korzystania z utworu na wskazanych w umowie polach eksploatacji.

Czym jest zbycie przedsiębiorstwa?

Zbycie przedsiębiorstwa to czynność obejmująca wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że umowa lub prawo stanowi inaczej. Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwo obejmuje w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa, logo, znak towarowy); własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; koncesje, licencje i zezwolenia; patenty i inne prawa własności przemysłowej; majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne oraz tajemnice przedsiębiorstwa. Zbycie przedsiębiorstwa powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Możliwe jest także zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Na czym polega umowa franczyzy?

Umowa franczyzy to umowa, w której franczyzodawca udostępnia franczyzobiorcy know – how prowadzenia danej działalności gospodarczej (dany model biznesowy) pod określoną marką w zamian za co franczyzobiorca zobowiązuje się do uiszczania określonych opłat.

Ochrona własności intelektualnej

 Ochronę własności intelektualnej można podzielić na ochronę:

 1.   karną,

2.    celną,

3.    cywilną, która dzieli się na:

a.    roszczenia niepieniężne: o zaniechanie, usunięcie skutków naruszeń, publikację;

b.  roszczenia pieniężne: odszkodowanie na zasadach ogólnych, odszkodowanie zryczałtowane, zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Czym jest sukcesja?

Sukcesja to wstąpienie w ogół praw i obowiązków przez następcę prawnego. Sukcesja firmy to przejęcie całości przedsiębiorstwa przez następcę prawnego. Z sukcesją często mamy do czynienia w przypadku śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwo w spadku obejmuje składniki niematerialne i materialne, przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, stanowiące mienie przedsiębiorcy w chwili jego śmierci.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram