Wybierz język:
MENU

Mediacja WIPO

Urząd Patentowy oraz Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO (Centrum WIPO) ustanowiły wspólną procedurę rozstrzygania sporów mającą na celu ułatwienie mediacji w sporach dotyczących sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego toczących się przed Urzędem Patentowym.

Mediacja przed WIPO może być szczególnie korzystna dla stron szukających możliwości rozstrzygnięcia sporów dot. sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, podlegających różnym jurysdykcjom.

Stronami postępowania w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego są zgłaszający znak towarowy oraz wnoszący sprzeciw.

Mediacja toczy się na podstawie regulaminu mediacyjnego WIPO.

Czym jest WIPO?

WIPO to Światowa Organizacja Własności Intelektualnejzajmująca się koordynacją i tworzeniem regulacji dotyczących systemu ochrony własności intelektualnej, a także świadczeniem pomocy prawnej i technologicznej. WIPO zapewnia także tzw. IP services z zakresu wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych, czyli umożliwia dokonywanie zgłoszeń międzynarodowych w celu uzyskania praw wyłącznych na wskazane przedmioty własności przemysłowej. Dodatkowo WIPO prowadzi Centrum Arbitrażu i Mediacji w zakresie mediacji dotyczących praw IP i nazw domen internetowych.

rola Urzędu Patentowego RP

Urząd Patentowy powiadamia zgłaszającego znak towarowy o zgłoszeniu sprzeciwu, a także informuje strony o możliwości ugodowego rozstrzygnięcia sporu w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji.

W trakcie trwania tego okresu, strony starające się osiągnąć ugodowe rozstrzygnięcie sporu mogą złożyć wniosek o mediację do Centrum WIPO.

zainicjowanie mediacji

Strona, która chce rozpocząć mediację składa wniosek do Centrum WIPO, przekazując kopię wniosku drugiej stronie sporu.

Centrum WIPO przekazuje stronom informacje na temat dalszych etapów postępowania i opłat oraz, na wniosek stron, listę potencjalnych mediatorów.

opłaty za mediację i wynagrodzenie mediatora

Opłata administracja na rzecz Centrum WIPO wynosi 50 euro. Natomiast wynagrodzenie mediatora wynosi po 100 euro od strony postępowania za pierwsze 4 godziny pracy mediatora, czyli przygotowanie i przeprowadzenie mediacji. Każda kolejna godzina pracy mediatora wynos po 50 euro od strony postępowania.

oszczędność kosztów

W przypadku osiągnięcia ugody, stronom przysługuje zwrot 50% opłaty za sprzeciw, zasądzonych przez Urząd Patentowy.

zawieszenie postępowania spornego

W przypadku, gdy stronom nie uda się rozstrzygnąć sporu w ciągu 6 miesięcy, ale chcą kontynuować mediację, postępowanie w sprawie sprzeciwu toczące się w Urzędzie Patentowym musi zostać zawieszone na zgodny wniosek stron.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

  • mamy ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie z zakresu własności intelektualnej,
  • unikasz ryzyka prowadzenia mediacji przez mediatora nieznającego się na materii sprawy oraz zawarcia ugody sprzecznej z prawem

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram