Wybierz język:
MENU

Sprawdź
co możemy
zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami:
biuro@lgl-iplaw.pl
(+48) 513 454 676
Sprawdź dostępne terminy w naszym kalendarzu rezerwacyjnym

Kalendarz rezerwacji

Znaki towarowe i oznaczenia

Znak towarowy to każde oznaczenie, które nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy i jest możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Pomagamy naszym Klientom w zakresie wszelkich nazw, haseł reklamowych, logotypów i innych oznaczeń identyfikujących ich przedsiębiorstwo.

Co robimy?

 • wykonujemy wstępną weryfikację proponowanych oznaczeń na etapie koncepcyjnym (badanie na identyczność i podobieństwo),
 • przeprowadzamy badania zdolności ochronnej znaków towarowych,
 • prowadzimy postępowanie zgłoszeniowe przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO i WIPO w celu uzyskania prawa ochronnego,
 • przygotowujemy i negocjujemy umowy oraz porozumienia w zakresie przenoszenia praw i udzielania licencji na korzystanie ze znaków towarowych i innych oznaczeń towarów i przedsiębiorstw oraz umowy związane z ich ochroną,
 • przeprowadzamy badania IP due diligence (audyt praw własności  intelektualnej), pozwalające e na uwzględnienie praw własności przemysłowej, w tym praw ochronnych na znaki towarowe, w transakcjach korporacyjnych, podziałach, fuzjach i przejęciach,
  doradzamy w zakresie strategii i ochrony marki oraz znaków towarowych,
 • prowadzimy monitoring kolidujących zgłoszeń znaków towarowych,
 • reprezentujemy podmioty w negocjacjach i sprawach spornych związanych z naruszeniami praw ochronnych na znaki towarowe, a także przed UPRP, EUIPO oraz sądami administracyjnymi o unieważnienie lub wygaszenie prawa,
 • dokonujemy oceny prawidłowości korzystania z znaków towarowych, nazw i pozostałych oznaczeń m.in. w zakresie umieszczania ich na towarach lub opakowaniach, zasad oferowania i wprowadzania tych towarów do obrotu, ich importu lub eksportu oraz składowania,
 • weryfikujemy prawidłowe posługiwanie się znakiem towarowym w celu reklamy,
 • pomagamy w wycenie prawa ochronnego do znaku towarowego,
 • sporządzamy opinie prawne dotyczące oznaczeń przedsiębiorstw i renomy znaków,
 • dokonujemy wpisu zmian w rejestrach

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • mamy ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie z zakresu własności intelektualnej,
 • przeprowadzenie badania zdolności ochronnej znaku towarowego pomaga uniknąć ponoszenia kosztów nieskutecznej rejestracji znaku towarowego,
 • badanie pozwala także wyeliminować ryzyka w postaci przyszłych sporów o unieważnienie znaku towarowego,
 • jeżeli badanie zostanie przeprowadzone na wczesnym etapie tworzenia marki, pozwoli to na wykluczenie konieczności przeprowadzania rebrandingu oraz ponoszenia kosztów związanych ze sporem o naruszenie oznaczenia innego przedsiębiorcy, jeśli będziemy   posługiwać się identycznym lub podobnym znakiem towarowym,
 • możemy także przeprowadzić rozszerzone badanie znaku towarowego; dotyczy ono znaków, które mogą również stanowić utwory chronione na podstawie prawa autorskiego; w ramach takiego badania weryfikujemy także skuteczność nabycia praw majątkowych do utworu będącego oznaczeniem, które ma zostać zgłoszone, tak aby uniknąć ryzyka unieważnienia prawa z powodu naruszenia praw osób trzecich,
 • renomowany znak towarowy cieszy się silniejszą ochroną niż znak pozbawiony tej cechy; jego posiadacz może zakazać innym używania znaku identycznego lub podobnego bez względu na klasę produktów, których znak dotyczy: umiejętne wykazanie renomy znaku towarowego pozwoli Ci poszerzać udziały rynkowe, ale także zbudować markę o wymiernej wartości materialnej,
 • renoma zobowiązuje: właściciele znaków towarowych często nie wiedzą, że nieumiejętne używanie zarejestrowanej marki przez samych uprawnionych może doprowadzić do utraty renomy znaku, a nawet samej jego ochrony- profesjonalna porada prawna pozwoli Ci zachować przewagę konkurencyjną Twojej marki,
 • usługa monitoringu zgłoszeń znaków towarowych umożliwia:
  • bieżącą weryfikację zgłoszonych oznaczeń,
  • weryfikację, czy nie doszło do zgłoszenia naruszającego znak towarowy Klienta

Czym jest znak towarowy, a czym prawo ochronne?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa, możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz (włącznie z nazwiskiem), rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

Często znakiem towarowym jest logo danej firmy, które odróżnia jednego przedsiębiorcę od innych przedsiębiorców działających na dany, rynku np. w Polsce.

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze np. Rzeczypospolitej Polskiej.

Rejestry znaków towarowych prowadzone są przez urzędy ds. własności intelektualnej. Praw ochronnych na znaki towarowe udzielają właściwe urzędy takie jak np. Urząd Patentowy RP oraz EUIPO.

Co nie może być znakiem towarowym?

Znakiem towarowym nie może być oznaczenie, które nie nadaje się do odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów i usług innych przedsiębiorców, na przykład są to oznaczenia, które są zbyt banalne, stanowiące proste grafiki takie jak jedna linia lub składające się wyłącznie z pojedynczych znaków interpunkcyjnych. Znak towarowy nie musi być twórczy ale musi być na tyle charakterystyczny, tak aby dla konsumentów (klientów) był łatwy do zapamiętania i powiązania z produktami danego przedsiębiorcy.

Na jakie oznaczenia nie udziela się ochrony?

Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które:

 • nie może być znakiem towarowym,
 • nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone,
 • składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności,
 • składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych,
 • składa się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru, wynikającej z charakteru samego towaru, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającej znacznie wartość towaru;
 • zostało zgłoszone w złej wierze,
 • jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,
 • zawiera element o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową,
 • zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), znak sił zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sił porządkowych, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej bądź innego oficjalnego lub powszechnie używanego odznaczenia i odznaki, w szczególności administracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo organizacji społecznej działającej w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tej organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu Państwa albo organu samorządu terytorialnego, albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie,
 • zawiera symbole (herb, flagę, godło) obcego państwa, nazwę, skrót nazwy, bądź symbol (herb, flagę, godło) organizacji międzynarodowej lub przyjęte w obcym państwie urzędowe oznaczenie, stempel kontrolny lub gwarancyjny, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takiego oznaczenia w obrocie,
 • zawiera urzędowo uznane oznaczenie przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znak bezpieczeństwa, znak jakości lub cechę legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takiego oznaczenia, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do jego używania,
 • ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru,
 • stanowi lub odtwarza w swoich zasadniczych elementach nazwę odmiany roślin zarejestrowaną z wcześniejszym pierwszeństwem w Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej albo wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej, przewidujących ochronę praw do odmiany roślin, i odnosi się do odmian roślin tego samego gatunku lub gatunków ściśle spokrewnionych

Zgłoszenie do urzędu znaku towarowego spełanijącego chociaż jedną z powyższych przesłanek będzie skutkować odmową udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Jak sprawdzić ochronę znaku towarowego?

Urzędy ds. własności intelektualnej prowadzą elektroniczne wyszukiwarki i bazy znaków towarowych. Wyszukiwarka Urzędu Patentowego RP zawiera wyłącznie znaki zgłoszone na terytorium Polski. Wyszukiwarka prowadzona przez EUIPO eSearch plus pozwala na wyszukiwanie znaków towarowych zgłoszonych w EUIPO, czyli takich, których zgłoszenie obejmuje cały terytorium UE. Wyszukiwarka TMview pozwala na poszukiwanie znaków towarowych w różnych urzędach krajowych, nie tylko państw należących do UE ale także spoza Europy.

Co to znaczy nazwa firmy?

Przedsiębiorca, zgodnie z art. 43(2) kodeksu cywilnego działa pod firmą. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia. Wobec tego w potocznym rozumieniu firma to nazwa przedsiębiorstwa.

Czym różni się marka od firmy?

Firma to w języku prawnym nazwa przedsiębiorcy, natomiast marka może być oznaczeniem nie tylko identyfikującym danego przedsiębiorcę ale także stosowanym dla danych produktów. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca może mieć tylko jedną swoją nazwę (firmę) ale w swoim portfolio może posiadać kilka marek.

Zarówno firma jak i marka to znaki towarowe.

Jakie korzyści daje uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy?

Przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy nabywa się prawo wyłącznego korzystania ze znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na danym obszarze. Uprawniony z zarejestrowanego znaku towarowego, którego prawo zostało naruszone może żądać zaniechania naruszania i usunięcia jego skutków oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Roszczenia przedawniają się po 3 latach.

Korzystanie ze zarejestrowanego znaku towarowego przez inne osoby możliwe jest jedynie za zgodą uprawnionego, np. poprzez zawarcie umowy licencji na korzystanie ze znaku towarowego, co oznacza, że posiadanie znaku towarowego pozwala uzyskiwać przychody z komercjalizacji praw wyłącznych.

Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może zakazać osobom trzecim, nie mającym jego zgody, korzystania ze w sposób zarobkowy lub zawodowy, polegający na:

 • umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem,
 • umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług,
 • posługiwaniu się nim w celu reklamy

Rejestracja znaku towarowego daje monopol na dane oznaczenia, trwający co do zasady 10 lat. Ten okres może być przedłużany na kolejne 10-letnie okresy ochrony. Uprawniony do zarejestrowanego znaku towarowego może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie symbolu ®.

Należy pamiętać, że co do zasady modyfikacja zgłoszenia znaku towarowego jest możliwa w zakresie ograniczenia wykazu towarów i usług dla których znak został zgłoszony.

Co należy zrobić aby uzyskać prawo wyłączne na znak towarowy?

Aby uzyskać prawo ochronne na znak towarowy należy:

 • przeprowadzić badanie zdolności ochronnej znaku towarowego,
 • dokonać zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP lub EUIPO, zawierającego tzw. dokumentację zgłoszeniową; dokumentacja składa się z podania, przedstawienia znaku towarowego, opisu znaku towarowego, wykazu towarów i usług dla których znak ma być chroniony,
 • wnieść opłatę od zgłoszenia

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami: biuro@lgl-iplaw.pl; (+48) 513 454 676

Zapraszamy także do skorzystania z systemu umawiania spotkań on line. W tym celu, w kalendarzu rezerwacji, prosimy o wybranie odpowiedniej usługi: spotkania w kancelarii prawnej, spotkania związanego z mediacją bądź spotkania w celu przygotowania oferty rzeczników patentowych.

Kalendarz rezerwacji
sklepspotkanie onlinenewsletter

Pomagamy budować silne marki, chronić wzory i rozwiązania techniczne zarówno w Polsce jak i za granicą, według różnych procedur. Doradzamy jak korzystać z praw autorskich i pokrewnych, chronić utwory, artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy czy prawa wydawców, realizować projekty informatyczne i oparte o nowe technologie. Prowadzimy spory i negocjacje, także w zakresie nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Reprezentujemy inwestorów i sprzedających podczas transakcji i w procesie komercjalizacji, prowadzimy sukcesje firm rodzinnych.

LGL to trzy wzajemnie uzupełniające się obszary własności intelektualnej: wsparcie prawników w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej, pomoc mediatorów w rozwiazywaniu sporów związanych z własnością intelektualną i doradztwo rzeczników patentowych w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań dla biznesu opartego o wiedzę, kreację i technologie. Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej z różnych dziedzin i branż. Wspieramy kompleksowo przedsiębiorców i twórców w ochronie i korzystaniu z potencjału własności intelektualnej.

cartmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram