Wybierz język:
MENU

Inżynieria i przemysł

Przemysł i działalność produkcyjna, przemysłowa, wytwórcza są nierozerwalnie związane z powstawaniem innowacji i nowych technologii. To także poufność pomysłów, rozwiązań o charakterze technicznym i warunków biznesowych. Tym samym, w firmach produkcyjnych niezbędne jest uregulowanie i zabezpieczenie kwestii związanych z własnością intelektualną.

Co robimy?

Przedsiębiorcom prowadzącym działalność produkcyjną, przemysłową oferujemy pomoc w następujących obszarach:

 • uzyskanie praw wyłącznych na wynalazki nie będące częścią stanu techniki (z wyłączeniem programów komputerowych), praw z rejestracji wzorów przemysłowych do wytworów posiadających indywidualny charakter, praw ochronnych na znaki towarowe czy wzory użytkowe,w polskim urzędzie patentowym i w urzędach innych państw a także w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) w zakresie patentów i Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w zakresie praw ochronnych na znaki towarowe i prawa z rejestracji wzorów przemysłowych,
 • wykonanie badań zdolności patentowej lub ochronnej oraz badanie stanu techniki
  • wykonujemy badania zdolności patentowej lub ochronnej oraz badanie stanu techniki, czyli oceniamy szanse na uzyskanie prawa – patentu lub prawa ochronnego w Urzędzie Patentowym RP, dającego ochronę wynalazku na terytorium Polski,
  • wykonujemy badania zdolności ochronnej znaku towarowego i przeprowadzamy procedurę rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP, EUIPO oraz z wykorzystaniem procedury międzynarodowej,
 • przeprowadzania procedury walidacji, czyli uznania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ważności patentu europejskiego uzyskanego w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO),
 • przygotowania dokumentacji do uzyskania patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy, czy prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • przygotowania zgłoszeń w zakresie wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układów scalonych, znaku towarowego i przeprowadzania postępowania poprzedzające uzyskanie prawa,
 • obsługi transakcji dotyczących praw własności intelektualnej pozyskiwanych podczas prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przygotowywania, negocjowania i opiniowania umów z zakresu przeniesienia praw do danego rozwiązania, umów o stworzenie prototypu; umów o prace badawczo-rozwojowe (w zakresie zlecenia ich wykonania jak i wspólne przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych),
 • przygotowywania dokumentów i umów na wykorzystanie infrastruktury badawczej uczelni wyższych,
 • opracowywania umowy cesji lub umowy licencji do praw własności intelektualnej od uczelni wyższych (prowadzimy negocjacje modeli wynagrodzeń oraz zasad komercjalizacji) pozwalające na zabezpieczenie daty zgłoszenia wynalazku,
 • zawierania umowy konsorcjum, w ramach której zabezpieczymy członków konsorcjum w zakresie odpowiedzialności za projekt oraz określimy zasady korzystania i/lub nabycia praw własności intelektualnej,
 • prowadzenia sporów dotyczących własności intelektualnej – należy pamiętać, że w sporach o naruszenie praw własności intelektualnej strony musza być reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników: radców prawnych, rzeczników patentowych czy adwokatów,
 • prowadzenia sporów dotyczących unieważnienia praw wyłączonych prowadzonych przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykonania audytu własności intelektualnej (IP due diligence),w ramach którego:
  • badamy jak przedsiębiorca chroni własność intelektualną (intellectual property-IP) – ustalamy, jakimi prawa własności intelektualnej dysponuje przedsiębiorstwo,
  • przedstawiamy możliwości ochrony danych aktywów,
  • ustalamy zakres zarejestrowanych praw własności intelektualnej przysługujących konkurentom czy tych, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z dobrymi obyczajami,
 • opracowywania strategii ochrony i zarządzania własnością intelektualną, w ramach której:
  • w oparciu o działania i plany Klienta oraz wynik analizy praw konkurencji pomagamy ustalić, jakie projekty należy rozwijać, a których dalszy rozwój jest nie opłacalny,
  • w zależności od zakresu i sposobów ochrony IP opracowujemy warianty dotyczące optymalnej komercjalizacji praw własności intelektualnej,
 • wsparcia przy dokonaniu wyceny poszczególnych praw własności intelektualnej i całych portfeli tych praw, a także doradzamy w zakresie ustalania opłat licencyjnych,
 • doradztwa w zakresie korzystania z ulg IP BOX, ulgi B+R i pozostałych ulg podatkowych na działalność innowacyjną: ulga na prototyp, ulga na robotyzację, ulga na innowacyjnych pracowników, w ramach których:
  • pomagamy przy zidentyfikowaniu kwalifikowanych prawa własności intelektualnej oraz ustaleniu, czy kwalifikowane prawo IP zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone – tylko w takich przypadkach istnieje możliwość zastosowania ulgi IP BOX,
  • ustalimy składniki dochodu osiąganego z kwalifikowanych praw IP oraz obliczymy jego wysokość – do dochodu zaliczają się nie tylko opłaty licencyjne oraz cena sprzedaży, ale także odszkodowania za naruszenie praw,
  • ustalimy podstawę opodatkowania preferencyjną stawką 5%,
  • zweryfikujemy dokumentację prowadzoną na potrzeby stosowania ulgi IP Box oraz pomożemy przy jej uzupełnieniu lub stworzeniu,
  • przygotujemy wytyczne, jak prowadzić dokumentację dla celów stosowania ulgi IP Box;
  • przygotujemy wniosek o interpretację indywidualną do organów podatkowych,
  • pomożemy uwzględnić ulgę w podatkowym rozliczeniu rocznym,
  • reprezentujemy podatnika przed organami podatkowym,
  • pomożemy kwalifikować projekty i czynności pod kątem możliwości zastosowania ulgi;
  • przygotowujemy, a następnie pomagamy wdrożyć ewidencję prac badawczo – rozwojowych oraz ich kosztów,
  • przygotowujemy zeznanie podatkowe oraz wniosek o interpretację indywidualną do organów podatkowych,
  • zapewniamy asystę prawną podczas kontroli podatkowych, reprezentujemy podatnika przed organami podatkowymi,
 • uzyskiwania dofinansowania i dotacji unijnych poprzez:
  • weryfikację regulaminów konkursów i ustalania zakresu kryteriów, jakie należy spełnić,
  • opracowanie harmonogramu działania w celu złożenia wniosku,
  • pomoc przy kompletowaniu wymaganej dokumentacji,
  • doradztwo w zakresie wykazania, że dane rozwiązanie stanowi innowację oraz spełnia kryterium nowości,
  • dokonywanie finalnej oceny wniosku i jego zgodności z wymogami określonego naboru

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Ochrony własności intelektualnej (intellectual property-IP) nie należy odkładać w czasie. Prawa IP mają charakter czasowy co oznacza z jednej strony ze ubiegania się o nie jest w pewnych przypadkach ograniczone w czasie, a także, to że ich ochrona kończy się po upływie pewnego okresu. Nie można też wykluczyć sytuacji gdy konkurencja uzyska prawa do podobnych rozwiązań czy oznaczeń i w ten sposób uzyska przewagę rynkową. Znamy takie przypadki z praktyki i potrafimy im przeciwdziałać.

Z naszego doświadczenia w obsłudze firm produkcyjnych, wynika kilka wniosków

 • ochrona i zarządzanie własnością intelektualną wymaga wiedzy specjalistycznej; przepisy z tego zakresy są rozproszone w różnych aktach prawnych, zarówno krajowych, jak i unijnych, my wiemy jak te przepisy stosować w praktyce,
 • umowy przenoszące prawa własności intelektualnej (majątkowe prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej, np. patenty) wymagają dla swej ważności formy szczególnej, tj formy pisemnej pod rygorem nieważności, stąd ważne jest poprawne ich przygotowanie w oparciu o znajomość branży,
 • przedwczesne ujawnienie rozwiązania, które może być wynalazkiem, pozbawia możliwości uzyskania patentu, ponieważ odkrycie przestaje być nowe warto wiec porozmawiać z nami o właściwej ochronie,
 • skuteczna ochrona poufnego know-how wymaga konsekwentnego postępowania firmy, w tym wdrożenia odpowiednich procedur i zawarcia umów o poufności, my zapewniamy wsparcie i pomoc w ich przygotowaniu

Jak chronić własność intelektualną w firmie produkcyjnej, wytwórczej?

Pamiętaj, że patent jest prawem wyłącznym udzielanym na wynalazek, bez względu na dziedzinę techniki, który jest nowy, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania.

Ochrony własności intelektualnej (intellectual property-IP) nie należy odkładać w czasie. Prawa własności intelektualnej mają charakter czasowy co oznacza z jednej strony ze ubiegania się o nie jest w pewnych przypadkach ograniczone w czasie, a także, to że ich ochrona kończy się po upływie pewnego okresu (trwają 5, 10, 15 bądź 20 lat). Nie można też wykluczyć sytuacji, gdy konkurencja uzyska prawa do podobnych rozwiązań czy oznaczeń i w ten sposób uzyska przewagę rynkową. Znamy takie przypadki z praktyki i potrafimy im przeciwdziałać.

Czym jest prawo własności przemysłowej?

Prawo własności przemysłowej to ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r., która normuje:

1.stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych;

2.zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców;

3.zadania i organizację Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej “Urzędem Patentowym”.

Na jakie przedmioty własności przemysłowej udzielane są prawa z rejestracji?

Prawa z rejestracji udzielane są na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne.

Ochrona wzorów użytkowych a wynalazków

Prawo własności przemysłowej wskazuje, że patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Natomiast prawo ochronne na wzór użytkowy może zostać udzielone, gdy wzór użytkowy jest nowy i nadające się do przemysłowego zastosowania. Brak jest wymogu posiadania przez wzór użytkowy poziomu wynalazczego.

Jak należy rozumieć przesłankę przemysłowego stosowania?

Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

Czym jest rozwiązanie o charakterze technicznym?

Rozwiązania o charakterze technicznym, odnoszące się do rozwiązań konstrukcyjnych – dotyczących “kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci” a także odnoszące się do “kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci” – mogą być chronione prawami ochronnymi do wzorów użytkowych. Wzór użytkowy musi stanowić rozwiązanie określonego problemu technicznego.

Natomiast “rozwiązanie jakiegoś problemu przy posłużeniu się zdatnymi do opanowania siłami przyrody dla osiągnięcia przyczynowo przewidywalnego rezultatu leżącego poza sferą intelektualnego oddziaływania człowieka” może, przy spełnieniu kilku warunków, stanowić o zdolności patentowej. Patenty są udzielane na wynalazki, które łącznie spełniają następujące wymogi: są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Jak chronić wygląd produktu?

Aby ochronić postać (wygląd) wytworu (produktu), warto sięgnąć po prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. “Istota” wzoru przemysłowego przejawia się w cechach wzorniczych linii, konturów, ale może nią być także kształt, kolorystyka, faktura, materiał wytworu i/lub jego ornamentacja i to te elementy chronione są wzorami przemysłowymi. Poza wyglądem produktu wzorem przemysłowym może być w szczególności opakowanie tego produktu.

Czym jest topografia układu scalonego?

W niektórych sytuacjach warto zgłosić pod ochronę topografii układów scalonych. Przez topografie układów scalonych. To rozwiązania polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób, rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego. Natomiast przez układ scalony rozumie się jedno- lub wielowarstwowy wytwór przestrzenny, utworzony z elementów z materiału półprzewodnikowego tworzącego ciągłą warstwę, ich wzajemnych połączeń przewodzących i obszarów izolujących, nierozdzielnie ze sobą sprzężonych, w celu spełniania funkcji elektronicznych.

Na topografię udzielane jest prawo z rejestracji.

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram